شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در مورد موافقت با خريد شناور مستعمل توسط شرکت دريا کوش (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در مورد موافقت با خريد شناور مستعمل توسط شرکت دريا کوش

q   معاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 189613 مورخ 21/11/86 را به شرح زير اعلام نموده است:

کمسيون سرمايه‌گذاري شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه شماره يک مورخ 13/11/86، پيشنهاد شماره 9955/1269 مورخ 12/3/86 بانک ملي ايران، در خصوص پذيرش طرح خريد شناور مستعمل توسط شرکت دريا کوش را به استناد آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مطابق با بند 15 شرح وظايف و اختيارات کميسيون سرمايه‌گذاري موضوع مصوبه شماره 148394 مورخ 13/9/86 مورد بحث و بررسي قرار داده و تصويب نمود: "با توجه به نظر کار گروه تشکيل شده در معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، با درخواست مذکور موافقت شد".


 
1386/12/27 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما