شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با اعطاي وام ارزي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي به شرکت مه‌ريس ابهر (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با اعطاي وام ارزي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي به شرکت مه‌ريس ابهر

مصوبه شماره 189635 مورخ 21/11/86 به شرح زير به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي ايران و بانک ملي ابلاغ شده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه شماره يک مورخ 13/11/86 درخواست شماره 11426.7 مورخ 24/4/86 بانک ملي در خصوص استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي جهت اعطاي وام ارزي به شرکت مه‌ريس ابهر را به استناد بندهاي الف، ج و د ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مطابق با بندهاي 15، 17 و 18 شرح وظايف و اختيارات کميسيون سرمايه‌گذاري موضوع مصوبه شماره 148394 مورخ 13/9/1386 مورد بحث و بررسي قرار داده و به شرح زير تصويب نمود: با اختصاص حداکثر مبلغ 20560251 يورو به علاوه مبلغ 11164583 فرانک سوئيس مشروط بر اينکه نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايي‌هاي شرکت از حداقل 30 درصد در هر مقطع زماني کمتر نباشد، موافقت شد.


 
1386/12/27 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما