شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با سرمايه‌گذاري شرکت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از محل منابع داخلي جهت انجام پروژه‌ مطالعات و تهيه طرح راهبردي سايت و ايستگاه راه‌آهن تهران (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با سرمايه‌گذاري شرکت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از محل منابع داخلي جهت انجام پروژه‌ مطالعات و تهيه طرح راهبردي سايت و ايستگاه راه‌آهن تهران

مصوبه شماره 182626 مورخ 10/11/86 به شرح زير به وزارت راه و ترابري ابلاغ شده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 3/9/86، درخواست شماره 23195/11 مورخ 23/12/83 آن وزارت، در خصوص سرمايه‌گذاري شرکت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از محل منابع داخلي، جهت انجام پروژه مطالعات و تهيه طرح راهبردي سايت و ايستگاه راه‌آهن تهران را مورد بحث و بررسي قرار داد و به استناد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با سرمايه‌گذاري مذکور به مبلغ دوازده ميليارد و هفتصد ميليون (12700000000) ريال موافقت کرد. همچنين به استناد ماده (3) قانون "حداکثر استفاده از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" با ارجاع مطالعه و تهيه طرح راهبردي فوق‌الذکر به مشارکت ايراني – خارجي با سهم ارزش کار طرف ايراني به ميزان حداقل پنجاه و يک درصد (51%) موافقت شد.

 
1386/12/27 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما