مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي (09/03/88) 
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

شماره: 38585                                                                                                              3/3/1388

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

پيرو ابلاغيه قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي به شماره 53103 مورخ 18/9/1387، با عنايت به نامه شماره 0101/58361 مورخ 16/11/1387 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر وقوع اشتباه تايپي در اعلام‌نظر مجمع به مجلس شوراي اسلامي نسبت به ماده (6) قانون فوق‌الذكر، به پيوست اصلاحيه ماده مذكور كه طي نامه شماره 8985 مورخ 23/2/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

شماره: 0101/58361                                                                                                  16/11/1387

جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

پيرو نامه ابلاغيه شماره 0101/57270 مورخ 28/8/1387 موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص «طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري‌صنعتي» (اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان)، بدين وسيله بند 3 مصوبه ابلاغي مذكور، بشرح پيوست اصلاح و مجدداً براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.

                                                           رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

شماره: 8985                                                                                                              23/2/1388

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

پيرو نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 و با عنايت به نامه شماره 0101/58361 مورخ 16/11/1387 رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر وقوع اشتباه تايپي در اعلام‌نظر مجمع به مجلس نسبت به ماده (6) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب7/5/1386 مجلس، بدينوسيله در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متن اصلاحي ماده مزبور به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                               (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

ماده6 : وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفي واحدهاي صنعتي و معدني را در كليه‌ي فصول به گونه‌اي تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي با ضريب 2/1 (يك و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزينه‌هاي انتقال و نظاير آن، بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركت‌هاي تابعة خود ضمن نصب تجهيزات اندازه‌گيري چندزمانه براي كلية مشتركين صنعتي و معدني ضرايب اوقات كم‌باري، ميان‌باري و پرباري را به گونه‌اي تعيين نمايد كه منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هرحال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز ننمايد. تبصره : قيمتسوخت نيروگاههاي بخشهاي‌غيردولتي نبايد از قيمت‌سوخت نيروگاههاي دولتي بيشتر محاسبه شود و هرگونه يارانه پرداختي و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلي به نيروگاههاي دولتي به هر شكل و طريق، عيناً بايد به نيروگاههاي بخش‌هاي غيردولتي نيز تعلق گيرد.

رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

 
1388/3/9 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما