سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت (26/10/90) 

 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت

 

   حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره ۵۳ مستمريها را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس محترم شوراي اسلامي و تصويبنامه شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک مورخ 27/12/1386 هيأت محترم وزيران ارسال و توجه واحدهاي اجرايي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد: الف: مشمولين قانون: کليه کارکنان شاغل رسمي، پيمان و قراردادي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين کارکنان شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي داراي مقرارت استخدامي خاص که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورت احراز شرايط لازم مشمول اين قانون بوده و مي‌توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي تا سقف سي سال بازنشسته شوند. ب: شرايط لازم: ۱ – دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بيمه به ميزان حداقل ۲۵ سال براي مردان و حداقل ۲۰ سال براي زنان، بدون لحاظ شرط سني در هر يک از موارد. ۲ – درخواست کتبي مشمولين، موافقت و صدور حکم انشايي بازنشستگي از سوي دستگاه متبوع با اشاره به "قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86" در متن حکم و ارائه آن در مهلت قانوني. تذکر ۱: سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتي که طبق قوانين و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گيرد. تذکر ۲: اجراي قانون از تاريخ تصويب به مدت ۳ سال و تا پايان روز 5/6/1389 مي‌باشد. ج: محاسبه حق بيمه و مابه‌التفاوت مستمري سنوات ارفاقي: با توجه به مفاد تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده واحده قانون مذکور و مواد (۵)، (۶) و (۸) ايين‌نامه اجرايي مربوطه هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد: ۱ – محاسبه حق بيمه سنوات ارفاقي: حق بيمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقي در آخرين حقوق و مزاياي کسر حق بيمه ماهانه بيمه شده در ضريب (۱/۱) در نرخ حق بيمه (معادل ۲۷ درصد) بدست مي‌آيد. ۲ – محاسبه مابه‌التفاوت مستمري: مابه‌التفاوت مذکور از حاصلضرب به مبلغ مستمري قابل پرداخت (زمان برقراري) در مدت سنوات ارفاقي بدست خواهد آمد. توجه: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مکلفند حق بيمه سنوات ارفاقي را بطور يکجا پرداخت و مابه‌التفاوت مستمري (همان سال) را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. وزارت مذکور موظف است اعتبار اعلام شده را از سرجمع فصل اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌بايست کليه هزينه‌ها اعم از حق بيمه سنوات ارفاقي و مابه‌التفاوت مستمري را بطور يکجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند. د: مثالها: ۱- بيمه شده مشمول اين قانون شاغل در يکي از نهادهاي عمومي غيردولتي با داشتن ۲۷ سال و ۱۱ ماه سابقه قابل قبول و آخرين حقوق و مزاياي ماهانه ۵۴۰۰۰۰۰ ريال از تاريخ 14/1387 با مبلغ مستمري ۴۷۰۰۰۰۰ ريال بازنشسته مي‌گردد. هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به عنوان مطالبات سازمان به شرح ذيل خواهد بود:

۲۵= [۱۱+ (۱۲*۲۷)‍‍‍‌‌‌-(۱۲*۳۰)] = مدت سنوات ارفاقي (ماه)

۴۰۰۹۵۰۰۰=27%*۱/۱*۵۴۰۰۰۰۰*۲۵= حق بيمه سنوات ارفاقي (ريال)

۱۱۷۵۰۰۰۰۰=۲۵*۴۷۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري بازنشستگي (ريال)

۱۵۷۵۹۵۰۰۰= ۱۱۷۵۰۰۰۰۰+۴۰۰۹۵۰۰۰ = مجموع هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي (ريال)

مبلغ مذکور مي‌بايست بطور يکجا از سوي نهاد عمومي مورد اشاره پرداخت گردد.

۲- بيمه شده زن مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در يکي از وزارتخانه‌ها با داشتن ۲۱ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز سابقه قابل قبول و آخرين حقوق و مزاياي ماهانه ۴۸۵۰۰۰۰ ريال از تاريخ 15/4/1387 با مبلغ مستمري ۴۱۵۰۰۰۰ ريال بازنشسته مي‌گردد. هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

۶۰= ۱۲*۵ = مدت سنوات ارفاقي (ماه)

۸۶۴۲۷۰۰۰=۲۷%*۱/۱*۴۸۵۰۰۰۰*۶۰ = حق بيمه سنوات ارفاقي (ريال)

۲۴۹۰۰۰۰۰۰=۶۰*۴۱۵۰۰۰۰ = محاسبه مابه‌التفاوت مستمري بازنشستگي (ريال)

335427000 = 249000000 + 86427000 = مجموع هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي (ريال)

وزارتخانه مورد اشاره مي‌بايست هزينه‌هاي حق بيمه و مابه‌التفاوت مستمري در اولين سال برقراري را بطور يکجا پرداخت نمايد. مبالغ هر يک از سنوات عبارتند از:

۳۵۲۷۵۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۷ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۸ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۸۹ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۰ (ريال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۱ (ريال)

۱۴۵۲۵۰۰۰=()*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمري در سال ۱۳۹۲ (ريال)

هـ : نحوه اقدام در سيستم مکانيزه و نگهداري حساب هزينه‌ها: ۱ – پس از انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بيمه، تعيين متوسط دستمزد آخرين دو سال بيمه شده و قبل از صدور حکم برقراري مستمري بازنشستگي، فرم خلاصه وضعيت مطابق پيوست شماره (۱) از سيستم اخذ و اطلاعات مندرج کنترل و پس از تائيد ضميمه پرونده خواهد شد. ۲- هزينه‌هاي ناشي از سنوات ارفاقي مطابق با پيوست شماره (۲) از سوي واحد امور فني مستمريها تهيه و جهت اقدام لازم به واحدهاي درآمد و حسابداري شعبه ارجاع مي‌گردد. ۳ – با ايجاد تعامل سيستمي، پس از وصول مطالبات لازم از سوي واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سيستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراري مستمري مهيا مي‌گردد. ۴ – بديهي است سيستم‌هاي مکانيزه مستمريها و مطالبات به گونه‌اي عمل خواهند کرد که امکان نگهداري بدهي‌هاي مربوط به سنوات آتي وجود خواهد داشت. ۵ – صدور احکام بازنشستگي مشمولين اين بخشنامه با استفاده از کد مستمري با پيش شماره "۱۰" و اساس برقراري "۱۰۶۲۰" با عنوان "قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت" خواهد بود. ۶ – معاونت اداري و مالي مکلف است به منظور تفکيک هزينه‌ها، اعتبارات و وجوه دريافت شده از دستگاهها و موسسات مربوطه و همچنين نگهداري بدهي‌هاي ايجاد شده دستورالعمل تخصيص کدهاي مالي و نحوه اقدام در اين خصوص را تهيه و ارسال نمايد. و – نکات: ۱ – به منظور جلوگيري از بروز هر گونه اشتباه از سوي کارفرمايان، مي‌بايستي راهنمايي لازم به مسئولين دستگاهها، شرکتها و موسسات مشمول ارائه و توصيه گردد که قبل از صدور حکم انشايي با تکميل و تحويل فرم پيوست شماره (۳) از لحاظ احراز سابقه و شمول قانون با شعب سازمان هماهنگي به عمل آورند. ۲ – نسخه‌اي از پيوستهاي شماره (۱) و (۲) اين بخشنامه پس از ساماندهي پرونده فني مي‌بايست در پرونده مستمري بيمه شده ضبط گردد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين و روسا و کارشناسان ارشد امور فني مستمريها، درآمد حق بيمه و امور مالي ادارات کل استانها و مسئولين ذيربط در شعب سازمان و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مي‌باشند.

 
1390/10/26 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما