سازمان تأمين اجتمايي
حداقل دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 89 اعلام شد (16/01/89) 

حداقل دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 89 اعلام شد

براساس اعلام سازمان تامين اجتماعي، حداقل دستمزد روزانه مبناي کسر حق بيمه مشمولين قانون تامين اجتماعي براي سالجاري مبلغ 101 هزار ريال تعيين شد. سازمان تامين اجتماعي اعلام کرد: رعايت حداقل دستمزد مبناي کسر حق بيمه تعيين شده در مورد پرداخت مقرري آن دسته از بيکاراني که تاريخ وقوع بيکاري آنان از 1/1/89 و به بعد مي‌باشد، الزامي است و همچنين مقرري بيمه بيکاري آن دسته از مقرري‌بگيران سنوات قبل که در سال جاري ادامه مي‌يابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 89 است، تا مبلغ حداقل دستمزد 1389 ترميم خواهد شد و نيازي به صدور ابلاغ جديد نخواهد بود. همچنين دستمزد مبناي کسر حق بيمه آن گروه از بيمه‌شدگان اختياري که مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1388 از رقم 87 هزار و 840 ريال روزانه بيشتر است معادل 7 درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بعلاوه 7 هزار و 11 ريال براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد آنان در سال 1388 افزايش مي‌يابد و دستمزد جديد، مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1389 خواهد بود، مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 101 هزار ريال در سال 1389 کمتر نباشد. ساير سطوح دستمزدي براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد سال 1388 معادل 7 درصد بعلاوه رقم ثابت 7011 ريال افزايش خواهد يافت. مزد شغل روزانه در سال 1389- ( 7011+ 7% × آخرين مزد شغل روزانه در سال 88) مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه‌شدگاني که در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از 1/1/89 دستمزد آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (87840 ريال) درج شده است، چنانچه در سال 1389 کارفرما ليست بيمه شدگان مذکور را ارسال نکند و يا در ليست‌هاي ارسالي ترک کار آنها را اعلام ننمايد، بايد دستمزد آنها به شرح فرمول بالا تعيين و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماههايي که ليست ارسال نشده قرار گيرد. نظر به اينکه دستمزد مقطوع رانندگان مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان در مورد رانندگان ميني‌بوس و سواري بين‌شهري معادل 1.1 برابر حداقل دستمزد شورايعالي کار و ساير رانندگان بين‌شهري معادل 1.3 برابر حداقل دستمزد و رانندگان تاکسي، وانت بار و ميني بوس (درون شهري) معادل حداقل دستمزد مذکور تعيين شده است. لذا دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه روزانه رانندگان مذکور براي سال 89 به ترتيب 111 هزار و يکصد، 131 هزار و 300 و 101 هزار ريال تعيين و اعلام مي‌شود. با توجه به بخشنامه شماره يک طرح ساماندهي بخشنامه‌ها و دستورات حوزه فني و درآمد اين سازمان، ميزان حق بيمه اجباري کارگران ساختماني تا 100 متر مربع زيربنا معادل 3 درصد حداقل دستمزد روزانه و از 100 متر مربع به بالا به ميزان 4 درصد حداقل مزد روزانه تعيين شده است، لذا با عنايت به حداقل دستمزد سال 89 ميزان حق بيمه هر متر مربع زير بنا تا 100 متر مربع مبلغ 3 هزار و 30 ريال و از 100 متر مربع به بالا مبلغ 4 هزار و 40 ريال تعيين شده است.

 
1389/1/16 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما