سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تامين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه‌اي گروه‌هاي خاص (صيادان، زنبورداران و کارفرمايان صنفي کم درآمد) (17/07/90) 

 بخشنامه سازمان تامين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه‌اي گروه‌هاي خاص (صيادان، زنبورداران و کارفرمايان صنفي کم درآمد)
 

 

  حوزه فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي بخشنامه شماره 10 مشترک فني و درآمد را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي بند "ب" ماده "11" آئين‌نامه اجرائي ماده "7" قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و در راستاي تعميم و گسترش پوشش بيمه‌اي به گروههاي خاص جامعه شامل صيادان استانهاي ساحلي شمال و جنوب کشور، زنبورداران و کارفرمايان صنفي و با توجه به پرداخت بخشي از حق بيمه اينگونه افراد از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، توجه واحدهاي اجرايي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد: بخش اول – تعاريف: 1 – صياد: صياد به فردي اطلاق مي‌شود که داراي کارت معتبر صيادي از سازمان شيلات بوده و در شغل صيادي اشتغال داشته و تحت پوشش هيچ يک از صندوقهاي بازنشستگي نباشد. 2 – زنبوردار: زنبوردار به فردي اطلاق مي‌گردد که داراي پروانه فعاليت معتبر از ادارات کل جهاد کشاورزي و اتحاديه زنبورداران بوده و به شغل زنبورداري اشتغال دارد و تحت پوشش هيچ‌ يک از صندوقهاي بازنشستگي نمي‌باشد. 3 – کارفرمايان صنفي کم درآمد: کارفرما شخصي است که با رعايت قانون نظام صنفي توزيعي و يا توليدي با توجه به پروانه کسب معتبر در صنف مربوطه فعاليت دارد و تحت پوشش هيچ يک از صندوقهاي بازنشستگي نمي‌باشد. نحوه پذيرش و ثبت‌نام متقاضي: 4 – در اجراي هماهنگي‌هاي بعمل آمده سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها جهت برخورداري از تسهيلات مقرر، وزارت بازرگاني، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان شيلات مکلف گرديده‌اند CD اطلاعات افراد واجد شرايط مربوط به هر يک از کارفرمايان کم درآمد، صيادان و زنبورداران را با در نظر گرفتن توزيع استاني به معاونت فني و درآمد صندوق تأمين اجتماعي ارسال تا از طريق سايت معاونت ياد شده در اختيار واحدهاي اجرائي قرار گيرد و واحدهاي اجرائي با مراجعه به آنلاين سام/صندوق‌پستي/مشاهده پيام با تطبيق اطلاعات و رعايت مقررات صندوق صرفاً نسبت به پذيرش درخواست افراد ياد شده جهت بيمه نمودن حسب مورد اقدام نمايند. بخش دوم: بيمه کارفرمايان صنفي کم‌درآمد، صيادان و زنبورداران: بيمه کارفرمايان صنفي کم درآمد: 5 – بيمه کارفرمايان صنفي کم درآمد با احراز شرايط بخشنامه شماره "9" مشترک فني و درآمد و داشتن پروانه صنفي معتبر با ارائه درخواست برابر فرم شماره يک پيوست انجام مي‌پذيرد. 6 – تعيين دستمزد مبناي کسر حق بيمه کارفرمايان مزبور و همچنين شرط سني آنان با رعايت بخشنامه فوق‌الذکر خواهد بود. 7 – با توجه به نام‌نويسي کارفرمايان ياد شده "" حق بيمه متعلقه براساس حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت مي‌گردد و مابه‌التفاوت آن با توجه به دستمزد کارفرما وفق بخشنامه شماره "9" مشترک فني و درآمد توسط کارفرما با رعايت ماده "39" قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد. 8 – کارفرماياني که حق بيمه خود را به همراه ليست کارگران شاغل در مهلت مقرر قانوني به شعبه ارسال و پرداخت مي‌نمايند. از "" سهم يارانه‌ها براساس حداقل دستمزد ماهيانه برخوردار خواهند شد. 9 – کارفرماياني که فاقد کارگر باشند مي‌توانند با رعايت مفاد بخشنامه شماره "9" مشترک فني و درآمد از مزاياي مزبور بهره‌مند گردند. بيمه صيادان و زنبورداران: 10- بيمه صيادان و زنبورداران با توجه به مقررات مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام مي‌شود و در ساير موارديکه در اين بخشنامه مستثني نشده است عيناً ضوابط جاري مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ملاک عمل مي‌باشد. 11 – معرفي مشمولين مطابق فرم ضميمه اين بخشنامه که الزاماً حاوي مشخصات هويتي، شغل و دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مي‌باشد از طريق مراجع ياد شده خواهد بود. 12 – واحدهاي اجرايي مکلفند بلافاصله پس از ثبت معرفي‌نامه و درخواست افراد معرفي شده طبق فرم شماره "1" پيوست، آنان را برابر فرم شماره "4" پيوست بخشنامه جايگزين شماره "651" امور فني بيمه‌شدگان جهت انجام معاينات پزشکي قبل از انعقاد قرارداد به پزشک معتمد معرفي نمايند. 13- واحدهاي اجرايي مي‌بايست بلافاصله پس از دريافت نتيجه معاينات مربوطه، قرارداد افراد موصوف را در سه نسخه طبق فرمهاي پيوست شماره "2" (حسب مورد) تنظيم و نسخه اول را به بيمه شده تحويل، نسخه دوم را در پرونده فني وي ضبط و نسخه سوم را در پايان هر ماه به مرجع معرفي‌کننده ارسال نمايند. 14 – حداکثر شرط سني مشمولين اين بخشنامه براي مردان و زنان "50" سال تمام تعيين مي‌گردد و چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سن مذکور باشد پذيرش درخواست فرم معرفي شده مستلزم دارا بودن سابق پرداخت حق بيمه قبلي معادل مازاد سني "50" سال در صندوق تأمين اجتماعي خواهد بود. 15 – دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زنبورداران و صيادان صرفاً براساس حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار در هر سال خواهد بود. لذا پذيرش دستمزد بالاتر از حداقل دستمزد سالانه براي زنبورداران و صيادان به هيچ عنوان مجاز نخواهد بود. 16 – کليه مشمولين اين بخشنامه با توجه به نرخ قرارداد از "" حق بيمه متعلقه براساس حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار که از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها تأمين مي‌گردد بهره‌مند خواهند شد. تذکر: چنانچه صيادان و زنبورداران به هر نحوي از پرداخت حق بيمه خود در مهلت مقرر قانوني برابر ماده "39" قانون تأمين اجتماعي خودداري نمايند در صورتي که انقطاع در پرداخت حق بيمه بيش از سه ماه باشد قرارداد منعقده متوقف و ادامه بيمه‌پردازي آنان منوط به احراز شرايط مقرر در اين بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حق بيمه کمتر از سه ماه باشد پرداخت حق بيمه ماه مورد نظر با رعايت ماده "39" قانون تأمين اجتماعي بلامانع مي‌باشد. 17- تاريخ شروع بيمه مشمولين اين بخشنامه همانند ساير بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاريخ ثبت تقاضاي بيمه شده در دفتر واحدهاي اجرايي خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه مطابق مقررات مي‌بايستي واحد اجرايي مربوطه استحقاق يا عدم استحقاق فرد معرفي شده را بررسي و مراتب را به وي اعلام تا در صورت استحقاق نسبت به انعقاد قرار داد و پرداخت حق بيمه متعلقه با رعايت ماده «39» قانون تامين اجتماعي اقدام گردد. 18- صيادان و زنبورداراني که به واسطه اشتغال در کارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي ليست و حق بيمه آنان ارسال و پرداخت مي‌گردد ماداميکه در کارگاه شاغل باشند از شمول اين بخشنامه خارج خواهند بود و مطابق مقررات عام قانون تامين اجتماعي ليست و حق بيمه آنان وصول مي‌گردد. 19- چنانچه هر يک از معرفي شدگان بنابر اعلام مراجع معرفي کننده از شمول اين طرح خارج شوند، مي‌توانند از پايان دوره‌اي که حق بيمه آن دريافت شده است شخصا با پرداخت کل حق بيمه براساس ضوابط قانون بيمه صاحبان حرفل و مشاغل آزاد و يا در صورت اشتغال مطابق مقررات عام قانون تامين اجتماعي نسبت به تداوم بيمه‌پردازي خود اقدام نمايند. بخش سوم: ساير موارد: 20- جهت ضابطه مند نمودن امور در صورتي که متقاضيان موضوع اين بخشنامه بعد از تاريخ 1/1/88 تا تاريخ ثبت درخواست به هر طريقي نزد صندوق تامين اجتماعي داراي سابقه پرداخت حق بيمه بوده از شمول اين بخشنامه خارج مي‌باشند. ضمناً چنانچه متقاضي سابقه پرداخت حق بيمه خود را بعد از تاريخ ياد شده کتمان نمايد، به محض اطلاع صندوق، از شمول برخورداري از يارانه‌ها خارج و حق بيمه پرداختي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها بابت وي وصول و به سازمان مزبور مسترد و خسارات قانوني مطابق با مواد مندرج در قانون تامين اجتماعي اخذ خواهد شد. لازم به ذکر است اينگونه افراد در صورت تمايل مي‌توانند ضمن تسويه حساب بابت مبلغ پرداختي توسط سازمان ياد شده شخصاً با پرداخت کل حق بيمه نسبت به ادامه بيمه‌پردازي خويش اقدام نمايند. 21- به منظور تفکيک بيمه‌شدگان صياد و زنبوردار از ساير بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، واحدهاي اجرايي مکلفند نسبت به ثبت نوع بيمه اين قبيل افراد (صياد و زنبوردار مشمول يارانه) در سيستم اقدام نمايند. 22- با توجه به صورتجلسات نحوه اجرايي کردن قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به تاريخ 13/10/89 و همچنين نامه شماره 2164 مورخ 22/10/89 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، واحدهاي اجرايي مي‌بايستي با رعايت تعداد و توزيع استاني و تطبيق اطلاعات افراد معرفي شده با CD اطلاعات ارسال شده نسبت به نامنويسي اقدام نمايند. 23- با توجه به اينکه پرداخت بخشي از حق بيمه از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه ها توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تامين مي‌گردد. لذا اعمال معافيت بخشي از حق بيمه به افراد ياد شده در صورت پرداخت حق بيمه مزبور از طريق سازمان ياد شده، طبق عملکرد ماهيانه صندوق تامين اجتماعي خواهد بود. 24- شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مکلف است در اسرع وقت نرم افزار مربوطه را با هماهنگي واحدهاي تخصصي معاونت فني و درآمد تهيه و با ايجاد تغييرات لازم در سيستم وصول حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ابه گونه‌اي طراحي نمايد که امکان تهيه گزارش‌هاي آماري مربوط به مشمولين اين بخشنامه فراهم گردد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين بيمه‌اي، روسا و کارشناسان ارشد امور فني بيمه شدگان، درآمد حق بيمه، نامنويسي و حساب‌هاي انفرادي، امور فني مستمري‌ها، امور مالي، دفتر آمار و محاسبات بيمه‌اي، کارشناسان فرابري داده‌هاي ادارات کل استانها، روسا و معاونين بيمه‌اي، مسئولين ذيربط شعب اجرايي و نيز شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين خواهند بود.

جهت مشاهده نسخه الصاقی کلیک نمائید.

 
1390/7/17 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما