سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کددار) (30/05/89) 
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کددار) 
مشاور رئيس جمهور و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 668 فني را به شرح زير اعلام نموده است:
در اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کددار) مصوب 18/5/88 مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي مربوطه مصوب 22/9/88 وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي دولت الکترونيک (به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) که در تاريخ 3/11/88 به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است به پيوست تصوير قانون و آئين‌نامه مربوطه ارسال مي‌گردد و مقرر مي‌دارد واحدهاي اجرائي به شرح ذيل اقدام نمايند. الف ـ تعاريف و اصطلاحات: قانون: قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کددار) مصوب 18/5/88 مجلس شوراي اسلامي. فرش: قالي، قاليچه و گبه. صنايع دستي شناسه‌دار (کددار): صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه‌دار (کددار). ب ـ مشمولان: شاغلان در مشاغل قالي، قاليچه و گبه و صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه‌دار، تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چله‌کشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي و شاغلين خانگي و يا پاره وقت که داراي مجوز فعاليت يا کارت شناسايي معتبر از وزارت بازرگاني و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌باشند. ج ـ مراجع معرفي‌کننده: وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پس از شناسايي و معرفي متقاضيان واجد شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و اخذ کارت مهارت فني معتبر از سازمان مربوطه نسبت به معرفي مشمولان طبق فرم پيوست شماره "1" به همراه تصوير کارت مذکور به واحدهاي اجرائي ذيربط اقدام مي‌نمايند. بديهي است واحد اجرائي مي‌بايست نسبت به تطبيق تصوير کارت مهارت فني با اصل آن اقدام نموده و اطلاعات لازم را در سيستم مکانيزه ذخيره نمايد. تذکر 1: اتحاديه‌ها و تشکل‌هاي مرتبط داراي مجوز از وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌توانند نسبت به معرفي واجدين شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور اقدام نمايند که در نهايت معرفي مشمولان به واحدهاي اجرائي ذيربط به عهده وزارت و سازمان مذکور خواهد بود. تذکر 2: کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون مذکور مي‌توانند به منظور بهره‌مندي از معافيت حق بيمه سهم کارفرمائي (20%) بابت فرد داراي کارت مهارت فني معتبر، مدارک مربوطه را به باجه دريافت شعبه ذيربط ارائه نمايند تا نسبت به ثبت و ذخيره اطلاعات مربوط به کارت مذکور در سيستم مکانيزه و ارسال مدارک به بايگاني فني جهت درج در پرونده بيمه شده اقدام گردد. د ـ شرايط پذيرش درخواست مشمولين: 1 ـ حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد 15 سال و حداکثر 50 سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا در دفتر واحد اجرائي مي‌باشد. 2 ـ پذيرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاضي که در زمان ارائه تقاضا بيش از 50 سال سن داشته باشد موکول به احراز شرايط ذيل خواهد بود: 1ـ2ـ در زمان تقاضا سن متقاضي از 55 سال تمام بيشتر نباشد. 2ـ2ـ حق بيمه مربوط به سالهاي مازاد بر 50 سال سن را به طور يکجا بپردازد. 3ـ2ـ از تاريخ پذيرش تقاضا توسط سازمان تأمين اجتماعي (انعقاد قرارداد) تا تاريخ پرداخت حق بيمه بيش از يک ماه فاصله ايجاد نشده باشد. 4ـ2ـ هر فرد صرفاً يک بار مي‌تواند متقاضي استفاده از امکان پرداخت حق بيمه مازاد بر 50 سال بصورت يکجا شود. 5 ـ2ـ سوابق بيمه‌پردازي مشمولان اين بخشنامه به حداکثر سن موضوع اين بند اضافه مي‌شود. هـ ـ نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و وصول حق بيمه: 1 ـ ارائه درخواست مطابق فرم پيوست شماره "2" توسط متقاضي و ثبت آن در دفتر شعبه صورت مي‌پذيرد. 2 ـ واحد اجرائي مربوطه موظف است بلافاصله پس از ثبت تقاضا در دفتر شعبه استحقاق يا عدم استحقاق متقاضي را از لحاظ سن و سابقه بررسي و در صورت احراز شرايط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد طبق فرم پيوست شماره "3" اقدام نمايد. چنانچه بين تاريخ درخواست متقاضي تا تاريخ پرداخت حق بيمه (پس از انعقاد قرارداد) بيش از سه ماه فاصله ايجاد نگردد، وصول حق بيمه و پذيرش سوابق از تاريخ انعقاد قرارداد بلامانع مي‌باشد. سوابق اين گروه از بيمه‌شدگان با عنوان "قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار ـ انفرادي" و کد 52 در سيستم مکانيزه ايجاد و ذخيره مي‌گردد. 3 ـ پرداخت حق بيمه همه ماهه رأساً توسط بيمه شده انجام گرفته و حداکثر مهلت پرداخت تا آخرين روز ماه بعد خواهد بود. بيمه شده مي‌تواند حتي‌الامکان نسبت به پرداخت حق بيمه سه ماه آتي با توجه به اعتبار کارت مهارت فني برابر مقررات مربوطه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر، چنانچه بين آخرين ماه پرداخت حق بيمه تا تاريخ پرداخت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نگردد، قرارداد منعقده معتبر بوده و پرداخت حق بيمه ماه مربوطه با رعايت ساير مقررات بلامانع مي‌باشد. در صورتي که پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر انجام نشود با حفظ سوابق قبلي، پرداخت حق بيمه متوقف و برقراري مجدد آن منوط به ارائه تقاضاي کتبي و تنظيم قرارداد جديد با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود. تذکر: در خصوص بافندگان قالي، قاليچه و گبه که در کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 شاغل مي‌باشند مطابق ماده "36" قانون اخيرالذکر اقدام خواهد شد. و ـ مبناي محاسبه و نرخ حق بيمه: 1 ـ مبناي محاسبه حق بيمه براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شورايعالي کار تعيين مي‌گردد و در صورتي که مشمولان، متقاضي پرداخت حق بيمه بر مبناي دستمزد بيش از حداقل باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مابه‌التفاوت حداقل دستمزد تا دستمزد تعيين شده، توسط بيمه شده بلامانع خواهد بود. 2 ـ نرخ حق بيمه مشمولان به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 مي‌باشد. بيست درصد حق بيمه سهم کارفرمايي توسط دولت و هفت درصد نيز توسط بيمه شده پرداخت خواهد شد. ز ـ نحوه پرداخت حق بيمه و چگونگي بهره‌مندي از تعهدات قانوني: 1 ـ پرداخت حق بيمه مشمولين به صورت انفرادي با ارائه تقاضاي کتبي و تنظيم قرارداد انجام مي‌گردد و شروع پرداخت حق بيمه از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود. 2 ـ بيمه‌شدگاني که بصورت انفرادي حق بيمه پرداخت مي‌نمايند از شمول قانون بيمه بيکاري مصوب 26/6/1369 خارج مي‌باشند. بنابر اين از مقرري بيمه بيکاري نيز برخوردار نخواهند شد. 3 ـ حق بيمه مشمولاني که داراي کارفرما مي‌باشند توسط کارفرما پرداخت مي‌گردد. با توجه به اينکه اين گروه از بيمه‌شدگان مشمول قانون بيمه بيکاري مي‌باشند، پرداخت 3% حق بيمه بيکاري مقرر توسط کارفرما الزامي بوده و از مزاياي مربوطه نيز برخوردار خواهند شد. 4 ـ شرايط برقراري و ميزان تعهدات کوتاه مدت، مستمريهاي بازنشستگي، بازماندگان، ازکارافتادگي و همچنين استفاده از خدمات درماني و بهداشتي عيناً به ترتيب تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود. 5 ـ تأمين اعتبار دفاتر درماني بيمه‌شدگان انفرادي حداکثر تا پايان دوره پرداخت حق بيمه خواهد بود و در خصوص بيمه‌شدگان گروهي همانند ساير بيمه‌شدگان اجباري اقدام مي‌گردد. بديهي است مشمولين اين بخشنامه از پرداخت فرانشيز معاف مي‌باشند. ساير موارد: 1 ـ حوادث ناشي از کار موضوع اين بخشنامه عبارت است از حوادثي که در ارتباط با حرفه بافندگي قالي، قاليچه و گبه و همچنين صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه‌دار (کددار)، با تشخيص سازمان تأمين اجتماعي براي بيمه شده حادث مي‌گردد. 2 ـ بيمه‌شدگان موضوع قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از کارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 11/9/1376 مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند ضمن استقرار بيمه‌پردازي به منظور استفاده از مزاياي اين بخشنامه ظرف 3 ماه نسبت به اخذ کارت مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و ارائه آن به سازمان، مطابق مفاد بند "ج" اين بخشنامه اقدام نموده که در صورت احراز شرايط مقرر، قرارداد جديد منعقد و مطابق ضوابط جاري حق بيمه پرداخت خواهد شد. تذکر: ادامه پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگاني که فعلاً تمايل به استمرار بيمه‌پردازي خود طبق مقررات قبلي را دارند بلامانع مي‌باشد. 3 ـ سوابق مشمولان قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از کارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 11/9/1376 مجلس شوراي اسلامي که از شمول قانون مذکور خارج شده و به نحوي از انحاء مشمول قانون تأمين اجتماعي و يا قانون مورد بحث قرار گرفته‌اند، با درخواست بيمه شده و با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه مربوطه براساس بند 3 صورتجلسه سيصد و شصت و پنجمين جلسه مورخ 5/11/87 شورايعالي تأمين اجتماعي (موضوع دستور اداري شماره 411/5000 مورخ 7/2/88 حوزه فني و درآمد)، جزء سنوات قابل قبول آنان در اجراي قانون تأمين اجتماعي محسوب مي‌شود. در غير اين صورت سابقه آنان به نسبت 5% سنوات پرداخت حق بيمه منظور بهره‌مندي از تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي ملاک عمل خواهد بود. 4 ـ با توجه به ماده 12 آئين‌نامه اجرائي قانون مربوطه، اجراي اين بخشنامه در سالجاري و سالهاي بعد منوط به تأمين اعتبار در قوانين بودجه سالانه کشور و واريز آن به حساب سازمان مي‌باشد. 5 ـ شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مکلف است نسبت به طراحي و ساخت سيستم مکانيزه مربوطه اقدام نموده، به طوري که ضمن اخذ فيش پرداخت حق بيمه، تعداد مشمولين، 7% سهم بيمه شده و 20% سهم کمک دولت در گزارش وصولي به طور جداگانه منعکس و در حداقل زمان نسبت به نصب آن جهت اجراي کامل اين بخشنامه در واحدهاي اجرايي با همکاري ادارات کل تخصصي ذيربط و دفتر راهبري سيستم‌ها اقدام نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل و معاونين بيمه‌اي، روسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بيمه، امور فني بيمه‌شدگان، نامنويسي و حسابهاي انفرادي و امور فني مستمريهاي ادارات کل استانها و روسا و معاونين و مسئولين واحدهاي ذيربط در شعب خواهند بود.

 
1389/5/30 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما