سازمان تأمين اجتمايي
ابلاغ بخشنامه بيمه كارگران ساختماني (09/05/89) 

 ابلاغ بخشنامه بيمه كارگران ساختماني

سازمان تأمين‌اجتماعي با ارسال بخشنامه‌اي به واحدهاي اجرائي اين سازمان، ضوابط اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني را ابلاغ كرد. براساس اين بخشنامه، كارگر ساختماني به فردي كه به نحوي در رابطه با ايجاد، توسعه، تجديدبنا، تعميرات اساسي و تخريب ساختمان به طور مستقيم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاصي از نظر بيمه و بازنشستگي نمي‌باشد و با داشتن كارت مهارت معتبر از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مي‌تواند با ارائه مدارك و مستندات (كارت مهارت، كدملي و...) نسبت به بيمه‌پردازي خود اقدام نمايد. كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسساتي كه عمليات ساختماني انجام كار در آن با انعقاد قرارداد به پيمانكار واگذار مي‌شود، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها، بانك‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه، كارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اينكه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند باتوجه به اينكه مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاه‌ها، پروانه تأسيس يا بهره‌برداري صادره از سوي وزارت صنايع و معادن مي‌باشد، از شمول قانون فوق خارج مي‌باشند و حق‌بيمه كارگران پيمانكار يا مؤسسات يادشده كماكان مطابق قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 54 و اصلاحات بعدي آن و براساس مواد 28 و 38 قانون تأمين‌اجتماعي وصول خواهد شد. درنتيجه حق بيمه‌اي كه اشخاص مذكور به هنگام دريافت پروانه ساختمان پرداخت نموده‌اند، جنبه علي‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق‌بيمه مربوطه طبق قانون تأمين‌اجتماعي مبالغ پرداختي بابت بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به حساب آنها منظور و از حق‌بيمه محاسبه شده كسر مي‌شود. در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع صادركننده پروانه ساختماني مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق‌بيمه براي هر مترمربع سطح زيربنا نمايند و در اين خصوص صاحب پروانه طي فرم مربوطه به شعبه تأمين‌اجتماعي معرفي و پس از دريافت رسيد پرداخت، حق‌بيمه متعلقه را به حسابي كه شعب تأمين‌اجتماعي اعلام مي‌نمايند واريز تا از طريق شهرداري يا ساير مراجع ذي‌ربط نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام شود. همچنين مراجع صدور پروانه درصورت احراز هرگونه تخلف در اين هزينه علاوه بر آنكه مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود با آنان طبق قوانين و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. نرخ حق بيمه قابل پرداخت به ازاي هر مترمربع ساختمان كه برابر حاصل ضرب حق‌بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي‌عالي كار در سال صدور پروانه است، تعيين مي‌شود. ميزان حق‌بيمه سهم كارفرما، نيز به ازاي هر پروانه ساختماني كه از حاصل ضرب نرخ حق‌بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه است، به دست مي‌آيد. جدول ضرايب حق‌بيمه واحدهاي ساختماني به ازاي هر مترمربع زيربنا

بيش از 150 مترمربعبيش از 75 تا 150 مترمربع75 مترمربع و كمترميانگين زيربناي هر واحد
ارزش معاملاتي عرصه هر مترمربع (ارقام به ريال)
9/2 درصد5/2 درصد2/2 درصد000/10 و كمتر
3/3 درصد1/3 درصد7/2 درصدبيش از 000/10 تا 000/50
8/3 درصد6/3 درصد3/3 درصدبيش از 000/50 تا 000/200
4 درصد4 درصد4 درصد000/200 و بيشتر

در مناطقي كه ارزش معاملاتي عرصه هر مترمربع مشخص نشده باشد و يا فاقد ارزش معاملاتي باشد، حق‌بيمه سهم كارفرما به ازاي هر مترمربع مربوط به پروانه ساختماني براساس نرخ ساير مناطق مشابه كه قيمت روز آنها معادل هم مي‌باشد، محاسبه خواهد شد. شايان ذكر است نحوه محاسبه حق‌بيمه واحدهايي كه در مناطق كمتر توسعه‌يافته، براساس مصوبات دولت ايجاد مي‌شوند از 50 درصد حق‌بيمه محاسبه شده سهم كارفرمايي معاف خواهند بود. كارگران ساختماني پس از ثبت‌نام و ارائه كدملي و تكميل مدارك شناسايي با پرداخت حق‌بيمه با نرخ 7 درصد مشمول قانون مذكور هستند و مي‌بايست حق‌بيمه هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به شعب تأمين‌اجتماعي پرداخت كنند. تعهدات قانوني قابل ارائه به كارگران ساختماني، حمايت دربرابر حوادث و بيماري‌ها، پرداخت غرامت دستمزد، پرداخت مستمري ازكارافتادگي، بازنشستگي و فوت مي‌باشد كه بيمه‌شده درصورت احراز شرايط مي‌تواند از اين مزايا استفاده كند.
 
1389/5/9 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما