سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص چگونگي نقل و انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از ساير صندوقها به صندوق تأمين اجتماعي و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بيمه (19/04/90) 

 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص چگونگي نقل و انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از ساير صندوقها به صندوق تأمين اجتماعي و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بيمه
 

 

        حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 15 امور فني بيمه‌شدگان را به شرح زير اعلام نموده است:

به منظور تمرکز نمودن کليه ضوابط مربوط به چگونگي نقل و انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از ساير صندوقهاي بازنشستگي به صندوق تأمين اجتماعي و بالعکس در اجراي قوانين و مقررات موضوعه و موارد مرتبط با استرداد حق بيمه، توجه واحدهاي اجرايي را به رعايت دقيق مفاد اين بخشنامه جلب مي‌نمايد: بخش اول – چگونگي انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از ساير صندوق‌ها به صندوق تأمين اجتماعي قوانين مرتبط: 1 – قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي. 2 – قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/66 مجلس شوراي اسلامي. 3 – تغيير صندوق بازنشستگي در اجراي ماده "42" قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در ماده "103" و بند "ب" ماده "28" قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه). مشمولين قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي: 4 – کليه افرادي که به واسطه يکي از حالات استعفاء اخراج، انفصال دائم، بازخريد خدمت (به استثناء بازخريد شده‌هاي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي که تاريخ اجراي احکام صادره بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور "14/12/66" باشد)، رابطه استخدامي آنان با موسسه محل خدمت يا صندوق متبوع قطع گرديده يا مي‌گردد و متعاقباً به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند. 5 – اشخاصي که طبق ضوابط قانوني به سبب انتقال، تغيير ساختار سازماني و يا تغيير وضع استخدامي مشترک صندوق تأمين اجتماعي شده يا بشوند.

جهت مشاهده نسخه الصاقی کلیک نمائید.

 
1390/4/19 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما