سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بيمه کارفرمايان صنفي (اشخاص حقيقي) و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي (05/10/90) 

 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بيمه کارفرمايان صنفي (اشخاص حقيقي) و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي

 

  1. حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 9 مشترک فني و درآمد را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي تبصره 5 الحاقي به ماده 4 قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط مصوب 8/4/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيوست تصوير آيين‌نامه اجرائي مربوطه موضوع تصويبنامه شماره 216449/ت41297ک مورخ 4/11/88 هيأت محترم وزيران در خصوص نحوه دريافت حق بيمه کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي و ارائه تعهدات قانوني ارسال مي‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به کليه واحدهاي اجرائي ابلاغ و در خصوص بيمه کارفرمايان (اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي) به شرح ذيل اقدام نمايند: تعاريف و کليات: 1- بيمه شده (کارفرما): اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي که حقوق دريافت نمي‌نمايند. 2 – کارگاه: کارگاههاي موضوع بند (3) ماده (2) قانون که داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح مي‌باشند. 3 – شرط سني: حداکثر سن کارفرمايان متقاضي در زمان درخواست 55 سال خواهد بود. تذکر 1: چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سن مذکور باشد پذيرش درخواست وي منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مازاد سن مقرر خواهد بود. تذکر 2: سوابق پرداخت حق بيمه جزئي و همچنين سوابق منتقله از ساير صندوقها (به استثناء مشمولين قانون نحوه تعديل نيروي انساني) در احراز شرايط سني مورد اشاره ملاک عمل نخواهد بود. نرخ و مبناي پرداخت حق بيمه: 4 – نرخ پرداخت حق بيمه: نرخ پرداخت حق بيمه مطابق ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و معادل 27 درصد مي‌باشد. 5 – کارفرمايان (اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي) از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول 3 درصد بيمه بيکاري نخواهند بود. 6 – دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه: دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه مشمولين اين آيين‌نامه بين حداقل و حداکثر دستمزد قانوني زمان پرداخت و به شرح ذيل خواهد بود و از ابتداي هر سال به ميزان درصدي که طبق مصوبه شورايعالي کار به سطوح دستمزد شاغلين اضافه مي‌گردد به دستمزد قابل پرداخت اضافه شده و مبناي دريافت حق بيمه قرار مي‌گيرد و در حال مبناي پرداخت حق بيمه نبايستي از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بيشتر باشد. 7 – بيمه‌شدگاني که بيش از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، دستمزد مبناء محاسبه حق بيمه آنان عبارت است از ميانگين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در آخرين دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد سال کمتر نباشد. 8 – بيمه‌شدگاني که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه آنان به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول پرداخت حق بيمه خواهد بود. 9 – دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه کارفرمايان کارگاههاي داراي دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون با رعايت بندهاي فوق‌الذکر تعيين مي‌گردد و در هر صورت نبايد کمتر از بالاترين رده دستمزد مقطوع کارگاه باشد. 10- مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون مطابق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. بديهي است مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه در کارگاههاي مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان 5 نفر کارگر تا آخرين روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال ليست و پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر قانوني، ليست و حق بيمه معوق قابل دريافت نخواهد بود. توجه: در ستون شغل بيمه شده مي‌بايست عنوان کارفرما درج و در رديف اول ليست قيد شود. 11 – اعضاء هيات مديره کارگاههاي داراي شخصيت حقوقي که حقوق دريافت مي‌دارند در صورت تمايل به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه مي‌توانند با ارائه درخواست کتبي پس از بررسي اشتغال بکار در کارگاه و دريافت حقوق نسبت به درج نام خود در ليست کارگاه همانند ساير بيمه‌شدگان و با نرخ 27% اقدام نمايند. نحوه احتساب و پذيرش سوابق گذشته کارفرمايان: 12 – کارفرمايان حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي که تا تاريخ تصويب اين آئين‌نامه از طريق کارگاههاي خود براساس ماده 28 قانون اقدام به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نموده و يا طبق قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361) نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود به همراه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل کارگاه اقدام نموده‌اند، سوابق آنها به استناد ليستهاي ارسالي و حق بيمه‌هاي پرداختي جزو سوابق بيمه‌اي آنان محسوب مي‌شود. تذکر: در صورتي که کارگاه طبق ليستهاي ارسالي در دوره مذکور موضوع بند 12 داراي بدهي قطعي باشد، پذيرش سوابق کارفرما منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت حق بيمه قطعي خواهد بود. 13 – کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از صدور اين بخشنامه با توجه به قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و يا براساس دستور اداري شماره 3966/1-52 مورخ 19/4/86 (موضوع بيمه کارفرمايان کارگاههاي صنفي) در زمره بيمه‌شدگان سازمان قرار گرفته‌اند و قرارداد آنان معتبر مي‌باشد مي‌توانند بدون رعايت شرط سني با انجام معاينات پزشکي (در صورت عدم انجام معاينات پزشکي) با ارائه درخواست و عقد قرارداد برابر ضوابط اين آئين‌نامه نسبت به تداوم بيمه‌پردازي خود اقدام نمايند. اينگونه افراد مي‌بايست فرم شماره يک پيوست (درخواست تبديل قرارداد و تغيير نرخ حق بيمه و ارسال ليست) را تکميل و پس از امضاء و درج اثر انگشت در حضور مسئول امور فني بيمه‌شدگان شعب (جهت احراز هويت کارفرما) و ثبت دفتر نسبت به بيمه‌پردازي اقدام نمايند. فرم مذکور در پرونده فني بيمه شده ضبط و نگهداري مي‌گردد. بديهي است در مورد بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که متقاضي استمرار بيمه‌پردازي خود برابر ضوابط اين آئين‌نامه مي‌باشند، واحد امور فني بيمه‌شدگان مکلف است در هنگام ارائه درخواست توسط بيمه شده، علاوه بر اعتبار قرارداد از عدم انقطاع بيمه‌پردازي آنان اطمينان حاصل نمايند تا وقفه در سوابق بيمه‌پردازي اين قبيل متقاضيان ايجاد نگردد. 14 – کارفرماياني که وفق مقررات و پس از احراز شرايط، نسبت به عقد قرارداد و ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود اقدام مي‌نمايند مي‌توانند در خصوص سوابق گذشته خويش با تنظيم فرم شماره 9 پيوست، مدارک و مستندات مربوطه از جمله جواز فعاليت که به تأييد اتحاديه مربوطه رسيده باشد، تصاوير اسناد مالکيت، اجاره يا رهن کارگاه و ساير مستندات مربوطه به درخواست خود مبني بر پذيرش سوابق اشتغال خود را به شعبه ارائه نمايند که در اين صورت شعب مکلف است ضمن انجام بازرسي تحقيقي 2 نفره متشکل از بازرس کارگاه، مسئول مطالبات با احراز اشتغال وي در کارگاه نسبت به محاسبه حق بيمه متعلقه براساس دستمزد مبناي انعقاد قرارداد اقدام نمايد. تذکر 1: در صورت تغيير مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه شده (ناشي از مصوبات شورايعالي کار) که عموماً در ابتداي هر سال صورت مي‌گيرد و ارائه درخواست احتساب و پذيرش سوابق گذشته اشتغال کارفرما، مبناي محاسبه حق بيمه (موضوع بند 14) دستمزد سال پرداخت خواهد بود. تذکر 2: دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه سوابق گذشته با احراز ساير شرايط اين دسته از بيمه‌شدگان دستمزد مبناء قرارداد جاري آنان خواهد بود. نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه: 15 – ارائه درخواست مطابق فرم شماره 1 پيوست توسط متقاضي و ثبت آن در دفتر شعبه انجام مي‌گيرد. 16 – واحد امور فني بيمه‌شدگان مکلف است پس از اخذ درخواست از متقاضي (در صورت احراز شرايط سن و سابقه مقرر) نسبت به استعلام از واحد درآمد شعبه مبني بر تائيد کارفرمائي متقاضي و فعال بودن کارگاه مطابق فرم شماره 2 پيوست اقدام نمايد. 17 – واحد درامد مي‌بايست نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را مطابق ذيل فرم شماره 2 پيوست به واحد امور فني بيمه‌شدگان اعلام نمايد. 18 – کليه متقاضيان مي‌بايست قبل از انعقاد قرارداد توسط کميسيون پزشکي سازمان مورد معاينه قرار گيرند لذا واحد امور فني بيمه‌شدگان موظف است پس از جمع‌آوري سوابق (در صورت لزوم) و احراز شرايط متقاضي از حيث سن و سابقه با توجه به ضوابط مقرر نسبت به معرفي متقاضي به کميسيون پزشکي مطابق فرم شماره 3 پيوست اقدام نمايد. 19- کميسيونهاي پزشکي موظف هستند خارج از نوبت، وضعيت متقاضي را مورد بررسي قرار داده و حداکثر ظرف 20 روز از تاريخ دريافت معرفي‌نامه (فرم شماره 3) نظريه خود را طبق فرم شماره 4 پيوست به شعبه درخواست کننده ارائه نمايند. 20- چنانچه براساس نظريه کميسيون پزشکي سازمان، متقاضي در بدو قرارداد به علت بيماري يا عارضه خاصي از کار افتاده کلي شناخته شود بيماري يا عارضه مذکور موجب استفاده وي از مزاياي قانوني از کارافتادگي کلي نخواهد بود مگر اينکه بيمه شده به عارضه يا بيماري ديگري مبتلا شود که در اين صورت امکان استفاده از حمايت مذکور با رعايت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. 21- آن دسته از بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که برابر مقررات مربوطه با نرخ‌هاي 12% و 14% به دليل از کارافتادگي کلي نسبت به پرداخت حق بيمه با نرخ‌هاي ياد شده اقدام مي‌نمايند در صورتي که مشمول مقررات اين بخشنامه قرار گيرند، چنانچه به عارضه يا بيماري ديگري غير از بيماري موضوع از کارافتادگي قبلي مبلا شوند مي‌توانند از مزاياي از کارافتادگي با رعايت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند. 22- افراد تحت تکفل متقاضيان به منظور استفاده از خدمات درماني بايد قبلا با معرفي صندوق طبق فرم شماره 5 پيوست در واحدهاي درماني صندوق مورد معاينه پزشکي قرار گيرند و صندوق در قبال درمان بيماري‌هاي متقاضي و افراد تحت تکفل وي که مربوط به قبل از دوران بيمه‌پردازي مي‌باشد هيچگونه تعهدي نخواهند داشت. 23- واحد امور فني بيمه‌شدگان شعب موظفند پس از اخذ نظريه کميسيون پزشکي نسبت به تنظيم قرارداد در سه نسخه مطابق فرم پيوست شماره 6 اقدام و کليه مدارک را در پرونده فني بيمه شده ضبط و نسخه‌اي از قرارداد را جهت درج در پرونده مطالباتي کارگاه و اقدام لازم در خصوص نحوه تنظيم ليست و پرداخت حق بيمه به واحد درآمد ارسال و نسخه مربوطه به متقاضي را تسليم وي نمايد. 24- تاريخ شروع بيمه‌پردازي مشمولين با توجه به ليست‌هاي ارسالي از تاريخ انعقاد قرارداد و با رعايت ماده 39 تامين اجتماعي خواهد بود. 25- واحدهاي اجرايي مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه اتسحقاق يا عدم استحقاق متقاضي را از لحاظ سن، سابقه و اخذ نظر به کميسيون پزشکي بررسي نموده و نتيجه را با استفاده از فرمهاي 7 و 8 پيوست حسب مورد به متقاضي اعلام و متقاضي نيز موظف است ظرف مدت يک ماه جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه با رعايت ماده 39 قانون اقدام نمايد. ضمنا در صورت عدم رعايت مهلت‌هاي تعيين شده، درخواست مورد نظر منتفي و ارائه درخواست مجدد مستلزم احراز شرايط مندرج در اين بخشنامه خواهد بود. تذکر1-: نظر به اينکه ماهيت بيمه اين قبيل افراد اختياري مي‌باشد لذا چنانچه کارفرمايان مذکور به هر نحوي از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود در مهلت مقرر قانوني برابر ماده 39 قانون تامين اجتماعي خودداري نمايند در صورتي که انقطاع در پرداخت حق بيمه بيش از سه ماه باشد قرارداد منعقده ملغي تلقي و ادامه بيمه‌پردازي آنان منوط به احراز شرايط مقرر در اين بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حق بيمه کمتر از سه ماه باشد پذيرش ليست و پرداخت حق بيمه ماه مورد نظر با رعايت ماده 39 قانون تامين اجتماعي بلامانع مي‌باشد. ساير موارد: 26- حق بيمه سوابق ايام گذشته در صورت تقاضاي کارفرما و موافقت سازمان طبق ماده 46 قانون حداکثر در سي و شش قسط قابل تقسيط مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم پرداخت در سررسيدهاي مقرر و تبديل به حال شدن آن پذيرش سوابق اينگونه افراد منوط به محاسبه مجدد بدهي حق بيمه مي‌باشد. 27- سابقه ايجادي ناشي از پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه (موضوع بند 14) در احراز شرايط مقرر به منظور برخورداري از حمايت‌هاي قانوني محسوب نشده و صرفا در محاسبات ميزان ارائه تعهدات ملاک عمل مي‌باشد. 28- احتساب سوابق مربوط به دوره بعد از انعقاد قرارداد صرفا براي ايامي مجاز خواهد بود که کارفرماي متقاضي نسبت به درج نام خود در ليست مزد و حقوق و ارسال و پرداخت حق بيمه متعلقه به شعبه ذيربط در مهلت مقرر قانوني موضوع ماده 39 قانون (تا آخرين روز ماه بعد) اقدام نمايد و دريافت اليست معوق قانونا مجاز نيست. 29- بيمه‌شدگان مذکور حسب ضوابط و شرايط مقرر در قانون تامين اجتماعي از تعهدات ذيل بهره‌مند خواهند شد. الف- بازنشستگي، ب-  از کارافتادگي کلي، ج- فوت، د- خدمات درماني، 30- با توجه به تعاريف مندرج در قانون تامين اجتماعي پرداخت «غرامت دستمزد ايام بيماري»، «کمک بارداري» و «کمک ازدواج» به بيمه‌شدگان مشمول اين قانون مضوعيت نداشته و پرداخت «هزينه کفن و دفن» و وسايل کمک پزشکي «پروتز و اروتز» با رعايت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. 31- شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مکلف است نرم‌افزار مربوطه را در حداقل زمان با هماهنگي واحدهاي تخصصي معاونت فني و درآمد تهيه و در واحدهاي اجرايي نصب نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل بيمه‌اي، معاونين مربوطه، روسا و کارشناسان ارشد درآمد، امور فني بيمه‌شدگان، امور فني مستمريها و نامنويسي و حسابهاي انفرادي و امور مالي ادارات کل استانها و روسا و معاونين ذيربط و مسئولين واحدهاي اجرايي شعب و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين خواهند بود.

 
1390/10/5 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما