سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي کارگران دستگاههاي اجرايي در مشاغل سخت و زيان‌آور (08/08/89) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي کارگران دستگاههاي اجرايي در مشاغل سخت و زيان‌آور 

  حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 2/49 مستمريها را به شرح زير اعلام نموده است:

با عنايت به مفاد تصويبنامه شماره 124610/ت44547ک مورخ 6/6/1389کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي مبني بر اصلاح تبصره ماده (1) آئين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 – مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام – موضوع تصويبنامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 هيأت وزيران توجه واحدهاي اجرايي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد: 1 – مشاغل مورد ادعاي کليه کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 و اصلاحات بعدي آن که شاغل در دستگاههاي اجرايي (وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي، شهرداريها، بانکها و سازمانهايي که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است) مي‌باشند قابل طرح در کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني بوده و در مورد بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور مشمول تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون و آئين‌نامه مربوطه با رعايت ساير مقررات جاري خواهند بود. 2 – درخواست بازنشستگي کارمندان و ساير کارکنان دستگاههاي اجرايي مذکور که مشمول قانون کار نبوده و داراي آئين‌نامه استخدامي خاص مي‌باشند مي‌بايست همچنان بر مبناي تبصره (2) ماده (1) آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و حوادث ناشي از کار و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1385 هيأت وزيران (موضوع بخشنامه 46 مستمريها) مورد رسيدگي قرار گيرند. 3- به منظور حسن نظارت و اجراي قانون و مقررات جاري لازم است وفق جزء (2) بند (ب) بخشنامه 49 مستمريها نسخه‌اي از گزارشات کارشناسان بررسي‌کننده مشاغل بيمه‌شدگان در کميته‌هاي استاني، ضميمه آراء صادره از سوي کميته‌هاي مذکور در پرونده فني بيمه‌شدگان ضبط گردد. 4 – مکاتبات و بخش‌هايي از دستورات اداري و بخشنامه‌هاي مغاير با اين دستور از تاريخ صدور اين بخشنامه "کان‌لم‌يکن" تلفي مي‌گردند. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين، روسا و کارشناسان ارشد امور فني مستمريها در ادارات کل استانها و مسئولين ذيربط در شعب مي‌باشند.

 

 
1389/8/8 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما