سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح بند اول بخش چهارم بخشنامه 7 مشترک فني و درآمد (19/04/90) 

 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح بند اول بخش چهارم بخشنامه 7 مشترک فني و درآمد
 

 

  حوزه فني و درآمد طي دستور اداري به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 7 مشترک فني و درآمد موضوع نحوه اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني و آئين‌نامه اجرائي مواد 3 و 5 قانون فوق‌الذکر نظر واحدهاي اجرائي را به اصلاحيه ذيل جلب مي‌نمايد. با توجه به بند 3 مصوبه شماره 87670 مورخ 22/4/89 تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور محترم موضوع اصل 127 قانون اساسي مبني بر اينکه ميانگين زيربناي مفيد واحدهاي احداثي در هر پروژه در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت هفتاد و پنج متر و در ساير شهرها يکصد متر مي‌باشد و طبق مصوبه شماره 27009 مورخ 10/2/90 ميانگين زير بناي تعداد واحدهاي مسکوني مسکن مهر در هر پروژه در شهر قم يکصد مترمربع تعيين گرديده است، لذا بند اول بخش چهارم بخشنامه مزبور به شرح فوق اصلاح مي‌گردد.

 
1390/4/19 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما