سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 1389 (24/01/90) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 1389 

حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 9 دستمزد را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير بخشنامه شماره 122518مورخ 23/12/89 وزارت کار و امور اجتماعي ارسال مي‌گردد. نظر به اينکه دستمزد عامل موثر در وصول حق بيمه و متقابلاً انجام تعهدات قانوني مي‌باشد، بنابر اين در جهت سياستگذاري منطقي و هماهنگي در واقعي‌تر کردن دستمزدها و ايجاد رابطه متناسب در سطوح دستمزدي، ميزان افزايش دستمزد مبناي کسر حق بيمه در سال 1389 به شرح ذيل اعلام و واحدهاي اجرائي مکلفند ضمن رعايت دقيق آن اطلاع‌رساني لازم را به کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي جهت رعايت دستمزدهاي اعلام شده صنف مربوطه انجام دهند.

1) حداقل دستمزد روزانه بيمه‌شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي (اجباري، اختياري، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار) در سال 1390 مبلغ 000/110 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. تبصره: دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مشمولين قانون بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 11/9/76 مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي مربوطه در سال 1390 روزانه مبلغ 050/55 ريال (50 درصد حداقل دستمزد) تعيين و اعلام مي‌گردد. 2) رعايت حداقل دستمزد در مورد پرداخت مقرري آن دسته از بيکاراني که تاريخ وقوع بيکاري آنان از 1/1/1390 و به بعد مي‌باشد، الزامي است و همچنين مقرري بيمه بيکاري آن دسته از مقرري‌بگيران سنوات قبل که در سال جاري ادامه مي‌يابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1390 مي‌باشد، تا مبلغ حداقل دستمزد 1390 ترميم خواهد شد و نيازي به صدور ابلاغ جديد نخواهد بود. 3) دستمزد مبناي کسر حق بيمه آن گروه از بيمه‌شدگان اختياري که مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1389 از رقم 000/101 ريال روزانه بيشتر مي‌باشد معادل 6 درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بعلاوه 040/3 ريال براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد آنان در سال 1389 افزايش مي‌يابد و دستمزد جديد، مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1390 خواهد بود، مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 100/110 ريال در سال 1390 کمتر نباشد. 4) ساير سطوح دستمزدي براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد سال 1389 معادل 6 درصد بعلاوه رقم ثابت 040/3 ريال افزايش خواهد يافت. مزد شغل روزانه در سال 1390= (040/3+ 6% × آخرين مزد شغل روزانه در سال 1389) مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. 5) به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه‌شدگاني که در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1390 دستمزد آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (000/101 ريال) درج گرديده است، چنانچه در سال 1390 کارفرما ليست بيمه‌شدگان مذکور را ارسال نکند و يا در ليست‌هاي ارسالي ترک کار آنها را اعلام ننمايد، بايد دستمزد آنها به شرح بند 4 تعيين و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماههايي که ليست ارسال نشده قرار گيرد. 6) شاغلين فعاليتهاي که دستمزد مقطوع آنان طي بخشنامه‌هاي درآمد تعيين و اعلام شده است دستمزد مقطوع آنان به موجب مصوبه شماره 4975 مورخ 26/4/67 شورايعالي تأمين اجتماعي با توجه به مبلغ حداقل دستمزد سال 1390 و نسبتهاي تعيين شده افزايش مي‌يابد که جداول دستمزد مقطوع مربوطه توسط معاونت فني و درآمد ارسال خواهد شد. 7) نظر به اينکه دستمزد مقطوع رانندگان مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان در مورد رانندگان ميني‌بوس و سواري بين شهري معادل 1/1 برابر حداقل دستمزد شورايعالي کار، ساير رانندگان بين شهري معادل 3/1 برابر حداقل دستمزد و رانندگان تاکسي، وانت بار و ميني بوس (درون شهري) معادل حداقل دستمزد مذکور تعيين شده است. لذا دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه روزانه رانندگان مذکور براي سال 1390 به ترتيب 110/121، 130/143 و 100/110 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. 8) با توجه به بخشنامه‌هاي 1.7/7 و 2/7 مشترک فني و درآمد به به شماره‌هاي 25552/5020 مورخ 7/4/89 و 28863/5020 مورخ 27/7/89 و 30203/5020 مورخ 15/9/89 و با در نظر گرفتن ماده "6" آئين‌نامه اجرائي شماره 42053/43040 مورخ 26/2/89 و بندهاي "2" و "3" آئين‌نامه اجرائي شماره 14283/45250 مورخ 24/6/89 مصوب هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه حق بيمه ساختماني واحدهاي مسکوني به ازاء هر مترمربع زيربنا براساس حاصلضرب ضريب حق بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوبه شورايعالي کار در سال 1390 خواهد بود. 9) حق بيمه کارگران ساختماني موضوع بند 8 فوق‌الذکر در زمان اشتغال بر مبناي 7% حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 100/110 ريال در سال 1390 محاسبه و وصول خواهد شد. لازم به ذکر است تعيين دستمزد کارگران ساختماني با توجه به مهارتهاي شغلي آنان طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن پس از تصويب موضوع در هيأت مديره صندوق متعاقباً اعلام خواهد شد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين بيمه‌اي، روسا و کارشناسان ارشد امور فني بيمه‌شدگان و درآمد استانها، روسا و مسئولين واحدهاي امور فني بيمه‌شدگان، درآمد حق بيمه شعب و همچنين شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين خواهند بود.

 

 
1390/1/24 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما