سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 1389 (21/01/89) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال 1389 

مشاور رئيس جمهور و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 22322/5020 مورخ 8/1/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/88 وزارت کار و امور اجتماعي ارسال مي‌گردد. نظر به اينکه دستمزد عامل موثر در وصول حق بيمه و متقابلاً انجام تعهدات قانوني مي‌باشد، بنابر اين در جهت سياستگذاري منطقي و هماهنگي در واقعي‌تر کردن دستمزدها و ايجاد رابطه متناسب در سطوح دستمزدي، ميزان افزايش دستمزد مبناي کسر حق بيمه در سال 1389 به شرح ذيل اعلام و واحدهاي اجرائي مکلفند ضمن رعايت دقيق آن اطلاع‌رساني لازم را به کارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي جهت رعايت دستمزدهاي اعلام شده صنف مربوطه انجام دهند.

1) حداقل دستمزد روزانه بيمه‌شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي (اجباري – اختياري – صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در سال 1389 مبلغ 000/101 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. 2) رعايت حداقل دستمزد در مورد پرداخت مقرري آن دسته از بيکاراني که تاريخ وقوع بيکاري آنان از 1/1/1389 و به بعد مي‌باشد، الزامي است و همچنين مقرري بيمه بيکاري آن دسته از مقرري‌بگيران سنوات قبل که در سال جاري ادامه مي‌يابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1389 مي‌باشد، تا مبلغ حداقل دستمزد 1389 ترميم خواهد شد و نيازي به صدور ابلاغ جديد نخواهد بود. 3) دستمزد مبناي کسر حق بيمه آن گروه از بيمه‌شدگان اختياري که مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1388 از رقم 840/87 ريال روزانه بيشتر مي‌باشد معادل 7 درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بعلاوه 011/7 ريال براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد آنان در سال 1388 افزايش مي‌يابد و دستمزد جديد، مبناي کسر حق بيمه آنان در سال 1389 خواهد بود، مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 000/101 ريال در سال 1389 کمتر نباشد. 4) ساير سطوح دستمزدي براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد سال 1388 معادل 7 درصد بعلاوه رقم ثابت 7011 ريال افزايش خواهد يافت. مزد شغل روزانه در سال 1389= (7011+ 7% × آخرين مزد شغل روزانه در سال 1338) مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. 5) به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه‌شدگاني که در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از 1/1/89 دستمزد آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (87840 ريال) درج گرديده است، چنانچه در سال 1389 کارفرما ليست بيمه شدگان مذکور را ارسال نکند و يا در ليست‌هاي ارسالي ترک کار آنها را اعلام ننمايد، بايد دستمزد آنها به شرح بند 4 تعيين و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماههايي که ليست ارسال نشده قرار گيرد. 6) شاغلين فعاليتهاي که دستمزد مقطوع آنان طي بخشنامه‌هاي درآمد تعيين و اعلام شده است دستمزد مقطوع آنان به موجب مصوبه شماره 4975 مورخ 26/4/67 شورايعالي تأمين اجتماعي با توجه به مبلغ حداقل دستمزد سال 1389 و نسبتهاي تعيين شده افزايش مي‌يابد که جداول دستمزد مقطوع مربوطه توسط معاونت فني و درآمد ارسال خواهد شد. 7) نظر به اينکه دستمزد مقطوع رانندگان مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان در مورد رانندگان ميني‌بوس و سواري بين شهري معادل 1/1 برابر حداقل دستمزد شورايعالي کار، ساير رانندگان بين شهري معادل 3/1 برابر حداقل دستمزد و رانندگان تاکسي، وانت بار و ميني بوس (درون شهري) معادل حداقل دستمزد مذکور تعيين شده است. لذا دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه روزانه رانندگان مذکور براي سال 89 به ترتيب 100/111، 300/131 و 000/101 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. ضمناً در صورت تغيير اصلاح قانون ياد شده مراتب به واحدهاي اجرائي ابلاغ خواهد شد. 8) با توجه به بخشنامه شماره يک طرح ساماندهي بخشنامه‌ها و دستورات حوزه فني و درآمد به شماره 40815/5000 مورخ 21/4/83 که ميزان حق بيمه اجباري کارگران ساختماني تا 100 متر مربع زيربنا معادل 3 درصد حداقل دستمزد روزانه و از 100 مترمربع به بالا به ميزان 4% حداقل مزد روزانه تعيين شده است، لذا با عنايت به حداقل دستمزد سال 89 ميزان حق بيمه هر متر مربع زير بنا تا 100 متر مربع مبلغ 030/3 ريال و از 100 مترمربع به بالا مبلغ 040/4 ريال تعيين مي‌گردد. ضمناً در صورت ابلاغ آئين‌نامه‌هاي اجرائي قانون بيمه اجباري کارگران ساختماني نحوه اقدام متعاقباً اعلام خواهد شد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين بيمهداي، روسا و کارشناسان ارشد امور فني بيمه‌شدگان و درآمد استانها، روسا و مسئولين واحدهاي امور فني بيمه‌شدگان، درآمد حق بيمه شعب و همچنين شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين خواهند بود.

 
1389/1/21 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما