سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي کارکنان دستگاههاي اجرايي (05/02/90) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي کارکنان دستگاههاي اجرايي 

حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي بخشنامه شماره 1/58 مستمريها را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي کارکنان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند لذا لازم است واحدهاي اجرايي به نکات ذيل توجه نمايند: 1 – مفاد ماده 76 قانون تأمين اجتماعي در خصوص کارکنان مشمول قانون تأمين اجتماعي کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي قابل تسري است. تذکر: با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 76 قانون مذکور، زنان مشمول قانون تأمين اجتماعي که داراي آئين‌نامه استخدامي خاص بوده و مشمول قانون کار نمي‌باشند از شمول اين تبصره خارج مي‌باشند. 2 – نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي مشمولين اين بخشنامه مطابق با مفاد ماده 77 و تبصره ذيل آن خواهد بود. 3 – بخشنامه شماره 58 مستمريها از ابتداي سال 1390 تا پايان برنامه پنجم توسعه قابليت اجرا نخواهد داشت. 4 – به منظور شناسايي و تفکيک اطلاعات اين قبيل افراد لازم است در زمان صدور حکم برقراري مستمري فيلد "مستند قانوني" با محتواي "قانون برنامه پنجم توسعه" تکميل گردد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران کل، معاونين، روسا و کارشناسان ارشد امور فني مستمريها در ادارات کل استانها و مسئولين ذيربط در شعب و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مي‌باشند.

 
1390/2/5 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما