وزارت امور اقتصادي و دارايي
تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي درخصوص احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت‌هاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط مشي كلي (20/8/88) 

تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي درخصوص احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت‌هاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط مشي كلي

شماره: 120696/2/63    16/8/1388

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بر احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركتهاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط‌مشي كلي در واگذاري‌هاي تأكيد و مقرر نمود، هيأت واگذاري شيوه‌هاي اجرايي آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده (21) و جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون ياد شده تعيين و اعلام نمايد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/8/88)

 
1388/8/20 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما