وزارت امور اقتصادي و دارايي
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص انجام وظايف بازرس قانوني بنگاه‌هاي دولتي و غيردولتي (08/04/89) 

بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص انجام وظايف بازرس قانوني بنگاه‌هاي دولتي و غيردولتي 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره 54224/1/61 مورخ 31/3/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي جزء "ح" بند "8" قانون بودجه سال 1389 کل کشور و بند "1" ماده "18" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و همچنين بند "6" تصويبنامه شماره 104460/ت43081ک مورخ 24/5/1388 وزيران محترم عضو کارگروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون ياد شده، ضرورت دارد مراتب ذيل به موسسات حسابرسي وابسته به جامعه براي رعايت تکليف شود: 1 ـ در انجام وظايف بازرس قانوني بنگاههاي دولتي که بيش از 50% سهام آنها متعلق به دولت و يا شرکتهاي دولتي است و در جداول شماره "1" و "2" پيوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور و فهرست مصوب هيأت واگذاري قرار دارند و موسسات حسابرسي وابسته به آن جامعه حسابرس و بازرس قانوني آنها است؛ تشکيل جلسات يا ترکيب متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس مجمع عمومي)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذي‌ربط، رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي و نماينده هيأت واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) متذکر شده و در صورت عدم دعوت از ترکيب مذکور و در برگزاري جلسه نماينده موسسه حسابرسي در جلسه وجاهت قانوني نداشتن برگزاري جلسه را تأکيد نموده و موسسه مذکور نيز مراتب را کتباً به مالکين و هيئت مديره بنگاه، اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي استان ذيربط و اين وزارت براي اقدامات قانوني اعلام نمايد. 2 ـ در انجام وظايف بازرس قانوني بنگاههاي غيردولتي که کمتر از 50% سهام آنها متعلق به دولت و يا شرکتهاي دولتي است و در جداول شماره "1" و "2" پيوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور و فهرست مصوب هيات واگذاري قرار دارند و موسسات حسابرسي وابسته به آن جامعه حسابرس و بازرس قانوني آنها است، تشکيل جلسات با حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي را متذکر شده و در صورت عدم حضور وي و برگزاري جلسه، نماينده موسسه حسابرسي در جلسه موضوع را تاکيد نموده و موسسه مذکور نيز مراتب را کتباً به مالکين و هيئت مديره بنگاه، اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي استان ذيربط و اين وزارت براي اقدامات قانوني اعلام نمايد.

 

 
1389/4/8 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما