وزارت امور اقتصادي و دارايي
آيين‌نامه تشويق اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي واگذارشده (11/04/90) 

 آيين‌نامه تشويق اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي واگذارشده
 

 

شماره: 49761/63                                                                                                         4/4/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزير امور اقتصادي و دارايي به استناد قـسمت پاياني جزء (پ) بند (40) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، بنا به پيشنهـاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي)، آييـن‌نامه تشـويق اعضاي هيـأت مديره شركـت‌هاي واگذارشده را بـه شـرح زير تصويب نمود: 1ـ اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي واگذارشده در سال 1390 كه تمامي سهام قابل واگذاري دولت در آن‌ها به پايان رسيده و فرآيند واگذاري مشتمل بر انعقاد قرارداد ، انتقال سهام به نام خريدار و برگزاري مجمع عمومي تعيين اعضاي جديد هيأت مديره در آن‌ها طي شده باشد، از مزاياي تشويق موضوع اين آيين‌نامه بهره‌مند خواهندشد. 2ـ پاداش واگذاري توسط كارگروه تبصره (1) اين ماده براساس فرمول زير محاسبه مي‌شود. ميزان اين پاداش در صورت عدم همكاري اعضاي هيأت‌مديره، صفر و در صورت همكاري مطلوب آنان در شركت‌هاي خيلي بزرگ، حداكثر مبلغ 180 ميليون ريال به ازاي هر عضو خواهد بود.

پاداش واگذاري = (10.000.000) ريال* اندازه شركت ٭٭ * ميزان همكاري در آماد هسازي و انتقال شركت به خريدار٭

٭ ضريب ميزان همكاري، بر مبناي عدم همكاري، همكاري ضعيف، همكاري متوسط و همكاري مطلوب، از صفر تا سه اعمال مي‌شود.

٭٭ ضريب اندازه شركت بر مبناي شركت كوچك، متوسط، بزرگ و خيلي بزرگ، به ترتيب سه، چهار، پنج و شش اعمال مي‌شود.

1ـ2ـ كارگروهي متشكل از معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس كل سازمان خصوصي‌سازي و نماينده دستگاه اجرايي ذيربط، نسبت به تعيين ضرايب فرمول فوق و مبالغ پاداش هر شركت بـراساس مفاد اين آيين‌نامه براي هر يك از اعضاي موظـف هيأت مديره اقدام مي‌نمايد. 2ـ2ـ پاداش مديرعامل، مطابق مفاد فوق و حداكثر با ضريب 2/1 اعمال مي‌شود. پاداش عضو غيرموظف هيأت‌مديره نيز يك چهارم اعضاي موظف هيأت مديـره خواهدبود. 3ـ2ـ هـر عضو هيأت مـديره در طول يـك سال فقـط يك بـار از يك مـحل مي‌تواند از پاداش موضوع اين آيين‌نامه بهره‌مند شود. موارد استثناء بنا به تأييد كارگروه خواهدبود. 4ـ2ـ حداقل مدت عضويت در هيأت مديره يا مديريت عاملي شركت براي برخورداري از تسهيلات فوق شش ماه تا زمان واگذاري سهام است. 3ـ اعضاي هيأت مديره يا مـديران عامل كه تـلاش ويـژه‌اي در فـرآيند آماده‌سازي و انتقال شركت به خريداران داشته باشند، بنا به پيشنهاد كارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دريافت تقديرنامه كتبي از وزير امور اقتصادي و دارايي خواهندشد. 4ـ پاداش موضوع اين دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصي‌سازي (كارمزد سازمان خصوصي‌سازي از واگذاري سهام) و در چارچوب بودجه مصوب سازمان مزبور قابل‌تأمين و پرداخت خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني  

     )روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 8/4/90)

 
1390/4/11 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما