وزارت امور اقتصادي و دارايي
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تشکيل مجامع عمومي بنگاههاي دولتي (28/02/89) 

بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تشکيل مجامع عمومي بنگاههاي دولتي 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره 21558 مورخ 19/2/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي جزء (ح) بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و بند 1 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و همچنين بند 6 تصويبنامه شماره 104460/ت43081ک مورخ 24/5/1388 وزيران محترم عضو کارگروه تصويب آئين‌نامه‌هاي مربوط به قانون ياد شده، موارد زير مورد تأکيد است: 1 ـ از آنجا که مجامع عمومي بنگاههاي دولتي که بيش از 50% سهام آنها متعلق به دولت يا شرکتهاي دولتي است و در جداول شماره 1 و 2 پيوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور قرار دارند و يا بنگاههايي که توسط هيأت واگذاري در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري قرار مي‌گيرند لازم است با ترکيب مشخص شده در جزء (ح) از بند 8 قانون ياد شده تشکيل شوند، ضرورت دارد نسبت به تشکيل مجامع اين شرکتها يا دعوت از اين وزارت، معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و سازمان خصوصي (و ساير سهامداران در صورت وجود) اقدام شود. لذا خواهشمند است مقرر فرمائيد هماهنگي‌هاي لازم براي ترتيب زمانبندي تشکيل جلسات مجمع در مهلت مقرر اقدام شود. 2 ـ در مورد ساير بنگاههاي که در فهرست واگذاري قرار دارند (جداول 1 و 2 پيوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور) يا بعداً قرار مي‌گيرند نيز لازم است هماهنگي لازم براي حضور نماينده اين وزارت در مجامع بنگاهها بعمل آيد. شايان ذکر است که هر گونه اقدام يا تصميم‌گيري که در صلاحيت تصميم‌گيري‌هاي مجامع است، منوط به برگزاري مجامع اين بنگاهها در قالب موارد فوق مي‌باشد.

 

 
1389/2/28 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما