وزارت امور اقتصادي و دارايي
تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها(20/8/88) 

 تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها

شماره: 102728/2/63    16/8/1388

به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واحدهاي تابعه و وابسته آن‌ها و استانداردهاي سراسر كشور

براساس ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مؤسسات غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن‌ها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند. از آنجايي كه بر اساس تبصره (2) همين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجراي اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) براي اتخاذ تصميم اعلام نمايد، بنابراين به منظور اجراي مناسب حكم قانوني مورد اشاره مقتضي است ضمن توجه و رعايت حكم قانون در زمان انجام معاملات و واگذاري‌ها، در صورت مشاهده هرگونه موارد مغاير، مراتب را به اين وزارت اعلام فرماييد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/8/88)

 
1388/8/20 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما