وزارت امور اقتصادي و دارايي
تصويب‌نامه شوراي‌عالي در مورد سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (20/8/88) 

 تصويب‌نامه شوراي‌عالي در مورد سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

شماره: 110904/1/63  16/8/1388

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي را به شرح زير تصويب نمود: الف ـ توانمندسازي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع موانع 1‌ـ توانمندسازي بخش خصوصي به منظور ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك و دو ماده 2 قانون 2ـ آموزش بخش خصوصي 3ـ بهبود فضاي كسب و كار و حذف فرآيندهاي غيرضروري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي 4ـ تغيير ساختار بازارها به منظور تسهيل فرايند رقابت 5 ـ زمينه‌سازي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي 6 ـ توسعه و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد ب ـ توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني 1ـ اولويت‌دهي به بخش تعاون و حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها 2ـ حمايت دولت از تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون 3ـ توانمندسازي تعاوني‌ها در راستاي افزايش كارآمدي آن‌ها ج ـ محدودكردن امور تصدي‌گري‌هاي دولت در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي (متناسب‌سازي اندازه دولت) 1ـ عدم فعاليت دولت در قلمرو فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي شامل فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه يك ماده 2 قانون 2ـ كاهش سهم و نقش بخش دولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي شامل فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه دو ماده 2 قانون د ـ ارتقاي كارآمدي و ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت 1ـ آماده‌سازي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي مشمول واگذاري 2ـ مديريت كارآمد شركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي موضوعات گروه سه ماده(2) قانونتمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور مكلف‌اند هرگونه برنامه‌ريزي و اقدامات اجرايي خود را در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي موضوع اين تصويب‌نامه انجام دهند.


وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/8/88)

 
1388/8/20 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما