وزارت امور اقتصادي و دارايي
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومي (23/06/90) 

 بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومي
 

 

   وزير امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره 54/88291 مورخ 15/5/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

براساس پيشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور، پيرو بخشنامه شماره 25881 مورخ 26/8/1366 اين وزارت با موضوع آيين‌نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومي کشور و اصلاحات بعدي آن مصوب 1366، اصلاحيه مواد (3)، (8) و (9) آيين‌نامه اجرايي ياد شده به شرح ذيل براي اجراء و رعايت احکام آن ابلاغ مي‌گردد. ماده (3) اصلاحي – حسابهاي بانکي موضوع اين آيين‌نامه مي‌بايستي به شکل متمرکز (بر خط) افتتاح شود و حسابهاي موجود که قبلاً در سيستم سنتي افتتاح گرديده‌اند مسدود شده و جايگزين آنها حساب متمرکز (ONLINE) افتتاح و موجودي آنها به حسابهاي جديد انتقال يابد، بانکهاي ذيربط در صورت درخواست خزانه يا خزانه معين استان، مدارک و صورت حسابهاي بانکي ذيربط را در دو نسخه تهيه مي‌نمايند که در مورد حسابهاي تمرکز وجوه نسخه اضافي را براي وزارتخانه‌ يا موسسه و يا شرکت دولتي ذيربط و در مورد حسابهاي رابط حسب مورد به خزانه و يا خزانه معين استان ارسال خواهند داشت. ماده (8) اصلاحي – ذيحسابي‌ها براساس اعلاميه بستانکار بانک مبادرت به صدور قبض سپرده که مطابق نمونه فرم 87 توسط اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار "معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور" چاپ شده، بر طبق رهنمودهاي حسابداري ابلاغي از سوي اداره‌کل هماهنگي و تلفيق حسابها و روش‌هاي حسابداري در دفاتر ذيحسابي اعمال حساب مي‌نمايند. ماده (9) اصلاحي – ذيحسابيها بايستي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از پايان هر ماه صورت ريز سپرده‌هاي منتقل شده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانک‌هاي ملي شعبه مرکزي در استان را ضمن فرمي که نمونه آن توسط اداره‌کل خزانه تهيه خواهد شد به صورت فهرست يا فايل اطلاعاتي به خزانه يا خزانه معين استان ارسال و تاييديه سپرده دريافت نمايد.

 
1390/6/23 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما