وزارت امور اقتصادي و دارايي
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اجراي مفاد ماده ? آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي (15/02/89) 
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اجراي مفاد ماده ? آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي 
  معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره ?????/1/61 مورخ 31/1/89 را به شرح زير اعلام نموده است:
در اجراي مفاد ماده (1) آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي، موضوع مصوبه شماره ????/ت?????ك مورخ 19/1/1387 كميسيون موضوع اصل (138) قانون اساسي، تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ساير شركتهايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آنها منفردا يا مشتركاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكهاي دولتي، موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي ياد شده تعلق داشته باشد و همچنين شرکتهاي دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است؛ از جمله شرکت ملي نفت ايران، شرکتهاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به هر يک از آنها و همچنين شرکتهايي که به مفهوم ماده (4) "قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 دولتي تلقي نمي‌شوند ولي اکثريت اعضاء هيئت مديره آنها توسط دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شوند، مي‌بايست از سوي كارگروه ماده (3) آيين‌نامه ياد شده معرفي شود تا بر آن اساس اركان ذيصلاح دستگاهها نسبت به وظيفه قانوني خود اقدام نمايند، لذا در اين راستا و به منظور دستيابي به معيارها و اهداف مورد نظر و در جهت شفاف‌سازي عمليات شركتهاي مورد اشاره و مطابق با آن اتخاذ تصميمات لازم متناسب با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، خواهشمند است با عنايت به فرصت كم باقيمانده و با قيد فوريت دستور فرماييد فهرست شركتهاي زير مجموعه آن دستگاه به همراه حسابرس و بازرس قانوني پنج سال گذشته آنها طي جداول مشخص و حداقل يك ماه قبل از برگزاري جلسه مجمع عمومي به اين وزارت اعلام تا در اجراي آيين‌نامه ياد شده، نسبت به معرفي حسابرس و بازرس قانوني آنها از سوي كارگروه ياد شده اقدامات لازم صورت پذيرد. بديهي است عدم اقدام در اين خصوص، اجرايي نمودن مصوبه مذكور را با مشكل مواجه خواهد نمود و مسئوليت آن با جنابعالي/ سركار عالي خواهد بود.

 
1389/2/15 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما