وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظام‌نامه‌ فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي در امر واگذاري‌ها (19/8/88) 

نظام‌نامه‌ فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي در امر واگذاري‌ها

شماره: 108333/2/63    13/8/1388

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388 ، بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري، به استناد جزء (6) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و در اجراي تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون يادشده، نظام‌نامه فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري را به شرح زير تصويب نمود: الف ـ به منظور نظام بخشيدن و ايجاد مديريت كارآمد و واحد براي ارتقاي سطح امور فرهنگي و تبليغاتي در امر واگذاري‌ها و همچنين بسترسازي، بهبود و شفافيت اين امور، كميته‌اي در سازمان خصوصي‌سازي بدون ايجاد و گسترش تشكيلات اجرايي خاص مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود: 1ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي (رييس كميته) 2ـ نماينده شركت بورس اوراق بهادار 3ـ نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات 4ـ نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 5 ـ نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران 6 ـ نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تبصره1ـ كميته مي‌تواند حسب موضوع از كارشناسان و صاحب‌نظران ذي‌صلاح در جلسات دعوت نمايد. تبصره2ـ دستورالعمل برگزاري جلسات و اخذ تصميمات اين كميته توسط اعضاي آن تصويب خواهدشد. ب ـ از زمان تصويب اين نظام‌نامه، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين سازمان خصوصي‌سازي مكلف‌اند اقدامات موردنظر در زمينه واگذاري‌ها را در چارچوب مصوبات كميته موضوع بند (الف) فوق و با توجه به تكاليف زير به انجام رسانند: 1ـ انتشار به موقع، صحيح و جامع اطلاعات به ويژه در زمينه عملكرد مالي و مديريتي بنگاه‌هايي كه واگذارشده يا در حال واگذاري هستند. اين اطلاعات مي‌بايستي شفاف، كامل، مستند و فراگير بوده و براي افزايش آگاهي تمامي مخاطبان و آحاد جامعه به منظور ارزيابي تصميمات گذشته و تصميم‌سازي براي آينده منتشر شود. در اين حوزه گردآوري، پالايش، طبقه‌بندي و ذخيره‌سازي دايمي اطلاعات صورت مي‌گيرد. 2ـ برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، همايش‌ها، جلسات سخنراني و پرسش‌ و پاسخ و نظاير آن. در اين حوزه خدمات مشورتي، مطالعات تطبيقي و انتشار نشريه‌هاي تخصصي با مشاركت مراكز علمي و اقتصادي، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و همچنين تشكل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي به انجام مي‌رسد و به سوالات و اشكالات در زمينه واگذاري‌ها پاسخ داده مي‌شود. 3ـ انجام اقدامات مناسب، مؤثر و كارآمد براي پيشبرد برنامه واگذاري بنگاه‌ها و تقويت مشاركت فعالان اقتصادي و عموم مردم براي سرمايه‌گذاري به نحوي كه در نتيجه آن فضاي عمومي با تبليغات مناسب آماده شده و زمينه لازم براي تصميم‌گيري سياست‌گذاران، مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي نظارتي در يك فضاي شفاف در امر واگذاري فراهم شود. ج ـ تمامي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي موضوع اين نظام‌نامه با استفاده از شيوه‌هاي زير صورت خواهدگرفت: 1) برگزاري ميزگرد، كارگاه آموزشي، همايش، مصاحبه‌هاي راديويي، تلويزيوني، مطبوعاتي و ديگر نشست‌هاي تخصصي و عمومي در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني. 2) تهيه انواع برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني ازجمله فيلم‌هاي مستند و همچنين تهيه انواع نشريه‌ها و متون تخصصي و عمومي در زمينه خصوصي‌سازي و نيز بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و واگذارشده. 3) راه‌اندازي، تقويت و معرفي پايگاه اينترنتي خصوصي‌سازي و ارايه اخبار، اطلاعات و آمار به هنگام در آن. 4) طراحي و ارايه برنامه‌ها و بسته‌هاي آموزشي در مورد قوانين و مقررات اجرايي و روش‌هاي كاري براي اطلاع فعالان اقتصادي كشور و ساير علاقه‌مندان. 5) فـراهم آوردن امكـان بازديد سرمايه‌گذاران داخـلي و خارجي، دانشگاهيان و سـاير گروه‌هاي علاقه‌منـد از بنگاه‌هاي خصـوصي‌شده براي شفاف سازي نتايج حاصل از واگذاري‌ها. 6) انتشار اسامي خريداران، مشاوران و دست‌اندركاران واگذاري بنگاه‌هاي واگذارشده بلافاصله پس از واگذاري قطعي آن‌ها. 7) طراحي برنامه‌هاي همكاري مشترك نهاد متولي بازار سرمايه، خصوصي‌سازي و سرمايه‌گذاري خارجي با هدف جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي. 8) به كارگيري هرگونه روش و ابزار اجرايي ديگر در راستاي نظام بخشيدن، ترويج و فرهنگ‌سازي و شفاف‌سازي امر واگذاري‌ها در چارچوب مقررات مربوط. د ـ تمامي دستگاه‌هاي‌اجرايي ذيربط مكلف‌اند گزارش عملكرد خود را هر شش‌ماه يكبار به سازمان خصوصي‌سازي ارايه نمايند.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 18/8/88)

 
1388/8/19 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما