سازمان توسعه تجارت ايران
بخشنامه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در خصوص عدم معافيت ارزش افزوده کالاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي (09/07/90) 

بخشنامه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در خصوص عدم معافيت ارزش افزوده کالاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي
 

 

       شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي بخشنامه شماره 416/40/902 مورخ 4/7/90 را به شرح زير به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران اعلام نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره 122796/121771 مورخ 20/6/1390 گمرک ج.ا.ايران حضورتان ارسال مي‌گردد، با توجه به ماده 11 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن همچنين ماده 15 و 16 قانون تشکيل و اداره مناطق آزاد و تصويبنامه شماره 73577/ت20628 مورخ 20/11/1377 هيئت محترم دولت در خصوص اعمال معافيت ناشي از ارزش افزوده کالاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، خواهشمند است در رابطه با اعمال عدم معافيت ارزش افزوده به گمرکات مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اعلام نظر فرماييد.

  توجه: متن بخشنامه شماره 122796/121771/113/576/335/73 مورخ 20/6/90 گمرک ايران به شرح زير مي‌باشد:

به پيوست تصوير نامه شماره 146/40/902 مورخ 4/5/90 کميسيون تعيين ارزش افزوده در خصوص مصوبات چهارصد و سي و چهارمين جلسه کميسيون مذکور به انضمام تصاوير اوراق و اطلاعات ارائه شده به دبيرخانه کميسيون، خاصه جداول 4 و 5 ممهور به مهر کميسيون و تصوير نامه شماره 192/40/902 مورخ 19/6/90 و تصوير نامه شماره 751952/190 مورخ 16/6/90 سازمان منطقه آزاد کيش در خصوص توليد تعداد 639630 (ششصد و سي و نه هزار و ششصد و سي) عدد اسپري بدن 150 ميل قوطي نوع B در منطقه مذکور، مربوط به شرکت سورينت کيش ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد از واحد توليدي مزبور بازديد به عمل آورده و در صورت تائيد توليد و مطابقت آن با اطلاعات و جداول ارسالي نسبت به ترخيص و ورود به سرزمين اصلي به ميزان به ترتيب 91% (نود و يک درصد) تحت عنوان سهم مجاز ورود کالا و به ميزان 30% (سي درصد) ارزش افزوده با رعايت کامل مقررات اقدام لازم معمول دارند. اضافه مي‌نمايد با عنايت به ماده 15 و 16 قانون مناطق آزاد و نيز بند (ج) ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه: کالاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط کشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و مواد اوليه و قطعات داخلي به کار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود. ضمناً تا اطلاع ثانوي معافيت ارزش افزوده قابل اعمال نخواهد بود. همچنين با عنايت به مفاد نامه 1034/30/892 مورخ 12/1/89 و بخشنامه شماره 9283/258228/113/626/73 مورخ 24/1/90 چنانچه واردات قعطي کالاي ساخته شده مزبور به سرزمين اصلي موکول به اخذ مجوزهاي قانوني باشد ارائه آنها الزامي است.

 
1390/7/9 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما