سازمان توسعه تجارت ايران
بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ميزان فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (21/01/91) 

 بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ميزان فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا
 

 

  معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/91 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي مصوبه شماره 752/ت477هـ مورخ 6/1/1391 هيئت محترم وزيران ميزان فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا به شرح جداول زير مي‌باشد. 1- کارمندان شاغل درمناطق کمتر توسعه يافته موضوع تصويبنامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن از فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته با توجه به ضريب محروميت محل خدمت، بر مبناي حقوق ثابت (مجموع حق شعل و حق شاغل) و براساس جدول زير بهرهمند مي‌گردند.

جدول مناطق کمتر توسعه يافته

ضريب 9

ضريب 8

ضريب 7

ضريب 6

ضريب 5

ضريب محروميت

سطح مشاغل

رديف

25%

18%

15%

12%

9%

مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر

1

20%

15%

11%

9%

6%

ساير مشاغل با هر مدرک تحصيلي

2

 

تبصره: چنانچه هر يک از روستاهاي واقع در دهستان‌هاي موضوع فهرست پيوست به شهر تبديل شوند، ضريب مربوط، سالانه يک واحد کاهش مي‌يابد تا به ترتيب و در نهايت حذف گردد. 2- کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع تصويبنامه شماره 20272/ت515هـ مورخ 14/1/1374 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن فوق‌العاده بدي آب و هوا و با توجه به درجه‌بندي آب و هواي محل خدمت، برمبناي حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) و براساس جدول زير بهرهمند مي‌گردند.

جدول بدي آب و هوا

ضريب 4

ضريب 3

ضريب 2

ضريب 1

 ضريب محروميت

سطح مشاغل

رديف

25%

16%

12%

10%

مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر

1

20%

14%

10%

8%

ساير مشاغل با هر مدرک تحصيلي

2

 

تبصره 1- در هر حال مجموع درصدهاي جداول فوق بابت تعيين و برقراري فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا از سقف (25%) امتياز حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) براي هر کارمند تجاوز نخواهد گرديد. تبصره 2- فوق‌العاده‌هاي مذكور صرفا به كارمنداني كه به موجب حكم كارگزيني صادره در مناطق مندرج در فهرست مربوط اشتغال داشته باشند تعلق مي‌گيرد.

 
1391/1/22 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما