سازمان توسعه تجارت ايران
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص انواع معامله و نوع ثبت سفارش (26/10/90) 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص انواع معامله و نوع ثبت سفارش

 

   سازمان توسعه و تجارت بخشنامه شماره 5981/210/90 مورخ 19/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

ملاحظات

نوع پرداخت در پروفرم

(term of payment)

نوع ثبت سفارش

نوع معامله

رديف

* تکميل مشخصات بانک گشايش کننده بر روي سيستم ثبتارش توسط‌متقاضي‌ ضروري ‌مي‌باشد

* مدت اعتبار اسنادي ‌مدت‌دار مشخص باشد

(LC)
(letter of credit)

- اعتبار اسنادي

ارز آزاد

1

Banking draft

- برات وصولي

(LC)
 (letter of credit) (deferred ayment)

- اعتبار اسنادي مدت‌دار

مطابق فهرست کالاهای بند 9 ماده 38 اقدام شود.

Cash

نقدي

بدون انتقال ارز

- بند 9 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات

2

 

Cash

نقدي

ماده 16 قانون نوسازی صنايع

تکميل مشخصات بانک گشايش‌کننده / حواله کننده برروي سيستم ثبتارش توسط متقاضي ضروري مي‌باشد.

(LC)
 (letter of credit)

- اعتبار اسنادي ديداري

- اعتبار اسنادي مدت‌دار

ارز سيست مبانکي

3

- Banking darft

- برات وصولي

Telegraghic transfer (TT)  يا  Bank Transfer

- حواله

چنانچه واردات کالا از محل ارز متقاضي از طريق سيستم بانکي صورت مي‌گيرد درج يکي از روش‌هاي پرداخت فوق الزامي است در غير اين صورت ضرورتي به انجام اين مهم نمي‌باشد.

(LC)
 (letter of credit)

- اعتبار اسنادي ديداري

- اعتبار اسنادي مدت‌دار

ارز متقاضي

4

- Banking darft

- برات وصولي

Telegraghic tran*sfer (TT)  يا  Bank Transfer

- حواله

 

* بديهي است تامين ارز در رديف 4 متقاضي (ارز متقاضي) در صورتي توسط بانکهاي عامل تامين خواهد شد  که ارز منشاء خارجي داشته باشد. لذا متقاضياني که در خواست تامين ارز از سوي سيستم بانکي را دارند صرفا از گزينه نوع معاله ارز آزاد و يا ارز سيستم بانکي استفاده نمايند. * طبق بخشنامه بانک مرکزي ارز منشاء خارجي شامل موارد ذيل مي‌باشد: 1- ارز حاصل از صادرات. 2- ارز حاصل از گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ارزي مفتوحه براساس قوانين و مقررات خاص. 3- حواله‌هاي وارده از خارج از کشور و اسکناس‌هاي در دست مشتريان و واريز شده به حسابهاي ارزي آنها. 4- حواله‌هاي بين بانکي که منشاء ارز آنها مشتمل بر موارد فوق خارجي بوده و به هنگام حواله، ارز متقاضي در آن درج شده باشد. 5- ارزهايي که بين بانکي نبوده و از بازار مناطق فرعي نيز تهيه نشده باشد.

 
1390/10/26 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما