سازمان توسعه تجارت ايران
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص تفاهم ‌نامه بين سازمان ملي استاندارد ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران (15/11/90) 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص تفاهم ‌نامه بين سازمان ملي استاندارد ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران

 

       سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 1/217567 مورخ 28/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در راستاي اجرائي شدن مصوبه شماره 116676/45059مورخ 8/6/1390هيات محترم وزيران تفاهم‌نامه‌اي درمورخ 26/10/1390 بين گمرک جهموري اسلامي ايران و سازمان ملي استاندارد ايران بمنظور تسريع و تسهيل در امر صادرات و واردات وهمچنين حمايت از توليدکنندگان داخلي به امضاء رسيد که جهت اطلاع اعلام مي‌گردد.

تفاهم نامه

در اجراي قانون اصلاح قوانين ومقررات ملي استاندارد ايران و قانون جديد امور گمركي و مصوبه شماره 116676/45059 مورخ 8/6/90 هيات محترم وزيران به منظور تسريع و تسهيل در امر صادارت و واردات به ويژه حمايت از توليدكنندگان داخلي اين تفاهم نامه بين سازمان ملي استاندارد ايران با نمايندگي آقاي نظام الدين برزگري (كه از اين پس سازمان ناميده مي شود) و گمرك جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي عباس معمارنژاد ( كه از اين پس گمرك ناميده مي شود) به امضا مي رسد. ماده 1- هدف: هدف از انعقاد تفاهم نامه تسريع و تسهيل در صدور مجوزهاي لازم جهت كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي واردات و صادرات و به تبع آن روان سازي انجام تشريفات گمركي مي‌باشد. ماده 2- موضوع: استفاده بهينه از توانائيهاي اجرائي، اهرم ها و اختيارات قانوني طرفين در امور زير: 2-1- صادارت: 2-1-1- استفاده بيشتر از توليدكنندگان و بازرگانان از تسهيلات سازمان براي صادرات. 2-1-2- كنترل كيفيت كالاهاي صادارتي با استفاده از توان شركت‌هاي بازرسي (تاييد صلاحيت شده توسط سازمان). 2-2-2- واردات: ايجاد امكان ترخيص كالا بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان در خصوص:2-2-1- كالاهاي واردشده با عنوان مواد اوليه و حد واسط توسط واحدهاي توليدي.2-2-2- واردات كالاهاي سرمايه اي مربوط به واحدهاي توليدي با ارائه مستندات از مراجع ذيصلاح.2-2-3- واردات كالاهاي بانشان (برند) بين المللي ثبت شده در سازمان و داراي نمايندگي مجاز.2-2-4- واردات كالاهاي ثبت شده در سازمان.2-2-5- كالاهاي وارد شده با گواهي هاي صادره از ديگر دستگاههاي مرتبط ذيصلاح. ماده 3- دامنه كابرد: دامنه كاربرد اين تفاهم نامه ادارات كل استاندارد استان ها و كليه گمركات اجرايي سراسر كشور مي باشد. ماده 4- وظايف طرفين از زمينه هاي همكاري متقابل: 4-1- تعهدات سازمان:4-1-1- ارائه فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد و قانون ارتقاء كيفي خودرو و ساير كالاهاي صنعتي.4-1-2- ارائه فهرست واحدهاي توليدي نمونه كشوري و استاني. 4-1-3 ارائه فهرست شركت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده در سازمان. 4-1-4 ارائه فهرست نشان هاي بين المللي ثبت شده در سازمان. 4-1-5- ارائه فهرست استثنائات در رابطه با واحدهاي توليدي. 4-1-6- ارائه فهرست واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر كاربرد و علامت استاندارد.4-1-7- ارائه فهرست آزمايشگاههاي همكار معتبر سازمان. 4-1-8- اعلام تسهيلات چندگانه سازمان براي صادرات.4-1-9-همكاري سازمان در طرح ارزيابي غيابي.4-1-10 استقرار آزمايشگاه و كارشناسان سازمان در گمركات اجرايي كشور.4-1-11- آموزش همكاران در گمرك در خصوص نمونه برداري و روش هاي ارزيابي و انطباق وحقوقي اجراي استاندارد. 4-1-12- اعلام روش اجرايي واردات به شماره شناسه 35/131 و به گمرك.4-1-13- كمك به ايجاد نشان هاي صادراتي. 4-1-14 - تعيين رياست كالاهاي ارسالي از گمركات اجرايي كشور. 4-2- تعهدات گمرك4-2-1- ارائه فهرست اولويت داراي كالاهاي مربوط به تعيين ماهيت كالا.4-2-2-ارائه فهرست انبارهاي.اختصاصي طرف قرارداد به سازمان.4-2-3- معرفي گمركات تخصصي كشور.4-2-4- اعلام آمارهاي كالاهاي صادراتي و وارداتي به سازمان.4-2-5- ايجاد تسهيلات براي ترخيص مشروط كالاهاي حدواسط و مواد اوليه واحدهاي توليدي، حسب معرفي سازمان (موضوع بند4-1-5 اين تفاهم نامه).4-2-6- برگزاري كلاس هاي توجيهي همكاران سازمان در خصوص تعيين ماهيت كالا و سيستم هماهنگ شده كالا وموارد اجرايي مشترك.4-2-7- معرفي و وراهنمايي واردكنندگان عمده در استفاده از تسهيلات سازمان. ماده5- روش اجرائي: به منظور تداوم اجراي تفاهم نامه در صورت لزوم تهيه دستورالعمل هاي اجرايي طرفين كميته اي از نمايندگان دو طرف تشكيل مي شود. از سوي سازمان معادن اجراي استاندارد و از سوي گمرك معادن امور گمركي بعنوان روساي كميته مذكور انتخاب شدند. ماده 6 – ساير موارد: اين تفاهم نامه در شش ماده و 28 بند در 2 نسخه به امضاء طرفين رسيده و هر 2 نسخه داراي اعتبار واحد بوده و زمان اجراي آن از تاريخ 1/11/1390 به مدت 3 سال شمسي در صورت توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود.

 
1390/11/15 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما