قوه قضائيه
بخشنامه رياست قوه قضائيه به روساي کل دادگستريها و دادستانهاي سراسر کشور (30/11/89) 

بخشنامه رياست قوه قضائيه به روساي کل دادگستريها و دادستانهاي سراسر کشور

شماره: 100/48334/9000    24/11/1389

جناب آقاي پورسينا رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

با احترام به پيوست تصوير نامه شماره100/48334/9000ـ24/11/1389 رئيس محترم حوزه رياست قوه قـضائيه جهت استحضار و اقدام مقتضي قانـوني ارسال مي‌گردد. 

  (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

شماره: 100/48336/9000    24/11/1389

رؤساي محترم كل دادگستري‌هاي استان

پيرو بيانات رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مورخ 16/10/1389 با روساي كل دادگستريها و دادستانهاي سراسر كشور و تأكيد بر اينكه مطالب و توصيه‌هاي مطروحه در جلسه به منزله بخشنامه به تمامي واحدهاي قضايي است، مقتضي است نتيجه اقدامات انجام‌شده را خصوصاً در محورهاي ذيل، حداكثر تا پانزدهم اسفندماه سال جاري به اين حوزه منعكس نمائيد: 1ـ نظارت دقيق توام با سرعت در اجراي كليه احكام و هماهنگي با حوزه رياست در رابطه با اجراي احكامي كه مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع‌يد مي‌باشد. 2ـ نظارت بر آراء صادره از محاكم دادگستري از حيث اتقان، صحت استدلال و تناسب مجازات تعيين‌شده با جرم و وضعيت متهم، بخصوص در احكامي كه براساس علم قاضي صادر مي‌شود و همچنين نظارت بر پرونده‌هايي كه واجد حساسيت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. 3ـ اعمال مديريت و نظارت موثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعيت در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانوني و بازدارنده با كساني كه از طريق اخافه‌ي مردم با سلاح سرد و يا گرم ايجاد ناامني مي‌كنند. 4ـ نظارت بر رعايت مفاد نامه شماره 79526/07/88 مورخ 25/11/1388 وزير محترم دادگستري در مورد محكومان به جزاي نقدي، موضوع جرايم مواد مخدر. 5 ـ اتخاذ تمهيدات لازم با هدف كاهش زمان رسيدگي در كليه پرونده‌هاي قضايي. 6 ـ به‌كارگيري كليه ظرفيت‌هاي قانوني به منظور كاهش جمعيت كيفري زندانها بخصوص كاهش تعداد زندانيان در رابطه با محكوميت‌هاي مالي. 7ـ نظارت بر رعايت حقوق شهروندي اصحاب دعوي بخصوص پرهيز از تجسس بي‌مورد در امور خصوصي افراد و رعايت تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري. 8 ـ اتخاذ تدابير لازم و جلب همكاري ارگان‌هاي نظارتي از قبيل سازمان بازرسي كل كشور با هدف حفظ و صيانت از بيت‌المال و اراضي ملي و منابع طبيعي. 9ـ برنامه‌ريزي مناسب براي ارتقاء سطح علمي و اخلاقي قضات و كاركنان با جلب همكاري علما و صاحب‌نظران. 10ـ اعمال مديريت و ايجاد يكپارچگي در اطلاع‌رساني از طريق: الف ـ رعايت مفاد ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و اجتناب از انعكاس رسانه‌اي پرونده‌هاي قضايي پيش از قطعيت آراء . ب ـ هماهنگي با حوزه رياست براي انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌هاي جمعي توسط مديران و قضات. ج ـ اطلاع‌رساني بهنگام از پرونده‌هاي مهم و ملي به دفتر سخنگوي قوه قضائيه.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 27/11/89)

 

 
1389/11/30 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما