قوه قضائيه
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور در خصوص تفويض اختيار ولايت امر از سوي مقام معظم رهبري به رياست قوه قضائيه (10/06/88) 
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور در خصوص تفويض اختيار ولايت امر از سوي مقام معظم رهبري به رياست قوه قضائيه
شماره: 100/29419/9000  5/6/1388

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 100/29419/9000 ـ 5/6/1388 رياست محترم قوه قضائيه جهت استحضار به پيوست ارسال مي‌گردد.    (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)
پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرموده‌اند مقرر مي‌گردد: 1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگي‌كننده به جرم تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند. 2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول مي‌گردد تا با احساس مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند. 3) نسبت به درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامه‌هاي سابق‌الصدور 1ـ تصوير دادنامه قطعي لازم‌الاجراء ، 2ـ رأي ديوان عالي كشور، درخواست اولياي دم، تصوير شناسنامه‌هاي اولياي دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شده‌اند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصه‌اي از گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/6/88)


 
1388/6/10 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما