قوه قضائيه
نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه (08/08/89) 

نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

سؤال ـ در مواردي كه دادخواست و دعوي مطروحه از سوي خواهان با طرح ايرادات شكلي و دفاعيات وكيل خوانده در جلسات اول رسيدگي منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهايت صدور قرار دفتر مبني بر رد دادخواست به دليل عدم رفع نقص در مهلت قانوني گرديده كه با اعتراض خواهان قرار مذكور توسط دادگاه مقام تأييد و ابرام گرديده است ميزان حق‌الوكاله متعلقه به وكلاء دادگستري چقدر است؟

نظريه شماره 670/7ـ7/2/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

هرگاه دادخواست خواهان با طرح ايرادات شكلي از ناحيه وكيل خوانده، منتهي به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتري دادخواست و تأييد آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانوني از ناحيه خواهان شود، در دعاوي مالي به استناد ملاك بند ـ ب ـ ماده6 و در دعاوي غيرمالي برابر بند ـ ج ـ تبصره ذيل بند 2 ماده8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 تعيين مي‌شود ولي در مواردي كه بين وكيل و موكل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل مي‌شود.

1ـ چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود آيا نحوه ابلاغ رأي به ذي‌نفع تأثيري در تشخيص مذكور دارد؟ 2ـ آيا در صورت پذيرش اعاده دادرسي پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه صادركننده 19/2/1389 رأي قبلي فرستاده مي‌شود يا به شعبه ديگر؟ 3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي صادره پس از اعاده دادرسي چگونه است؟

نظريه شماره 644/7ـ6/2/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 1ـ آنچه در ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأي توسط رياست محترم قوه قضائيه است و مقدمات اين موضوع (درخواست حوزه نظارت استان يا سازمان قضائي) تأثيري در ماهيت ندارد، لذا چنانچه رياست محترم قوه قضائيه خلاف شرع بودن رأي را (صرف‌نظر از طريق اطلاع) تشخيص دهد، اين تشخيص قانوناً بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال مي‌شود. 2ـ در فرض سؤال، در صورت پذيرش و تجويز اعاده دادرسي با توجه به بند د مـاده6 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها، رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض (به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي‌گردد، بنابراين شعبه‌اي كه سابقه رسيدگي دارد نمي‌تواند مجدداً رسيدگي كند، هرچند قاضي شعبه تغيير يافته باشد. 3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رائي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر مي‌شود تابع مقررات كلي مربوط به آراء است.

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 5/8/89)

 

 
1389/8/8 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما