معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
دستورالعمل اجرايي بند (86) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور (20/07/90) 

 دستورالعمل اجرايي بند (86) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 

 

       معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 63255/36/30 مورخ 11/7/90 را به شرح به کليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني اعلام نموده است:

در اجراي بند (86) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، دستورالعمل اجرايي مربوط به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد: ماده 1 – تعاريف: الف) دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني: کليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و واحدهاي استاني آنها و دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند. ب) معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. ج) صندوق: صندوق بازنشستگي کشوري. ماده 2 – صندوق مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، سامانه اينترنتي مربوط به جمع‌آوري اطلاعات بازنشستگان در سال 1390 را راه‌اندازي و تکميل نمايد. ماده 3 – کليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مکلفند ظرف مدت يک ماه پس از تکميل سامانه اينترنتي مذکور توسط صندوق، اطلاعات مربوط به بازنشستگان را بررسي و صحت آن و يا موارد اصلاحي را طي نامه‌اي با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي‌حساب يا مدير امور مالي مربوط به صندوق اعلام نمايد. ماده 4 – صندوق مکلف است اطلاعات مورد اشاره در ماده (3) را به صورت الکترونيکي و به تفکيک دستگاه‌‌هاي اجرايي ملي و استاني با امضاي بالاترين مقام اجرايي و ذي‌حساب يا مدير امور مالي، به معاونت ارسال نمايد تا براساس اطلاعات مذکور اعتبار مربوط به عيدي بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگي کشوري از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي کسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق اضافه گردد. در صورت کسر اعتبار فوق‌الذکر از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي و اضافه شدن به اعتبارات هزينه‌اي صندوق توسط معاونت، دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مکلفند تغييرات ايجاد شده را در موافقتنامه‌ هزينه‌اي خود و يا اصلاحيه آن لحاظ نمايند. ماده 5 – تا زمان اجراي کامل ماده (4)، پرداخت عيدي بازنشستگان کمافي‌السابق بر عهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد. ماده 6 – کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل به نحوي که صندوق بازنشستگي کشوري تعيين مي‌نمايد، ماهانه نسبت به روزآمد کردن اطلاعات مذکور در ماده (3) اقدام نمايند. ماده 7 – دستگاههاي اجرايي که از بودجه عمومي دولت استفاده نمي‌کنند مشمول اين بخشنامه نمي‌شوند و عيدي بازنشستگان اين دستگاهها براساس روال سابق پرداخت خواهد شد. ماده 8 – مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده روساي دستگاههاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان، ذي‌حسابان يا مديران امور مالي مربوط و مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري مي‌باشد.

 
1390/7/20 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما