معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانکاران براي شرکت در مناقصه، ارزيابي کيفي و ارجاع کار (25/11/90) 

 دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانکاران براي شرکت در مناقصه، ارزيابي کيفي و ارجاع کار

 

   معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 110404/20 مورخ 25/11/90 را به شرح زير به دستگاههاي اجرايي مهندسان مشاور و پيمانکاران اعلام نموده است:

به استناد بند پ ماده (4) آيين نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و بند ب ماده (12) آيين نامه اجرايي بند الف ماده (26) قانون برگزاري مناقصات و در چارچوب فني و اجرايي کشور – به شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/85 مصوب هيات وزيران، و بند پ ماده (23) آيين نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات ملاک محاسبه مبلغ ظرفيت مجاز پيمانکاران براي دعوت به مناقصه و ارزيابي کيفي توسط دستگاههاي اجرايي به صورت زير مي باشد: (براي کارهايي که مطابق فهرست بهاي پايه برآورد مي شود). 1- حداکثر مبلغ ظرفيت کاري پيمانکاران داراي صلاحيت بر اساس آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت مصوب شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/81 هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد. 2- مانده ظرفيت کاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بايستي برابر يا بيشتر از رابطه زير باشد

** برآورد بر اساس آخرين فهرست بهاي منتشره ≤ مبلغ ظرفيت آزاد

شرکت پيمانکاران صاحب صلاحيت در مناقصه و ارزيابي کيفي به شرط داشتن مبلغ ظرفيت آزاد در رشته مربوط مجاز مي‌باشد. 3- ارجاع کار بيش از حداکثر ظرفيت محاسبه شده فوق بر اساس بند پ ماده (23) آيين نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات حداکثر 25% با تاييد کميته فني بازرگاني دستگاه اجرايي مجاز خواهد بود. 4- باستناد مصوبه شماره 63007/ت23331هـ مورخ 19/12/81 هيات وزيران، در کارهايي که موضوع آنها دربرگيرنده چند رشته مختلف باشد در صورتي که مبالغ برآورد کار در رشته فرعي بر اساس آخرين فهرست بهاء کمتر از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ برآورد کل کار بر اساس همان فهرست بهاء، و کمتر از مبلغ ظرفيت پايه چهار در همان رشته فرعي باشد ارجاع کار به پيمانکار به صورت يکجا در درشته اصلي انجام مي‌شود. 5- حداکثر مبلغ ظرفيت کاري مجاز پيمانکاران بر اساس تاريخ اخذ گواهينامه صلاحيت پيمانکار ثابت بوده و تا زمان اخذ گواهينامه جديد تغيير نمي‌کند. مانده ظرفيت کاري مجاز پيمانکاران (مبلغ ظرفيت ازاد) بر حسب تعداد و مبلغ قراردادهاي در درست اجراي آنها محاسبه مي‌شود. لذا کارفرمايان محترم بايد در فراخوان مناقصه، ارزيابي کيفي و ارجاع کار مبلغ ظرفيت آزاد پيمانکاران در پايگاه اطلاع رساني http://pmn.mporg.ir را ملاک عمل قرار دهند.

 
1390/11/25 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما