معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تشكيل شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل (26/09/90) 

 مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تشكيل شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل

 

شماره: 44439/20۶                                                                                                    20/9/1390

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل ـ سازمان‌هاي وابسته و مؤسسات دولتي ـ نهادهاي انقلاب اسلامي                                                                                                                                                

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاهمين جلسه مورخ 23/3/1390 و در اجراي مفاد ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور تطبيق تركيب اعضاء و وظايف شبكه راهبري تحول اداري كشور در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز اعمال تغييرات لازم در آن، تصويب نمود: ماده1ـ شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود: ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي: رييس شورا ـ معاون توسعه منابع انساني دستگاه و يا عناوين مشابه: نايب رييس ـ يكي از معاونان دستگاه به انتخاب رييس شورا: عضو ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور: عضوـ رييس مركز نوسازي و تحول اداري دستگاه و يا عناوين مشابه: عضو، دبير شورا ومسئول‌دبيرخانه ـ ذيحساب و مديركل امور مالي دستگاه: عضو ـ فرمانده مركز مقاومت بسيج دستگاه عضو ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسايل مديريتي و تحول اداري به انتخاب و حكم رييس شورا: عضو تبصره ـ شورا مي‌تواند حسب مورد از رؤساي كميسيون تحول اداري دستگاه‌هاي وابسته و نهادهاي تخصصي يا حرفه‌اي غيردولتي مرتبط، به منظور كسب نظرات مشورتي براي شركت در جلسات، بدون حق رأي دعوت كند. ماده2ـ شرح وظايف و اختيارات شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل به شرح زير تعيين مي‌شود: ـ هدايت، پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي اداري، ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته ـ زمينه‌سازي براي اجراي سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي مصوب ـ بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي 10 برنامه تحول اداري ـ بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري و ارايه پيشنهادهاي سازنده به مراجع ذي‌ربط، متناسب با تكاليف تعيين‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري ـ بررسي و تأييد راهكارهاي مناسب براي اجراي بهتر برنامه‌هاي تحول اداري ـ بررسي و تأييد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي، انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي و نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارايه به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ بررسي و تأييد همايش‌هاي مورد نياز وزارتخانه‌‌ يا سازمان در سطوح مختلف تقسيمات كشوري طبق مقررات ـ نظارت بر نحوه اجراي برنامه جامع اصلاح فرايندها و روش‌هاي مورد عمل و دولت الكترونيك در وزارتخانه يا سازمان ـ شناسايي وظايف و فعاليت‌هاي قابل واگذاري وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته و تابعه به بخش غيردولتي و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط ـ ارايه پيشنهادهاي لازم به مراجع ذي‌ربط براي تعيين تكليف نيروي انساني و منابع سازمان‌هاي وابـسته‌اي كه براساس قانون بايد ادغام، منـحل، واگذار و يا وظايف آنها به دستگاه‌هاي ديگر منتقل شود. ـ بررسي و ارايه پيشنهاد درباره سياست‌هاي مناسب براي منطقي‌سازي اندازه دستگاه و سازمان‌هاي وابسته در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي و قوانين مربوط ـ بررسي و تأييد طرح‌هاي لازم براي تمركززدايي اداري از طريق انتزاع وظايف اجرايي از مركز و انتقال آن به واحدهاي استاني ـ نظارت بر حسن اجراي واگذاري امور تصدي‌گري و چابك‌سازي دستگاه ـ تهيه و تنظيم گزارش دوره‌اي و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجراي مهمترين مصوبات و اقدامات شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ و سازمان‌هاي وابسته و ارايه به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تبصره1ـ تمامي مصوبات شورا، پس از تأييد رييس شورا و در چارچوب اختيارات قانوني دستگاه قابليت اجرا دارد. تبصره2ـ شورا مي‌تواند براي بررسي‌ها و مطالعات كارشناسي نسبت به تشكل كميته‌هاي تخصصي با عضويت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌اي اقدام نمايد. ماده3ـ كميسيون تحول اداري مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود: ـ رييس يا بالاترين مقام سازمان يا مؤسسه: رييس كميسيون ـ معاون توسعه منابع انساني سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه: نايب رييس ـ يكي از معاونان سازمان يا مؤسسه به انتخاب رييس كميسيون: عضو ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در صورت معرفي: عضو ـ مدير نوسازي و تحول اداري سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه: عضو، دبيركميسيون و مسئول دبيرخانه ـ مدير امور مالي سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه: عضو ـ نماينده وزارتخانه ذي‌ربط: عضو ـ فرمانده بسيج دستگاه: عضو ـ يك نفر صاحب‌نظر در مسايل مديريتي و تحول اداري به انتخاب و حكم رييس كميسيون: عضو تبصره ـ كميسيون مي‌تواند حسب مورد از نهادهاي تخصصي يا حرفه‌اي غيردولتي مرتبط، به منظور كسب نظرات مشورتي براي شركت در جلسات، بدون حق رأي دعوت كند. ماده4ـ شرح وظايف و اختيارات كميسيون تحول اداري مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل به شرح زير تعيين مي‌شود: ـ پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي اداري، ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و وزارتخانه ذي‌ربط ـ زمينه‌سازي براي اجراي سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي مصوب ـ بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي 10 برنامه تحول اداري ـ بررسي و تأييد طرح‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري دستگاه و ارايه پيشنهادهاي سازنده به مراجع ذي‌ربط، متناسب با تكاليف تعيين‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري ـ بررسي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي اجراي بهتر برنامه‌هاي تحول اداري ـ بررسي و تأييد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي، انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي و نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه و ارايه به وزارتخانه‌ ذي‌ربط يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ بررسي و تأييد همايش‌هاي مورد نياز سازمان يا مؤسسه در سطوح مختلف تقسيمات كشوري طبق مقررات ـ نظارت بر نحوه اجراي برنامه جامع اصلاح فرايندها و روش‌هاي مورد عمل و دولت الكترونيك در سازمان يا مؤسسه ـ شناسايي وظايف و فعاليت‌هاي قابل واگذاري سازمان يا مؤسسه به بخش غيردولتي و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط ـ ارايه پيشنهاد براي افزايش بهره‌وري و كارايي نيروي انساني و مديريت دستگاه به مراجع ذي‌ربط   ـ نظارت بر حسن اجراي واگذاري امور تصدي‌گري و چابك‌سازي دستگاه ـ تهيه و تنظيم گزارش دوره‌اي و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجراي مهمترين مصوبات و اقدامات كميسيون تحول اداري سازمان يا مؤسسه و ارايه به شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ ذي‌ربط تبصره1ـ تمامي مصوبات كميسيون، پس از تأييد رييس كميسيون و در چارچوب اختيارات قانوني دستگاه قابليت اجرا دارد. تبصره2ـ كميسيون مي‌تواند براي بررسي‌ها و مطالعات كارشناسي نسبت به تشكيل كميته‌هاي تخصصي با عضويت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌اي اقدام نمايد. ماده5 ـ اين مصوبه جايگزين متن مصوبات شماره 5958/12/1 مورخ 23/4/1377 و 290/13.ط مـورخ 30/7/1379 شوراي عالي اداري و 4363/11 مورخ 30/6/1377 ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور مي‌شود. ماده6 ـ وزراء، رؤساي سازمان‌هاي مستقل و سازمان‌هاي وابسته، مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌دهد.      رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد  

                                                                        (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 23/9/90)

 
1390/9/26 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما