معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
آيين‌نامه اجرايي ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (12/07/90) 

 آيين‌نامه اجرايي ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
 

 

شماره: 134879/ت47217هـ                                                                                            6/7/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ شورا: شوراي آمايش سرزمين. ب ـ كميسيون: كميسيون تخصصي شوراي آمايش سرزمين. ج ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور. د ـ برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني: برنامه‌ها و طرحهاي آمايش سرزمين در سطوح جغرافيايي. هـ ـ نظام يكپارچه‌ برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني: نظام هماهنگ از جريانهاي اصلي برنامه‌ريزي سرزميني در كشور كه به طور يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت نحوه بهره‌برداري از سرزمين را در چارچوب طراحي خط‌مشي توسعه فعاليت و اسكان جمعيت و ترتيبات سازماندهي فضايي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تنظيم مي‌كند. ماده2ـ اركان شورا به شرح زير مي‌باشد: الف ـ شورا ب ـ دبيرخانه ج ـ كميسيون ماده3ـ دبيرخانه شورا در معاونت مستقر است و معاون برنامه‌ريزي معاونت به عنوان دبير شورا تعيين مي‌شود. ماده4ـ وظايف و اختيارات شورا به شرح زير مي‌باشد: الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن. ب ـ بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني. ج ـ هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني. ماده5 ـ اعضاي شورا عبارتند از: الف ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (رييس‌ شورا) ب ـ وزير كشور ج ـ وزير اطلاعات د ـ وزير جهاد كشاورزي هـ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و ـ وزير راه و شهرسازي ز ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ح ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست ط ـ سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي اجرايي به انتخاب رييس‌جمهور ي ـ دو نفر از اعضاي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ماده6 ـ دبيرخـانه شورا كليـه وظايف دبيرخـانه‌اي شورا از جمله موارد زير را به عهده دارد: الف ـ سازماندهي و انجام مطالعات موردنياز. ب ـ تهيه و تدوين گزارشهاي نظارتي جهت ارايه به شورا. ج ـ ارسال دعوتنامه و دستورجلسات براي اعضاي شورا. د ـ تهيه و تنظيم مصوبات شورا براي ابلاغ. هـ ـ تنظيم و ارسال صورتجلسات. و ـ پيگيري تصميمات شورا. ز ـ ضبط و نگهداري گزارشها، اسناد و اطلاعات، مذاكرات و مصوبات شورا. ح ـ تنظيم گزارشهاي كميسيون براي طرح در جلسات شورا. ط ـ انجام ساير امور محوله. ماده7ـ به منظور تسهيل در پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، كميسيون با مسئوليت معاون برنامه‌ريزي معاونت و زير نظر دبيرخانه با حضور معاونين دستگاههاي عضو شورا براي مشورت در موارد زير براساس ارجاع دبيرخانه تشكيل مي‌شود: الف ـ بررسي و اظهارنظر در مورد برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني. ب ـ بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشـهاي نظارتي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني. ج ـ بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشها و متن مصوبات پيشنهادي و ارجاعي از سوي دبيرخانه. د ـ بررسي و اظهارنظر در خصوص موضوعات ارجاع‌ شده از طرف شورا. هـ ـ ارايه پيشنهادها و موضوعات اولويت‌دار براي طرح در شورا. و ـ ساير موارد به تشخيص دبيرخانه.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 11/7/90)

 
1390/7/12 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما