معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1389 (27/04/90) 

شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1389
 

 

       معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور بخشنامه شماره 35084/100 مورخ 19/4/1390 را به شرح زير به دستگاههاي اجرائي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابلاغ نموده است:

به استناد ماده (6) آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352 هيأت وزيران و در چارچوب نظام فني و اجرايي کشور موضوع تصويبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هيأت وزيران به پيوست شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 از نوع گروه اول (لازم‌الاجراء) كه به تصويب شورايعالي فني رسيده است، در يک پيوست و 20 صفحه ابلاغ مي‌شود؛ تا براي پيمان‌هايي مشمول تعديل آحاد بها – حسب مورد – با رعايت نكات زير به مورد اجرا گذاشته شود: 1 – شاخص‌هاي مندرج در پيوست (3) مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمان‌هايي كه: 1-1- براساس فهرست‌هاي پايه سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا مي‌شوند. 1-2- براساس فهرست‌هاي پايه سال 1381 و با شاخص مبناي دوره سه‌ماهه تسليم پيشنهاد پيمانکار در سال 1382 منعقد شده‌اند. 1-3- براساس فهرست‌هاي غيرپايه با شاخص‌هاي مبناي سه ماه اول سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا مي‌شوند. 2 – در شاخص‌هاي پيوست (3) تغييرات دستمزد نيروي انساني، کرايه ماشين‌آلات، هزينه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح (به جز نرخ قير در کارهاي آسفالتي رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن) در دوره‌هاي سه‌ماه مربوط منظور شده است و هيچ‌گونه تفاوت بهاي مصالح به آنها تعلق نمي‌گيرد. 3 – تفاوت بهاي قير در کارهاي آسفالتي پيمان‌هايي که براساس فهرست بهاي پايه راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن منعقد شده و با شاخص‌هاي رشته فوق تعديل مي‌شوند، براساس بخشنامه شماره 7135/100 مورخ 31/1/1388 با عنوان "دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي قير" و جدول ذيل محاسبه مي‌شود.

جدول شماره 1

12/89

11/89

10/89

9/89

8/89

7/89

شرح

4650

4000

4000

4000

3950

3800

قير 70/60

4450

4000

4000

4000

3950

3750

قير 100/85

5950

5300

5400

5400

5400

5200

قير ام‌سي

3750

2950

2950

2950

3400

3350

قير امولسيون

 

قيمت‌ها به ريال بر کيلوگرم است.

در پيمانهايي که شاخص مبناي پيمان آنها، سه ماهه چهارم سال 1386 باشد و پيمانکار منتخب براساس قيمت افزايش يافته قير پس از افتتاح بورس فرآورده‌هاي نفتي پيشنهاد مالي را ارايه کرده باشد، بهاي قير در سه ماهه شاخص مبناي پيمان (B) در بخشنامه شماره 7135/100 مورخ 31/1/1388 برابر با بهاي قير منظور شده در تجزيه بهاي پيشنهادي پيمانکار براساس بخشنامه شماره 4951/54-5453/102 مورخ 9/9/1377 در نظر گرفته مي‌شود. 4 – براي پيمانهايي که با فهرست بهاي پايه راهداري منعقد شده و براساس بخشنامه شماره 21861/100 مورخ 8/3/1387 (بخشنامه جبران تفاوت بهاي قير) به صورت علي‌الحساب، مابه‌التفاوت بهاي قير دريافت کرده‌اند، مبلغ پرداخت شده به پيمانکار به حساب بدهکاري پيمانکار منظور و براساس شاخص‌هاي ابلاغي تسويه حساب مي‌شود. 5- همان‌ گونه كه در بند (7) بخشنامه شماره 3517/100 مورخ 19/1/1386 اعلام شده است، شاخص‌هاي مندرج در پيوست (1) براي دوره‌هاي سه‌ماه سال 1384 و پس از آن، ابلاغ نمي‌شود. 6 – با توجه به مطالب مندرج در بند (7) بخشنامه شماره 99406/100 مورخ 19/1/1386، شاخص‌هاي مندرج در پيوست (2) براي دوره‌هاي سه ماهه سال 1388 و پس از آن، ابلاغ نخواهد شد. چنانچه برخي از دستگاههاي اجرايي پيمان‌هايي را در دست اجرا دارند که بر طبق مفاد پيمان بايد از شاخص‌هاي تعديل پيوست (2) در سال 1388 و پس از آن استفاده کنند، لازم است در هر مورد اطلاعات کامل قراردادي و دلايل توجيهي متقن عدم پايان يافتن کار را همراه با برنامه زماني و تاريخ خاتمه کار به دبيرخانه شوراي عالي فني ارسال دارند؛ تا چنانچه پرداخت تعديل به اين گونه پيمانها مورد تصويب شورايعالي فني قرار گيرد شاخص‌هاي مربوط در پيوست (2) براي کار مربوط ابلاغ شود. 7 – براي تعديل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه در پيمان‌هاي منعقده و همچنين پيمان‌هايي كه پس از تاريخ اين بخشنامه منعقد خواهد شد، ميانگين شاخص رشته‌اي فهرست بهاي واحد پايه منضم به پيمان و فهرست بهاي واحد پايه ابنيه، ملاك عمل خواهد بود. در پيمان‌هايي كه بيش از يك فهرست پايه مبناي تهيه برآورد باشد، شاخص رشته‌اي فهرستي كه بالاترين برآورد را داراست، مورد استفاده در رابطه بالا خواهد بود.

جهت مشاهده نسخه الصاقي کليک نمائيد.

 
1390/4/27 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما