معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولتي (26/09/90) 

 مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولتي

 

شماره: 44432/206                                                                                                   20/9/1390

دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاهمين جلسه مورخ 23/3/1390 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور كه در اين مصوبه به اختصار «معاونت توسعه مديريت» ناميده مي‌شود، در راستاي اجراي ماده (36) و بند (10) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولتي تصويب نمود: ماده1ـ در اجراي برنامه اصلاح فرآيندها، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند طي مدت 3 ماه فهرست عناوين و تعداد تمامي فرآيندهاي مورد عمل دستگاه، فرآيندهاي مستند شده، اصلاح شده، مكانيزه و الكترونيكي شده خود را به تفكيك تهيه و به معاونت توسعه مديريت اعلام نمايند. ماده2ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ساليانه فرآيندهاي اولويت‌دار خود را با استفاده از 8 شاخص اولويت‌بندي ابلاغي توسط معاونت توسعه مديريت شناسايي و تا پايان هر سال اصلاح كرده، ضمن اعلام نتايج به دست آمده به معاونت توسعه مديريت، اقدامات زير را انجام دهند: 1ـ2ـ پس از اصلاح فرآيندهاي اولويت‌دار، نتايج و دستاوردهاي حاصل در حوزه كاهش زمان اجرا، كاهش هزينه اجرا، افزايش رضايت ذي‌نفعان و كاهش خطاها را سنجش و گزارش مربوط را به معاونت توسعه مديريت ارسال نمايند. 2ـ2ـ پس از اصلاح فرآيندها، در قالب نقشه جامع دولت الكترونيك و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط، فرآيندهاي اصلاح شده را الكترونيكي و از طريق پورتال ملي WWW.IRANMARDOM.IR ارائه كنند. ماده3ـ در اجراي تبصره ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت فوق‌العاده‌هاي بندهاي 5 و 6 آن ماده، منوط به انجام مفاد اين مصوبه است و ذيحساب دستگاه‌ها مسئول نظارت بر حسن اجراي آن هستند.  ماده4ـ به منظور ايجاد وحدت رويه و بهبود فرآيندهاي انجام كار در تمامي واحدهاي استاني، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حداكثر طي مدت 3 ماه نسبت به يكسان‌سازي، استاندارد كردن فرآيندهاي ارايه خدمات و تهيه فرم‌هاي مورد نياز اقدام و پس از تصويب در شوراي تحول اداري دستگاه، به تمامي واحدهاي استاني ذي‌ربط ابلاغ نمايند.  ماده5 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به آموزش مديران و كارشناسان مرتبط در حوزه اصلاح فرآيندها با همكاري معاونت توسعه مديريت، اقدامات لازم را انجام دهند.  ماده6 ـ مسئوليت حسن اجراي اين مصوبه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي است و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش عملكرد مصوبه را به طور دوره‌اي به همراه آسيب‌شناسي و تحليل نتايج، به شورا ارائه مي‌كند.

رييس ‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد                                         

                                    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 23/9/90)

 
1390/9/26 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما