معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص ممنوعيت دريافت هر وجه بابت پايش و بررسي پرونده‌هاي مشاوران و پيمانکاران (27/10/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص ممنوعيت دريافت هر وجه بابت پايش و بررسي پرونده‌هاي مشاوران و پيمانکاران

 

   معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 100740/22/20 مورخ 20/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست مصوبه هيأت وزيران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/90 ايفاد مي‌گردد. براين اساس اين مصوبه دريافت هر گونه وجه بابت پايش پرونده‌هاي مشاوران و پيمانکاران تحت هر شرايطي به اسثتناي تعرفه‌هاي مصوب بند (1) آن مصوبه ممنوع است. براين اساس دستور فرمايند اقدامات زير انجام شود: 1- متقاضيان دريافت گواهينامه صلاحيت براساس بند (3) آيين‌نامه مذکور تعرفه‌هاي موضوع بند (1) را به حساب مذکور در آيين‌نامه واريز و علاوه بر الصاق تصوير مدارک مثبته در پرونده الکترونيکي، يک نسخه از فيش واريزي را به آن استانداري (ذيحسابي) تحويل دهند. 2- در خصوص گواهينامه‌هاي صادره از تاريخ 19/10/1390 به بعد براساس آيين‌‌نامه، تعرفه حق‌الزحمه مذکور اخذ و فيش مربوطه به ذيحسابي آن استانداري تحويل گردد. 3- آن استانداري موظف است گزارش عملکرد زير وصولي ماهانه را حداکثر تا دهم ماه بعد با تاييد ذيحسابي طبق فرم پيوست تهيه و به اين معاونت (ذيحسابي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) ارسال نمايد. 4- در مورد پرداخت حق‌الزحمه پايش و بررسي پرونده‌ها به انجمن‌ها و تشکل‌هاي صنفي، پس از مبادله موافقت‌نامه مربوطه مراتب به آن استانداري ابلاغ خواهد شد. 5- اين ابلاغيه و آيين‌نامه فوق‌الذکر صرفا مربوط به امور پايش و بررسي پرونده‌ها (به نيابت از دولت) است و شامل امور مربوط به آماده‌سازي و تشکيل پرونده (به نيابت از متقاضي) نمي‌شود. واحدهاي پايش و بررسي کننده پرونده مجاز نيستند به امور آماده‌سازي‌ و تشکيل پرونده (به نيابت از متقاضي) بپردازند.

فرم گزارش عملکرد ماهانه موضوع مصوبه شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390

شماره فيش يا علاميه بانکي

مبلغ واريزي

متقاضي
رشته / پايه

شماره شناسه ملي

شماره ثبت

نام و نام خانوادگي مديرعامل

نام شرکت متقاضي

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1390/10/27 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما