معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
تنفيذ اجراي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صندوق توسعه ملي (03/02/91) 

 تنفيذ اجراي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صندوق توسعه ملي
 

 

شماره: 12251/ت 47244هـ                                                                                       28/1/91

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنا به پيشنهاد هيئت امناي صندوق توسعه ملي و به استناد جزء (6) بند (ي) ماده (84) قانون پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود: 1ـ تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي موضوع جزء (6) بند (ي) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي اجرا در صندوق ياد شده تنفيذ مي‌شود. 2ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 175029/ت47244هـ مورخ 6/9/1390 مي‌شود.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي               (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/1/91)

 
1391/2/3 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما