سازمان استاندارد
ضوابط و الزامات جهت تاييد صلاحيت براساس روش اجرايي تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار و نظارت بر عملكرد آن ها (17/10/90) 

 ضوابط و الزامات جهت تاييد صلاحيت براساس روش اجرايي تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار و نظارت بر عملكرد آن ها
 

 

سازمان ملي استاندارد ايران، در راستاي اطلاع‌رساني به آزمايشگاه‌هاي متقاضي تاييد صلاحيت براساس روش اجرايي تاييد صلاحيت آزماشگاه‌هاي همكار و نظارت بر عملكرد آنها با كدNACI-P13، از سوي مركز ملي تاييد صلاحيت ايران فهرست ضوابط و الزاماتي كه بايد در آزمايشگاه استقرار يافته و بكارگيري شود و بر مبناي آن آزمايشگاه توسط اداره كل استاندارد استان مورد ارزيابي قرار گيرد، لذا كليه آزمايشگاه‌هاي متقاضي تاييد صلاحيت موظفند قبل از تكميل و ارسال فرم‌هاي درخواست تاييد صلاحيت آزمايشگاه بر اساس روش اجرايي به شماره مدرك NACI-F01، نسبت به رعايت و استقرار الزامات ذيل اقدام نمايند: 1-الزامات مديريتي: 1-1- احراز هويت قانوني آزمايشگاه از طريق ارائه اساسنامه و آگهي ثبت در روزنامه رسمي، 1-2- تهيه وارائه چارت سازماني آزمايشگاه، 1-3- تعيين مسئوليت‌ها و اختيارات و روابط ميان تمامي كاركنان تاثيرگذار بر كيفيت كار و تعيين جانشين آنها، 1-4- تعهد مديريت آزمايشگاه در مورد برآورده كردن الزامات مرتبط با ضوابط و مقررات تعيين شده از سوي سازمان و دستگاه‌هاي قانون گذار و براورده نمودن الزامات مندرج پيوست شماره5 فرم "تعهدات آزمايشگاه همكار" به شماره مدرك  NACI -F05، 1-5- وجود تعهد نامه كاركنان در خصوص رازداري و بي‌طرفي 1-6- مطابقت فعاليت‌ها مبتني بر استاندارد ملي- بين‌المللي، 1-7- انجام، ثبت و نگهداري سوابق مميزي‌هاي داخلي مطابق پيوست شماره 2، فرم " گزارش مميزي داخلي " به شماره مدرك   NACI -F021‌‌-8- انجام، ثبت و نگهداري سوابق انجام بازنگري مديريت مطابق پيوست شماره 3، فرم" صورتجلسه بازنگري مديريت" به شماره مدرك  NACI -F03 1-9- ثبت و نگهداري سوابق ارجاع كار به پيمانكار فرعي با اطلاع مشتري و برگه‌هاي نتيجه آزمون صادره و امضا كننده 1-10- بررسي رضايت و بازخورد مشتري از سوي آزمايشگاه 1-11- ثبت و نگهداري سوابق مربوط به شكايات از آزمايشگاه و رسيدگي به آن در خصوص خدمات آزمون 1-12- ثبت و نگهداري سوابق توافق با مشتري در موارد مرتبط با فرآيند آزمون 1-13- بكارگيري متد و روش‌هاي اجرايي مناسب مانند رسيدگي به شكايات ، بازنگري مديريت و ايجاد، ثبت و نگهداري سوابق مرتبط 2- الزامات كاركنان: 2-1- تعيين شرايط احراز مشاغل ( شرح شغل) 2-2- تهيه و تكميل ليست كاركنان  طبق پيوست شماره1، بند "ج" فرم درخواست تاييد صلاحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي "مشخصات شغلي و آموزشي كاركنان آزمايشگاه" به شماره مدرك  NACI -F012-3 - عقد قرار داد كاري بين آزمايشگاه و كاركنان 2-4- تسلط كاركنان بر استانداردهاي مرتبط 2-5- مدير فني: كارشناس تمام وقتي است كه از سوي مدير آزمايشگاه تعيين مي شود و داراي  تحصيلات، تجربه كافي و مهارت‌هاي لازم وگواهينامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي مرتبط است و ضمن نظارت بر كليه فعاليت هاي جاري در آزمايشگاه، برگ نتايج آزمون و يا گواهينامه كاليبراسيون را قبل از امضاي مدير آزمايشگاه تاييد مي‌نمايد. وظايف مدير فني : 2-5-1- اطمينان از دسترسي به آخرين ويرايش استانداردها و دستورالعمل‌هاي كاري و تهيه فهرستي استانداردها 2-5-2- تاييد مدارك تهيه شده بوسيله كاركنان مجاز 2-5-3- تاييد و امضاي برگه‌هاي نتايج آزمون صادره از آزمايشگاه 2-5-4- نظارت برثبت سوابق از جمله ثبت بموقع مشاهدات ، تاييد داده‌هاي خام و محاسبات انجام شده ، تعيين زمان‌هاي حفظ سوابق 2-5-5- مسئول رسيدگي و نگهداري سوابق مربوط به شكايت مشتريان ، بازخورهاي مشتريان، گزارش‌هاي رسيده از كاركنان 2-5-6- مسئول رسيدگي و نگهداري سوابق بازخورهاي حاصل از نتايج مقايسه‌هاي بين ازمايشگاهي يا آزمونهاي كفايت تخصصي و توصيه‌هاي بهبود 2-5-7  مديريت در رفع عدم انطباق‌ها ، اقدام اصلاحي و نگهداري سوابق 2-5-8- اطمينان از برقرار بودن برنامه تعمير، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات 2-5-9- نظارت بر صلاحيت و عملكرد كاركنان آزمايشگاه 2-5-10- مشخص كردن نيازهاي آموزشي، برقراري آموزش كاركنان و ارزيابي اثر بخشي آموزش‌ها 2-5-11- اطمينان از صلاحيت ازمايشگاه كاليبراسيون بعنوان تامين كننده خدمات كاليبراسيون 3- الزامات فني: 3-1- مشخص بودن دامنه فعاليت ازمايشگاه طبق پيوست شماره 1، بند "س"، فرم درخواست تاييد صلاحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي"دامنه فعاليت مورد درخواست آزمايشگاه آزمون/ كاليبراسيون" به شماره مدرك NACI -F01 3-2- مشخص بودن روش آزمون و كاليبراسيون بر حسب آخرين ويرايش استانداردهاي مربوطه 3-3- تعيين معيارهاي پذيرش نمونه، نگهداري، كد دهي و آماده‌سازي نمونه 3-4- برقراري جايگاه و شرايط محيطي مناسب بر اساس الزامات تعيين شده در استانداردهاي مربوطه 3-5- پايش، كنترل، نگهداري و ثبت شرايط محيطي محل آزمون و 3-6- جدا سازي موثر بخش هاي لازم در آزمايشگاه بر اساس الزامات استانداردهاي مرتبط 3-7- تعيين تكليف در خصوص باقيمانده نمونه و نمونه شاهد پس از انجام آزمون 3-8- تجهيزات و مواد 3-8-1-  تهيه تجهيزات و مواد طبق پيوست شماره 1، بند  "د" فرم درخواست تاييد صلاحيت آزمايشگاه براساس روش جرايي، "تجهيزات/مواد آزمايشگاه" به شماره مدرك NACI -F01 3-8-2- وجود و كافي بودن تجهيزات مورد نياز بر حسب دامنه فعاليت درخواستي و طبق الزام مندرج در استانداردهاي مربوط 3-8-3- تهيه شناسنامه تجهيزات شامل: 3-8-3-1- مشخصات دستگاه‌ها 3-8-3-2- دستورا‌لعمل‌هاي سازنده و دستورالعمل‌هاي كار و برچسب گذاري و حفاظت تجهيزات 3-8-3-3- برنامه پايش، كنترل، تعميرو نگهداري 3-8-3-4- بررسي‌هاي ميان دوره‌اي همراه با ثبت و نگهداري سوابق 3-8-3-5- برنامه كاليبراسيون- گواهي كاليبراسيون- قابليت رديابي كاليبراسيون به همراه ثبت و نگهداري سوابق 3-9- اطمينان از كيفيت نتايج آزمون آزمايشگاه به منظور اطمينان از كيفيت نتايج آزمون/كاليبراسيون، موظف به  برنامه‌ريزي و بكارگيري حداقل يكي از روش‌هاي ذيل مي‌باشد: 3-9-1- مشاركت در برنامه مقايسه‌هاي بين آزمايشگاهي مناسب همراه با تجزيه تحليل نتايج حاصله 3-9-2- شركت در آزمايش كفايت تخصصي همراه با تجزيه تحليل نتايج حاصله 3-9-3- استفاده مرتب از مواد مرجع گواهي شده و/ يا كنترل كيفيت داخلي با استفاده از مواد مرجع ثانوي همراه با تجزيه تحليل نتايج حاصله 3-9-4- تكرار آزمون‌ها يا كاليبراسيون با استفاده از همان روش يا روش‌هاي ديگر همراه با تجزيه تحليل نتايج حاصله 3-9-5- آزمون مجدد يا كاليبراسيون مجدد اقلام نگهداري شده همراه با تجزيه تحليل نتايج حاصله 3-10- گزارش‌دهي نتايج 3-10-1- نتايج بايد به طور صحيح، واضح ، بدون ابهام و مبتني بر استانداردها باشد. 3-10-2- در گزارش‌هاي آزمون و گواهينامه‌هاي كاليبراسيون بايد موارد زير ثبت شود: عنوان- نام و نشاني آزمايشگاه و مشتري - مشخص كردن روش استاندارد- نام اقلام آزمون يا كاليبره - تاريخ دريافت نمونه، انجام آزمون و صدور برگه نتيجه آزمون - نام، سمت، امضاء تاييد كننده 3-10-3- در صورت لزوم ، ذكر انطباق يا عدم انطباق با الزامات و/يا مشخصات 3-10-4- ذكر مقدار تخمين عدم قطعيت اندازه‌گيري شده در آزمايشگاه‌هاي كاليبراسيون با قابليت رديابي به يكاهاي اندازه گيري SI 3-10-5- ارائه گزارش نتيجه آزمون و گواهينامه‌هاي كاليبراسيون طبق فرم‌هاي مصوب در معاونت نظارت بر اجراي استاندارد در مجموعه" فرم‌هاي نتايج آزمون- نقص‌هاي عمده/بحراني/جزيي" سال 1388- 3-10-6- ثبت و نگهداري سوابق برگه‌هاي نتايج آزمون 3-10-7- رعايت مدت زمان پاسخگويي به مشتري و ارسال برگ نتيجه آزمون بر مبناي الزام تعيين شده در مجموعه منتشر شده از سوي پژوهشگاه استاندارد تحت عنوان " مدت زمان لازم براي آزمون فرآورده‌هاي مشمول مقررات استاندارد اجباري" مهر 1388

 
1390/10/17 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما