سازمان استاندارد
تصويب‌نامه درخصوص اجراي استانداردهاي به شماره ملي 5961، 5962 و 3834 (16/01/91) 

 تصويب‌نامه درخصوص اجراي استانداردهاي به شماره ملي 5961، 5962 و 3834
 

 

شماره: 1179/46646   7/1/1391

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي

سازمان ملي استاندارد ايران شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 23/11/1390 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست، بنا به پيشنهاد شماره 43297/60 مورخ 13/2/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: اجراي استانداردهاي به شماره ملي 5961، 5962 و 3834 به شرح زير اجباري مي‌شود:

عنوان استاندارد

شماره ملي

جوشکاري – آزمون تاييد جوشکاران –جوشکاري ذوبي- قسمت اول- فولادها

5961

جوشکاري – آزمون تاييد جوشکاران – جوشکاري ذوبي – قسمت دوم – آلومينيوم و آلياژهاي آن

5962

الزامات کيفي جوشکاري مواد فلزي- قسمت اول- معيارهايي براي انتخاب سطح مناسب الزامات کيفي

1-3834

الزامات کيفي جوشکاري ذوبي مواد فلزي- قسمت دوم- الزامات کيفي جامع

2-3834

الزامات کيفي جوشکاري ذوبي مواد فلزي- قسمت سوم – الزامات کيفي استاندارد

3-3834

الزامات کيفي جوشکاري ذوبي مواد فلزي- قسمت چهارم – الزامات کيفي ابتدايي

4-3834

الزامات کيفي جوشکاري فلزي- قسمت پنجم – مستنداتي که براي ادعاي انطباق با الزامات کيفي استانداردهاي ملي ايران- ايزو به شماره‌هاي 2-3834 و 3-3834 و 4-3834 پيروي از آنها الزامي است

5-3834

الزامات کيفي جوشکاري ذوبي مواد فلزي – قسمت ششم- راهنمايي‌هايي براي استقرار استاندارد ايران – ايزو 3834

6-3834

 

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/1/91)

 
1391/1/16 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما