سازمان استاندارد
تدوين استاندارد ملي الماس، مرواريد و گوهرهاي رنگي (15/11/90) 

 تدوين استاندارد ملي الماس، مرواريد و گوهرهاي رنگي

 

در راستاي تدوين استانداردهاي ملي ايران در يكصد و سي و هشتمين اجلاسيه كميته ملي مواد معدني ، استـانداردهاي ملي الماس، مرواريد و گوهرهاي رنگي به تصويب رسيد. كميته استانداردهاي ملي با عناوين، استاندارد  الماس – ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون تشخيص الماس از نوع سنتز شده، فرآوري شده، شبه الماس و تركيبي، استاندارد مرواريد – ويژگي ها و روش‌هاي آزمون تشخيص مرواريد طبيعي از نوع پرورشي، فرآوري شده ، شبه مرواريد و تركيبي،و استاندارد گوهرهاي رنگي – ويژگي ها و روش هاي آزمون تشخيص گوهرهاي رنگي از نوع سنتز شده، فرآوري شده ، شبه گوهر و تركيبي، به تصويب رسيد. ويژگي ها و روش هاي آزمون تشخيص الماس، گوهر رنگي و مرواريد از نوع سنتز شده، پرورشي، فرآوري شده، شبه الماس - گوهر رنگي - مرواريد و نوع تركيبي آن ها مشخص شده است.

 
1390/11/15 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما