ديوان عدالت اداري
رأي شماره 312 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تعارض آراء در رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است (10/08/90) 

 رأي شماره 312 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تعارض آراء در رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است
 

 

شماره: هـ/90/661                                                                                                       8/8/1390

تاريخ دادنامه: 25/7/1390، شماره دادنامه: 312، کلاسه پرونده: 90/661، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: آقاي ابوالقاسم منشي، موضوع شکايت و خواسته: اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري.

گردش کار: نظر به اين كه شعب 16 و 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شكات مبني بر 1ـ صدور حكم بازنشستگي 2ـ احتساب سوابق خدمت از مهر سال 1355 تا پايان سال 1359 آراء متهافتي صادر كردهاند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است. گردش كار پروندهها و مشروح آراء به شرح زير است: الف: شعبه 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 15/88/138 با موضوع دادخواست آقاي ابوالقاسم منشي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق خدمتي از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359، به موجب دادنامة شماره 1636 مورخ 18/9/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است: « در خصوص شكايت شاكي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359، با عنايت به اين كه به موجب ماده 27 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب يك دادخواست بيش از يك خواسته را نميتوان اقامه كرد و شاكي بيش از يك خواسته مطرح كرده است لذا به استناد ماده ياد شده قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود. اين قرار مستند به ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.» ب: شعبه 16 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 16/88/103 با موضوع دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و  احتساب سابقه خدمتي از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359 به موجب دادنامه شماره 773 مورخ 22/4/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است: «در خصوص دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 كرمان به خواسته تقاضاي صدور حكم بازنشستگي و برخورداري از مزاياي قانوني آن و احتساب سوابق خدمتي از سال 1355 تا پايان سال 1359 در سابقه بيمهاي. با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكيعنه، در خصوص احتساب سابقه از سال 1355 تا پايان سال 1359 با توجه به آراء اداره كار مورخ 22/12/1387 و 30/10/1385 دعواي مطرح شده را وارد تشخيص ميدهد و در اجراي مواد 36 و 39 از قانون تامين اجتماعي اداره خوانده را به احتساب و پذيرش سوابق خدمتي خواهان در سابقه بيمهاي وي مكلف ميكند و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر صدور حكم بازنشستگي و مزاياي قانوني آن با توجه به عدم احراز شرايط سني مقرر در ماده 76 از قانون تامين اجتماعي دعواي مطرح شده را موجه نميداند و قرار رد شكايت را صادر و اعلام ميدارد. اين قرار قطعي است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است. ثانياً: مطابق ماده 27 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1379 مقرر شده است: «شكايت متعدد را كه منشاء و مبناي آنها مختلف است نميتوان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگر آن كه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي كند...» نظر به اين كه رسيدگي به خواستههاي متعدد در پروندههاي موضوع تعارض، قابليت رسيدگي در دادرسي واحد را دارد، رأي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 773 مورخ 22/4/1388 در حدي كه به موضوع در يك دادرسي رسيدگي كرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/8/90)

 
1390/8/10 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما