مصوبات گمركي
پرايس ليست سواري سوزوكي كيزاشي suzuki kizashi سال 2012 ساخت ژاپن (30/01/91) 

 پرايس ليست سواري سوزوكي كيزاشي suzuki kizashi سال 2012 ساخت ژاپن
 

 

  دفتر تعيين ارزش گمرک ايران بخشنامه شماره 12204/8094/206/24/27 مورخ 29/1/91را به شرح زير به ناظرين و مديران گمركات اجرائي اعلام نموده است:

در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 464مورخ 22/1/91 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست ارزش سه مدل خودروي سواري سوزوكي كيزاشي سال 2012ساخت ژاپن به نمايندگي شركت ايران خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

model

Model code

Unit price (FOB) japan

1- suzuki kizashi

DLX,6MT

JPY 1,321,205

2- suzuki kizashi

DLX ,CVT

JPY 1,423,705

3- suzuki kizashi

DLX,CTV

JPY 1,640,000

 
 
1391/1/30 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما