بهبود و توسعه طرحها و سيستمهاي بازرگاني
راهنماي تغذيه،اصلاح،حذف مراحل درخواست فروش / واگذاري به اشخاص ثالث و برگشت از فروش (MT71/73/73R)  
1390/4/29 چهارشنبه
....
راهنماي تغذيه ، اصلاح ، حذف مراحل مزايده وسند فروش و برگشت از فروش كالاي اسقاط يا خارج از رده(MT72/72R) 
.
1388/10/14 دوشنبه
....
رسيد كالاي تعديلي خريدهاي محلي – متفرقه (MT49/49C) 

 18

 اخذ اطلاعات جهت ايجاد سر سند رسيد متفرقه تعديلي: 

 19

 اخذ اطلاعات براي اصلاح سر سند رسيد متفرقه تعديلي

 20

اخذ اطلاعات براي حذ ف سر سند رسيد متفرقه تعديلي:

 21

اخذ اطلاعات براي رويت سرسند رسيدهاي متفرقه تعديلي

 22

اخذ اطلاعات براي رويت اسناد رسيدهاي متفرقه تعديلي

 23

اخذ اطلاعات جهت تائيد سند توسط واحد حسابداري

 24

اخذ اطلاعات براي اثرگذاري سند رسيد متفرقه تعديلي

 25

 اخذ اطلاعات براي ايجاد قلم رسيد متفرقه تعديلي: 

 26

 اخذاطلاعات جهت حذف قلم رسيد متفرقه تعديلي: 

 27

 اخذ اطلاعات جهت رويت اقلام رسيد تعديلي:

 28

 اخذ اطلاعات جهت رويت رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به قلم رسيد متفرقه ايجاد سرسند رسيد متفرقه تعديلي  MAO49S41   MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT HEADER CREATION *  13:16:49

  MAG99003  LIVE 

  REJECTION NO.:  : 

  DOC TYPE......: MT 49C


  MG CODE.......: 899 :  STORE........: 01  :  ADMIN.: 01


  REQUEST NO....:  : INVOICE NO...:  :  DBDOC NO: 8200044

   

  MRS TYPE......: r :  ACCOUNT NO...: 89983109912  13129301  : 


  ITEM COUNT....: 2  :  TOTAL QTY....: 780  : 


  TOTAL VALUE...: 7800000  : 


  DOC DATE......: 831201 :  DOC NO.......: 8399999


----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF19>= RCP_INQ  <PF21>= REJECT  <PA2 >= SIGN_ON  

  

   


از اين صفحه تصوير جهت ايجاد سرسند رسيد متفرقه تعديلي استفاده مي شود. رسيد متفرقه تعديلي عکس سند رسيد متفرقه عمل مينمايد. اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست ، شماره سياهه (مي تواند خالي باشد) ، شماره سند رسيد متفرقه ، نوع رسيد ، شماره حساب ، تعداد قلم ، جمع مقدار ، جمع ارزش ، تاريخ سند با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت ورود اقلام سند رويت ميگردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در قسمت پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و مجدداً کليد ENTER را فشار داد.

/OPR/RCP/42
  MAO49S62  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT ITEM CREATION *  13:20:13

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE..: MT 49C :  COMPLETE....: U :  HOLD......: H

  MG CODE...: 899 :  STORE.......: 01  : ADMIN.....: 01

  REQUEST NO:  :  INVOICE NO..:  :DBDOC NO.: 8200044

  ACCT NO...: 89983109912  13129301  :ITEM COUNT..: 2  :  MRS TYPE..: R

  TOTAL QTY.: 780  :  TOTAL VALUE.: 7800000  :   

  DOC DATE..: 831201 :  DOC NO......: 8399999

  --------------------------------------------------------------------------- 

  REJECTION NO.:  :  ITEM NO.....: 01

   

  M.E.S.C......: 9357334162 :  UNIT........: PD

 

  QTY..........: 230  :  VALUE.......: 2300000  : 

 

  DISC QTY.....:  :  DISC CODE...:  :  DISC TYPE.:  : 

   

  STKCHK CODE..:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH PF7 = BWD PF8 = FWD 

 PF9 = FAST_PATH  PF13= END_DOC  PF18= RCP_ITEM  PF21= REJECT PA2 = SIGN_ON  

 


پس از ورود اطلاعات سرسند در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق جهت ايجاد قلم رويت مي گردد که اطلاعات سرسند در قسمت بالاي صفحه تصوير قراردارد و در قسمت پائين آن اطلاعات قلم قراردارد . عناصر اطلاعاتي HOLD : H و COMPLETE : U در سرند به ترتيب نشاندهنده عدم اثرگذاري اقلام و موازنه نبودن سند مي باشد. اطلاعات اقلام شامل شماره قلم ، شماره طبقه بندي ، واحد مقدار ، ارزش ، مقدار اختلاف ، رمز اختلاف ، نوع اختلاف و رمز بازرسي مي باشد که اين اطلاعات مي بايست همانند رسيد متفرقه وارد گردد. پس از ورود اطلاعات هرقلم و فشار کليد ENTER اطلاعات قلم فوق در سند ثبت ميگردد و مي توان اطلاعات قلم بعدي را وارد و ثبت نمود. پس از ورود اطلاعات آخرين قلم مي توان با فشار کليد PF13 سند را موازنه نمود. در صورت موازنه شدن سند صفحه تصوير بعد رويت مي گردد در غير اينصورت با موازنه نشدن سند صفحه تصوير موازنه رويت خواهد شد که در صفحات بعدي آمده است./OPR/RCP/42

  MAO49S17  MATERIAL SYSTEM  84/02/27

  0038  * RELEASE OF ADJ  MISC. RECEIPT *  13:30:35

  MAG99003   LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 49  : 

 MG CODE..........: 899

 STORE............: 01  :   

 ADMIN............: 01

 REQUEST NO.......:  : 

 INVOICE NO.......:  :   

 MRS TYPE.........: R

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13129301  : 

 ITEM COUNT.......: 2  :   

 TOTAL QTY........: 30  : 

 TOTAL VALUE......: 30000  : 

 DOC DATE.........: 831201 :   

 DOC NO...........: 8399999

 COMPLETE.........: C :  HOLD...: H


   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_INQ  <PF22>= RELEASE 

   

 I0230 DOCUMENT IS BALANCED ,CONFIRMED & READY TO RELEASE  

     

پس از موازنه سند صفحه تصوير فوق جهت اثرگذاري اقلام سند مشاهده مي گردد. مقدار COMPLETE : C مي باشد که نمايانگر موازنه بودن سند است . با فشار کليد PF22 عمل اثرگذاري سند انجام مي پذيرد و چنانچه کليه اقلام سند موفق به اثرگذاري برروي پايگاههاي اطلاعاتي بشوند مقدار HOLD : T : مي شود./OPR/RCP/42
  MAO49S55  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT BALANCING *  13:40:17

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE...: MT 49 :  DOC DATE......: 831201

 MG CODE....: 899 :  STORE.....: 01  :  ADMIN.........: 01

 REQUEST NO.:   :  INVOICE NO....:  : 

 DOC NO.....: 8399999 :  DBDOC NO......: 8200044

 ACCOUNT NO.: 89983109912  13129301  :  MRS TYPE......: R

   

 ITEM COUNT.: 2  :  TOTAL QTY.: 780  : TOTAL VALUE...: 7800000 


  HOLD : H :  COMPLETE : U  1. HOLD DOCUMENT  4. ITEM CREATION   

  2. HEADER AMENDMENT  5. ITEM DELETION 

  3. ITEMS ENQUIRY 

   

  SELECT OPTION :  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 


   

 S0190 ITEM COUNT,TOTAL QTY. AND TOTAL VALUE ARE UNBALANCED  

 


با فشار کليد PF13 چنانچه محل موازنه انجام نگيرد و مغايرتي مابين اطلاعات سرسند اقلام وجود داشته باشد صفحه تصوير فوق ظاهر مي گردد(صفحه تصوير موازنه ) در اين صفحه تصوير پنج امکان زير جهت رفع مغايرت در اختيار کاربر قرارمي گيرد.

1- حفظ و نگهداري سند تا رسيدگي بعدي   4- رويت قلم

2- اصلاح سرسند  5- اضافه نمودن قلم

3- اصلاح قلم  6- حذف قلم

بـراي استفـاده از هـريک از امکانات پنج گانه فوق مي بايست شماره آنرا در مقابل SELECT OPTION وارد و سپس کليد ENTER را فشار داد./OPR/RCP/42

اخذ اطلاعات براي اصلاح سرسند رسيد متفرقه تعديلي

  MAO49S42  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT HEADER AMEN *  13:44:44

  MAG99003  LIVE 


  DOC TYPE....: MT 49C :   


  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01

   

  DOC NO......: 8399999

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

  

   

براي اصلاح سرسند از اين صفحه تصوير استفاه مي شود . اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند ، با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت اصلاح سرسند رويت ميگردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و کليد ENTER را مجدداً فشار داد./OPR/RCP/43  MAO49S43  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

   0010  * ADJ. MISC. RECEIPT HEADER AMENDMENT *  13:45:26

  MAG99003  LIVE 

 

  DOC TYPE......: MT 49C : 

 

  MG CODE.......: 899 :  STORE......: 01  :  ADMIN....: 01 : 

   

  REQUEST NO....:  : INVOICE NO.:  :  DBDOC NO.: 8200044 : 

 

  MRS TYPE......: R :  ACCOUNT NO....: 89983109912  13129301  : 

 

  ITEM COUNT....: 1  :  TOTAL QTY.....: 780  : 

   

  TOTAL VALUE...: 7800000  : 

 

  DOC DATE......: 831201 :  DOC NO........: 8399999 :   

 

  HOLD..........: H :  COMPLETE......: U : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF13>= END_DOC  <PF18>= RCP_ITEM  <PA2 >= SIGN_ON  

 باورود اطلاعات صحيح صفحه تصوير قبل ، کليه اطلاعات سند در صفحه تصوير فوق نمايش داده ميشود که مي توان اطلاعات مروبط به تعداد قلم ، جمع مقدار ، جمع ارزش و تاريخ سند را اصلاح نمود که پس از اصلاح اطلاعات فوق و با فشار کليد ENTER اطلاعات جديد جايگزين اطلاعات قبلي مي گردد. و سپس مي توان با فشار کليد PF13 سند را موازنه نمود. اين صفحه تصوير با انتخاب شماره 2 از صفحه تصوير موازنه نيز قابل رويت است.


/OPR/RCP/43


اخذاطلاعات براي حذف سرسند رسيد متفرقه تعديلي


  MAO49S44  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT HEADER DELE *  13:46:26

  MAG99003  LIVE  

  

  DOC TYPE....: MT 49C


   MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 8399999

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON براي حذف سرسند از صفحه تصوير فوق استفاده مي شود که اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند . سندي قابل حذف مي باشد که هيچ يک از اقلام آن برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري نکرده باشند. پس از ورود اطلاعات صحيح با فشار کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت حذف سرسند رويت ميگردد. در صورتيکه ورودي اشتبـاه بـاشنـد سيستم پيغام مربوط به آنها را در پائين صفحه تصوير مي آورد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و مجدداً کليد ENTER را فشار داد.


/OPR/RCP/44


  MAO49S45  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. ADJ. RECEIPT HEADER DELETION *  13:47:02

  MAG99003   LIVE 


  DOC TYPE......: MT 49C

   

  MG CODE.......: 899 :  STORE......: 01  :  ADMIN....: 01


  REQUEST NO....:  : INVOICE NO.:  : DBDOC NO.: 8200044


  MRS TYPE......: R :  ACCOUNT NO.: 89983109912  13129301  : 


  ITEM COUNT....: 1  :  TOTAL QTY..: 780  : 


  TOTAL VALUE...: 7800000  : 

   

  DOC DATE......: 831201 :  DOC NO.....: 8399999


  HOLD..........: H :   COMPLETE...: U

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PA2 >= SIGN_ON 

 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE با ورود اطلاعات صحيح در صفحـه تصـويـر قبـل ، صفحـه تصـويـر فـوق جهـت حذف سرسند رويت مـي گـردد کـه بـا فشـار کليـد ENTER  سيستـم پيغـام تـائيـد بـه حـذف PLEASE CONFIRM (Y/N) را برروي صفحه تصوير مي آوردکه با وارد کردن حرف Y و فشار کليد ENTER حذف سند فوق انجام مي گيرد. در صورتيکه حرف N و يا هر حرف ديگر به غير از Y را وارد نماييم از حذف سند فوق صرفنظر مي گردد./OPR/RCP/44

   

اخذ اطلاعات براي رويت سرسند رسيد متفرقه تعديلي


  MAO49S46  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT HEADER ENQU *  13:47:57

  MAG99003  LIVE 


  DOC TYPE....: MT 49C :   


  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01

   

  DOC NO......: 8399999


----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   


براي رويت سرسند رسيد متفرقه تعديلي از اين صفحه تصوير استفاده مي شود که اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند . با ورود اطلاعات صحي و فشار کليد ENTER کليه اطلاعات سرسند در صفحه تصوير بعد رويت مي گردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشد سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کليد ENTER را فشار داد.


/OPR/RCP/45  MAO49S47  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT HEADER ENQUIRY *  13:48:40

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 49C

 MG CODE..........: 899 :  NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY (N.I.G.C.) 

 STORE............: 01  : 

 ADMIN............: 01 :  STORE STOCK MATERIALS 

 REQUEST NO.......:  : 

 INVOICE NO.......:  : 

 DBDOC NO.........: 8200044

 MRS TYPE.........: R :   

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13129301  : 

 ITEM COUNT.......: 1  : 

 TOTAL QTY........: 780  :   

 TOTAL VALUE......: 7800000  : 

 DOC DATE.........: 831201

 DOC NO...........: 8399999 :   

 COMPLETE.........: U :  HOLD...: H


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_INQ  
با ورود اطلاعات در صفحه تصوير قبل کليداطلاعات سرسند در اين صفحه تصوير نمايش داده مي شود که علاوه برآنها ميتوان از نحوه موازنه واثر گذاري اقلام سند با توجه به عناصر اطلاعاتي COMPLETE و HOLD به شرح زير مطلع گشت :

COMPLETE : U  سند موازنه نشده است

COMPLETE : C  سند موازنه شده است

HOLD: H  کليه اقلام سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري نکرده اند .

HOLD : T  کليه اقلام سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري کرده اند ./OPR/RCP/45اخذ اطلاعات براي رويت اسناد رسيدهاي متفرقه تعديلي


  MAO49S48  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPTS HEADER ENQ *  13:56:16

  MAG99003  LIVE 

   

  DOC TYPE...: MT 49C :  MG CODE..: 899 :  STORE..: 01  :  ADMIN..: 01


  DOC NO.....:  :   


  BALANCE MISC. ADJ.RECEIPTS ......  1 

  UNBALANCE MISC. ADJ.RECEIPTS ....  2 

   BALANCE & COMPLETELY THROUGH ....  3 

  BALANCE & NOT ACCEPT ADJ.RECEIPTS  4 

  ALL .............................  5 

   MISC. ADJ.RECEIPTS WITHOUT ITEM .  6 


  SEL OPTION..: 5

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1>= SCRN_HELP  <PF2>= FLD_HELP  <PF3>= EXIT  <PF5>= REFRESH 

 <PF9>= FAST_PATH  <PA2>= SIGN_ON از اين صفحه تصوير جهت رويت سرسند هاي رسيد متفرقه تعديلي در يکي از وضعيتهاي زير استفاده مي شود .

1- رسيد هاي متفرقه تعديلي موازنه شده

2- رسيدهاي متفرقه تعديلي موازنه نشده

3- رسيدهاي متفرقه تعديلي که هم موازنه شده اند و هم کليه اقلام آن برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري کرده اند.

4- رسيدهاي متفرقه تعديلي که موازنه شده اند ولي موفق به اثرگذاري نگرديده اند.

5- کل  اسناد.

6- رسيد هاي متفرقه تعديلي بدون قلم .

پس از ورود اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند ( مي تواند خالي نيز باشد ) مي توان شماره انتخابي را در مقابل SELOPTION وارد نمود. براي مثال انتخاب 5 در صفحه تصوير بعد نشان داده شده است./OPR/RCP/46
 


  MAO49S49  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPTS HEADER ENQUIRY *  13:56:53

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE  MT 49C MG CODE  899  STORE  01  ADMIN  01  PAGE 1 

  OPTION NO  5  OPTION DESCTN  ALL ADJ. MISC. RECEIPTS 


 ACT  DOC  MRS  REQUEST   IVC  DEBIT  TOTAL  TOTAL  HO COMP 

 CODE  NO.  TYPE  NO.  NO.  DOC_NO  QTY  VALUE  LD LETE 

 ---- ------- ---- --------------- ---- ------- -------- ------------- -- ---- 

  8399999  R  8200044  780  7800000  H  U       
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF9 >= FAST_PATH <PF19>= SEL_KEY <PF20>= PRINT  

   با انتخاب شماره 5 در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق مشاهده مي گردد که کليه اسناد رسيد متفرقه تعديلي ايجاد شده در سيستم را نمايش مي دهد. در ستون ACTCODE مي توان حرف I را براي رويت اقلام سند و يا حرف S را جهت رويت اطلاعات بيشتري از سرسند وارد نمود./OPR/RCP/46


6- اخذ اطلاعات جهت تائيد سند توسط واحد حسابداري


  MAO49S74  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFO. FOR MRCP ADJ. CONFIRMATION BY ACCT. *  13:58:42

  MAG99003   LIVE 


  DOC. TYPE...: 49C :  MG. CODE....: 899

  STORE NO....: 01  :  ADMIN.......: 01

  DOC. NO.....: 8399999


     ITEMS  CONFIRMATION ..... 1   

  DOCUMENT CONFIRMATION ..... 2    


  OPTION : 1

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON 

 S0001 DOC NO MUST BE ENTERED  

   

تائيد سند توسط واحد حسابداري از طريق اين برنامه انجام ميگيرد که ابتدا ميبايست اطلاعات کليدي سند شامل رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند را وارد و سپس جهت تائيد تک تک اقلام انتخاب شماره يک در صفحه تصوير بعد نشان داده شده است. چنانچه تائيد کل اقلام بطور يکجا مد نظر باشد انتخاب شماره 2 را وارد نمود./OPR/RCP/47


  MAO49S64  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * MISC. RECEIPT ADJ. ITEM VAL. CONFIRMATION BY A *  14:57:36

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE..: MT 49 :  COMPLETE....: C  :  HOLD......: H

  MG CODE...: 899 :  STORE.......: 01  : ADMIN.....: 01

  REQUEST NO:  :  INVOICE NO..:  :DBDOC NO.: 8200046

  ACCT NO...: 89983109912  13109301  :ITEM COUNT..: 1  :  MRS TYPE..: R

  TOTAL QTY.: 3000  :  TOTAL VALUE.: 270000  : 

  DOC DATE..: 831201 :  DOC NO......: 8399999

  --------------------------------------------------------------------------- 

  ITEM NO......: 01

   

  M.E.S.C......: 9357335212 :  UNIT........: SH


  QTY..........: 3000  :   VALUE.......: 270000  : 


  DISC QTY.....:  :  DISC CODE...:  :  DISC TYPE.:  : 

   

  STKCHK CODE..:  :  CONFIRM.....: N

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST_PATH PF13= END_DOC  PF18= RCP_ITEM  PA2 = SIGN_ON با انتخاب شماره يک از صفحه تصوير قبل صفحه تصوير فوق جهت تائيد رويت ميگردد. جهت تائيد سند ميبايست درمقابل عنصر اطلاعاتي تائيد (CONI IRM) حرف Y را وارد و کليد ENTER را فشار داد.

چنانچه حرف N در مقابل عنصر اطلاعاتي تائيد وارد گردد ، عدم تائيد قلم فوق انجام ميگيرد . با فشار کليد PF7 و PF8  ميتوان کليه اقلام سند را به ترتيب بالا مورد تائيد قرارداد در پايان ميتوان کليد PF13 را جهت موازنه سند فشار داد./OPR/RCP/47
  


  MAO49S75  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * MISC. RECEIPT ADJ. CONFIRMATION BY ACCOUNTING *  15:01:01

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE....: 49C

   

  MG. CODE......: 899

  STORE NO......: 01  : 

  ADMIN.........: 01 :   

  REQUEST NO....:  : 

  INVOICE NO....:  : 

  MRS TYPE......: R

  ACCT NO.......: 89983109912  13109301  : 

  DOC. NO.......: 8399999

  DBDOC. NO.....: 8200046

  DOC. DATE.....: 831201


  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY.: 3000  :  TOTAL VALUE: 270000  : 

   

  HOLD : H :  COMPLETE : C

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FIELD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH 

 <PF18>= DOC. INQ.  <PF23>= CONFIRM  <PF24>= UNCONFIRM  <PA2 >= SIGN_ON 

 I0185 MISC. RECEIPT DOCUMENT ITEMS ARE READY FOR (UN)CONFIRMATION 
با انتخاب شماره 2 از صفحه تصوير تائيديه حسابداري کليه اطلاعات سرسند جهت تائيد کل اقلام سند در صفحه تصوير فوق رويت ميگردد که ميتوان با فشار کليد PF23 کل اقلام سند را مورد تائيد قرارداد و يا اينکه با فشار کليد PF24 عدم تائيد کليه اقلام سند را اعلام نمود. درصورت تائيد (فشار کليد PF23 ) صفحه تصويري اثرگذاري سند مشاهده خواهد شد که در صفحه بعد نشان داده شده است.


OPR/RCP/47


  


  MAO49S57  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * RELEASE OF ADJ. MISC. RECEIPT *  15:03:09

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 49C :   

 MG CODE..........: 899

 STORE............: 01  : 

 ADMIN............: 01 :   

 REQUEST NO.......:  : 

 INVOICE NO.......:  : 

 DBDOC NO.........: 8200046

 MRS TYPE.........: R

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13109301  : 

 ITEM COUNT.......: 1  : 

 TOTAL QTY........: 3000  : 

 TOTAL VALUE......: 270000  : 

 DOC DATE.........: 831201

 DOC NO...........: 8399999 :   

 COMPLETE.........: C :  HOLD...: H


 ---------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_INQ  <PF22>= RELEASE 


 I0230 DOCUMENT IS BALANCED ,CONFIRMED & READY TO RELEASE  با فشا رکليد PF23 صفحه تصوير بالا رويت ميگردد که در اين صفحه تصوير کليه اطلاعات سرسند جهت اثرگذاري اقلام سند نمايش داده شده است . با فشار کليد PF22 اقلام سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري مي کنند که نتيجه در صفحه تصوير بعد نشان داده شده است.


/OPR/RCP/47


  MAO49S17  MATERIAL SYSTEM  84/02/27

  0038  * RELEASE OF MISC. RECEIPT *  13:30:35

     MAG99003   LIVE   

 DOC TYPE.........: MT 49  : 

 MG CODE..........: 899

  :  RELEASE ITEMS     STORE............: 01  :   

  :  SUSPEND ITEMS     ADMIN............: 01

  :  HOLD ITEMS   REQUEST NO.......:  :   

 INVOICE NO.......:  : 

 MRS TYPE.........: R

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13129301  : 

 ITEM COUNT.......: 2  : 

 TOTAL QTY........: 30  : 

 TOTAL VALUE......: 30000  : 

 DOC DATE.........: 831201

 DOC NO...........: 8399999

 COMPLETE.........: C :  HOLD...: T

   


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH   <PF18>= RCP_INQ  <PF22>= RELEASE 


DOCUMENT ITEM COMPLETELY  RELEASE  

   

 

با فشار کليد PF22 در صفحه تصوير قبل نتيجه طي سه پيغام زير آورده ميشود :

RELLASE ITEMS تعداد اقـامي که موفق به اثرگذاري برروي پايگاههاي اطلاعاتي شده اند .

HOLD ITEMS, SUSPEND ITEMS  تعداد اقلاميکه موفق به اثرگذاري نگرديده اند.

چنانچه کليه اقلام سند موفق به اثرگذاري بر روي پايگاههاي اطلاعاتي بشوند عنصر اطلاعاتي HODL: T    خواهد شد و چون سند موازنه نيز هست عنصر اطلاعاتي COMPLET: C ميباشد.


/OPR/RCP/47 

 

 

اخذ اطلاعات براي اثرگذاري سند رسيد متفرقه تعديلي 


  MAO49S56  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR RELEASE OF ADJ. MISC. RECEIPT *  15:06:05

  MAG99003  LIVE  

   

  

  

   

  DOC TYPE....: MT 49C


  MG CODE.....: 899

   

  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 8399999

    ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   

 

براي اثر گذاري اقلام سند به کمک اين صفحه تصوير ميبايست سند موازنه شده باشد که اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت , شماره انبار , رمز سازماني و شماره سند با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER  صفحه تصوير بعد جهت اثرگذاري اقلام مشاهده ميگردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشد سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام ميدهد که ميبايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و مجدداٌ  کليد ENTER  را فشار داد./OPR/RCP/48 


  MAO49S57  MATERIAL SYSTEM   84/02/28

  0010  * RELEASE OF ADJ. MISC. RECEIPT *  15:07:21

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 49C :   

 MG CODE..........: 899

 STORE............: 01  : 

 ADMIN............: 01

 REQUEST NO.......:  : 

 INVOICE NO.......:  : 

 DBDOC NO.........: 8200046

 MRS TYPE.........: R

 ACCOUNT NO.......: 89983109912  13109301  : 

 ITEM COUNT.......: 1  : 

 TOTAL QTY........: 3000  : 

 TOTAL VALUE......: 270000  : 

 DOC DATE.........: 831201

 DOC NO...........: 8399999 :   

 COMPLETE.........: C :  HOLD...: H


 ---------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_INQ  <PF22>= RELEASE 


 I0230 DOCUMENT IS BALANCED ,CONFIRMED & READY TO RELEASE   
با ورود اطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل , صفحه تصوير بالا جهت اثرگذاري اقلام سند بر روي پايگاههاي اطلاعاتي مشاهده ميگردد که با فشار کليد PF22  عمل اثر گذاري انجام ميشود و نتيجه اثر گذاري اقلام طي پيغامهاي زير در صفحه تصوير آورده ميشود:

RELEASE ITEMS اقلاميکه موفق به اثرگذاري برروي پايکاههاي اطلاعاتي شده اند.

HOLD ITEMS ,SUSPEND ITEMS اقلاميکه موفق به اثر گذاري برروي پايکاههاي اطلاعاتي نشده اند.


/OPR/RCP/48 

اخذ اطلاعات براي ايجاد قلم رسيد متفرقه تعديلي   MAO49S61  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT ITEM CREATI *  15:08:54

  MAG99003   LIVE    


  DOC TYPE....: MT 49C

   

  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 839999  :    

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   

براي ايجاد قلم سند رسيدمتفرقه تعديلي از اين صفحه تصوثر استفاده ميشود که اطلاعات ورودي عبارتنداز رمز مديريت , شماره انبار , رمز سازماني  و شماره سند , درصورتي براي سند ايجاد قلم نمود که آن سند موازنه نباشد . با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER  صفحه تصوير بعد جهت ايجاد قلم رويت ميگردد.

در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشد سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام ميدهد که ميبايست نسبت به اصلاح آنها اقدام ومجدداٌ  کليد ENTER  را فشار داد.


/OPR/RCP/49  MAO49S62  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT ITEM CREATION *  15:14:03

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE..: MT 49C :  COMPLETE....: U :  HOLD......: H

  MG CODE...: 899 :  STORE.......: 01  : ADMIN.....: 01

  REQUEST NO:  :  INVOICE NO..:  :DBDOC NO.: 8200046

  ACCT NO...: 89983109912  13109301  :ITEM COUNT..: 2  :  MRS TYPE..: R

  TOTAL QTY.: 4000  :  TOTAL VALUE.: 270000  : 

  DOC DATE..: 831201 :  DOC NO......: 8399999

  --------------------------------------------------------------------------- 

  REJECTION NO.:  :  ITEM NO.....: 01


  M.E.S.C......: 9357335212 :  UNIT........: SH

   

  QTY..........: 3000  :  VALUE.......: 270000  : 


  DISC QTY.....:  :  DISC CODE...:  :  DISC TYPE.:  : 


  STKCHK CODE..:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH PF7 = BWD PF8 = FWD 

 PF9 = FAST_PATH  PF13= END_DOC  PF18= RCP_ITEM  PF21= REJECT PA2 = SIGN_ON  

   


با ورود اطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل صفحه تصوير فوق جهت ايجاد قلم رويت ميگردد. در اين صفحه تصوير اطلاعات سر سند رسيد تعديلي در قسمت بالاي صفحه تصوير و اطلاعات قلم در قسمت پائين آن آمده است . با ورود اطلاعات صحيح هر قلم و با فشار کليد ENTER  اطلاعا قلم فوق به سند اضافه ميگردد.  با ثبت اطلاعات آخرين قلم ميتوان با فشار کليد PF13  سند را موازنه نمود. اين صفحه تصوير با انتخاب شماره 5 از صفحه تصوير موازنه نيز قابل دسترسي ميباشد.


/OPR/RCP/49

اخذ اطلاعات جهت حذف قلم رسيد متفرقه تعديلي  MAO49S65   MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT ITEM DELETI *  15:19:57

  MAG99003  LIVE  

   

  

  

   

  DOC TYPE....: MT 49C


  MG CODE.....: 899 :   


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 8399999
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= RCP_ITEM  <PF19>= RCP_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   


براي حذف قلم از اين صفحه تصوير استفاده مي شود . حذف قلم در صورتي امکان پذير است که اولا سندموازنه نباشد و در ثاني قلم يا قلمهاي مورد نظر برروي پايگاههاي اطلاعاتي اثرگذاري نکرده باشند . اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت حذف قلم مشاهده مي گردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجددا کليد ENTER را فشار داد.


OPR/RCP/50
  MAO49S66  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT ITEM DELETION *  15:21:01

  MAG99003   LIVE 

  DOC TYPE..: MT 49C :  COMPLETE....: U :  HOLD......: H

  MG CODE...: 899 :  STORE.......: 01  : ADMIN.....: 01

  REQUEST NO:  :  INVOICE NO..:  :DBDOC NO.: 8200046

  ACCT NO...: 89983109912  13109301  :ITEM COUNT..: 2  :  MRS TYPE..: R

  TOTAL QTY.: 4000  :  TOTAL VALUE.: 270000  : 

  DOC DATE..: 831201 :  DOC NO......: 8399999

  --------------------------------------------------------------------------- 

  ITEM NO......: 01


  M.E.S.C......: 9357335212 :  UNIT........: SH


  QTY..........: 3000  :  VALUE.......: 270000  : 

   

  DISC QTY.....:  :  DISC CODE...:  :  DISC TYPE.:  : 


  STKCHK CODE..:  :   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST_PATH PF13= END_DOC  PF18= RCP_ITEM  PA2 = SIGN_ON 

 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE 


با ورود اطلاعات صحيح در صفحه تصور قبل اين صفحه تصوير جهت حذف قلم رويت ميگردد که اطلاعات سر سند در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات قلم در قسمت پائين آن قرار دارد. به کمک کليدهاي PF7  و PF8  ميتوان اطلاعات قلم مورد نظر را بر روي صفحه تصوير رويت نمودکه با فشار کليد ENTE R سيستم پيغام تائيديه حذف PLEASE CONFIRM (Y/N)  را بر روي صفحه تصوير نمايش ميدهد چنانچه حرف Y  وارد و کليدENTER  را فشار دهيم قلم فوق حذف ميگردد و با وارد کردن حرف N يا هر حرف ديگر به غير از حرف Y از حذف قلم فوق صرفنظر خواهد شد. اين صفحه تصوير با انتخاب شماره 6 از صفحه تصوير موازنه نيز قابل دسترسي ميباشد./OPR/RCP/51اخذ اطلاعات براي ر ويت اقلام  رسيد متفرقه تعديلي 


  MAO49S67  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR ADJ. MISC. RECEIPT ITEMS ENQUI *  15:21:54

  MAG99003  LIVE 


   


  DOC TYPE....: MT 49C


   MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  DOC NO......: 8399999   


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PA2 >= SIGN_ON  


 

براي رويت اقلام رسيد متفرقه تعديلي از اين صفحه تصوير استفاده مي شود که اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER اقلام سند در صفحه تصوير بعد نمايش داده مي شود. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مي دهد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود و مجدداً کليد ENTER را فشار داد./OPR/RCP/51
  

  


  MAO49S68  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * ADJ. MISC. RECEIPT ITEMS ENQUIRY *  15:22:32

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE MT 49C MG CODE 899  STORE  01  ADMIN  01  PAGE 1 

  REQUEST NO  INVOICE NO  ITEM COUNT 2 

  TOTAL QTY  4000  DOC NO  8399999  DOC DATE  831201 

  TOTAL VALUE 270000  DBDOC NO  8200046  COMPLETE  U  HOLD  H 

  ACCT NO.  89983109912  13109301 


  ACT  ITEM  M.E.S.C  UNIT  ITEM  ITEM  STKCHK  SYS  CONFIRM 

  CODE  NO  QTY  VALUE  CODE  STATUS 

  ---- ---- ---------- ---- -------- ----------- ------ ------ ------- 

  01  9357335212  SH  3000  270000  H  Y 

      


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF9 >= FAST_PATH <PF20>= PRINT 

 I0033 END OF THE FILE  

   

 

با وروداطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل صفحه تصوير فوق کليه اقلام سند مورد نظر را نشان مي دهد . وضعيت اثرگذاري هر قلم (SYS STATUS) مي تواند يکي از حالتهاي زير باشد.

H : اقدامي جهت اثرگذاري سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي صورت نگرفته .

S : قلم فوق موفق به اثرگذاري برروي پايگاههاي اطلاعاتي نشده است.

T : قلم فوق موفق به اثرگذاري برروي پايگاههاي اطلاعاتي شده است.

در قسمت ACT CODE  مي توان حرف S را جهت رويت اطلاعات بيشتر هر قلم وارد و کليد ENTER را فشار داد.


/OPR/RCP/52

رويت رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به يک قلم رسيد متفرقه 


  MAO49S80  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * GET INFORM. FOR MISC. RECEIPTS ADJUSTS ENQUIRY *  15:24:31

  MAG99003  LIVE 


   


  DOC TYPE....: MT 49

   

  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01


   DOC NO......: 8200046


  ITEM NO.....: 01

   


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PA2 >= SIGN_ON  جهت رويت رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به يک قلم رسيد متفرقه از اين صفحه تصوير استفاه ميشود . اطلاعات ورودي عبارتند از رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند ، شماره قلم . با ورود اطلاعات صحيح و فشار کليد ENTER کليه رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به قلم رسيد متفرقه رويت ميگردد. در صورتيکه اطلاعات ورودي اشتباه باشند سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام ميدهد که ميبايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کليد ENTER را فشار داد./OPR/RCP/52


  


  MAO49S81  MATERIAL SYSTEM  84/02/28

  0010  * MISC. RECEIPTS ADJUSTS ENQUIRY *  15:25:28

  MAG99003   LIVE 

  DOC TYPE MT 49  MG CODE  899  PAGE 1 

  STORE  01  ADMIN  01  DBDOC NO  8200046 

  REQUEST NO  INVOICE NO  ITEM NO  01   

  ITEM COUNT  1  TOTAL QTY  3000  DOC DATE  820519 

  TOTAL VALUE 270000  COMPLETE  C  HOLD  T 


  ACT  DOC  ITEM  TOTAL  TOTAL  DOC  HOLD COMPLETE 

  CODE  NO  COUNT  QTY  VALUE  DATE 

  ---- ------- ----- -------- ----------- ------ ---- -------- 

  8399999  2  4000  270000 831201  H  U       

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF9 >= FAST_PATH <PF20>= PRINT   

 I0033 END OF THE FILE  


 

 

با ورود اطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل کليه اسناد رسيدهاي متفرقه تعديلي مربوط به يک قلم رسيد متفرقه در اين صفحه تصوير رويت ميگردد. اطلاعات قسمت بالاي صفحه تصوير اطلاعات سند رسيد متفرقه و در قسمت پائين آن اطلاعات اسناد رسيدهاي متفرقه تعديلي رويت ميگردد. در ستون ACT CODE ميتوان حرف S را براي رويت اطلاعات بيشتر سند و يا حرف I را براي رويت اقلام سند وارد نمود و سپس کليد ENTER را فشار داد./OPR/RCP/52

1388/4/13 شنبه
....
انتقال کالا داخل رمز سازماني (MT64/64R) 
1388/4/2 سه‌شنبه
....
راهنماي ايجاد سابقه اقلام مازاد پروژه و موجودي (MT30) 
1388/4/1 دوشنبه
....
راهنماي تغذيه دريافت كالا بين انبار اصلي و فرعي (MT66R) 
1388/3/31 يكشنبه
....
راهنماي انتقال كالا بين انبار اصلي و فرعي (MT56/66) 
1388/3/31 يكشنبه
....
راهنماي شمارش موجودي انبار (MT80) 
1388/3/31 يكشنبه
....
راهنماي تعديل موجودي كالا افزايش (MT75R) 
1388/3/31 يكشنبه
....
راهنماي تعديل موجودي كالا كاهش (MT75) 
1388/3/31 يكشنبه
....
راهنماي تغذيه ، اصلاح و تعديل موجودي كالا - (كاهش / افزايش) (MT78/78R) 
1388/3/31 يكشنبه
....
راهنماي تغذيه ، اصلاح ، حذف سند انتقال كالا بين انبارهاي اصلي/دريافت كالا (MT67R) 
1388/3/31 يكشنبه
....
تقاضاي خريداقلام مستمرموجودي انبار (MT31) 
.
1388/3/31 يكشنبه
....
تقاضاي خريداقلام مستمرموجودي انبار (MT31) 


 استفاده كنندگان


موضوع : تقاضاي خريداقلام مستمرموجودي انبار


فهرست مندرجات   صفحه
مقدمه   1 
اطلاعات عمومي راجع به صفحات تصويري     2 
رابطه صفحات تصويري با يكديگر    4
فهرست برنامه هاي تقاضا       8
ايجاد سرسند تقاضا       11  
موازنه سرسند تقاضا     13
اصلاح سرسندتقاضا     16
حذف سر سندتقاضا     18
رويت سر سندتقاضا     21
رويت اسناد تقاضا      23
ايجاد قلم تقاضا    26
اصلاح قلم تقاضا قبل از موازنه     28
حذف قلم تقاضا قبل از موازنه    30
رويت اقلام تقاضا     33
رويت اقلام تقاضابراساس کدوضعيت تقاضا     36
اصلاح اطلا عات قلم تقاضا پس از موازنه    39
اصلاح گروهي اطلاعات اقلام يک سند تقاضا  40
حذف قلم تقاضا پس از اثر گذاري   42
حذف گروهي اقلاام يک سند تقاضا   44
رويت اطلا عات اصلاحيه هاي سند تقاضا   46
تغيير رمز وضعيت اقلاام سند تقاضا   48  
رويت تقاضا ها ي مربوط به يک شماره رمز   49
رويت تقاضا هاي مربوط به يک شماره رمز در يک مديريت   50
رويت اطلاعات بين راهي اقلام يک تقاضا   53  رويت اقلام تقاضاها يک شماره رمز   54
رويت تقاضا هاي که در سيستم تغذيه ويا چاپ شده   57
رويت درخواست گزارشات از تقاضا   58
رويت گزارش عمومي تقاضاها   59 
تغيير شماره طبقه بندي ويا واحدکالا موجودي انبار اقلاام بين راهي   61
معرفي کليدهاي مهم    62 

مقدمه :

مهمترين وظيفه مسئولين ادارات کنترل کالا و امور کالا / خدمات کالا در شرکت / مديريت ، تامين و تدارک بموقع ، حفظ و نگهداري کالا در مقادير اقتصادي ، کاهش هزينه هاي سفارشاتي و رعايت جنبه هاي اقتصادي خريدهاي عمده ، متوسط ، جزئي و مقدار سرمايه در گردش شرکتها ميباشد.

بمنظور تجديد موجودي کالاي انبار لازم است پس از آنکه سطح موجودي کاهش پيدا کرد اقدام به تهيه و تامين کالا نمود. جهت اين امر بايستي سند تقاضا تنظيم و براي خريد کالا به ادارات خريد ارسال گردد. بمنظور نگهداشت سوابق بين راهي خريدهاي دردست اقدام لازم که تقاضاها در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا ثبت گردد. در اين راهنما کليد صحفات تصويري مربوط به تقاضاهاي اقلام مستمر موجودي انبار آمده و نحوه کار با آنها توضيح داده شده است.

WELCOME  TO  TEHRAN  NIOC  NETWORK 


********  ********   ********  /  ********  ********

********  ********  ********  /  ********  ******** 

**  **  **  **  /  **  **   ** 

**  **  ********  /  **  ******** 

  **  **  ********   /  **  ******** 

  **  ********  **  /  ********  ** 

**  ********   **  /  ********  ** 

 


  CENTER  APPLICATION  ID

  ---------------   -----------------------------------------------------------------

  NICO  TSOE , TSOX , TSE , PRE , MAE , TX , OX , NX


  AHVWAZ  TSOH , AHL , AHP


   KALANAFT  TSOK , KALA , TSTK2 , NIGC 


  NIGC  TSOG , TSTG1 , TSTG2 


=== >  mae ارتباط از طريق PC داراي WINDOWS و نرم افزار EXTRA

درصورت برقراري ارتباط از طريق PC با نصب نرم افزار EXTRA از طريق  سيستم عامل WINDOWS  پس از برقراري ارتباط با سيستم ، شكل فوق در صفحه مانيتور ظاهر ميگردد از اين پس كاربر ميتواند با درج حروف MAE در قسمتي كه نشانگر قراردارد و با زدن ENTER وارد محيط سيستم با اطلاعات واقعي LIVE (شكل صفحه 3) گردد.IN HE NAME OF GOD  83/08/20   GSC01 S 03

  16: 54  0335

  LIVE/MA 

.

(:

,  (00,   

  (  (00006

/ (  OL  ( 00000 ) 

( 00 )  ,  ( 000000000  ; 

J 0000000000000 /

= = = = = = = = = 

( S00000000000S ) 

.  , = S@@S= ,  “*0000000*“  , = S@@S= ,  .   

J @@@@@@0@@@@6.  ‘*000*‘  .6@@@@0@@@@@@ G

( @@@@@7  ‘@@@@ ,  V  , @@@@‘  Q@@@@@ )

.  , ++ , .  “ *@@@  .  0@@@@0 . 0@@@@0  .   @@@* “  . , ++  ,  .  (@@@@@@@)  ) @@@Q , . . @ )  : 0@@@@7 ” ’ ” 9@@@@0 :  ( @ . . , 4@@@ (  (@@@@@@@ ) 

(@@@ - * + * ’  J@@@@@@@<.  ( @@@@ (  ) @@@@ )  .>@@@@@@@)  ‘ * + * - @@@ )  @@ : , : 6@@@@@F – ‘ " " 9 )  ‘ ? @@@@6 , .  , J@@@@ ? ‘  ( 9 " " ‘ – F@@@@@6 : , : @@ )   (

“ * + 0 @ 0 + * “  “ ) ‘  ‘ " ^ * + 0 @ 0 + * ^ " ‘  ‘ ( “  “ * + 0 @ 0 + * “

 


  USER  ID  .  .  :  :  PASSWORD  .  .  .  .  .  :  : 

LANGUAGE . :  :  NEW – PASSWORD  .  :  : 

<PF1>=  HELP  < PF2 > =  SYSTEM  BULLETIN  < PA2 > =  SYSTEM  LOGOFF

نحوه ورود به سيستم

درصورت وارد كردن حروف MAE در ابتداي ورود به سيستم (صفحه 2) و ENTER كردن ، شكل بالا ظاهر ميگردد. دراين حالت كاربر بايستي رمز مشخصه (USER ID) و رمز عبور مربوط (PASSWORD) به خود را كه دراختيار واحدها جهت سيستم LIVE قرارداده شده است وارد نمايد. رمز عبور محرمانه بوده و در هنگام وارد نمودن مشاهده نميشود و در هرزمان توسط كاربر قابل تغيير مـي باشـد و كـاربـر ميتـوانـد رمـز عبـور جـديـدي بـراي خـود درنظـر بگيرد و آن را شخصاً در قسمت NEW- PASSWORD وارد نمايد. در اين حالت سيستم رمز عبور جديد را پذيرفته و از آن پس با رمز جديد اجازه ورود داده ميشود.

در تصوير فوق آرم صنعت نفت ديده مي شود و در سمت راست و بالاي تصوير تاريخ و ساعت سيستم نشان داده شـده و درزيـر آن متـن LIVE/MA وجـود دارد كـه مشخصـه سيستم يكنواخت كالا  (MATERIAL) مي باشد . درسمت چپ و بالاي تصوير عبارت GSC01S02 وجود دارد كه مشخصه منحصر به فرد اين تصوير مي باشد. لازم به توضيح مي باشد كه هر صفحه تصوير در سيستم داراي چنين مشخصه يا شماره اي ميباشد كه مختص همان تصوير بوده و متمايز از ديگر صفحات تصويري ميباشد و اين درمـواقع رهگيـري اشكـالات كاربران به كارشناسان پشتيباني و نگهداشت سيستم كمك مينمايد. در پائين شماره تصوير عبارت 0335 ديده ميشود. (عبارت بستگي به دستگاهي كه كاربر با آن كار مي كند دارد) اين شماره پايانه ترمينال  PC) كاربر ميباشد. و هر ترمينال و PC در سطح سيستم داراي آدرس منحصر به فرد بوده و سيستم از اين طريق ميتواند محل كاربران را دقيقاً تشخيص داده و هنگام ارسال پيام يك كاربر به ديگر كاربر از اين شماره استفاده مي كند.

در پائين آرم صنعت نفت محل تغذيه USER ID , PASSWORD قراردارد همچنين ميتوان با در نظر گرفتن رمز عبور جديد و تغذيه آن درمحل NEW PASSWORD رمز عبور را در هر زمان تغيير داد .  درمقابل LANGUAGE اگر حرف F  وارد گردد فهرست اوليه سيستم به زبان فارسي نمايش داده ميشود لكن چون سيستم به زبان انگليسي ميباشد اين قابليت فعلاً كاربردي ندارد . كليـدهـاي فعـال 2 PF و 1 PF نيز در آخرين سطر آمده است كـه اطلاعـات كمكـي در اختيـار مي گذارد . كليد PA2 در همه جاي سيستم براي خروج از سيستم و بستن USER ID مورد استفاده قرار ميگيرد. شرح مفصل اين كليدها در بخش پاياني آمده است.

رابطه صفحات تصويري با يكديگر

در فهرست صفحات تصويري مربوط به هر موضوع انتخابهاي متعدد و زيادي مشاهده ميگردد كه هركدام حسب نياز مورد استفاده قرار ميگيرند و كاربر به تجربه در مي يابد كه چگونه با كمترين صرف وقت بهترين بهره را از سيستم ببرد. ولي بهرحال ذكر نكات ذيل ميتواند مفيد واقع شود.

فرض نمائيد كاربري ميخواهد سند صدور كالا / تقاضا / انتقال كالا وارد سيستم نمايد براي اين منظور كاربر مي بايستي ابتدا سرسند را تغذيه نمايد. چنانچه تغذيه سرسند موفقيت آميز باشد ، سيستم بطور خودكار آماده دريافت اقلام سند ميباشد وبترتيب اقلام سند را ميپذيرد در پايان تغذيه اقلام كاربر توسط كليد PF13  اتمام تغذيه اطلاعات سند را اعلام ميدارد در اين حالت سيستم سند را موازنه نموده و آماده اثرگذاري در پرونده هاي سيستم ميباشد. (كليد PF22 جهت اثرگذاري استفاده ميشود)سيستم كليد PF22 را جهت اثر گذاري معرفي مينمايد. دراين حالت اگر كاربر كليد مزبور را استفاده نمايد سند درپـرونده ها تاثير مينمايد. كليه عمليات فوق فقط از طريق ورود به برنامه ايجاد سرسند امكان پذير ميباشد. بنابراين اگر در تغذيه اطلاعات مشكلي پيش نيايد بسياري از انتخابهاي بعدي بطور خودكار توسط سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد. در موارديكه عمليات به شكلي متوقف ميگردد مثلاً تعداد اقلام سند زياد بوده و كاربر درحين تغذيه اطلاعات جهت انجام كاري مجبور به توقف تغذيه اطلاعات است . در اين حالت مي بايستي راه مناسب جهت ادامه عمليات مورد استفاده قرار گيرد. كه حسب مورد يكي از انتخابهاي مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد.

بعضي از انتخابها نيز جهت رويت و گزارش گرفتن از سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد كه هركدام به تناسب نياز كاربر ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

بهرحال نبايستي اين شبهه در ذهن كاربرايجاد شود كه استفاده از همه انتخابها الزامي ميباشد.

درصفحات تصويري مربوط به رويت اطلاعات چنانچه مايل باشيد اطلاعات را از ركورد بخصوصي به بعد مشاهده نمائيد در بخشهائي كه به رنگ سبز ميباشد ، اطلاعات خود را وارد نموده و كليد ENTER را فشار دهيد. دراين صورت سيستم از آن نقطه و يا نزديكترين ركورد به اطلاعات وارده را شروع كرده و از آن به بعد نمايش ميدهد.

اين امكان در مورد گزارش هاي طولاني بسيار مفيد خواهد بود.*  تذكر مهم درمورد كليه صفحات تصويري

پس از ورود اطلاعات و فشاردادن كليد ENTER  ممكن است اشكال / اشكالاتي دراطلاعات ورودي وجود داشته باشد. در اين صورت پيامي مبني بر وجود اشكال  / اشكالات در پائين صفحه مشاهده ميشود . لذا بايستي اشكال / اشكالات رفع شده و كليد ENTER فشار داده شود واين عمل تا ورود بدون اشكال اطلاعات تكرار شود.
GSC01S02  CONTROL  SYSTEM   83/05/2 

0109  * DIRECTORY OF SYSTEMS *  16:55:5

MAG99003   LIVE

SELECTOPTION  ===è  : MA :  PAGE: 1

SYSTEM

  ID   SYSTEM DESCRIPTON  STATUS
GS  GENERAL SYSTEMS

MA  MATERIAL SYSTEM
<PF1>= SCRNH - HELP  <PF3>= EXIT  <PF7>= BWD  <PF8>=FWD  <PF9>= FAST_ PATH

<PA2>= SIGN - ON

معرفي بخشهاي مختلف يك صفحه تصوير

پس از آنكه كاربر وارد سيستم شد صفحه تصوير فوق ديده ميشود. كه در آن سيستم هاي قابل دستيابي رويـت ميشـود بـراي وارد شـدن به هر سيستم بايستي مشخصه آن (SYSTEM ID) را در مقابل SELECT OPTION وارد نموده و سپس كليد ENTER را فشار داد در اين صورت بخش هاي مرتبط با آن سيستم نمايش داده مي شود. و به همين ترتيب در مورد صفحات تصويري بعدي عمل مي شود.

تمام صفحات تصويري سيستم داراي سه بخش بالا ، وسط و پائين ميباشند. بخش بالا داراي سه خط بوده و اطلاعات مربوط به آن صفحه تصوير را ظاهر مي نمايد. بخش پائيني حاوي كليدهاي فعال و يك خط آخر محل ظاهر شدن پيام هاي اخطاري / اطلاعي سيستم مي باشد. مابقي فضاي صفحه يا بخش وسط صفحه تصوير جهت تغذيه اطلاعات كاربر و رويت پاسخهاي سيستم در نظر گرفته شده است. 

  GSC01S02   CONTROL  SYSTEM  83 / 06 / 21

  0089  *  DIRECTORY  OF  SYSTEMS  *  17 : 25 : 17

   MAG99003  LIVE

SELECT  OPTION ===>  :  :   PAGE  :  1

  SYSTEM

  ID  SYSTEM  DESCRIPTION  STATUS 

  -------------  ------------------------------------------------------------------------------------------  --------------

  GS  GENERAL  SYSTEMS

  MA  MATERIAL  SYSTEM  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

    *   *  FAST PATH

  *  --------------------------------  *

  *  SYSTEM  ID  :  ma   :   *

  *  SUBSYS  ID  :  opr  :  *

  *  MENU  ID  :  IND  :   *

   *  OPTION  NO :  :  *

  *  -------------------------------   *

  *  <PF3>=EXIT  * 

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<PF1 > = SCRN_HELP  <PF3 > = EXIT  <PF7 > = BWD  <PF8 > = FWD  <PF9 > = FAST_PATH

<PA2 > = SIGN_ON

دراين تصوير راه دسترسي سريع به سيستم را نشان مي دهد. براي دسترسي سريع به سيستم ابتدا كاربر وارد سيستم شده مانند شكل فوق و سپس كليد PF9 را انتخاب نمود در مقابل هريك از پارامترهاسيستم اطلاعات مورد نظر را ثبت و كليد ENTER را فشار دهد در اين صورت بخش هاي مرتبط به آن سيستم نمايش داده ميشود .

  MA/OPR/INDفهرست گزينه هاي مختلف ثبت تقاضا


  GSC01S05  MATERIAL SYSTEM  83/08/20

  CP14  * DIRECTORY OF INDENT MENU OPTIONS *   13:54:44

  MAG99003  LIVE 

 SELECT OPTION ===> : 01 :  PAGE : 1 

   

  OPTION  PROGRAM  DESCRIPTION  STATUS 

  ------  ---------------------------------------------------  ------------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1>= SCRN_HELP  <PF3>= EXIT  <PF7>= BWD  <PF8>= FWD  <PF9>= FAST_PATH 

 <PA2>= SIGN_ON  

 
رديفشرح PROGRAM DESC RIPTIONOPTION
1ايجاد سرسند تقاضاINDENT  HEADER CREATION  01
2اصلاح سرسند تقاضاINDENT  HEADER AMENDMENT  02
3ابطال سرسند تقاضا درصورتيکه هيچکدام از اقلام سند اثرگذاري نشده باشد INDENT  HEADER DELETION   03
4رويت اطلاعات سرسند تقاضا تغذيه شده INDENT  HEADER ENQUIRY  04
5رويت سرسند اسناد تقاضا با وضعيتهاي سيستمي مختلفINDENTS  HEADER ENQUIRY  05
6ايجاد قلم / اقلام تقاضا درصورتيکه سرسند آن ايجاد شده باشد ولي سند موازنه نشده باشدINDENT  ITEM CREATION  06
7اصلاح قلم / اقلام تقاضا با شرح عدم موازنه سندINDENT  ITEM AMENDMENT   07
8حذف قلم / اقلام تقاضا با شرح عدم موازنه سندINDENT  ITEM DELETION  08
9رويت اقلام يک سند تقاضاINDENT  ITEMS ENQUIRY  09
10رويت اقلام تقاضاي مختلف با کد وضعيتهاي مختلف ENQUIRY  OF INDENT ITEMS BY STATUS   10
11اصلاح قلم تقاضا بعد از اثرگذاري سند با شرط اينکه جهت آنها سفارش صادر نشده باشد  INDENT ITEM AMENDMENT AFTER RELEASE 

11
12اصلاح اطلاعات اقلام يک سند تقاضا بصورت دسته جمعي بعد از اثر گذاري با شرط عدم صدور سفارش جهت آنINDENT BLOCK AMENDMENT AFTER RELEASE  12

  GSC01S05  MATERIAL SYSTEM  83/08/20

  CP14  * DIRECTORY OF INDENT MENU OPTIONS *  13:56:37

  MAG99003  LIVE 

 SELECT OPTION ===> :  :  PAGE : 2 

   

  OPTION  PROGRAM  DESCRIPTION  STATUS 

  ------  ---------------------------------------------------  ------------ 

  90  REJECTIONS RECORDS INQUIRY   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1>= SCRN_HELP  <PF3>= EXIT  <PF7>= BWD  <PF8>= FWD  <PF9>= FAST_PATH 

 <PA2>= SIGN_ON   

  

 
رديفشرح PROGRAM DESC RIPTIONOPTION
13حذف قلم تقاضا بعد از اثرگذاري سند با شرط عدم وجود صدور سفارش جهت آن INDENT ITEM DELETION AFTER RELEASE13
14حذف دسته اي اقلام يک سند تقاضا بعد از اثرگذاري سند با شرط عدم وجود سفارش جهت آن INDENT BLOCK DELETION AFTER RELEASE14
15رويت اصلاحات انجام گرفته برروي تقاضا INDENT AMENDMENTS ENQUIRY15
16تغييررمزوضعيت اقلام سند تقاضا تا قبل از صدور سفارش INDENT ITEM STATUS CHANGING  16
17رويت کليه تقاضاهاي مربوط به يک شماره طبقه بندي مشخص يا يک گروه که تاکنون رسيد نشده اند
INDENT(S) INQ. BY MESC/MESC RANGE(NO COMPLETE RCP
17
18رويت کليه تقاضاي مربوط به شماره طبقه بندي مشخص دريک مديريت يا انبار
INDENT(S) INQ. BY MESC IN MG_CODE/STORE
18
19رويت اطلاعات بين راهي اقلام يک تقاضا شامل تقاضا/ سفارش / سياهه / رسيد ENQUIRY OF INDENT ITEM'S OUTSTANDING19
20رويت تقاضا هاي دريک شماره طبقه بندي دريک انبار بخصوص
INDENT ENQUIRY BY M.E.S.C(FOR SPECIFIC STORE
20
21رويت تقاضاهايي که دروضعيت 19 (تقاضا ثبت گرديده و منتظر تهيه نوار هستند) ميباشند
INDENT(S) INQUIRY IN STATUS 19
21
22رويت درخواست گزارشات از تقاضاها INQUIRY OF INDENTS ENQUIRIES22
23رويت گزارش عمومي از تقاضاGENERAL ENQUIRY OF INDENTS23
90رويت گزارش رکوردهاي برگشتي (کاربرد ندارد)REJECTIONS RECORDS INQUIRY90

  GSC01S05  MATERIAL SYSTEM  83/08/20

  0012  * DIRECTORY OF INDENT MENU OPTIONS *  14:00:24

  MAG99003  LIVE 

 SELECT OPTION ===> :  :  PAGE : 3 


  OPTION  PROGRAM  DESCRIPTION  STATUS 

  ------  ---------------------------------------------------  ------------  


 
رديفشرح PROGRAM DESC RIPTIONOPTION
98تغييرشماره رمز موجودي انبار بين راهي STORE STOCK OUTSTANDING MESC/UNIT CHANGE98  ايجاد سرسند تقاضاMAO31S01  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

0033  * INDENT  HEADER CREATION *  07:20:37

MAG99003  LIVE

DOC TYPE.........: MT 31  :  REJECTION NO..:  :MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN.: 01 :


INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  :


SOURCE OF SUPPLY.: g :  INDENT SYMBOL.: gms :


TOTAL ITEM.......: 2  :  TOTAL QTY.....: 800  :


TOTAL VALUE......: 4480000  :


INDENT DATE......: 810913 :-----------------------------------------------------------------------------

<PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH

<PF9 >= FAST_PATH  <PF19>= IND_INQ  <PF21>= REJECT  <PA2 >= SIGN_ON

بمنظور ايجاد  سرسند تقاضا لازم است اطلاعات کليدي و غير کليدي سرسند به سيستم تغذيه گردد درصورت صحت اطلاعات ورودي و ثبت موفقيت آميز سرسند بطور خودکار امکان ثبت قلم تقاضانيز بوجود خواهد آمد.

اطلاعات شامل : رمز مديريت ، شماره انبار، رمز سازماني ، شماره تقاضا ، رمز منبع تامين کالا ، نشانه تقاضا ، تعداد قلم ، جمع مقادير ، جمع ارزشها و تاريخ تقاضا ميبايستي وارد و بعد ENTER گردد. پرکردن (LOCAL CODE) رمز محلي اختياري است و درصورت نياز ميتوان از کليد راهنمائي PF2 استفاده نمايند.درصورت وجود اشکال پيام مبني برآن دريافت ميگردد. اگر اشکالات بيش از يک مورد باشد (MULTIPLE ERROR PRESS PF4) توسط کليد PF4 ميتوان اشکالات را توسط يک پنجره مشاهده نمود.

درصورتيکه اطلاعات سرسند کاملاً بدون اشکال بود عمل ايجاد سرسند روي پرونده انجام پذيرفته و محتوي فيلد COMPLETE با حرف U و فيلد HOLD با H پرميشود و پيام موفقيت آميز بودن ثبت سرسند در پائين صفحه مشاهده ميشود:

HEADER SUCCESSFULLY WAS CREATED , PLEASE CREATE ITEMS.


OPR/IND/01   MAO31S22  MATERIAL SYSTEM   83/08/23

  0033  * INDENT  ITEM CREATION *  07:40:17

  MAG99003  LIVE  

  DOC TYPE.........: MT 31  :  COMPLETE......: U :  HOLD...: H

   MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN..: 01

  INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  : 

  SOURCE OF SUPPLY.: G :  INDENT SYMBOL.: GMS

  ITEM COUNT.......: 2  :  TOTAL QTY.....: 800  : 

  TOTAL VALUE......:  4480000 : INDENT DATE...: 810913

  --------------------------------------------------------------------------- 

  REJECTION NO.....:   :  ITEM NO.......: 01 : INDENT STATUS: 19


  M.E.S.C..........: 4346031799 :  UNIT..........: NO

   

  QTY..............: 500  :  VALUE.........:  2680000


  REQUIRED DATE....: 820419 :  M.O.S.........: L


  URGENCY CODE.....: N

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF9 = FAST_PATH 

 PF13= END_DOC  PF18= IND_ITEM  PF21= REJECT  PA2 = SIGN_ON 

 I0008 RECORD SUCCESSFULLY INSERTED 
چنانچه ثبت سرسند تقاضا موفق باشد بطور خودکار سيستم آماده دريافت قلم تقاضا ميگردد. اطلاعات شماره قلم ، شماره طبقه بندي کالا ، واحد ، مقدار ، ارزش و تاريخ نياز به  کالا ، رمز فوريت و نحوه حمل کالا وارد مي گردد.

رمز فوريت ميتواند E ، R ، U و N باشد . (جهت استفاده از رمز فوريت ميتوان از کليد PF2 استفاده نمايند.)

پس از وارد نمودن اطلاعات فوق و فشاردادن کليد ENTER چنانچه اشکالي مشاهده گرددسيستم اطلاعات را نپذيرفته و علت آنرا نيز توسط پيامي اعلام ميدارد.

چنانچه اطلاعات حاوي هيچ اشکالي نباشد سيستم رکورد را توسط پيام زير ميپذيرد.

RECORD INSERTION IS SUCCESSFUL

و آماده دريافت اطلاعات قلم بعدي ميگردد. در پايان تغذيه اطلاعات ميتوان توسط کليد PF13 خاتمه تغذيه اطلاعات (پايان اطلاعات سند) را اعلام نمود. در اين حالت سيستم سرسند و اقلام وارده را موازنه نموده و در صورت عدم موازنه پيام مربوطه را خواهد داد.

ضمناً چنانچه بخواهيم اقلام وارده را رويت نمائيم ميتوان از کليد PF18 استفاده نمود.

موازنه سند تقاضا


  MAO31S15  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

   0033  * INDENT BALANCING *  07:48:27 

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE...: MT 31  :  INDENT DATE.: 810913

   

 MG CODE....: 899 :  INDENT NO.: 8130594


 STORE......: 01  :  ADMIN.....: 01 :   


 LOCAL CODE.:  :  S.SPLY....: G :  IND SYMB....: GMS

   

 ITEM COUNT.: 2  :  TOTAL QTY.: 800  :  TOTAL VALUE.:  4480000 :


  HOLD : H :  COMPLETE : U :   


  1. HOLD  DOCUMENT  4. ITEMS ENQUIRY 

  2. HEADER AMENDMENT  5. ITEM  CREATION 

  3. ITEM  AMENDMENT  6. ITEM  DELETION 


  SELECT OPTION : 2

----------------------------------------------------------------------------- 

 S0195 TOTAL QTY. IS UNBALANCED  


پس از آنکه طلاعات سنداعم از سرسند و قلم به سيستم تغذيه گرديد و کليد ENTER فشار داده شد  بمنظور اعلام پايان تغذيه اطلاعات سند کليد PF13 فشار داده ميشود. در اين حالت سيستم اطلاعات سرسند و اقلام آنرا موازنه نموده که در اين صورت دوحالت ممکن است پيش آيد.

1- اطلاعات سند موازنه گرديده و اين صفحه ظاهر نميگردد.

2- اطلاعات سند موازنه نگرديده و دليل عدم موازنه در پائين صفحه تصوير بصورت پيام مانندتصويرفوق ظاهر ميگردد.

 با توجه به پيام ظاهر شده مي بايستي اصلاحاتي در اطلاعات سرسند و يا اقلام سند بوجود آيد که جهت اين منظور امکانات مختلفي در اين صفحه تصوير پيش بيني شده است.

اطلاعات سرسند دربالاي صفحه تصوير ظاهر شده و چند امکان مختلف به شرح ذيل در اختيار کاربر قرارميگيرد که بايستي يکي از آنها را انتخاب و در مقابل فيلد SELECT OPTION وارد و سپس ENTER وارد نمائيد.

اگر شماره 1  انتخاب شود. اطلاعات سنـد بهمـان صورت نگهداري ميشودتا بعداً نسبت به آن تصميم گيري بعمل آيد.

اگر شماره 2  انتخاب شود. مي توان اطلاعات سرسند را اصلاح نمود.

اگر شماره 3  انتخاب شود. مي توان اطلاعات قلم را اصلاح نمود.

اگر شماره 4  انتخاب شود. مي توان اطلاعات اقلام را رويت نمود.

اگر شماره 5  انتخاب شود. مي توان قلم جديدي را به اقلام موجود اضافه نمود.

اگر شماره 6  انتخاب شود مي توان يک قلم را حذف نمود.

در اينجا گزينه شماره 3 جهت اصلاح مقدار انتخاب ميشود.

OPR/IND/01


MAO31S24  MATERIAL SYSTEM   83/08/23

  0033  * INDENT ITEM AMENDMENT *  09:06:37

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE.........: MT 31  :  COMPLETE......: U :  HOLD...: H

  MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN..: 01

  INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  : 

  SOURCE OF SUPPLY.: G :  INDENT SYMBOL.: GMS

  ITEM COUNT.......: 2  :  TOTAL QTY.....: 8000  : 

  TOTAL VALUE......:  4480000 : INDENT DATE...: 810913

  --------------------------------------------------------------------------- 

  ITEM NO..........: 02 :  INDENT STATUS.: 19


  M.E.S.C..........: 4346032039 :  UNIT..........: NO

   

  QTY..............: 300  :  VALUE.........:  1800000


  REQUIRED DATE....: 820419 :  M.O.S.........: L


  URGENCY CODE.....: N

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST_PATH  PF13= END_DOC  PF18= IND_ITEM PA2 = SIGN_ON 

 I0171 ITEM IS SUCCESSFULLY UPDATED   
پس از رويت اطلاعات صفحه قبل که طبق سند مشخص گرديده اطلاعات سرسند درست ثبت شده است نوبت به رويت اطلاعات اقلام مي رسد که پس از رويت اقلام طبق سند مشخص مشودکه مقدار قلم يک صحيح بوده ولي مقدار دوم اشتباهاً به جاي 300  عدد 200  عدد ثبت شده است .

لذا دراينجاگزينه شماره 3 انتخاب مي کنيم و کليد ENTER را فشارداده صفحه فوق ظاهر مي گردد.

با فشار دادن کليد PF8 اطلاعات قلم شماره يک برروي صفحه ظاهر ميشود چنانچه مجدداً کليد PF8 فشار دهيم اطلاعات قلم دوم ظاهر مي شودکه در اينجا مي بايست نسبت به اصلاح مقدار قلم دوم اقـدام نمـائيم و بعـد کليـد ENTER را فشارداده و پيامي در پائين صفحه مانند تصوير فوق ظاهر مي گردد.OPR/IND/01
  MAO31S07  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * INDENT  HEADER ENQUIRY *  09:23:13

  MAG99003  LIVE 

 DOC TYPE.........: MT 31  : 

   

 MG CODE..........: 899 :  NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY (N.I.G.C.) 

 STORE............: 01  : 

 ADMIN............: 01 :  STORE STOCK MATERIALS   

 INDENT NO........: 8130594  : 

 LOCAL CODE.......:  : 

 SOURCE OF SUPPLY.: G :  COMMERCIAL GAS COMPANY - LOCAL PURCHASE   

 INDENT SYMBOL....: GMS :  ESLAM SHAHR ANBAR SHAHID TAHERI 

 TOTAL ITEM.......: 2  : 

 TOTAL QTY........: 800  : 

 TOTAL VALUE......: 4480000  : 

 INDENT DATE......: 810913


 COMPLETE.........: C

 HOLD.............: T

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_INQ 


 I0230 DOCUMENT IS BALANCED  

   پس از تغذيه اطلاعات سرسند و اقلام آن و ثبت در پرونده هاي مربوطه چنانچه کليد PF13 را فشار داده و عمل موازنه موفق باشد. اين صفحه تصوير ظاهر ميشود که در پائين آن پيامي مبني بر موفق بودن عمل موازنه مي باشد ظاهر خواهد شد.


OPR/IND/01
اصلاح سرسند تقاضا


  MAO31S02  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * GET INFORM. FOR INDENT  HEADER AMENDMENT *  08:33:59

  MAG99003  LIVE 

      

  DOC TYPE....: 31  : 


  MG CODE.....: 899


  STORE.......: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01


  INDENT NO...: 8130594 :   


----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_ITEM  <PF19>= IND_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

  پس از انتخاب شماره 02 (اصلاح سرسند تقاضا) تصوير اخذ اطلاعات کليدي سرسندتقاضا رويت ميشود. که در آن بايستي رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره تقاضا را وارد نمود و سپس ENTER نمائيد در صورتيکه اشکال يا اشکالاتي در اطلاعات تغذيه شده وجود داشته باشد سيستم آنرا اعلام ميدارد و درحالتي که اطلاعات تغذيه شده اشکالي نداشته باشد سيستم اطلاعات کامل سرسند را نمايش داده و امکان تغيير در اطلاعات غير کليدي را ميدهد.


OPR/IND/02
  MAO31S03  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * INDENT  HEADER AMENDMENT *  09:36:43

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE.........: MT 31  :     MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN.: 01


  INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  : 


   SOURCE OF SUPPLY.: G :  INDENT SYMBOL.: GMS


  TOTAL ITEM.......: 1  :  TOTAL QTY.....: 500  : 

   

  TOTAL VALUE......:  2680000


  INDENT DATE......: 810913


  COMPLETE.........: U :  HOLD..........: H

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF13>= END_DOC  <PF18>= IND_ITEM <PA2 >= SIGN_ON 

 I0171 INDENT HEADER IS SUCCESSFULLY UPDATED   اطلاعات قابل اصلاح بشرح ذيل ميباشد:

رمز محلي ، رمز منبع تامين ، نشانه تقاضا ، تعداد قلم ، جمع مقادير ، جمع ارزشها ، تاريخ تقاضا .

پس از اعمال تغييرات مورد نظر براي اصلاح سرسند ميبايستي کليد ENTER را فشار دهيد. در اينصورت ويرايشهاي لازم توسط سيستم انجام خواهد يافت و اگر بدون اشکال باشد اطلاعات سرسند موجود در سيستم مطابق با تغييرات وارده عوض ميشود و پيام زير توسط سيستم ارائه ميگردد.


INDENET HEADER IS UPDATED SUCCESSFULLY

OPR/IND/02


حذف سرسند تقاضا


  MAO31S04  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * GET INFORM. FOR INDENT  HEADER DELETION *  09:47:39

  MAG99003  LIVE 

   

  DOC TYPE....: 31  : 

  MG CODE.....: 899

  STORE.......: 01  :   

  ADMIN.......: 01

  INDENT NO...: 8130594


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_ITEM  <PF19>= IND_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   

 

بمنظور حذف سرسندتقاضا ابتدا اطلاعات کليدي سرسند را به سيستم تغذيه نموده و بعد کليد ENTER را فشار مي دهيم درصورت صحت اطلاعات کليدي و رويت اطلاعات کامل سرسند با دادن تائيديه اي ميتوان سرسند را حذف کرد.

يک سرسند به شرطي قابل حذف است که آن سند هيچ قلم اثرگذاري شده (THROUGH) نداشته باشد.


OPR/IND/03

  MAO31S05   MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * INDENT  HEADER DELETION *  09:51:31

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE.........: MT 31  :     MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN.: 01


  INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  : 

   

  SOURCE OF SUPPLY.: G :  INDENT SYMBOL.: GMS


  TOTAL ITEM.......: 1  :  TOTAL QTY.....: 500  :   


  TOTAL VALUE......: 2680000  : 


  INDENT DATE......: 810913


  COMPLETE.........: U :  HOLD..........: H

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_ITEM  <PA2 >= SIGN_ON 

 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE  
پس از تغذيه اطلاعات  به سيستم اگر اشکالي داشته باشيم سيستم آن را با پيام مناسب برگشت ميدهد درصورت بدون اشکال بودن اطلاعات سرسند نشان داده شده و پيام ميدهد:


PRESS ENTER TO DELETEبا فشار دادن کليد ENTER تصوير صفحه بعد با پيام ظاهر ميگردد.  MAO31S05  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * INDENT  HEADER DELETION *  09:51:31

  MAG99003   LIVE 

  DOC TYPE.........: MT 31  :   MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN.: 01


  INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  : 

   

  SOURCE OF SUPPLY.: G :  INDENT SYMBOL.: GMS


  TOTAL ITEM.......: 1  :  TOTAL QTY.....: 500  : 


  TOTAL VALUE......: 2680000  : 

   

  INDENT DATE......: 810913


  COMPLETE.........: U :  HOLD..........: H

  ----------- <<<<<<<  PLEASE CONFIRM.....(Y/N): y :  >>>>>>> ------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_ITEM  <PA2 >= SIGN_ON   

  

 

با زدن کليد ENTER سيستم جهت گرفتن تائيده پيام ميدهد:

PLEASE CONFIRM Y/N


درصورت تصميم به حذف سرسند حرف Y را وارد و کليد ENTER را فشار دهيد درصورتيکه اين سند هيچ قلم اثرگذاري شده (THROUGH) نداشته باشد . عمل حذف سرسند از پايگاه صورت پذيرفته و پيغامي مبني برحذف موفقيت آميز سرسند در پائين صفحه تصوير ظاهر ميگردد. در غير اينصورت پيام مناسب ظاهر ميگردد.

RECORD SUCCE SSFLLY DELETD


درصورتيکه از عمل حذف منصرف شديد حرف N را در محل تائيديه واردنموده و کليد ENTER را فشار دهيد. در اينصورت عمل حذف منتفي و پيغامي مبني براين موضوع در پائين صفحه تصوير ظاهر ميگردد. چنانچه هرحرفي غير از N را وارد نمائيد و از هرکليد دلخواهي استفاده نمائيد مشابه حرف N عمل مي نمايد.OPR/IND/03
رويت سرسند تقاضا

  MAO31S06  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * GET INFORM. FOR INDENT HEADER ENQUIRY *  10:02:43

  MAG99003   LIVE 


  DOC TYPE....: 31  : 

  MG CODE.....: 899 :   

  STORE.......: 01  : 

  ADMIN.......: 01

  INDENT NO...: 8130594  :   


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_ITEM  <PF19>= IND_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

  

 

بمنظور رويت اطلاعات سرسند تقاضا ابتدا اطلاعات کليدي سرسند تقاضا را وارد مي نمائيد که عبارت است ازرمزمديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره تقاضا و بعد کليد ENTER فشار مي دهيم. چنانچه اطلاعات وارده بدون اشکال باشد ، اطلاعات سرسند قابل رويت خواهد شد. در غيراينصورت سيستم اشکال / اشکالات را با پيام هاي مناسب نشان خواهد داد. که بايستي نسبت به رفع اشکالات اقدام نمود .

درصورت نياز جهت رويت اسناد تقاضا موجود مي توان از کليد PF19 استفاده نمود که در اين حالت سيستم کليه اسناد تقاضا را نشان داده و امکان انتخاب از آنها وجود خواهد داشت .

چنانچه شماره تقاضا را وارد نمـائيـد و بخـواهيـد اقلام تقـاضـا را نيز مشاهده نمائيد از کليد PF18 مي توان استفاده نمود.


OPR/IND/04
  MAO31S28  MATERIAL SYSTEM   83/08/23

  0033  * INDENT ITEMS ENQUIRY *  10:08:04

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE  MT 31  MG CODE  899  PAGE 1 

  STORE  01  ADMIN  01  INDENT NO  8130594 

  IND SYMB  GMS  HOLD  T  COMPLETE  C 

  ITEM COUNT 2  TOTAL QTY 800  TOTAL VALUE  4480000 

   

  ACT ITEM  M.E.S.C  UN  QTY.  VALUE  REQD. MOS URG INDENT  SYS 

  CODE NO  IT  DATE  STATUS STATUS 

  ---- --- ---------- -- --------- ------------ ------ --- --- ------ ------ 

  01  4346031979 NO  500  2680000 820419  L  N  19  T 

  02  4346032039 NO  300  1800000 820419  L  N  19  T 


   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF9 >= FAST_PATH <PF20>= PRINT  


چنانچه اطلاعات کليدي سرسند را بدون اشکال به سيستم تغذيه نموده باشيد . سيستم اطلاعات کامل سرسند را نمايش ميدهد که صفحه تصوير شماره فوق مي باشد.  

درپائين صفحه تصوير دو فيلد COMPLETE  و HOLD وجود دارد بترتيب وضعيت سند را از لحاظ موازنه و اثرگذاري در پرونده هاي سيستم نشان ميدهد.


سند موازنه است    COMPLETE = C

سند موازنه نيست   COMPLETE = U

سند در پرونده هاي سيستم تاثير نگذاشته است HOLD = H 

سند در پرونده هاي سيستم تاثيرگذاشته است   HOLD = T 


رويت اسناد تقاضا


  MAO31S08  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * GET INFORM. FOR INDENTS HEADER ENQUIRY *  10:12:54

  MAG99003  LIVE 

   

  DOC TYPE...: 31  :  MG CODE...: 899 :  STORE..: 01  :  ADMIN..: 01


  INDENT NO..: 8130594   : 


  BALANCE INDENTS .................  1 

  UNBALANCE INDENTS ...............  2 

  COMPLETELY THROUGH ..............  3 

  ALL .............................  4 

  UNBALANCE & COMPLETE INDENTS ....  5 

  INDENTS WITHOUT ITEM ............  6 

  INDENTS COMPLETELY CLEARED ......  7 

  SUSPENDED INDENTS................  8     SEL OPTION..: 4 :   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1>= SCRN_HELP  <PF2>= FLD_HELP  <PF3>= EXIT  <PF5>= REFRESH 

 <PF9>= FAST_PATH  <PA2>= SIGN_ON     

پس از انتخاب گزنيه05 جهت رويت سرسند اسناد تقاضا مي بايستي اطلاعات کليدي اسناد تقاضا را وارد نمائيد که به شرح زير مي باشد .

رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره تقاضا که پرکردن شماره تقاضا الزامي نيست و درصورت  خالي گذاشتن کليه تقاضا را منظور خواهد نمود. پس از آن حالات مختلف اسناد نشان داده شده است که يکي از آن حالات بايستي انتخاب گردد که به شرح زير ميباشد.

1-  اسناد تقاضاي موازنه شده

2- اسناد تقاضاي موازنه نشده  

3- اسناد تقاضائي که در پرونده هاي سيستم اثرگذاشته اند 

4- همه اسناد تقاضا با هروضعيتي

5- اسناد تقاضائي که اقلام آن در پرونده هاي سيستم اثرگذاشته اند و موازنه نيستند

6- اسناد تقاضاي بدون قلم

7- اسنادي که رسيد و سياهه آنها نسبت به سفارش و تقاضا تطابق کامل پيدا کرده اند.

8- اسناد تقاضائي که به دليلي نتوانسته اند در پرونده هاي سيستم اثرگذاري نمايند.  
  MAO31S09  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * INDENTS  HEADER ENQUIRY *  10:17:12

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE  31  MG CODE  899  STORE  01  ADMIN  01  PAGE 1 

  OPTION NO  4  OPTION DESCTN  ALL   


 ACT  INDENT  INDENT ITEM  TOTAL  TOTAL  IND.  HOLD COMPLETE 

 CODE  NO  DATE  COUNT  QTY  VALUE  SYMB  FLAG  FLAG  

 ---- ----------- ------ ----- --------- -------------- ------ ---- --------- 

  8130594  810913  2  800  4480000  GMS  T  C 

  8130595  810808  4  100  1850000  GMS  T  C 

  8130642  811128  1  3  11470680  GMS  T  C 

  8130643  811212  5  66  8047743  GMS  T  C 

  8130658  811116  9  28  4149510  GMS  T  C 

  8130660  810827  12  100  441468858  GMS  T  C 

  8130689  810930  4  53000  914458617  GMS  T  C 

  8130693  810923  20  110300  96213350  GMS  T  C 

  8130695  811010  3   650  26000000  GMS  T  C 

  8130758  811115  4  13  6932575  GMS  T  C 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF9 >= FAST_PATH <PF19>= SEL_KEY <PF20>= PRINT در صورتيکه اطلاعات ورودي اشکال نداشته باشد صفحه تصوير MA031509 ظاهر مي شود.

اطلاعات مندرج در اين صفحه در دو بخش ظاهر ميشود بخش فوقاني از صفحه تصوير قبل آمده و بخش تحتاني  آن شامل اطلاعات ذيل است .


ACT CODE    جهت کسب اطلاعات بيشترمورد استفاده قرار ميگيرد.

  INDENT NO  شماره تقاضا

INDENT DATE  تاريخ تقاضا

ITEM COUNT    تعداد قلم

TOTAL QTY    جمع مقادير

TOTAL VALUE  جمع ارزشها

IND SYMBOL    نشانه تقاضا

HOLD FLAG    نشانه /علامت اثرگذاري در پرونده هاي سيستم

COMPLETE FLAG  نشانه / علامت موازنه سند / عدم موازنه


اگر درستون  ACT CODEاز کليد PF2 استفاده شود. حرف مجاز که ميتوان در اين ستون وارد نمود بهمراه شرح آن نمايش داده ميشود. اگر حرف S وارد شود و سپس کليد ENTER فشار داده شود ، اطلاعات اضافي سند تقاضا را نمايش ميدهد . اگر درچندين خط پشت سرهم حرف S را در ستونACT CODE وارد نمائيم سيستم بترتيب اطلاعات اضافي هر سند را نشان ميدهد و پس از نشان دادن اطلاعات اضافي هر سند حرف S  را به * تبديل مي نمايد.

اگر درستون ACT CODE حرف I را در مقابل سندي وارد نمائيد و کليد ENTER را فشار دهيد. مانند کليد PF18 براي اين سند عمل مينمايد و تصوير اقلام سند ظاهر ميشود که اطلاعات هر خط آن مربوط به يک قلم تقاضا ميباشد .

اگر در ستون ACT CODE  حرفي غير از حروف S و I زده شود پيغام روي آن سطر در صفحه تصوير مبني برغلط بودن ACT CODE ظاهر ميشود.
OPR/IND/05
ايجاد قلم تقاضا


  MAO31S21  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

   0033  * GET INFORM. FOR INDENT  ITEM CREATION *  10:26:02

  MAG99003  LIVE 


     DOC TYPE....: MT 31  : 


  MG CODE.....: 899

   

  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01 :   


  INDENT NO...: 8130594

   

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_ITEM  <PF19>= IND_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   

 

بمنظور ايجاد قلم تقاضا لازم است ابتدا اطلاعات کليدي سرسند تقاضا را به سيستم تغذيه نمود و سپس در صورت صحت اطلاعات کليدي و رويت تصوير مربوطه به اطلاعات قلم با تغذيه اطلاعات قلم مورد نظر آن قلم ايجاد نمود . عمل ايجاد قلم در يک سند تقاضا به شرطي امکان پذيراست که سند موازنه نباشد يعني محتوي فيلد COMPLETE برابر با " C " نباشد ، ثانياً قلم مربوطه قبلاً در پرونده مربوطه وجود نداشته باشد.

درصورتيکه سند موازنه باشد و لازم باشد که قلم تحت همان سند اضافه گردد ، بايستي ابتدا سند از حالت موازنه خارج شود و آنگاه اقدام به اضافه نمودن يک قلم به سند تقاضاي موجود نمود . براي اين منظور ميتوان از برنامه اصلاح سرسند تقاضا استفاده نمود که در آن فيلدهاي تعداد اقلام ، جمع مقادير و ارزشها را ميتوان متناسب با شرايط مورد نظر تغيير داد. بنابراين با توجه به توضيحات فوق ابتدا اطلاعات کليدي سرسند شامل رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره تقاضا را وارد نمود. چنانچه اشکال و يا اشکالاتي وجود داشته باشد سيستم با پيام مناسب آنرا اعلام ميدارد درصورتيکه شماره تقاضا در دسترس نباشد ميتوان از کليد PF19 جهت کمک گيري استفاده نمود. در صورتيکه بخواهيم اقلام موجود سند تقاضا را نيز رويت نمائيم از کليد PF18 ميتوان بهره جست.
  MAO31S22  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * INDENT  ITEM CREATION *  10:39:45

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE.........: MT 31  :  COMPLETE......: U :  HOLD...: H

  MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN..: 01

  INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  : 

  SOURCE OF SUPPLY.: G :  INDENT SYMBOL.: GMS

  ITEM COUNT.......: 3  :  TOTAL QTY.....: 800  : 

  TOTAL VALUE......:  4480000 : INDENT DATE...: 810913

  --------------------------------------------------------------------------- 

  REJECTION NO.....:  :  ITEM NO.......: 03 : INDENT STATUS: 19


  M.E.S.C..........: 4346032203 :  UNIT..........: NO


  QTY..............: 100  :  VALUE.........:  10000

   

  REQUIRED DATE....: 820419 :  M.O.S.........: L


  URGENCY CODE.....: N :   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF9 = FAST_PATH 

 PF13= END_DOC  PF18= IND_ITEM  PF21= REJECT  PA2 = SIGN_ON 

 I0008 RECORD SUCCESSFULLY INSERTED  پس از تغذيه اطلاعات صحيح در صفحه تصوير قبل صفحه تصوير ايجاد قلم تقاضا نشان داده ميشود. که در بخش پائيني آن اطلاعات قلم تقاضا را ميتوان تغذيه نمود.

درپايان تغذيه اطلاعات هر قلم تقاضا و فشار دادن کليد ENTER چنانچه اشکالي وجود نداشته باشد پيام :

RECORD INSERTION IS SUCCESSFUL

ظاهر مي شود.

درصورت وجود اشکال پيام مناسبي توسط سيستم ارائه ميگردد. پس از رويت پيام ثبت موفق رکورد تقاضا ميتوان جهت ثبت قلمهاي بعدي تقاضا بهمين رويه اقدام نمود.

درپايان ميتوان از کليد PF13 جهت خاتمه تغذيه اطلاعات و موازنه سند تقاضا استفاده نمود.

صفحه تصوير ايجاد قلم تقاضا از چند طريق قابل دستيابي است :

1- از طريق ايجاد سرسند تقاضا و موفقيت در ايجاد سرسند

2- از طريق برنامه ايجاد قلم تقاضا و اخذ اطلاعات کليدي سرسند (روش حاضر)

3- از طريق تصوير موازنه سند و انتخاب عدد 5 در آن .OPR/IND/06


اصلاح قلم تقاضا قبل از موازنه 


  MAO31S23  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033   * GET INFORM. FOR INDENT  ITEM AMENDMENT *  10:41:09

  MAG99003  LIVE 


     DOC TYPE....: 31  :   


  MG CODE.....: 899

   

  STORE.......: 01  : 


  ADMIN.......: 01 :   


  INDENT NO...: 8130594


   


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_ITEM  <PF19>= IND_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

  

   

اصلاح قلم تقاضا با استفاده از اين برنامه به شرطي امکان پذير است که سند در حالت موازنه نباشد يعني فيلد COMPLETE برابر C نباشد و بعد از آن قلم روي پرونده هاي مربوط اثرگذاري نکرده باشد . يعني در وضعيت T (THROUGH)  نباشد.

ابتدا لازم است اطلاعات کليدي رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره تقاضا وارد گردد.

درصورتيکه شماره تقاضا در دسترس نباشد از کليد PF19 ميتوان جهت رويت اسناد تقاضا استفاده نمود. همچنين جهت رويت اقلام يک سند تقاضا ميتوان از کليد PF18 استفاده نمود . بهرحال درصورت تغذيه اطلاعات کليدي سرسند تقاضا و نبودن اشکال صفحه تصوير اصلاح قلم تقاضا ظاهر ميگردد.


  

OPR/IND/07  MAO31S24  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * INDENT ITEM AMENDMENT *   10:51:18

  MAG99003  LIVE 

  DOC TYPE.........: MT 31  :  COMPLETE......: U :  HOLD...: H

  MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN..: 01

  INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  : 

  SOURCE OF SUPPLY.: G :  INDENT SYMBOL.: GMS

  ITEM COUNT.......: 3  :  TOTAL QTY.....: 900  : 

  TOTAL VALUE......:  4490000 : INDENT DATE...: 810913

  --------------------------------------------------------------------------- 

  ITEM NO..........: 03 :  INDENT STATUS.: 19

   

  M.E.S.C..........: 4346032203 :  UNIT..........: NO


  QTY..............: 100  :  VALUE.........:  10000


  REQUIRED DATE....: 820419 :  M.O.S.........: L

   

  URGENCY CODE.....: N

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST_PATH  PF13= END_DOC  PF18= IND_ITEM PA2 = SIGN_ON 

 I0171 ITEM IS SUCCESSFULLY UPDATED  

   


پس از تغذيه صحيح اطلاعات کليدي صفحه تصوير اصلاح قلم تقاضا ظاهر ميشود که جهت يافتن قلم مورد نظر ميتوان توسط کليدهاي PF8  و PF7 صفحات تصوير را جلو و عقب برد تا به قلم مورد نظردست يافت و يا آنکه شماره قلم را تغذيه نموده و قلم مورد نظر را پيدا نمود.

در صورتيکه شماره قلم وارده قابل قبول باشد اطلاعات مربوط به قلم را ميتوان مشاهده نمود. در اين حالت اطلاعاتي که قابل تغيير هستند ميتوان تغيير داد و در پايان کليد ENTER را فشارداد. اگر اشکالي وجود نداشته باشد ، پيام ITEM IS UPDATED SUCCESSFULLY مشاهده ميگردد.


 OPR/IND/07

  حذف قلم تقاضا قبل از موازنه   MAO31S25  MATERIAL SYSTEM  83/08/23

  0033  * GET INFORM. FOR INDENT  ITEM DELETION *  10:58:23

  MAG99003   LIVE 

  DOC TYPE....: 31  : 


  MG CODE.....: 899

  STORE.......: 01  :   

  ADMIN.......: 01

  INDENT NO...: 8130594 :  

   

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST_PATH  <PF18>= IND_ITEM  <PF19>= IND_INQ  <PA2 >= SIGN_ON  

   

 

عمل حذف يک قلم تقاضا توسط اين برنامه صورت ميپذيرد و به شرطي امکان پذيراست که اولاً سند موازنه نباشد يعني محتوي فيلد COMPLET برابر C نباشد و ثانياً آن قلم روي پرونده هاي مربوطه اثرگذاري نکرده باشد ، يعني وضعيت آن قلم درحالت اثرگذاري (T) نباشد.

جهت حذف قلم تقاضا لازم است ابتدا اطلاعات کليدي تقاضا شامل

رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره تقاضا وارد گردد. جهت رويت اسناد تقاضا ميتوان از کليد PF19 استفاده نمود درصورتيکه نياز به رويت اقلام يک تقاضا وجود داشته باشد کليد PF18 ميتواند مورد استفاده قرارگيرد. چنانچه پس از تغذيه اطلاعات کليدي و فشاردادن کليد ENTER اشکالي / اشکالاتي وجود داشته باشد ، سيستم آنرا اعلام ميدارد ، مثلاً اگر اقلام تقاضا همگي درحالت اثرگذاري باشند سيستم پيام ميدهد:

ITEMS RELEASED COMPLETELY , ITEM DELETION NOT ALLOWED


درصورتيکه اشکالي مشاهده نشود ، سيستم صفحه حذف قلم تقاضا را نشان ميدهد.OPR/IND/08
ادامه حذف قلم تقاضا قبل از موازنه


  MAO31S26  MATERIAL SYSTEM  83/08/23
  0033  * INDENT ITEM DELETION *   11:08:16
  MAG99003  LIVE 
  DOC TYPE.........: MT 31  :  COMPLETE......: U :  HOLD...: H
  MG CODE..........: 899 :  STORE.........: 01  :  ADMIN..: 01
  INDENT NO........: 8130594 :  LOCAL CODE....:  : 
  SOURCE OF SUPPLY.: G :  INDENT SYMBOL.: GMS
  ITEM COUNT.......: 3  :  TOTAL QTY.....: 900  : 
  TOTAL VALUE......:  4490000 : INDENT DATE...: 810913
  --------------------------------------------------------------------------- 
  ITEM NO..........: 03 :  INDENT STATUS.: 19
   
  M.E.S.C..........: 4346032203 :  UNIT..........: NO
 
  QTY..............: 100  :  VALUE.........:  10000
 
  REQUIRED DATE....: 820419 :  M.O.S.........: L
   
  URGENCY CODE.....: N
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 PF1 = SCRN_HELP  PF2 = FLD_HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH  PF7 = BWD 
 PF8 = FWD  PF9 = FAST_PATH  PF13= END_DOC  PF18= IND_ITEM PA2 = SIGN_ON 
 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE 
   


تصوير حذف قلم تقاضا شامل دو بخش است ، بخش بالائي آن مربوط به اطلاعات سرسند تقاضا ميباشد که توسط سيستم نمايش داده مشود و بخش پائيني آن جهت رويت قلم تقاضا ميباشد ، جهت رويت قلم مورد نظر ميتوان شماره قلم مورد نظر را در محل خود وارد نمود و کليد ENTER را فشاردهيد. اگر در شماره قلم وارد شده اشکالي وجود داشته باشد پيامي متناسب با نوع اشکال در پـائين صفحـه تصـويـر رويت ميگـردد در صـورت بدون اشکال بودن سيستم پيام خواهد داد  PRESS ENTER TO DELETE چنانچه ENTER را فشار دهيد تصوير صفحه بعد با پيام ظاهر ميگردد.

OPR/IND/08
1388/3/23 شنبه
....
راهنماي تغذيه /اصلاح/حذف سند ايجاد سابقه در انبار اصلي(MT20 )  

 فهرست

مقدمه 
1-اطلاعات عمومي راجع به صفحات تصويري  
2-رابطه صفحات تصويري با يکديگر  
3-فهرست برنامه هاي ايجاد/اصلاح/حذف سابقه اقلام موجودي در انبار اصلي  
4-ايجاد سابقه كالا در انبار اصلي  
5-اصلاح سابقه كالا در انبار اصلي  
6-اصلاح سابقه كالا در انبار اصلي  - قسمت دوم  
7-اصلاح سابقه كالا در انبار اصلي  - قسمت سوم  
8-اصلاح دسته اي سابقه كالا در انبار اصلي  
9-حذف سابقه كالا در انبار اصلي  
10-رويت و حذف وقايع مربوط سابقه كالا در انبار  
11-رويت موجودي انبار اصلي  
12-ايجاد جدول دوره پوششي  
13-تجزيه و تحليل موجودي  
مقدمه :
گستردگي صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي در سراسر کشور پهناور اسلامي باعث ايجاد انبارهائي در کنار تاسيسات بمنظور تهيه و تامين و پشتيباني سريع بخشهاي فني وتعميراتي و خدماتي تاسيسات گرديده است.
ازطرفي به علت مسائل اقتصادي / سياسي مشکلات و فوريتهاي عملياتي ايجاب مي نمايد که انبارها در سطح وزارت نفت در مواقع ضروري و حياتي کالاهاي مورد نياز يکديگر را در اسرع وقت تامين نمايند.
در سيستم کنترل موجودي اقلام انبارها نياز به روش مدون و منظمي که بوسيله آن بتوان ميزان مصرف و موجودي کالا در انبار را مشخص نموده و راهنماي کارشناسان باشد بيش از پيش احساس مي گردد.
بهمين لحاظ براي کليه اقلام مورد نياز واحدها که بصورت اقلام ، خريد مستقيم و مصرف مستمر در انبارها نگهداري مي شوند ، فرمولها و روشهاي خاصي در سيستم پيوسته ويکنواخت کالا به کـار رفتـه که براساس آن کارشناسان کنترل موجودي در انبارها /شرکتها / مديريتها مي توانند پس از معرفي کالاي مورد نظر به سيستم و تغذيه اطلاعات اوليه ، از روند مصرف کالا در انبار مطلع گرديده و طبق اطلاعات موجود در سيستم خدمات لازم را به متقاضيان کالا ارائه نمايند.
بهمين منظور لازم است جهت نگهداري اقلام مستمر موجودي در هر انبار مشخصات و پارامترهاي مورد نياز سفارشات و کنترل موجودي هر قلم کالا طي سندي به سيستم تغذيه و سابقه اقلام کالا براي انبار مورد نظر تعريف گردد.
واحد سفارشات جهت ايجاد سابقه کالا در انبار اصلي از سند ايجاد سابقه کالا استفاده مينمايد كه نحوه تغذيه آن به سيستم و اصلاحات مربوطه و کليه موارد مربوط به نحوه بررسي موجودي و گزارشات مورد نياز تجزيه و تحليل موجودي در اين مجموعه آورده شده است .IN THE NAME OF GOD


WELCOME  TO  TEHRAN  NIOC  NETWORK


********  ********  ********  /  ********  ********

********  ********  ********  /  ********  ********

**  **  **  **  /  **  **  **

**  **  ********  /  **  ********

**  **   ********  /  **  ********

**  ********  **  /  ********  **

**  ********  **  /  ********  **CENTER  APPLICATION ID

-------  -------------------------------

NIOC  TSO10,TSOE,TSOX,TSE,PRE,MAE


  AHWAZ   TSOH,AHL,AHP


  KALANAFT  TSOK,KALA ,TSTK2,NIGC


  NIGC   TSOG,TSTG1,TSTG2


===> mae


 ارتباط از طريق PC داراي WINDOWS و نرم افزار EXTRA
درصورت برقراري ارتباط از طريق PC با نصب نرم افزار EXTRA از طريق  سيستم عامل WINDOWS  پس از برقراري ارتباط با سيستم ، شكل فوق در صفحه مانيتور ظاهر ميگردد از اين پس كاربر ميتواند با درج حروف MAE از مسبر نفت وياM  از مسيرگاز  در قسمتي كه نشانگر قراردارد و با زدن ENTER وارد محيط سيستم با اطلاعات واقعي LIVE (شكل صفحه 3) گردد.

GSC01S01  IN THE NAME OF GOD  83/08/20

CP14  .  13:37:03

(:  LIVE/MA

,  (00,

( (00006

/(  0L (00000)

(00),(000000000;

J0000000000000/

=============

(S00000000000S)

.,=S@@S=,  "*0000000*"  ,=S@@S=,.

J@@@@@@0@@@@6. '*000*' .6@@@@0@@@@@@G

(@@@@@7  '@@@@,  V  ,@@@@'  Q@@@@@)

.,++,. "*@@@  .  0@@@@0.0@@@@0  .  @@@*" .,++,.

(@@@@@@@) )@@@Q,..@) :0@@@@7"'"9@@@@0: (@..,4@@@( (@@@@@@@)

(@@@-*+*' J@@@@@@@<. (@@@@(  )@@@@) .>@@@@@@@) '*+*-@@@)

(@@:,:6@@@@@F-'""9) '?@@@@6,.,J@@@@?' (9""'-F@@@@@6:,:@@)

"*+0@0+*"  ")'  '"^*+0@0+*^"'  '("  "*+0@0+*"


USER ID..: mag99003 :  PASSWORD.....:  :

LANGUAGE.:  :  NEW_PASSWORD.:  :

<PF1>= HELP  <PF2>= SYSTEM BULLETIN  <PA2>= SYSTEM LOGOFF

< PF2 > =  SYSTEM  BULLETIN  < PA2 > =  SYSTEM  LOGOFF


نحوه ورود به سيستم
درصورت وارد كردن حروف MAE ويا  M در ابتداي ورود به سيستم (صفحه 2) و ENTER كردن ، شكل بالا ظاهر ميگردد. دراين حالت كاربر بايستي رمز مشخصه (USER ID) و رمز عبور مربوط (PASSWORD) به خود را كه دراختيار واحدها جهت سيستم LIVE قرارداده شده است وارد نمايد. رمز عبور محرمانه بوده و در هنگام وارد نمودن مشاهده نميشود و در هرزمان توسط كاربر قابل تغيير مـي باشـد و كـاربـر ميتـوانـد رمـز عبـور جـديـدي بـراي خـود درنظـر بگيرد و آن را شخصاً در قسمت NEW- PASSWORD وارد نمايد. در اين حالت سيستم رمز عبور جديد را پذيرفته و از آن پس با رمز جديد اجازه ورود داده ميشود.
در تصوير فوق آرم صنعت نفت ديده مي شود و در سمت راست و بالاي تصوير تاريخ و ساعت سيستم نشان داده شـده و درزيـر آن متـن LIVE/MA وجـود دارد كـه مشخصـه سيستم يكنواخت كالا  (MATERIAL) مي باشد . درسمت چپ و بالاي تصوير عبارت GSC01S02 وجود دارد كه مشخصه منحصر به فرد اين تصوير مي باشد. لازم به توضيح مي باشد كه هر صفحه تصوير در سيستم داراي چنين مشخصه يا شماره اي ميباشد كه مختص همان تصوير بوده و متمايز از ديگر صفحات تصويري ميباشد و اين درمـواقع رهگيـري اشكـالات كاربران به كارشناسان پشتيباني و نگهداشت سيستم كمك مينمايد. در پائين شماره تصوير عبارت CP14 ديده ميشود. (عبارت بستگي به دستگاهي كه كاربر با آن كار مي كند دارد) اين شماره پايانه ترمينال  PC) كاربر ميباشد. و هر ترمينال و PC در سطح سيستم داراي آدرس منحصر به فرد بوده و سيستم از اين طريق ميتواند محل كاربران را دقيقاً تشخيص داده و هنگام ارسال پيام يك كاربر به ديگر كاربر از اين شماره استفاده مي كند.
در پائين آرم صنعت نفت محل تغذيه USER ID , PASSWORD قراردارد همچنين ميتوان با در نظر گرفتن رمز عبور جديد و تغذيه آن درمحل NEW PASSWORD رمز عبور را در هر زمان تغيير داد .  درمقابل LANGUAGE اگر حرف F  وارد گردد فهرست اوليه سيستم به زبان فارسي نمايش داده ميشود لكن چون سيستم به زبان انگليسي ميباشد اين قابليت فعلاً كاربردي ندارد . كليـدهـاي فعـال 2 PF و 1 PF نيز در آخرين سطر آمده است كـه اطلاعـات كمكـي در اختيـار مي گذارد . كليد PA2 در همه جاي سيستم براي خروج از سيستم و بستن USER ID مورد استفاده قرار ميگيرد. شرح مفصل اين كليدها در بخش پاياني آمده است.


 رابطه صفحات تصويري با يكديگر
در فهرست صفحات تصويري مربوط به هر موضوع انتخابهاي متعدد و زيادي مشاهده ميگردد كه هركدام حسب نياز مورد استفاده قرار ميگيرند و كاربر به تجربه در مي يابد كه چگونه با كمترين صرف وقت بهترين بهره را از سيستم ببرد. ولي بهرحال ذكر نكات ذيل ميتواند مفيد واقع شود.
فرض نمائيد كاربري ميخواهد سند صدور كالا / تقاضا / انتقال كالا وارد سيستم نمايد براي اين منظور كاربر مي بايستي ابتدا سرسند را تغذيه نمايد. چنانچه تغذيه سرسند موفقيت آميز باشد ، سيستم بطور خودكار آماده دريافت اقلام سند ميباشد وبترتيب اقلام سند را ميپذيرد در پايان تغذيه اقلام كاربر توسط كليد PF13  اتمام تغذيه اطلاعات سند را اعلام ميدارد در اين حالت سيستم سند را موازنه نموده و آماده اثرگذاري در پرونده هاي سيستم ميباشد. (كليد PF22 جهت اثرگذاري استفاده ميشود)سيستم كليد PF22 را جهت اثر گذاري معرفي مينمايد. دراين حالت اگر كاربر كليد مزبور را استفاده نمايد سند درپـرونده ها تاثير مينمايد. كليه عمليات فوق فقط از طريق ورود به برنامه ايجاد سرسند امكان پذير ميباشد. بنابراين اگر در تغذيه اطلاعات مشكلي پيش نيايد بسياري از انتخابهاي بعدي بطور خودكار توسط سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد. در موارديكه عمليات به شكلي متوقف ميگردد مثلاً تعداد اقلام سند زياد بوده و كاربر درحين تغذيه اطلاعات جهت انجام كاري مجبور به توقف تغذيه اطلاعات است . در اين حالت مي بايستي راه مناسب جهت ادامه عمليات مورد استفاده قرار گيرد. كه حسب مورد يكي از انتخابهاي مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد.
بعضي از انتخابها نيز جهت رويت و گزارش گرفتن از سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد كه هركدام به تناسب نياز كاربر ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
بهرحال نبايستي اين شبهه در ذهن كاربرايجاد شود كه استفاده از همه انتخابها الزامي ميباشد.
درصفحات تصويري مربوط به رويت اطلاعات چنانچه مايل باشيد اطلاعات را از ركورد بخصوصي به بعد مشاهده نمائيد در بخشهائي كه به رنگ سبز ميباشد ، اطلاعات خود را وارد نموده و كليد ENTER را فشار دهيد. دراين صورت سيستم از آن نقطه و يا نزديكترين ركورد به اطلاعات وارده را شروع كرده و از آن به بعد نمايش ميدهد.
اين امكان در مورد گزارش هاي طولاني بسيار مفيد خواهد بود.

*  تذكر مهم درمورد كليه صفحات تصويري
پس از ورود اطلاعات و فشاردادن كليد ENTER  ممكن است اشكال / اشكالاتي دراطلاعات ورودي وجود داشته باشد. در اين صورت پيامي مبني بر وجود اشكال  / اشكالات در پائين صفحه مشاهده ميشود . لذا بايستي اشكال / اشكالات رفع شده و كليد ENTER فشار داده شود واين عمل تا ورود بدون اشكال اطلاعات تکرار شود.


 
معرفي بخشهاي مختلف يك صفحه تصوير
پس از آنكه كاربر وارد سيستم شد صفحه تصوير فوق ديده ميشود. كه در آن سيستم هاي قابل دستيابي رويـت ميشـود بـراي وارد شـدن به هر سيستم بايستي مشخصه آن (SYSTEM ID) را در مقابل SELECT OPTION وارد نموده و سپس كليد ENTER را فشار داد در اين صورت بخش هاي مرتبط با آن سيستم نمايش داده مي شود. و به همين ترتيب در مورد صفحات تصويري بعدي عمل مي شود.
تمام صفحات تصويري سيستم داراي سه بخش بالا ، وسط و پائين ميباشند. بخش بالا داراي سه خط بوده و اطلاعات مربوط به آن صفحه تصوير را ظاهر مي نمايد. بخش پائيني حاوي كليدهاي فعال و يك خط آخر محل ظاهر شدن پيام هاي اخطاري / اطلاعي سيستم مي باشد. مابقي فضاي صفحه يا بخش وسط صفحه تصوير جهت تغذيه اطلاعات كاربر و رويت پاسخهاي سيستم در نظر گرفته شده است.
MA/INV/MSK

نحوه دسترسي سريع به سيستم 


 
  
 
در اين صفحه تصويررا ه دسترسي سريع به سيستم را نشان مي دهد . براي دسترسي سريع به سيستم ابتدا کاربر وارد سيستم شده مانند شکل فوق و سپس کليد PF9 را انتخاب نمود در مقابل هر يک از پارامترها سيستم اطلاعات مورد نظر را ثبت و کليد ENTER را فشار دهد در اين صورت بخش هاي مرتبط به آن سيستم نمايش داده ميشود. مجموعه گزينه هاي مربوط به ايجاد / اصلاح / حذف سابقه اقلام موجودي در انبار اصلي
وگزارشهاي مرتبطرديف
شرحPROGRAM DESCRIPTIONOPTION
1ايجاد سابقه قلم در انبار اصليMAIN STORE RECORD CREATION1
2اصلاح رکورد در انبار اصلي ( قسمت اول)( MAIN STORE RECORD AMENDMENT (PART12
3"   "  "  ( قسمت دوم )MAIN STORE RECORD AMENDMENT (PART 23
4"  "  "  ( قسمت سوم )MAIN STORE RECORD AMENDMENT (PART 34
5اصلاح کلي مجموعه رکوردها در انبار اصليMAIN STORE BLOCK AMENDMENT5
6حذف رکورد در انبار اصليMAIN STORE RECORD DELETION6
7رويت و حذف رکوردهاي اصلاح شده INQUIRY AND DELETION OF AMENDMENT RECORDS7
8رويت موجودي انبارها(STORE STOCK ITEMS INQUIRY (SSI8
9ايجادجدول مصرف آينده قلم EXHAUST TABLE CREATION9
10رويت اطلاعات اقلام (اضافي انبار) مازادEXCESS ITEMS INQUIERY10
11بررسي وضعيت ويژه شماره رمزها توسط درخواست REVIEW OF SPECIFIC MESC BY REQUEST11
12رويت بررسي دوره ايREVIEW INQUIRY12
13تأييد پيشنهاد سيستم براي تقاضاگذاري سيستميCONFIRM OF COMPUTER GEN. REQUEST13
14چاپ پيشنهاد سيستم براي تقاضا گذاري اقلام PRINT OF COMPUTER GEN. REQUEST14
15تائيد اسناد انتقالي پيشنهادي سيستم CONFIRM OF COMPUTER GEN. TRANSFER VOUCHER15
16چاپ اسناد انتقالي پيشنهادي سيستم PRINT OF COMPUTER GEN. TRANSFER VOUCHER16
17رويت اقلام بدون حرکت و مصرفNO MOVEMENT ITEMS INQUIRY17
18فهرست موجودي انبارها (خلاصه گزارش)STORE STOCK INVENTORY(SUMMARY REPORT)18
19رويت اسناد NIS (اقلام موجودي انبار)N.I.S DOCUMENTS INQUIRY(STORE STOCK ITEMS)19
20رويت موجودي انبارها (بدون نمايش قيمت وموجودي)STORE STOCK INQUIRY (WITHOUT SHOWING QTY & VALUE )20
21رويت موجودي انبارهاي بازرگاني ري (نفت )COMMERCIAL STORES OF REY INQUIRY21
22رويت موجودي انبارها (موجودي معادل صفر)( STORE STOCK INQUIRY (WITH QTY=022
23رويت اقلام NIS شده درخواستها (موجودي انبار)( REQUISITION N.I.S ITEMS INQUIRY (STORE STOCK23
24رويت اقلام NIS ( اقلام موجودي انبارها)( N.I.S ITEMS INQUIRY(STORE STOCK ITEMS24
25رويت اقلام موجودي انبار با درخواست برنامه ايSTORE STOCK ITEMS INQUIRY WITH BOM25
26اصلاح نوشته خاص (نت) در فيلد اقلام NOTE FIELD  AMENDMENT26
27رويت NIS (غير قابل دسترسي است )N.I.S INQUIRY(STORE STOCK ITEMS)  DISABLE27
98رويت اقلام بدون تحرک (فعال نيست )NO MOVEMENT ITEMS INQUIRY98
99رويت اقلام بدون تحرک (فعال نيست)NO MOVEMENT ITEMS INQUIRY99
مسير  MA/INV/MSK  
 

ايجاد سابقه کالا در انبار اصلي
/INV/MSK /01


   
 

جهت ايجاد سابقه کالاي مصرف مستمر در انبار اصلي از صفحه تصوير بالا استفاده مي شود که شامل دو بخش مي باشد . بخش بالائي شامل اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند مي باشد که درمورد کليه اقلام سند يکسان مي باشد و فقط براي قلم اول تغذيه شده و براي اقلام بعدي سند توسط سيستم تکرار مي شود.
بخش پائيني صفحه تصوير مربوط به اطلاعات اختصاصي قلم مي باشد که به ترتيب عبارتند از : شماره طبقه بندي کالا ، واحد ، رمز جمعي تقاضا ، نحوه حمل کالا ، برآورد زمان بين تقاضا و رسيد ، رمز منبع تأمين ، آخرين قيمت پرداخت شده ، رمز محلي، ضريب مقدار سفارش ، رمز برنامه ريزي موجودي ، زمان بين دو بررسي ، تاريخ شروع بررسي ، رمزسفارش اقتصادي ، برآورد مصرف ماهيانه ، مدت زمان پايه ، ذخيـره عـادي به ماه ، شاخص ذخيره ، حداکثر سفارش به ماه ، حداقل + بين راهي ، حداکثر موجودي + بين راهي، پرکردن اطلاعات شماره طبقه بندي کالا ، واحد ، رمز برنامه ريزي موجودي ، آخرين قيمت پرداخت شده ، نحوه حمل معمولي کالا ، رمز منبع تأمين ، زمان بين تقاضا و رسيد ، رمز جمعي تقاضا الزامي است پرکردن بقيه اطلاعات بستگي به رمز برنامه ريزي موجودي دارد.


/INV/MSK /01  
   پس از تغذيه صحيح اطلاعات و فشاردادن کليد ENTER پيام ثبت موفق رکورد ظاهر مي شود وقسمت پائيني صفحـه تصـويـر جهت دريـافت اطلاعـات قلم بعدي آماده مي شود . در پايان تغذيه اطلاعات سند مي بايستي کليد PF13 را جهت اعلام خاتمه ورود اطلاعات و شروع عمليات موازنه سند توسط سيستم فشار دهيد.


 اصلاح سابقه کالا در انبار اصلي
/INV/MSK /02   
   
جهت اصلاح اطلاعات اصلي سابقه کالا در انبار اصلي از اين صفحه تصوير استفاده مي شود . تغذيه اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند در قسمت بالاي صفحه تصوير الزامي مي باشد. پس از آن شماره طبقه بندي کالا و واحد اندازه گيري وارد شده و کليد ENTER فشار داده مي شود. درصورت وجود سابقه اطلاعات رکورد نشان داده شده و امکان اصلاح در اختيار قرار مي گيرد . در پايان تغذيه اصلاحات رکورد کليد ENTER فشارداده شده و در صورت عدم وجود اشکال پيام اصلاح موفق رکورد ظاهر مي سازد و با تغذيه شماره طبقه بندي و واحد قلم بعدي جهت اصلاح اقدام بعمل مي آيد. در تغيير اطلاعات رکورد چنانچه رمز برنامه ريزي تغيير داده مي شود. اطلاعات وابسته نيز به تناسب بايستي تغيير يابد. (لازم به توضيح است در قسمت OPTION:1: چنانچه در مقابل آن عدديك ثبت شود سيستم شماره اسناد را كنترل نموده و نمي تواند تكراري با شد اما چنانچه عدد ( 2 ) ثبت شود سيستم بر روي آن كنترل ندارد.)
در پايان تغذيه اطلاعات کليد PF13 جهت اعلام خاتمه ورود اطلاعات را فشار دهيد . در اينصورت سيستم سند را تمام شده تلقي  مي نمايد .


 اصلاح سابقه کالا در انبار اصلي قسمت دوم


/INV/MSK /03جهت تغذيه / اصلاح اطلاعات اضافي سابقه کالا از صفحات تصويري ديگري استفاده مي شود . اين صفحه تصوير نيز از آن جمله است . تغذيه اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند يکبار و براي کليه اقلام يک سند و شماره طبقه بندي کالا و واحد صدور جهت هر قلم الزامي مي باشد . پس از تغذيه اطلاعات فوق چنانچه سابقه کالا موجود باشد ، اطلاعات ذيل در اختيار قرار مي گيردتا نسبت به تغذيه يا اصلاح آن اقدام شود.
شاخص فعاليت ، مقدار ذخيره اضطراري ، نوع سوابق مصرف گذشته ، تاريخ مصرف گذشته ، مقدار مصرف گذشته ، تاريخ آخرين سندموثردر موجودي ، تاريخ آخرين صدور ، تاريخ آخرين شمارش ، مقدار ذخيره پيش بيني نشده ، مقدار کالاي اسقاطي ، قابل بازسازي ، رمز درخواست بررسي .
پس از تغذيه اطلاعات فوق و فشار دادن کليد ENTER در صورت عدم وجود اشکال در پرونده مربوطه ثبت شده و پيام اصلاح موفق سابقه برروي صفحه تصوير ظاهر شده و سيستم آماده دريافت اطلاعات رکورد بعدي مي باشد.
در پايان تغذيه اطلاعات فشار دادن کليد PF13 جهت اعلام خاتمه ورود اطلاعات و بستن سند الزامي مي باشد.


 اصلاح سابقه کالا در انبار اصلي قسمت سوم
/INV/MSK /04


ا

اين صفحه تصوير نيز جهت تغذيه / اصلاح اطلاعات اضافي سابقه کالا در انبار مورد استفاده قرار مي گيرد . تغذيه اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند براي کليه اقلام سند براي يکبار و شماره طبقه بندي کالا و واحد براي هر قلم الزامي مي باشد. پس از تغذيه اطلاعات فوق سيستم سابقه کالا را کنترل نموده و در صورت وجود سابقه اطلاعات زير را جهت تغذيه / اصلاح در اختيار مي گذارد.
شماره سفارش سرانجام يافته ، شماره قلم سفارش سرانجام يافته ، تاريخ سفارش ، تاريخ رسيد همچنين اطلاعات سابقه در انبار ديگرشامل رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني، شماره طبقه بندي کالا و نوع رجوع و ضمناً تاريخ آخرين قيمت پرداخت شده .
پس از تغذيه و اصلاح اطلاعات فوق (فقط اطلاعات ومورد نياز وارد شود) کليد ENTER فشـارداده شـود در اينصـورت چنـانچه اشکالي در اطلاعات وارده وجود نداشته باشد در پرونده هاي مربوطه ثبت و پيام اصلاح موفق را ظاهر مي نمايد و آماده دريافت اطلاعات جهت قلم بعدي مي باشد.
درپايان ثبت اطلاعات کليد PF13 جهت اعلام خاتمه و بستن سند فشار داده شود. 


 اصلاح دسته اي سابقه کالا درانبار اصلي
/INV/MSK /05
جهت اصلاح گروهي بعضي از عناصر اطلاعاتي اقلام انباري از اين صفحه تصوير استفاده مي شود. تغذيه اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني وشماره سند الزامي بوده و براي يک دامنه از شماره طبقه بندي که مي تواند گروه اصلي / گروه اصلي و فرعي / گروه اصلي ، فرعي و فرعي از فرعي باشد (شماره طبقه بندي مي تواند دو /چهار / شش رقمي باشد) . اصلاحات گروهي را درموردعناصر اطلاعاتي زير انجام داد. مدت زمان پايه ، شاخص سطح فعاليت ، شاخص ذخيره ، برآورد زمان بين تقاضا و رسيد ، مدت زمان تشريفات خريد، مدت زمان تحويل سازنده کالا ، مدت زمان حمل کالا ، مدت زمان تحويل کالا و رمز سفارش اقتصادي با وارد نمودن اطلاعـات اصلاحـي و فشـاردادن کليـد ENTER اطلاعات مربوطه براي کليه اقلامي که د ر محدوده دامنه شماره طبقه بندي واقع ميباشند اصلاح خواهد شد و در صورت بدون اشکال بودن پيام اصلاح موفق رويت خواهد شد و سيستم آماده دريافت اصلاح گروهي جهت دامنه اي ديگر از شماره هاي طبقه بندي کالا آماده مي گردد.
در پايان ثبت اطلاعات کليد PF13  جهت اعلام خاتمه ورود اطلاعات وبستن  سند بايستي فشار داده شود.


 حذف سابقه کالا در انبار اصلي


/INV/MSK /06براي حذف سابقه کالا در انبار اصلي از صفحه تصوير فوق استفاده مي شود در ابتدا اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني ، شماره سند ، شماره طبقه بندي و واحد صدور کالا را وارد مي نمائيم . سپس با فشار دادن کليد ENTER کنترلهاي لازم انجام مي گيرد. در صورتيکه اطلاعات ورودي صحيح باشند مابقـي اطلاعـات شـامل رمـز استـانـدارد ، رمز برنامه ريزي موجودي ، مقدار و ارزش در ابتـداي دوره ، مقدار و ارزش در انتهاي دوره نمايش داده ميشود و پيغام PLEASE CONFIRM (Y/N) برصفحه تصوير ظاهر مي گردد . با وارد کردن حرف Y در جلوي پيغام و فشار کليد ENTER قلم فوق از سابقه انبار حذف مي گردد و پيغام مربوط به حذف در پائين صفحه تصوير آورده مي شود . درصورت انصراف از حذف قلم ميتوان حرف N  و يا هر کليد ديگري غير ازY را وارد و کليد ENTER را فشار داد که در اينصورت پيغام لغوحذف در پائين صفحه تصوير مشاهده خواهد شد.
درصورتيکه اطلاعات ورودي غلط باشند و ياامکان حذف وجود نداشته باشد سيستم در پائين صفحه تصوير پيغام مربوط به آنها را ظاهر مي نمايد. 

/INV/MSK /06


  همچنانكه در  اين صفحه تصوير مشاهده مي گردد حذف يک قلم خاص بعلت داشتن موجودي و مقادير بين راهي قابل حذف نبوده است که با زدن کليد PF4 پيغام مربوط به آنها رويت گرديده است ، اين پيغامها بشرح زير مي باشند :
مقدار موجودي صفر نيست .
مقدار ارزش صفر نيست . 

 رؤيت و حذف وقايع مربوط به سابقه کالا در انبار
/INV/MSK /07
 
کليه سوابق اسناد ايجاد ، اصلاح و حذف اقلام بمنظور بررسي چگونگي تغييرات سوابق انبار در سيستم نگهداري ميشود . توسط اين صفحه تصويري (تصوير فوقاني) ميتوان اين اسناد را رويت نموده و در صورت عدم نياز آنها را حذف نمود. ابتدا اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره طبقه بندي ، واحد صدور کالا ، در قسمت : PART با استفاده از کليد PF2 مي توان به اطلاعات بيشتر دست پيدا نمود مثلاً با قراردادن کد 1 يا 2 و يا 3 در مقابل PAR اطلاعات بيشتري ظاهر خواهد شد. (ميتواند خالي بمنظور ايجاد و 1 يا 2 يا 3 بمنظور اصلاح باشد ) همچنين در قسمت : AMEND TYPE با زدن کليد PF2 اطلاعاتي همانندنوع اصلاح ( ميتواند D بعنوان حذف يا A بعنوان اصلاح و يا خالي براي ايجاد باشد) و محدوده زمان اثر اسناد (درصورت خالي بودن ازتاريخ ايجاد تا تاريخ روز را درخواهد گرفت ) مي بايست وارد گردد. پس از ورود اطلاعات صحيح و فشارکليد ENTER اسناد فوق درصفحه تصوير بعد (تصوير پائين) نمايش داده مي شود . در صورتيکه اطلاعات ورودي غلط باشند پيغام مربوط به آنها در پائين صفحه تصوير آورده مي شود که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کليد ENTER وارد گردد. 

/INV/MSK /07


 
   

اطلاعات وارده در بالاي صفحه تصوير تحتاني و اطلاعات اسناد شامل تاريخ اصلاح ، رمز جمعي تقاضا، نحوه حمل کالا ، مرکز تهيه کالا ، آخرين قيمت پرداخت شده ، رمز داخلي ، ضريب مقدارسفارش ، رمز برنامه ريزي موجودي زمان بين دو بررسي ، تاريخ شروع بررسي و رمز سفارش اقتصادي در پائين آن آورده شده است . در قسمت ACT CODE مي توان در صورت لزوم حرف D را وارد و يا فشار کليد ENTER سابقه سند را از سيستم حذف کرد همچنين ميتواند در اين قسمت حرف S را براي اطلاعات بيسشتر سند وارد و سپس کليد ENTER را فشار داد.

رؤيت موجودي انبار اصلي 


 /INV/MSK /08براي رويت اطلاعات موجودي  اقلام مستمر انبار ابتدا اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني محدوده شماره طبقه بندي که ميتواند يک عدد 2 يا 4 يا 6 يا 10 رقمي باشد و رمز برنامه ريزي موجودي (درصورت نياز وارد مي گردد) را وارد نموده و کليد ENTER را فشار ميدهيم . در صورتيکه اطلاعات ورودي صحيح باشند اطلاعات خواسته شده در صفحه تصوير بعد مشاهده مي گردد در غير اينصورت يعني غلط بودن اطلاعات ورودي ، پيغام مربوط به آنهادر پائين صفحه تصوير آورده مي شود که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام ومجدداً کليد ENTER را وارد نمائيم . 


/INV/MSK /08در اين صفحه تصوير اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام شامل شماره طبقه بندي ، واحد ، رمز برنامه ريزي موجودي ، مقدار موجودي، قيمت كل قلم ، حداکثر (موجودي +بين راهي) ، حداقل (موجودي + بين راهي) ، تاريخ آخرين بررسي و رمز وجود بررسي توصيه سفارش در سيستم در پائين آنها قراردارد . با زدن کليد PF2 در قسمت ACT CODE پنجره اي برروي صفحه تصوير باز مي شود(صفحه تصوير بعد) که در قسمت ACT COD حروفي که قابل استفاده در اين قسمت مي باشند با شرح آن در قسمت DESCRIPTION آمده است . با ورود يکي از اين حروف در قسمت ACT COD و فشار کليد ENTER ميتوان به اطلاعات بيشتري در خصوص اقلام دست يافت که شرح بيشتر آنها در صفحات بعد آمـده است . در ضمن با انتقال نشانگر به خط مورد نظر در پنجره و فشار کليد ENTER هم مي توان حرف مورد نظر را به ستون ACT COD منتقل نمود. /INV/MSK /08
 

 
براي نمونه با واردکردن حرف H در ستون ACT CODE و سپس با فشار کليد ENTER سابقه مصرف قلم فوق در صفحه بالا رويت مي گردد اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره طبقه بندي و واحد صدور کالا در بالاي صفحه و سپس اطلاعات سابقه مصرف در انبار اصلي و فرعي در پائين اطلاعات فوق آورده شده است اين اطلاعات عبارتند از : تعداد ماههاي قبل ، تاريخ و مقدار مصرف مستمر ، مقدار مصرف مستمر ويژه ، مقدار مصرف غير مستمر ، مقاديري که با نبود کالا در انبار روبرو شده اند و پيش بيني مصرف ماههاي گذشته مربوط به انبار اصلي بعلاوه مصرف مستمر ، مصرف مستمر ويژه ، مصرف غير مستمر و مقاديري که نبود جنس در انبار روبرو شده اند مربوط به انبار فرعي با ورود حرف S در ستون ACT CODE و فشار کليد ENTER اطلاعات بيشتري از قلم فوق رويت مي گردد.
در صورت نياز به رويت اقلام جايگزيني بايستي در مقابل عبارت
DO YOU WANT TO SEE SUBSITITUTE ITEM (Y/N)

حرف Y را وارد و کليد ENTER  را فشار دهيد.


/INV/MSK /08

با فشار دادن کليد PF2 در قسمت ACT CODE پنجره فوق در صفحه تصوير ظاهر مي گردد در اين پنجره اطلاعاتي به شرح زير وجود دارد که ممکن است ادامه آن در صفحات بعدي /قبلي باشد.
:A اطلاعات مربوط به اصلاحات انجام گرفته
:B نيازهاي برنامه اي اقلام
:C اطلاعات مربوط به تجزيه و تحليل هر قلم کالا
:D اطلاعات طبقه بندي كالا
:E جدول دوره پوششي
:F اطلاعات قلم در انبار فرعي
:G اطلاعات کالاي بين راهي خريد

/INV/MSK /08


با فشار کليد PF8 در صفحه تصوير قبل ادامه رمزهاي قابل استفاده در قسمت ACT CODE مشاهده مي گردد که به شرح زير مي باشد:
: H اطلاعات سابقه مصرف
: J اقلام مازادبرنياز
: L آخرين بررسي انجام شده
: M ليست اسناد نقل و انتقال کالا
: O سابقه کالا درساير انبارهاي که سابقه دارد
: R اسناد اقدام نشده موفق به اثر گذاري نشده و اسناد با NIS به سيستم تغذيه شده
: S اطلاعات اضافي

/INV/MSK /08


با فشار کليد PF8 در آخرين صفحه تصوير پنجره رمزهاي زير مشاهده مي گردد.
: I سوابق بين راهي انتقالات
: U اقلام جايگزيني (ارجاعي)
: V اطلاعات در ارتباط با محاسبه مقدار مازاد بر نياز راکد
: W بررسي لحظه اي برحسب درخواست
: X موجودي اقلاميکه براي پروژه ها ذخيره شده است.
: Y خلاصه عملکرد اسناد
: Z اطلاعات سوابق شمارش موجودي

ايجاد جدول دوره پوششي
/INV/MSK /09


واحد سفارشات جهت بررسي و کنترل موجودي مي تواند با استفاده از اين برنامه دوره پوششي را براي قلم مورد نظر ايجاد و سپس رويت نمايد ، ابتدا اطلاعات کليدي رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره طبقه بندي کالا و واحد مي بايست وارد گردد و سپس با فشار کليد ENTER و در صورت صحيح بودن اطلاعات ورودي جدول دوره پوششي ايجاد مي گردد. چنانچه اطلاعات ورودي غلط باشند پيغام مربوط به آنهادر پائين صفحه تصوير ظاهر مي گردد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کليد ENTER فشارداده شود.

/INV/MSK /09

دراين صفحه تصوير اطلاعات کليدي رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره طبقه بندي و واحد صدور کالا به علاوه رمز برنامه ريزي موجودي مدت زمان جدول دوره پوششي به ماه و تاريخ پايان جدول دوره پوششي در بالاي صفحه تصوير آورده شده است . اطلاعات جدول دوره پوششي شامل شماره ماه ، تاريخ پاياني ، تقاضاهاي بين راهي ، انتقالات بين راهي ، نيازهاي برنامه اي ، مقدار پيش بيني مصرف و موجودي انبار در پايان ماه بررسي آورده شده است . با استفاده از کليد PF8 مي توان مابقي اطلاعات جدول دوره پوششي را در صفحات بعدي مشاهده نمود. جهت رويت اطلاعات مـربـوط بـه نيـازهتاي بـرنـامه اي ، تقاضاهاي بين راهي و انتقالات بين راهي ميتوان به ترتيب حروف ,G,B يا ,T را درقسمت ACT CODE وارد نمود. توضيحات بيشتر با فشار دادن کليد PF2 در ستون ACT CODE برروي صفحه ظاهر مي شود. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر در مقابل علامت  حرف S را وارد و کليد ENTER را فشار دهيد.


/INV/MSK /09


   
 
پس از وارد کردن حرف S در صفحه تصوير قبل و فشار کليد ENTER صفحه تصوير فوق مشاهده مي گردد. جهت رويت اطلاعاتي که براساس آن جدول دوره پوششي ساخته شده است . در اين صفحه تصويـر اطلاعـات رمـز مديريت شماره انبار ، رمز سازماني ، رمز برنامه ريزي موجودي ، شماره طبقه بندي وواحد صدور کالا در بالاي صفحه تصوير و در قسمت مياني آن اطلاعات مقدار پيش بيني مصـرف ، مقدار ميانگين مصرف محاسبه شده ، حداقل (موجودي + بين راهي) حداکثر (موجودي + بين راهي ) ، مدت زمان ثابت تهيه و تنظيم تقاضا ، زمان بين دو بررسي ، زمان بين تقاضا و رسيد (انتخابي) و ماکزيمم زمان بين تقاضا و رسيد و بالاخره اطلاعات موجودي انبار ، موجودي که براي پروژه هاذخيره شده ، تقاضاهاي بين راهي ، انتقالات بين راهي و نيازهاي برنامه اي اقلام اصلي و جايگزيني به علاوه ميزان ذخيره عادي ، اضطراري و پيش بيني نشده در پائين صفحه تصوير آورده شده است .


تجزيه و تحليل موجودي
/INV/MSK /10    

جهت تجزيه و تحليل اقلام موجودي انبار از نظر کنترل موجودي و يا مازاد بالقوه / راکد از اين برنامه استفاده مي گردد ابتدا اطلاعات کليدي رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره طبقه بندي و واحد صدور کالا را وارد مي نماييم . و کليد ENTER را فشار مي دهيم . چنانچه اطلاعات ورودي صحيح باشند مطابق شماره انتخابي يکي از دو صفحه بعد رويت مي گردد. در صورت غلط بودن اطلاعات ورودي سيستم پيغام مربوط به آنها در پائين صفحه تصوير مي آورد که مي بايست نسبت به اصلاح آنها اقدام و مجدداً کليد ENTER را فشار دهيم .

/INV/MSK /10

با فشار کليد PF2 در ستون ACT COD حروف قابل استفاده درآن ستون  در پنجره فوق به شرح زير نمايش داده مي شود :
:B نيازهاي برنامه اي
: D اطلاعات طبقه بندي کالا
: E جدول دوره پوششي
: F اطلاعات قلم در انبارهاي فرعي
: G اطلاعات کالاي بين راه خريد
: H سابقه مصرفي
:J اقلام مازاد برنياز 

/INV/MSK /10


  
  
 ادامه صفحه تصوير قبل، با فشار کليد PF2 در ستون ACT COD حروف قابل استفاده در ستون در در پنجره فوق به شرح زير نمايش داده مي شود.
: L آخرين بررسي انجام شده
: M ليست اسناد نقل و انتقال
: T سوابق بين راهي انتقالات
: U اقلام جايگزيني (ارجاعي)
: X موجودي اقلاميکه براي پروژه ها ذخيره شده است .1388/2/28 دوشنبه
....
راهنماي تغذيه،اصلاح،حذف سندانتقال كالا بين انبارهاي اصلي /ارسال كالا (mt57/mt67) 
 20- رؤيت اقلام ارسال كالا
 21- ايجاد قلم در سند ارسال كالا
 22- حذف قلم از سند ارسال كالا
 23-اصلاح سر سند ارسال كالا        
 24- حذف سر سند ارسال كالا
 25- رؤيت سر سند ارسال كالا
 26- ايجاد قلم سند ارسال كالا
 27- اصلاح قلم سند ارسال كالا
 28- حذف قلم سند ارسال كالا
 29- رؤيت اقلام سند ارسال كالا
 30- تأييد سند ارسال كالا توسط واحد حسابداري
 31- اثر گذاري سند ارسال كالا
 32- رؤيت اسناد ارسال كالا
 33- رؤيت اقلام ارسال با وضعيت مشخص


رؤيت اقلام ارسال كالا


  MAO67S32  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE DOCUMENT ITEMS INQUIRY *  09:23:35

   MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE: 67  :  DOC. NO: 8499999 :  DOC. DATE : 840404 :  PAGE: 1  : 

  DISPATCHER  RECEIVER  ITEM COUNT: 1  : 

  MG. CODE...: 899 :  MG. CODE.....: 810 :  TOTAL QTY.: 100  : 

  STORE NO...: 01  :  STORE NO.....: 01  : TOTAL VAL.:  : 

  ADMIN......: 01 :  ADMIN........: 01 :  HOLD......: H

  REQUEST NO.:  :REF. DOC. NO.: 8499999 :  COMPLETE..: U :  

  

  ACT  SEQ ITEM  M.E.S.C.  UNIT  QTY  VALUE  STKCHK CONFIRM TR. STATUS 

  ---- --- ---- ---------- ---- ------ ----------- ------ ------- ---------- 

  10  4299910023  NO  50  AVG  Y  50 

  20  4299910053  NO  50  AVG  Y  50 

   

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >=  EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF19>= SELECT  <PF20>=  PRINT جهت رويت اقلام اسناد درصفحه تصوير موازنه اسناد انتخاب شماره 4 را وارد مي نمائيم که در اينصورت صفحه تصوير فوق مشاهده مي گردد. اطلاعات سرسند در قسمت بالاي تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن قرارداده شده اند. به کمک اين صفحه تصوير علاوه بررويت اطلاعات اقلام مي توان مغايرتهاي بين اطلاعات سرسند و اقلام را نيز در صورت وجود مشخص نمود. در مقابل هريک از اقلام فوق در ستون اطلاعاتي ACT مي توان حرف " S " را جهت رويت اطلاعات بيشتر آن قلم وارد نمود.

/OPR/TBM/12
   

ايجاد قلم در سند ارسال کالا


  MAO67S26  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM CREATION *  09:27:07

  MAG99003   LIVE 

  DOC. TYPE..: 67  :  DOC. DATE: 840404 :  DOC. NO.: 8499999


  DISPATHER  ==>  MG. CODE.....: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01

  REQUEST NO...:  :  CONS. CAT.:  : 

  RECEIVER  ==>  MG. CODE.....: 810 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01

  REF. DOC. NO.: 8499999 :   


  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY....: 100  :  TOTAL VALUE :  : 

  HOLD.........: H :  COMPLETE....: U :   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

  SEQ. NO.: 30  :  REJECTION SERIAL NO.:  : 


  DISPATCHER  ==> ITEM NO.......:  :  MESC:  :  UNIT :  : 


  ISSUE QTY......:  :  ISSUE VALUE :  : 

  STKCHK. CODE...:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN. HELP PF2= FLD. HELP  PF3 = EXIT  PF5= REFRESH  PF9= FAST PATH 

 PF13= END DOC.  PF18= DOC. ITEMS  PF19= REQ. ITEMS  PF21= REJECT PA2= SIGN ON  
با انتخاب شماره 5 در صفحه تصوير موازنه صفحه تصوير بالا رويت مي گردد. اطلاعات سرسند در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن قرارگرفته اند . پس از ورود اطلاعات هر قلم با زدن کليد " ENTER"  اطلاعات قلم در سند اضافه مي شود و صفحه تصوير آماده ورود اطلاعات قلم بعدي مي گردد. در پايان و يا ورود – اطلاعات آخرين قلم مي توان با زدن کليد PF13 اتمام ورود اطلاعات را اعلام نمود که همزمان عمل موازنه نيز انجام خواهد گرفت. به کمک کليد PF18 مي توان اقلام سند فوق را مشاهده نمود از کليد PF19 جهت رويت اقلام درخواستي مي توان استفاده نمود.

/OPR/RCP/12

حذف قلم از سند ارسال کالا 


  MAO67S30  MATERIAL SYSTEM   84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM DELETION *  09:29:02

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE..: 67  :  DOC. DATE: 840404 :  DOC. NO.: 8499999


  DISPATCHER  ==>  MG. CODE.....: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01

  REQUEST NO...:  :  CONS. CAT.:  : 

  RECEIVER  ==>  MG. CODE.....: 810 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01

  REF. DOC. NO.: 8499999


  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY....: 100  :  TOTAL VALUE :  : 

  HOLD.........: H :  COMPLETE....: U

 ----------------------------------------------------------------------------- 

  SEQ. NO.: 10  :   TRANSFER STATUS : 50


  DISPATCHER  ==> ITEM NO.......:  :  MESC: 4299910023 :  UNIT : NO

   

  ISSUE QTY.....: 50  :  ISSUE VALUE : AVG  :  CONFIRM : Y

  STKCHK. CODE..:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN. HELP PF2 = FLD. HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST PATH  PF13= END DOC PF18= ITEMS  PA2 = SIGN ON 

 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE   چنانچه قلمي مي بايست از سند حذف گردد با انتخاب شماره 6 در صفحه تصوير موازنه اين صفحه تصوير جهت حذف آن رويت مي گردد. اطلاعات سرسند در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن نمايش داده شده است . به کمک کليدهاي PF7 و PF8 با جلو و عقب بردن اقلام مي توان قلم مورد نظر را پيدا و يا اينکه با ورود اطلاعات شماره قلم (براي اقلام پروژه ) ، شماره طبقه بندي و واحد و فشار کليد ENTER پس از رويت اطلاعات قلم و با زدن کليد ENTER امکان حذف آنر توسط سيستم پديد آورد . پس از پايان عمليات حذف مي توان با زدن کليد PF13 اتمام ورود اطلاعات را اعلام و همزمان عمل موازنه را انجام نمود. از کليد PF18  جهت رويت اقلام سند استفاده مي شود.

/OPR/TBM/12

اصلاح سرسند ارسال کالا   MAO67S07  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISS. HEADER AMENDMENT *  09:34:00

  MAG99003  LIVE 


  DOC. TYPE...: 67  :   


  MG. CODE....: 899 :  

   

  STORE NO....: 01  : 


  ADMIN.......: 01 :   


  REQUEST NO..:  : 

   

  DOC. NO.....: 8499999


 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON جهت اصلاح سرسند صفحه تصوير فوق براي اخذ اطلاعات کليدي سرسند ظاهر مي گردد.

اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (براي اقلام پروژه ) و شماره سند پس از ورود اطلاعات صحيح صفحه تصوير بعد با آوردن کليه اطلاعات سرسند رويت مي گردد . کليد PF18 براي رويت اقلام سند وارده و کليد PF19 جهت اخذ کمک از اطلاعات موجود مربوط به اسناد ارسال کالا مي باشد.

 OPR/TBM/13
 
  MAO67S08  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE HEADER AMENDMENT *  09:35:09

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE: 67  : 

 

 

  DISPATCHER ==> MG. CODE.....: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REQUEST NO...:  : 

  DOC. NO......: 8499999 : 

  CONS. CAT....:  : 

  DOC. DATE....: 840404 : 

 

  RECEIVER  ==> MG. CODE.....: 810 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REF. DOC. NO.: 8499999 : 

 

  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY.: 100  :  TOTAL VALUE:   : 

 

  HOLD......: H :  COMPLETE...: U : 

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF13>= END DOC.  <PF18>= DOC. ITEMS  <PA2 >= SIGN ON  

   پس از ورود اطلاعات در صفحه تصوير قبل اطلاعات سرسند جهت اصلاح اطلاعات غير کليدي آن در صفحه تصوير فوق مشاهده ميگردد. اطلاعات قابل اصلاح شامل تاريخ سند ، تعداد اقلام ، مقدار کل و ارزش کل (درصورتيکه انتقال بين انبارهاي دو مديريت متفاوت صورت گيرد) مي شود. پس از انجام اصلاحات لازم مي توان کليد PF13 را جهت اعلام اتمام ورود اطلاعات وانجام عمل موازنه وراد نمود. با زدن کليد PF18 مي توان اقلام سند فوق را مشاهده کرد.

/OPR/TBM/13

حذف سرسند ارسال کالا 


  MAO67S09  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISS. HEADER DELETION *  10:59:35

  MAG99003  LIVE  

 

 

 

   

  DOC. TYPE...: 67  : 

 

  MG. CODE....: 899 : 

 

  STORE NO....: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01 : 

 

  REQUEST NO..:  :   

 

  DOC. NO.....: 8499999 : 

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON  

   


جهت حذف سرسند صفحه تصوير فوق براي ورود اطلاعات کليدي سرسند مشاهده مي گردد. يک سرسند را درصورتي مي توان حذف نمود که هيچ يک از اقلام برروي سيستم اثرنکرده باشد يعني وضعيت کليه اقلام آن " H "  يا " S " باشد.
اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (فقط براي اقلام پروژه ) و شماره سند پس از ورود  اطلاعات صحيح و زدن کليد ENTER صفحه تصوير بعد کليه اطلاعات سرسند را جهت حذف آن نشان مي دهد. کليد PF18  براي رويت اقلام سند وارده و کليد PF19 جهت رويت کليه اسناد MT67 که تاکنون در سيستم ايجاد شده اند مي باشد.


/OPR/TBM/14
   MAO67S10  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE HEADER DELETION *  11:00:18

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE: 67  : 

 

 

  DISPATCHER ==> MG. CODE.....: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REQUEST NO...:  : 

  CONS. CAT....:  : 

  DOC. NO......: 8499999 : 

  DOC. DATE....: 840404 : 

 

  RECEIVER  ==> MG. CODE.....: 810 :  STORE NO.: 01   :  ADMIN: 01 : 

  REF. DOC. NO.: 8499999 : 

 

  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY.: 100  :  TOTAL VALUE:   : 

 

  HOLD......: H :  COMPLETE...: U : 

 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PA2 >= SIGN ON 

 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE با وروداطلاعات صفحه تصوير قبل ، کليه اطلاعات سرسند جهت حذف در صفحه تصوير فوق مشاهده ميگردد با زدن کليد ENTER ميتوان امکان حذف سرسند فوق را توسط سيستم فراهم نمود و جهت اخذ تائيديه حذف پيام PLEASE CONFIRM (Y/N) ارسال ميدارد. چنانچه تصميم نهائي به حذف سرسند داريد در محل مربوطه حرف y را وارد و کليد ENTER را فشار دهيد. در اينصورت سيستم آنرا حذف و پيامي مبني برحذف سرسند ارسال ميدارد.
درصورتيکه از حذف کردن سرسند منصرف شديد حرف N را وارد و کليد ENTER را فشاردهيد در اينصورت در خواست حذف منتفي تلقي شده و پيامي مبني بر لغو عمل حذف ظاهر ميگردد.
تغذيه هر حرف غير از Y به منزله انصراف از حذف تلقي خواهد شد. از کليد PF18 جهت رويت اقلام سند استفاده ميگردد.


/OPR/TBM/14
 

رويت سرسند ارسال کالا


  MAO67S11  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISS. HEADER INQUIRY *  11:02:09

  MAG99003  LIVE  

   

  

  

   

  DOC. TYPE...: 67  : 

 

  MG. CODE....: 899 :   

 

  STORE NO....: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01 : 

 

  REQUEST NO..:  :   

 

  DOC. NO.....: 8499999 : 

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON 
از اين صفحه تصوير جهت ورود اطلاعات کليدي سرسند بمنظور رويت اطلاعات سرسند استفاده مي شود.
اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (براي اقلام پروژه) و شماره سند پس از ورود اطلاعات صحيح و زدن کليد ENTER صفحه تصوير بعد کليه اطلاعات سرسند را جهت رويت نشان مي دهد. کليد PF18 براي رويت اقلام شماره سند وارده و کليد PF19 جهت رويت کليه اسناد MT67 که تاکنون ايجاد شده اند ميباشد.


/OPR/TBM/15
  

 


  MAO67S32  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE DOCUMENT ITEMS INQUIRY *  11:12:16

  MAG99003   LIVE 

  DOC. TYPE: 67  :  DOC. NO: 8499999 :  DOC. DATE : 840404 :  PAGE: 1  : 

  DISPATCHER  RECEIVER  ITEM COUNT: 1  : 

  MG. CODE...: 899 :  MG. CODE.....: 810 :  TOTAL QTY.: 100  : 

  STORE NO...: 01  :  STORE NO.....: 01  : TOTAL VAL.:  : 

  ADMIN......: 01 :  ADMIN........: 01 :  HOLD......: H : 

  REQUEST NO.:  :REF. DOC. NO.: 8499999 :  COMPLETE..: U : 

   

  ACT  SEQ ITEM  M.E.S.C.  UNIT  QTY  VALUE  STKCHK CONFIRM TR. STATUS 

  ---- --- ---- ---------- ---- ------ ----------- ------ ------- ---------- 

  10  4299910023  NO  50  AVG  Y  50 

  20  4299910053  NO  50  AVG  Y  50 

 

   

----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >=  EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF19>= SELECT  <PF20>=  PRINT  

 پس از ورود اطلاعات کليدي سند در صفحه قبل کليه اطلاعات سرسند فوق در صفحه تصوير بالا نمايش داده مي شود.
علاوه بـر اطلاعـات سنـد وضعيت نحـوه اثـرگـذاري آن را برروي سيستم با توجه به اطلاعات " COMPLETE " , " HOLD" مي توان مشاهده نمود. با فشار دادن کليد PF18  اطلاعات اقلام سند رويت مي گردد.


OPR/TBM/15

اايجاد قلم سند ارسال کالا 

  MAO67S25  MATERIAL SYSTEM   84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM CREATION *  11:17:27

  MAG99003  LIVE 

   

 

 

  DOC. TYPE...: 67  : 

 

  MG. CODE....: 899 : 

 

   STORE NO....: 01  : 

 

  ADMIN.......: 01 : 

   

  REQUEST NO..:  : 

 

  DOC. NO.....: 8499999 :   

 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON  

  
   
جهت ايجاد اقلام اسناد ارسال کالا ( که معمولاً ورود اطلاعات آنها در موقع ايجاد سند جا مانده است ) از اين صفحه تصوير استفاده مي شود. در اين صفحه تصوير اطلاعات کليدي شامل ، رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (براي اقلام پروژه) و شماره سند مي بايست وارد گردد. پس از ورود اطلاعات صحيح وزدن کليد " ENTER" درصورتيکه سند در وضعيت " COMPLETE : U " باشد صفحه تصوير بعد جهت ايجاد اقلام سند فوق مشاهده مي گردد. به کمک کليد PF18 اقلام سند وارده و کليد PF19 کليه اسناد MT67 که تاکنون ايجاد گرديده اند رويت مي گردد.


/OPR/TBM/16
  MAO67S26  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM CREATION *  11:19:55

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE..: 67  :  DOC. DATE: 840404 :  DOC. NO.: 8499999 : 

 

  DISPATHER  ==>  MG. CODE.....: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REQUEST NO...:  :  CONS. CAT.:  : 

  RECEIVER  ==>  MG. CODE.....: 810 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REF. DOC. NO.: 8499999 : 

 

  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY....: 100  :  TOTAL VALUE :  : 

  HOLD.........: H :   COMPLETE....: U : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

  SEQ. NO.: 30  :  REJECTION SERIAL NO.:  : 

   

  DISPATCHER  ==> ITEM NO.......:  :  MESC:  :  UNIT :  : 

 

  ISSUE QTY......:  :  ISSUE VALUE :  :   

  STKCHK. CODE...:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN. HELP PF2= FLD. HELP  PF3 = EXIT  PF5= REFRESH  PF9= FAST PATH 

 PF13= END DOC.  PF18= DOC. ITEMS  PF19= REQ. ITEMS  PF21= REJECT PA2= SIGN ON  

  
 
جهت ايجاد اقلام سند تصوير بالا رويت مي گردد. اطلاعات سرسنددر بالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام در پـائين آن قـرار گرفته اند . پس از ورود اطلاعات هر قلم و فشار دادن کليد " ENTER " و عدم وجود اشکال ، قلم مربوطه  جزو اقلام سند قرار ميگيرد و پيام موفق بودن ايجاد قلم ظاهر  مي گردد و صفحه تصوير آماده ورود اطلاعات قلم بعدي مي گردد. در پايان تغذيه اطلاعات آخرين قلم و فشار دادن کليد " ENTER " مي توان با فشار دادن کليد PF13 اتمام ورود اطلاعات را اعلام نمود که همزمان عمل موازنه نيز انجام خواهد گرفت .
به کمک کليد PF18 مي توان اقلام سند را مشاهده کرد.
اين صفحه تصوير از چند طريق قابل دستيابي است .
1- از طريق اخذ اطلاعات کليدي در همين برنامه .
2- از طريق انتخاب ايجاد قلم در صفحه تصوير موازنه .
3- از طريق تصوير ايجاد سرسند ارسال کالا و موفقيت ايجاد سرسند.


/OPR/TBM/16


اصلاح قلم سند ارسال کالا


  MAO67S27  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM AMENDMENT *  11:22:23

  MAG99003  LIVE 

   

 

 

   

  DOC. TYPE...: 67  : 

 

  MG. CODE....: 899 : 

 

  STORE NO....: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01 : 

 

  REQUEST NO..:  :   

 

  DOC. NO.....: 8499999 : 

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON  

   


براي اصلاح اقلام سند ارسال کالا از اين صفحه تصوير استفاده مي شود اصلاح قلم در صورتي امکان پذير است که سند موازنه نشده باشد و قلم مربوطه در حالت اثرگذاري نباشد. TRANSFER STATUS < 60  اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (فقط براي اقلام پروژه ) و شماره سند پس از ورود اطلاعات صحيح و زدن کليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت اصلاح اقلام سند فوق مشاهده مي گردد. کليد PF18 جهت رويت اقلام سند معرفي شده و کليد PF19 جهت رويت کليه اسناد MT67 مي باشد که تاکنون در سيستم ايجاد گرديده اند.

/OPR/TBM/17
  MAO67S28  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM AMENDMENT *  11:25:20

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE..: 67  :  DOC. DATE: 840404 :  DOC. NO.: 8499999 : 

   

  DISPATCHER  ==>  MG. CODE.....: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REQUEST NO...:  :  CONS. CAT.:  : 

  RECEIVER  ==>  MG. CODE.....: 810 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REF. DOC. NO.: 8499999 : 

 

  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY....: 100  :  TOTAL VALUE :   : 

  HOLD.........: H :  COMPLETE....: U : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

  SEQ. NO.: 10  :  TRANSFER STATUS : 50 : 

 

  DISPATCHER  ==> ITEM NO.......:  :  MESC: 4299910023 :  UNIT : NO : 

 

  ISSUE QTY.....: 50  :  ISSUE VALUE : AVG  :  CONFIRM : Y : 

  STKCHK. CODE..:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN. HELP PF2 = FLD. HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST PATH  PF13= END DOC PF18= ITEMS  PA2 = SIGN ON  


با تغذيه بدون  اشکال اطلاعات کليدي سند در صفحه قبل ، صفحه تصوير فوق ظاهر مي گردد. در قسمت بالاي اين صفحه تصوير اطلاعات مربوط به سرسند و در پائين آن اطلاعات اقلام آورده شده است . مقدار و ارزش (در انتقالات کالا بين انبارهاي دو مديريت مختلف ) درصورتيکه قلم مـربـوطـه در وضعيت انتقـال کمتـر از 60 باشد (TRANSFER STATUS < 60 ) قابل اصلاح مي باشند . پس از اصلاح اطلاعات اقلام مي توان با زدن کليد PF13  اتمام ورود اطلاعات سند را اعلام نمـود تـا همـزمان عمل موازنه نيز انجام پذيرد. از کليد PF18 جهت رويت کل اقلام سند مي توان استفاده کرد.

/OPR/TBM/17

حذف قلم سند ارسال کالا


  MAO67S29  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM DELETION *  11:27:11

  MAG99003  LIVE 

 

 

   

 

  DOC. TYPE...: 67  : 

   

  MG. CODE....: 899 : 

 

  STORE NO....: 01  : 

 

  ADMIN.......: 01 : 

   

  REQUEST NO..:  : 

 

  DOC. NO.....: 8499999 :   

 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON  

   

براي حذف اقلام سند ارسال از اين صفحه تصوير استفاده مي شود.
اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (فقط براي اقلام پروژه ) و شماره سند پس از ورود اطلاعات صحيح با زدن کليد ENTER در صـورتيکـه عمـل مـوازنـه بـراي سنـد فـوق انجـام نگـرفتـه بـاشد يعني وضعيت " COMPLETE : U " باشد صفحه تصوير بعد جهت حذف اقلام سند فوق مشاهده مي گردد. کليد PF18  جهت رويت اقلام سند معرفي شده و کليد PF19 جهت رويت کليه اسناد MT67 مي باشد که تاکنون در سيستم ايجاد شده اند.


/OPR/TBM/18
  MAO67S30  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM DELETION *  11:28:38

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE..: 67  :  DOC. DATE: 840404 :   DOC. NO.: 8499999 : 

 

  DISPATCHER  ==>  MG. CODE.....: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REQUEST NO...:  :  CONS. CAT.:   : 

  RECEIVER  ==>  MG. CODE.....: 810 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REF. DOC. NO.: 8499999 : 

   

  ITEM COUNT: 1  :  TOTAL QTY....: 100  :  TOTAL VALUE :  : 

  HOLD.........: H :  COMPLETE....: U : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

  SEQ. NO.: 10  :  TRANSFER STATUS : 50 : 

 

  DISPATCHER  ==> ITEM NO.......:  :  MESC: 4299910023 :  UNIT : NO : 

   

  ISSUE QTY.....: 50  :  ISSUE VALUE : AVG  :  CONFIRM : Y : 

  STKCHK. CODE..:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN. HELP PF2 = FLD. HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST PATH  PF13= END DOC PF18= ITEMS  PA2 = SIGN ON  

 I0239 PRESS <ENTER> TO DELETE   

 

چنانچـه قلمـي ميبـايست از سنـد حـذف گـردد اين صفحه تصوير جهت حذف آن مشاهده مي گردد.
اطلاعات سرسند در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن نمايش داده شده است . به کمک کليدهاي
PF8 , PF7 با جلو و عقب بردن اقلام مي توان قلم يا اقلام مورد نظر را پيدا کرد . ضمن آنکه مي توان اطلاعات شماره طبقه بندي کالا ، واحد صدور و درمورد اقلام پروژه شماره قلم را وارد نموده و کليد ENTER را فشار داد در اين صورت سيستم قلم مورد نظر را مي يابد . با زدن کليد ENTER امکان حذف توسط سيستم فراهم ميشود بايد توجه داشت قلمي قابل حذف مي باشد که داراي وضعيت انتقالي (TRANSFER STATUS) کمتــر از 60  بــاشــد . جهــت حــذف سيسـتـم پيــام تـائيـديـه ارسـال نمـوده (PLEASE CONFIRM Y/N) چنانچه حرف Y وارد نمائيد و ENTER را فشار دهيد قلم مربوطه حذف خواهد شد . پس از پايان عمليات حذف ميتوان با زدن کليد PF13  اتمام ورود اطلاعات را اعلام و همزمان عمل موازنه را انجام داد از کليد PF18 جهت رويت اقلام سند ميتوان استفاده کرد.
/OPR/TBM/18

رويت اقلام سند ارسال کالا


  MAO67S31  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISS. DOC. ITEMS INQ. *  11:33:14

  MAG99003  LIVE 

 

 

 

   

  DOC. TYPE...: 67  : 

 

  MG. CODE....: 899 : 

 

  STORE NO....: 01  : 

   

  ADMIN.......: 01 : 

 

  REQUEST NO..:  :   

 

  DOC. NO.....: 8499999 : 

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF19>= DOC. INQ.  <PA2 >= SIGN ON   


جهت رويت اقلام اسناد ارسال از اين صفحه تصوير استفاده ميشود.
اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (براي اقلام پروژه) و شماره سند پس از ورود اطلاعات صحيح و زدن کليد
ENTER صفحه تصوير بعد جهت رويت اقلام سند مشاهده ميگردد.

/OPR/TBM/19
  MAO67S32  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE DOCUMENT ITEMS INQUIRY *  11:37:14

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE: 67  :  DOC. NO: 8499999 :  DOC. DATE : 840404 :  PAGE: 1  : 

  DISPATCHER  RECEIVER  ITEM COUNT: 1  : 

  MG. CODE...: 899 :   MG. CODE.....: 810 :  TOTAL QTY.: 100  : 

  STORE NO...: 01  :  STORE NO.....: 01  : TOTAL VAL.:  : 

  ADMIN......: 01 :  ADMIN........: 01 :  HOLD......: H : 

  REQUEST NO.:  :REF. DOC. NO.: 8499999 :  COMPLETE..: U : 

 

  ACT  SEQ ITEM  M.E.S.C.  UNIT  QTY  VALUE  STKCHK CONFIRM TR. STATUS 

  ---- --- ---- ---------- ---- ------ ----------- ------ ------- ---------- 

  10  4299910023  NO  50  AVG  Y  50 

  20  4299910053  NO  50  AVG  Y  50 

   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------  

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FLD_HELP  <PF3 >=  EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD  <PF19>= SELECT  <PF20>=  PRINT  

  

   


جهت رويت کل اقلام اسناد ارسال کالا  صفحه تصوير فوق مشاهده ميگردد. اطلاعات سرسند در قسمت بالاي تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن قرارداده شده اند. به کمک اين صفحه تصوير علاوه بر رويت اطلاعات اقلام ميتوان مغايرتهاي بين اطلاعات سرسند و اقلام را نيز در صورت وجود مشخص نمود. در مقابل هريک از اقلام فوق در ستون اطلاعاتي ACT مي توان حرف " S "  را جهت رويت اطلاعات بيشتري از قلم فوق مشاهده نمود.
اين صفحه تصوير از سه طريق قابل رويت است .
1- از طريق اخذ اطلاعات کليدي سرسند در اين برنامه
2- از طريق تصوير موازنه سند و انتخاب رويت اقلام سند
3- از طريق استفاده از کليد
PF18 در تصاوير برنامه هاي مختلف


/OPR/TBM/19
  
 
تائيد سند ارسال کالا  توسط واحد حسابداري  MAO67S34  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISSUE ACC. CONFIRM. *  11:51:02

  MAG99003   LIVE 

 

  DOC. TYPE...: 67  :  MG. CODE....: 899 : 

  STORE NO....: 01  :  ADMIN.......: 01 :   

  REQUEST NO..:  :  DOC. NO.....: 8499999 : 

 

   

  ITEMS  CONFIRMATION ..... 1 

  DOCUMENT CONFIRMATION ..... 2 

 

   

 

  OPTION : 1 : 

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON  

  
 

در صورتيکه تائيد سند ارسال توسط حابداري در سيستم الزامي گرديده باشد از صفحه تصوير فوق استفاده مي شود. اطلاعات ورودي عبارتندا ز : رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (براي اقلام پروژه ) و شماره سند پس از ورود اطلاعات فوق بطور صحيح مي توان انتخاب شماره 1 را به عنوان تائيد يک به يک اقلام و يا انتخاب شماره 2 را به عنوان تائيد کل اقلام سند در قسمت OPTION  وارد نمود. انتخابهاي فوق به ترتيب در صفحه تصويرهاي بعد نمايش داده شده است. در ضمن اطلاعات ورودي مي بايست در مورد سندي باشد که اولاً عمل موازنه براي آن بطور موفقيت آميز انجام گرفته باشد ثانياً کليه اقلام سند در سيستم اثرگذاري نکرده باشند. کليد PF18 براي رويت اقلام سند وارده و کليد PF19 جهت رويت کليد اسناد MT67 که تاکنون در سيستم ايجاد شده اند مي باشد.

/OPR/TBM/20  MAO67S28  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE ITEM AMENDMENT *  11:52:09

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE..: 67  :  DOC. DATE: 840404 :   DOC. NO.: 8499999 : 

 

  DISPATCHER  ==>  MG. CODE.....: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REQUEST NO...:  :  CONS. CAT.:  : 

  RECEIVER  ==>  MG. CODE.....: 810 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REF. DOC. NO.: 8499999 : 

 

  ITEM COUNT: 2  :  TOTAL QTY....: 100  :  TOTAL VALUE :  : 

  HOLD.........: H :  COMPLETE....: C : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

  SEQ. NO.: 10  :  TRANSFER STATUS : 50 : 

 

  DISPATCHER  ==> ITEM NO.......:  :  MESC: 4299910023 :  UNIT : NO : 

   

  ISSUE QTY.....: 50  :  ISSUE VALUE : AVG  :  CONFIRM : Y : 

  STKCHK. CODE..:  : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 PF1 = SCRN. HELP PF2 = FLD. HELP  PF3 = EXIT  PF5 = REFRESH PF7 = BWD 

 PF8 = FWD  PF9 = FAST PATH  PF13= END DOC PF18= ITEMS  PA2 = SIGN ON  

   


باانتخاب شماره 1 در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق جهت تائيد يک به يک اقلام مشاهده مي شود. در صورتيکه وضعيت انتقال قلمي کمتر از 60 باشد  با ورود حرف " Y " در مقابل عنصر اطلاعاتي " CONFIRM " قلم فوق مورد تائيد و با ورود حرف " N " برروي عنصر اطلاعاتي " CONFIRM " عدم تائيد آن توسط واحد حسابداري اعلام ميگردد. در انتها ميتوان با زدن کليد PF13  اتمام تائيد را اعلام نموده و سند را آماده عمل اثرگذاري (RELEASE) نمود. از کليد PF18 جهت رويت اقلام سند استفاده مي گردد.

/OPR/TBM/20
   MAO67S13  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE DOC. ACCOUNTING CONFIRMATION *  11:54:30

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE....: 67  : 

   

  DISPATCHER  ===>  MG. CODE......: 899 : STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REQUEST NO....:  : 

  CONS. CAT.....:  :   

  DOC. NO.......: 8499999 : 

  DOC. DATE.....: 840404 : 

 

  RECEIVER  ===>  MG. CODE......: 810 : STORE NO.: 01  :  ADMIN: 01 : 

  REF. DOC. NO..: 8499999 : 

 

  ITEM COUNT: 2  :  TOTAL QTY.: 100  :  TOTAL VALUE:  : 

 

 

  HOLD : H :  COMPLETE : C : 

 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF2 >= FIELD_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST_PATH 

 <PF18>= DOC. INQ.  <PF23>= CONFIRM  <PF24>= UNCONFIRM  <PA2 >= SIGN_ON 

 I0185 TRANSFER ISSUE DOCUMENT ITEMS ARE READY FOR (UN)CONFIRMATION با انتخاب شماره 2 در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق جهت تائيد يا عدم تائيد کليه اقلام سند مشاهده مي گردد. در اينجا با فشار دادن کليد PF23 کليه اقلام مورد تائيد قرارگرفته (براي کليه اقلام CONFIRM : Y مي شود) چنانچه کليد PF23 را وارد نمائيم صفحه تصوير بعد جهت انجام عمل اثرگذاري سند فوق مشاهده مي گردد. از کليد PF18 جهت رويت کليه اطلاعات اقلام سند استفاده مي شود.

/OPR/TBM/20

  MAO67S92  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * RELEASE OF TBA/TBS/TBM ISSUE *  11:57:09

  MAG99003  LIVE 

 

  DISPATCHER   

  DOC. TYPE.......: 67  :  ITEM COUNT......: 2  : 

  MG. CODE........: 899 :  TOTAL QTY.......: 100  : 

  STORE NO........: 01  :  TOTAL VALUE.....:  : 

  ADMIN...........: 01 : 

  REQUEST NO......:  :  HOLD............: H : 

  DOC. NO.........: 8499999 :  COMPLETE........: C :   

  DOC. DATE.......: 840404 : 

  CONS. CAT.......:  : 

 

  RECEIVER 

  MG. CODE........: 810 : 

  STORE NO........: 01  : 

  ADMIN...........: 01 : 

  REF. DOC. NO....: 8499999 : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS  <PF22>= RELEASE 

 <PA2 >= SIGN ON 

 I0188 DOCUMENT SUCCESSFULLY BALANCED, NOW IT IS READY TO RELEASE با زدن کليد PF23 در صفحه قبل و تائيد کليه اقلام سند توسط واحد حسابداري تصويرفوق براي انجام عمل اثرگذاري ظاهر ميگردد با فشار دادن کليد PF22 عمل اثرگذاري انجام ميگيرد که در صفحه تصوير بعد نمايش داده شده است . از کليد PF18 جهت رويت اقلام سند استفاده مي شود.

/OPR/TBM/20  MAO67S92  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * RELEASE OF TBA/TBS/TBM ISSUE *  12:03:54

  MAG99003   LIVE 

 

  DISPATCHER 

  DOC. TYPE.......: 67  :  ITEM COUNT......: 11 : 

  MG. CODE........: 899 :  TOTAL QTY.......: 610  : 

  STORE NO........: 01  :  TOTAL VALUE.....:  : 

  ADMIN...........: 01 :   

  REQUEST NO......:  :  HOLD............: H : 

  DOC. NO.........: 8410010 :  COMPLETE........: C : 

  DOC. DATE.......: 840131 :   

 

 

  RECEIVER 

  MG. CODE........: 805 :  RELEASE ITEMS...: 10 

  STORE NO........: 01  :  SUSPEND ITEMS...: 1 

  ADMIN...........: 01 :  HOLD ITEMS......: 

  REF. DOC. NO....: G400027 : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS  <PF22>= RELEASE 

 <PA2 >= SIGN ON   

 W0212 DOCUMENT ITEMS INCOMPLETELY RELEASED 
پس از فشار دادن کليد PF22 و انجام عمل اثرگذاري (RELEASED) در صورت اثرگذاري کليه اقلام سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي سيستم ، عنصر اطلاعاتي " HOLD " از " H " به " T " تبديل وضعيت و پيام فوق در پائين صفحه تصويرظاهر مي گردد. علاوه برنمايش پيغام فوق ، در پــاييــن اطلاعــات ورودي ســه عنــوان بـه صفحــه تصــويـر اضـافـه مـي گـردد کـه عنـوان " RELEASED ITEM " تعداد اقلام موثر بر سيستم و دو عنوان بعدي " HOLD ITEMS " و " SUSPEND ITEMS " تعداد اقلامي را که بر سيستم اثرنکرده اند در آن نمايش مي دهد.
/OPR/TBM/20

اثرگذاري سند ارسال کالا  MAO67S91  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160   * GET INFORM. FOR RELASE OF TBA/TBS/TBM ISSUE *  12:06:27

  MAG99003  LIVE 

 

   

  DOC. TYPE...: 67  : 

   

  MG. CODE....: 899 : 

 

  STORE NO....: 01  :   

 

  ADMIN.......: 01 : 

   

  REQUEST NO..:  : 

 

  DOC. NO.....: 8410010 : 

   

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN. HELP  <PF2 >= FLD. HELP  <PF3 >= EXIT  <PF5 >= REFRESH 

 <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS <PF19>= DOC. INQ. <PA2 >= SIGN ON براي انجام عمل اثرگذاري اسناد ارسال کالا در پرونده هاي مربوطه ازصفحه تصوير فوق استفاده مي شود. اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (براي اقلام پروژه) و شماره سند پس از ورود اطلاعات صحيح و زدن کليد ENTER در صورتيکه سند فوق بطور موفقيت آميز موازنه شده باشد و کليه اقلام آن برروي سيستم اثرگذاري نکرده باشندصفحه تصوير بعد که شامل اطلاعات کامل سرسند است نمايش داده مي شود. کليد PF18 براي رويت اقلام سند وارده و کليد PF19 جهت رويت اطلاعات کليه اقلام اسناد ارسال مي باشد که تاکنون در سيستم ايجاد گرديده اند.

/OPR/TBM/21

  MAO67S92  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * RELEASE OF TBA/TBS/TBM ISSUE *  12:08:41

  MAG99003  LIVE 

 

  DISPATCHER   

  DOC. TYPE.......: 67  :  ITEM COUNT......: 11 : 

  MG. CODE........: 899 :  TOTAL QTY.......: 610  : 

  STORE NO........: 01  :   TOTAL VALUE.....:  : 

  ADMIN...........: 01 : 

  REQUEST NO......:  :  HOLD............: H : 

  DOC. NO.........: 8410010 :  COMPLETE........: C : 

  DOC. DATE.......: 840131 : 

  CONS. CAT.......:  : 

   

  RECEIVER 

  MG. CODE........: 805 : 

  STORE NO........: 01  :   

  ADMIN...........: 01 : 

  REF. DOC. NO....: G400027 : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS  <PF22>= RELEASE 

 <PA2 >= SIGN ON 

 I0188 DOCUMENT SUCCESSFULLY BALANCED, NOW IT IS READY TO RELEASE پس از ورود اطلاعات کليدي در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق جهت انجام عمل اثرگذاري مشاهده مي گردد. در اين وضعيت عنصر اطلاعاتي " COMPLETE " در سرسندمقدار " C " داشته و در پائين صفحه تصوير پيامي وضعيت مذکور را يادآور مي شود. در اين حالت سند آماده اثرگذاري در پرونده هاي مربوطه (RELEASE ) مي باشد که با زدن کليد PF22 عمل اثرگذاري انجام مي گيرد. پيغام مربوط به عمل اثرگذاري در صفحه تصوير بعدنمايش داده شده است.

OPR/TBM/21

  MAO67S92  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * RELEASE OF TBA/TBS/TBM ISSUE *  12:58:04

  MAG99003  LIVE  

  

  DISPATCHER 

  DOC. TYPE.......: 67  :  ITEM COUNT......: 11 : 

  MG. CODE........: 899 :  TOTAL QTY.......: 610  : 

  STORE NO........: 01  :  TOTAL VALUE.....:  : 

  ADMIN...........: 01 : 

  REQUEST NO......:  :  HOLD............: H : 

  DOC. NO.........: 8410010 :  COMPLETE........: C : 

  DOC. DATE.......: 840131 : 

 

   

  RECEIVER 

  MG. CODE........: 805 :  RELEASE ITEMS...: 10 

  STORE NO........: 01  :  SUSPEND ITEMS...: 1 

  ADMIN...........: 01 :  HOLD ITEMS......: 

  REF. DOC. NO....: G400027 : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS  <PF22>= RELEASE 

 <PA2 >= SIGN ON 

 W0212 DOCUMENT ITEMS INCOMPLETELY RELEASED با زدن کليـد PF22 و پس از انجـام عمـل اثـرگـذاري مـوفق (RELEASED ) عنصر اطلاعاتي " HOLD " از " H "  به " T " تبديل وضعيت مي دهد پيام مربوط در پائين صفحه تصوير ظاهر مـيگـردد. علاوه بـرنمـايش پيغام ، در پائين اطلاعات ورودي سه عنوان اضافه مي گردد که عنوان " RELEASED ITEMS " تعــداد اقـــلام مـــوثـــر بــــر سيستـــم و دو عنـــوان بعــدي " SUSPEND ITEMS " , " HOLD ITEMS " تعداد اقلامـي را در سيستـم اثـرگذاري نکرده اند را نمايش مي دهد.

/OPR/TBM/21
  MAO67S92   MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * RELEASE OF TBA/TBS/TBM ISSUE *  13:31:58

  MAG99003  LIVE 

   

  DISPATCHER 

  DOC. TYPE.......: 67  :  ITEM COUNT......: 11 : 

  MG. CODE........: 899 :  TOTAL QTY.......: 610  : 

  STORE NO........: 01  :  TOTAL VALUE.....:  : 

  ADMIN...........: 01 : 

  REQUEST NO......:  :  HOLD............: H :   

  DOC. NO.........: 8410010 :  COMPLETE........: C : 

  DOC. DATE.......: 840131 : 

 

 

  RECEIVER 

  MG. CODE........: 805 :  RELEASE ITEMS...: 10 

  STORE NO........: 01  :  SUSPEND ITEMS...: 1 

  ADMIN...........: 01 :  HOLD ITEMS......: 

  REF. DOC. NO....: G400027 : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF3 >= EXIT  <PF9 >= FAST PATH  <PF18>= DOC. ITEMS  <PF22>= RELEASE 

 <PA2 >= SIGN ON 

( do you confi rm generation of transport  request?(y/n))) 
پس از انجام عمل اثرگذاري در صورتيکه قلم يا اقلامي از سند فوق در سيستم اثرگذاري کرده باشند با زدن هر کليدي جهت خروج پيامي ظاهر شده که در آن تائيديه ايجاد رکورد درخواست حمل و نقل را مي خواهد تائيديه لازم جهت توليد رکورد درخواست حمل بار با واردکردن حرف " Y " و فشاردادن کليد ENTER در اين قسمت انجام ميگيرد و با وارد کردن حرف " N " و فشاردادن کليد ENTER توليد رکورد درخواست حمل بار انجام نخواهد شد.
واردنمودن هرحرف غير از
" Y " به منزله عدم تائيد توليد رکورد درخواست حمل بار خواهد شد.


/OPR/TBM/21


رويت اسناد ارسال کالا


  MAO67S15  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISSUE DOCS. INQUIRY *  13:38:58

  MAG99003   LIVE 

  DOC. TYPE : 67  :  MG. CODE : 899 : 

  STORE NO..: 01  :  ADMIN....: 01 : 

  DATE FROM.: 830101 :  TO.: 830229 : 

  BALANCED DOCUMENTS ..................  1 

  UNBALANCED DOCUMENTS ................  2 

  BALANCED & COMPLETELY RELEASED ......  3   

  ALL OF DOCUMENTS ....................  4 

  BALANCED & COMPLETELY CONFIRMED .....  5 

  BALANCED & INCOMPLETELY CONFIRMED ...  6   

  BALANCED & INCOMPLETELY RELEASED ....  7 

  UNBALANCED & COMPLETELY RELEASED ....  8 

  UNBALANCED & COMPLETELY CONFIRMED ...  9   

  DOCUMENTS WITH NO ITEM ..............  10 

  COMPLETELY RELEASED & NOT RECEIVED...  11 LIKE OPTION 11&ORDER BY XMG.. 13 

  COMPLETELY RELEASED & RECEIVED.......  12 LIKE OPTION 12&ORDER BY XMG.. 14 

   OPTION : 4  : 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1>= SCRN_HELP  <PF2>= FLD_HELP  <PF3>= EXIT  <PF5>= REFRESH 

 <PF9>= FAST_PATH   <PA2>= SIGN_ON 


جهت رويت اسناد ارسال کالا از صفحه تصوير فوق استفاده مي شود اطلاعات ورودي رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني ، بايستي وارد گردد انواع رويت اسناد در حالتهاي مختلف زير جهت کاربر در نظر گرفته شده است.
1- اسنادي که موازنه شده اند.
2- اسنادي که موازنه نيستند.
3- اسنادي که موازنه شده اند و کليه اقلام آنها نيز برروي سيستم اثرگذاري نموده اند.
4- کليه اسناد .
5- اسنادي که علاوه برانجام گرفتن عمل موازنه بطور موفقيت آميز براي آنها تائيديه لازم نيز براي کليه اقلامش ايجاد گرديده است.
6- اسنادي که عمل موازنه براي آنها بطورموفقيت آميز انجام گرفته ولي تائيديه لازم براي کليه اقلامش ايجاد نگرديده است.
7- اسنادي که موازنه شده اند ولي کليه اقلام آن اسناد اثرخود را بر سيستم نگذاشته اند.
8- اسنادي که کليه اقلام آن در سيستم تاثير گذاشته اند ليکن سند آن از حالت موازنه خارج شده است.
9- اسنادي که پس از موازنه و تائيد بعداً از حالت موازنه خارج شده اند.
10- اسنادي که داراي قلم نمي باشد.
11 –اسنادي که کليه اقلام آن درانبار ارسال کننده در سيستم اثرگذاشته ليکن درانباردريافت کننده اثر گذاري نشده است.
جهت رويت اطلاعات اسناد در هريک از حالات فوق مي بايست شماره آنرا در قسمت
" OPITION" وارد نمود که با ورود شماره فوق اطلاعات اسنادي که در وضعيت انتخابي هستند در صفحه تصوير بعد رويت مي گردد به طور مثال با انتخاب شماره 4 صفحه تصوير بعد مشاهده مي گردد   
/OPR/TBM/22

   MAO67S16  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE DOCUMENTS INQUIRY *  13:39:36

  MAG99003   LIVE 

  MG. CODE...: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN.: 01 :  PAGE : 1  : 

  DOC. TYPE..: 67  : SEL.OPT.: 4  : OPT.DESCTN: ALL OF DOCUMENTS  : 

   +-------RECEIVER-------+ 

 ACT.  DOC.  DOC.  ITEM  TOTAL  TOTAL  MG.  STORE  REQUEST 

 CODE  NO.  DATE  COUNT  QTY.  VALUE  CODE  NO.  ADMIN DOC.NO. 

 ---- ------- ------ ---- ------- ------------- ---- ----- ----- ------- 

  8110079 810811  1  10  899  71  01  G300004 

  8110092 810822  1  300  899  71  01  G300003 

  8114010 810720  1  15  820  01  01  G300001 

  8200133 820902  3  450  806  01  01  G300003 

  8200252 820817  1  10105  818  01  01  G300001 

  8210050 820117  10  4850  899  78  01  G300018 

  8210051 820117  11  12600  899  78  01  G300017 

  8210052 820117  11  1435  899  78  01  G300016 

  8210053 820117  11  1180  899  78  01  G300015 

  8210054 820117  11  1910  899  78  01  G300014 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD 

 <PF8 >= FWD   <PF19>= SELECT  <PF20>= PRINT با انتخاب شماره 4 در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق مشاهده مي گردد. اطلاعات کليدي شامل رمز مديريت شماره انبار ، رمز سازماني و نوع سند در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات اسناد شامل شماره سند ، تاريخ سند ، تعداد اقلام ، مقدار کل ، ارزش کل مربوط به انبار ارسال کننده و رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند درخواست مربوط به انبار گيرنده درپائين آن آورده مي شود با وارد نمودن حرف " I " در قسمت " ACT. CODE " مي توان اطلاعات مربوط به اقلام سند را مشاهده نمود و با وارد کردن حرف " S " در محل ياد شده اطلاعات بيشتري از سند در اختيار قرار ميگيرد.

/OPR/TBM/22

رويت اقلام ارسال با وضعيت مشخص   MAO67S35  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * GET INF. FOR TBA/TBS/TBM ISS. SPEC. ITEMS INQ. *  13:49:42

  MAG99003  LIVE 

 

  DOC. TYPE : 67  :  MG. CODE : 899 : 

  STORE NO..: 01  :  ADMIN....: 01 : 

 

  DATE_FROM.: 830101 :  TO.: 831229 : 

 

  HOLD ITEMS ................  1 

  SUSPEND ITEMS .............  2  

  RELEASED ITEMS ............  3 

  CONFIRMED ITEMS ...........  4 

  UNCONFIRMED ITEMS .........  5   

  ALL OF ITEMS ..............  6 

 

   

 

  OPTION : 2 : 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1>= SCRN_HELP  <PF2>= FLD_HELP  <PF3>= EXIT  <PF5>= REFRESH 

 <PF9>= FAST_PATH  <PA2>= SIGN_ON جهت رويت از نحوه عملکرد اقلام اسناد ارسال کالا که تاکنون به سيستم تغذيه شده اند از صفحه تصوير بالا استفاده مي شود که حالتهاي زير را ميتوان بر شمرد.
1- اقلامي که اقدامي جهت اثرگذاري آنها برروي پرونده هاي سيستم انجام نگرفته است.
2- اقلامي که براي اثرگذاري آنها برروي پرونده هاي سيستم اقدام گرديده ولي به هر دليل موفق به اثرگذاري نگرديده اند.
3- اقلامي که برروي پرونده هاي سيستم اثرخود را گذاشته اند.
4- اقلامي که تائيديه لازم جهت آنها انجام گرفته است.
5- اقلامي که تائيد يه لازم جهت آنها انجام نگرفته است.
6- کليه اقلام .
با ورود يکي از شماره هاي انتخابي در سمت
" OPITION " صفحه تصوير بعد جهت رويت اطلاعات اقلام مورد نظر مشاهده مي گردد. انتخاب 6 در صفحه تصوير بعد نمايش داده شده است.
/OPR/TBM/23  MAO67S36  MATERIAL SYSTEM  84/05/02

  0160  * TBA/TBS/TBM ISSUE SPECIFIC ITEMS INQUIRY *  13:50:59

  MAG99003  LIVE 

  DOC. TYPE.: 67  :  PAGE: 1  : 

  OPTION....: 2  :  OPTION DESC.: SUSPEND ITEMS  : 

  MG. CODE..: 899 :  STORE NO.: 01  :  ADMIN : 01 : 

 

  +------- DISPATCHER --------+  RECEIVER   

  A/C ITEM  MESC  UNIT DOC. NO.  MG STORE ADM  QTY.  VALUE  CONFIRM 

  --- ---- ---------- ---- -------- --- ----- ---  ------ ----------- ------- 

  1837227173  NO  8108840  899 77  01  3  AVG  Y 

  1837263513  NO  8310635  899 55  01  3  AVG  Y 

  1948570313  NO  8110476  899 72  01  4  AVG  Y 

  4299910023  NO  8310205  810 01  01  7  AVG  Y 

  4299910053  NO  8310205  810 01  01  1  AVG  Y 

  4299910053  NO  8310211  820 01  01  4  AVG  Y 

  4299910603  NO  8310205  810 01  01  5  AVG  Y 

  4299911003  BT  8310205  810 01  01  43  AVG  Y 

  4299911243  NO  8310135  805 01  01  3  AVG  Y 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 <PF1 >= SCRN_HELP  <PF3 >= EXIT  <PF6 >= TOP  <PF7 >= BWD  <PF8 >= FWD 

 <PF20>= PRINT 


با انتخاب شماره 6 در صفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق جهت رويت اطلاعات اقلام مربوط به اسناد ارسال کالا مشاهده مي گردد. اطلاعات کليدي شامل رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني در بالاي تصوير و اطلاعات اقلام شامل شماره قلم (براي اقلام پروژه ) شماره طبقه بندي کالا ، واحد صدور و شماره سند مربوط به انبار فرستنده و رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني مربوط به انبار گيرنده ، مقدار ، ارزش و تائيديه دربخش پائيني صفحه تصوير مشاهده مي گردد. با وارد کردن حرف " S " و فشار دادن کليد ENTER در ستون اطلاعاتي " A/C " و در مقابل هريک از اقلام مي توان به اطلاعات بيشتري از آن قلم دست يافت .

/OPR/TBM/23

1388/2/27 يكشنبه
....
راهنماي تغذيه ،اصلاح ،حذف سند انتقال كالا بين انبارهاي اصلي (MT57 / MT67 ) 

 فهرست مندرجات

1- مقدمه

2- اطلاعات عمومي راجع به صفحات تصويري :

3- معرفي بخشها ي مختلف يک صفحه تصوير: 

4- فهرست برنامه هاي انتقال کالا بين انبارهاي اصلي :

5- ايجاد سرسند درخواست انتقال کالا بين انبارهاي اصلي:

 6- اصلاح سرسند درخواست انتقال کالا بين انبارهاي اصلي:

7- حذف سرسند درخواست انتقال کالا: 

8- رويت سرسنددرخواست انتقال کالا:

9- ايجاد قلم درخواست انتقال کالا:  

10- اصلاح قلم درخواست انتقال کالا: 

11- حذف قلم درخواست انتقال کالا:

12- رويت اقلام سرسند درخواست انتقال کالا:

13- تائيد درخواست انتقال کالا توسط سفارشات انبار فرستنده:

14- رويت اسناد درخواست انتقال کالا: 

15- رويت اقلام درخواست انتقال کالا:  

16- ايجاد سرسند ارسال کالا: 

 17- اثر گذاري سند ارسال كالا

 18- ايجاد (اصلاح) سر سند ارسال كالا

19- اصلاح سرسند ارسال کالا: 

ادامه.......

 مقدمه:

ازطرفي به علت مسائل اقتصادي / سياسي مشکلات و فوريتهاي عملياتي ايجاب مي نمايد که انبارها در سطح وزارت نفت در مواقع ضروري و حياتي کالاهاي مورد نياز يکديگر را در اسرع وقت تامين نمايند.

در سيستم يکنواخت کالا جهت اين امر مهم تسهيلات مورد نياز پيش بيني شده است و نحوه آن به شرح ذيل ميباشد.

- انبار متقاضي کالا درخواست انتقال کالا را ازطريق ترمينال خود جهت انبار صاحب کالا ارسال ميدارد.

- انبار صاحب کالا پس از رويت درخواست انتقال کالا و ميزان آن به اندازه توانائي خود تمام و يا بخشي از درخواست انتقال کالا را تامين و از انبار خود ارسال ميدارد. (صادر مي نمايد)

- پس از دريافت کالا در انبار متقاضي سند دريافت کالا به سيستم تغذيه مي شود و کالا به موجودي انبار متقاضي اضافه ميشود.

در طول انجام پروسه عمليات انتقال متقاضي کالا مي تواند هر لحظه آخرين وضعيت درخواست خود را از طريق ترمينال خود ره گيري نمايد.

ارتباط از طريق PC داراي WINDOWS و نرم افزار EXTRA
درصورت برقراري ارتباط از طريق PC با نصب نرم افزار EXTRA از طريق سيستم عامل WINDOWS پس از برقراري ارتباط با سيستم ، شكل فوق در صفحه مانيتور ظاهر ميگردد از اين پس كاربر ميتواند با درج حروف MAE در قسمتي كه نشانگر قراردارد و با زدن ENTER وارد محيط سيستم با اطلاعات واقعي LIVE (شكل صفحه 3) گردد.

نحوه ورود به سيستم

درصورت وارد كردن حروف MAE در ابتداي ورود به سيستم (صفحه 2) و ENTER كردن ، شكل بالا ظاهر ميگردد. دراين حالت كاربر بايستي رمز مشخصه (USER ID) و رمز عبور مربوط (PASSWORD) به خود را كه دراختيار واحدها جهت سيستم LIVE قرارداده شده است وارد نمايد. رمز عبور محرمانه بوده و در هنگام وارد نمودن مشاهده نميشود و در هرزمان توسط كاربر قابل تغيير مـي باشـد و كـاربـر ميتـوانـد رمـز عبـور جـديـدي بـراي خـود درنظـر بگيرد و آن را شخصاً در قسمت NEW- PASSWORD وارد نمايد. در اين حالت سيستم رمز عبور جديد را پذيرفته و از آن پس با رمز جديد اجازه ورود داده ميشود.

در تصوير فوق آرم صنعت نفت ديده مي شود و در سمت راست و بالاي تصوير تاريخ و ساعت سيستم نشان داده شـده و درزيـر آن متـن LIVE/MA وجـود دارد كـه مشخصـه سيستم يكنواخت كالا(MATERIAL) مي باشد . درسمت چپ و بالاي تصوير عبارت GSC01S02 وجود دارد كه مشخصه منحصر به فرد اين تصوير مي باشد. لازم به توضيح مي باشد كه هر صفحه تصوير در سيستم داراي چنين مشخصه يا شماره اي ميباشد كه مختص همان تصوير بوده و متمايز از ديگر صفحات تصويري ميباشد و اين درمـواقع رهگيـري اشكـالات كاربران به كارشناسان پشتيباني و نگهداشت سيستم كمك مينمايد. در پائين شماره تصوير عبارت CP14 ديده ميشود. (عبارت بستگي به دستگاهي كه كاربر با آن كار مي كند دارد) اين شماره پايانه ترمينالPC) كاربر ميباشد. و هر ترمينال و PC در سطح سيستم داراي آدرس منحصر به فرد بوده و سيستم از اين طريق ميتواند محل كاربران را دقيقاً تشخيص داده و هنگام ارسال پيام يك كاربر به ديگر كاربر از اين شماره استفاده مي كند.

در پائين آرم صنعت نفت محل تغذيه USER ID , PASSWORD قراردارد همچنين ميتوان با در نظر گرفتن رمز عبور جديد و تغذيه آن درمحل NEW PASSWORD رمز عبور را در هر زمان تغيير داد .درمقابل LANGUAGE اگر حرف Fوارد گردد فهرست اوليه سيستم به زبان فارسي نمايش داده ميشود لكن چون سيستم به زبان انگليسي ميباشد اين قابليت فعلاً كاربردي ندارد . كليـدهـاي فعـال 2 PF و 1 PF نيز در آخرين سطر آمده است كـه اطلاعـات كمكـي در اختيـار مي گذارد . كليد PA2 در همه جاي سيستم براي خروج از سيستم و بستن USER ID مورد استفاده قرار ميگيرد. شرح مفصل اين كليدها در بخش پاياني آمده است.

رابطه صفحات تصويري با يكديگر

در فهرست صفحات تصويري مربوط به هر موضوع انتخابهاي متعدد و زيادي مشاهده ميگردد كه هركدام حسب نياز مورد استفاده قرار ميگيرند و كاربر به تجربه در مي يابد كه چگونه با كمترين صرف وقت بهترين بهره را از سيستم ببرد. ولي بهرحال ذكر نكات ذيل ميتواند مفيد واقع شود.

فرض نمائيد كاربري ميخواهد سند صدور كالا / تقاضا / انتقال كالا وارد سيستم نمايد براي اين منظور كاربر مي بايستي ابتدا سرسند را تغذيه نمايد. چنانچه تغذيه سرسند موفقيت آميز باشد ، سيستم بطور خودكار آماده دريافت اقلام سند ميباشد وبترتيب اقلام سند را ميپذيرد در پايان تغذيه اقلام كاربر توسط كليد PF13اتمام تغذيه اطلاعات سند را اعلام ميدارد در اين حالت سيستم سند را موازنه نموده و آماده اثرگذاري در پرونده هاي سيستم ميباشد. (كليد PF22 جهت اثرگذاري استفاده ميشود)سيستم كليد PF22 را جهت اثر گذاري معرفي مينمايد. دراين حالت اگر كاربر كليد مزبور را استفاده نمايد سند درپـرونده ها تاثير مينمايد. كليه عمليات فوق فقط از طريق ورود به برنامه ايجاد سرسند امكان پذير ميباشد. بنابراين اگر در تغذيه اطلاعات مشكلي پيش نيايد بسياري از انتخابهاي بعدي بطور خودكار توسط سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد. در موارديكه عمليات به شكلي متوقف ميگردد مثلاً تعداد اقلام سند زياد بوده و كاربر درحين تغذيه اطلاعات جهت انجام كاري مجبور به توقف تغذيه اطلاعات است . در اين حالت مي بايستي راه مناسب جهت ادامه عمليات مورد استفاده قرار گيرد. كه حسب مورد يكي از انتخابهاي مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد.

بعضي از انتخابها نيز جهت رويت و گزارش گرفتن از سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد كه هركدام به تناسب نياز كاربر ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

بهرحال نبايستي اين شبهه در ذهن كاربرايجاد شود كه استفاده از همه انتخابها الزامي ميباشد.

درصفحات تصويري مربوط به رويت اطلاعات چنانچه مايل باشيد اطلاعات را از ركورد بخصوصي به بعد مشاهده نمائيد در بخشهائي كه به رنگ سبز ميباشد ، اطلاعات خود را وارد نموده و كليد ENTER را فشار دهيد. دراين صورت سيستم از آن نقطه و يا نزديكترين ركورد به اطلاعات وارده را شروع كرده و از آن به بعد نمايش ميدهد.

اين امكان در مورد گزارش هاي طولاني بسيار مفيد خواهد بود.

*تذكر مهم درمورد كليه صفحات تصويري

پس از ورود اطلاعات و فشاردادن كليد ENTERممكن است اشكال / اشكالاتي دراطلاعات ورودي وجود داشته باشد. در اين صورت پيامي مبني بر وجود اشكال/ اشكالات در پائين صفحه مشاهده ميشود . لذا بايستي اشكال / اشكالات رفع شده و كليد ENTER فشار داده شود واين عمل تا ورود بدون اشكال اطلاعات تکرار شود.

تمام صفحات تصويري سيستم داراي سه بخش بالا ، وسط و پائين ميباشند. بخش بالا داراي سه خط بوده و اطلاعات مربوط به آن صفحه تصوير را ظاهر مي نمايد. بخش پائيني حاوي كليدهاي فعال و يك خط آخر محل ظاهر شدن پيام هاي اخطاري / اطلاعي سيستم مي باشد. مابقي فضاي صفحه يا بخش وسط صفحه تصوير جهت تغذيه اطلاعات كاربر و رويت پاسخهاي سيستم در نظر گرفته شده است.

نحوه دسترسي سريع به سيستم

در اين صفحه تصويري را ه دسترسي سريع به سيستم را نشان مي دهد . براي دسترسي سريع به سيستم ابتدا کاربر وارد سيستم شده مانند شکل فوق و سپس کليد PF9 را انتخاب نمود در مقابل هر يک از پارامترها سيستم اطلاعات مورد نظر را ثبت و کليد ENTER را فشار دهد در اين صورت بخش هاي مرتبط به آن سيستم نمايش داده ميشود.

MA/OPR/TBM

انتخاب

شرح برنامه

PROGRAMDESCRIPTION

OPTION

1

ايجاد سرسند درخواست کالا بين انبارهاي اصلي)57 )

TBM REQUEST HEADER CREATION

01

2

اصلاحسرسند درخواست کالا بين انبارهاي اصلي

TBM REQUEST HEADER AMENDMENT

02

3

ابطال سرسند درخواست کالا بين انبارهاي اصلي

TBM REQUEST HEADER DELETION

03

4

رويت سرسند درخواست کالا بين انبارهاي اصلي

TBM REQUEST HEADER INQUIRY

04

5

ايجاد قلم در سند درخواست کالا بين انبارهاي اصلي

TBM REQUEST ITEM CREATION

05

6

اصلاح قلم از سند درخواست کالا بين انبارهاي اصلي

TBM REQUEST ITEM AMENDMENT

06

7

ابطال قلم از سند درخواست کالا بين انبارهاي اصلي

TBM REQUEST ITEM DELETION

07

8

رويت اقلام سند درخواست کالا بين انبارهاي اصلي

TBM REQUEST DOCUMENT ITEMS INQUIRY

08

9

تائيد درخواست توسط سفارشات انبار ارسال کننده کالا

TBM CONFIRMATION BY DISATCHER ORDERING

09

10

رويت اسناد درخواست کالا بين انبارهاي اصلي

TBM REQUEST DOCUMENTS INQUIRY

10

11

رويت اقلام درخواستي با وضعيت مشخص

TBM REQUEST SPECIFIC ITEMS INQUIRY

11

12

ايجاد سرسند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي (67 )

TBM ISSUE HEADER CREATION

12

13

اصلاح سرسند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

TBM ISSUE HEADER AMENDMENT

13

14

ابطال سرسند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

TBM ISSUE HEADER DELETION

14

15

رويت سرسند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

TBM ISSUE HEADER INQUIRY

15

16

ايجاد قلم در سند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

TBM ISSUE ITEM CREATION

16

17

اصلاح قلم از سند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

TBM ISSUE ITEM AMENDMENT

17

18

ابطال قلم از سند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

TBM ISSUE ITEM DELETION

18

19

رويت قلم / اقلام سند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

TBM ISSUE DOCUMENT ITEMS INQUIRY

19

20

تائيد سند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي توسط حسابداري کالا انبار فرستنده

TBM ISSUE ACCOUNTING CONFIRMATION

20

21

اثرگذاري سند انتقال کالا در پرونده هاي سيستم

RELEASE OF TBM ISSUE

21

22

رويت اسناد انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

TBM ISSUE DOCUMENT INQUIRY

22

23

رويت اقلام ارسالي با وضعيت مشخص

TBM ISSUE SPECIFIC ITEMS INQUIRY

23

ادامه فهرست گزينه هاي مربوط به سند انتقال کالا بين انبارهاي اصلي

صفحه تصويري شماره 7 مربوط به ايجاد / اصلاح / حذف اسناد انتقال کالا بين دو انبار اصلي ميباشد.

اسناد مذکور داراي سه وضعيت درخواست ، صدور و در يافت کالا مي باشند . همچنين انتقال کالا بين انبارهاي فرعي دو انبار اصلي و انبار اصلي با انبار فرعي انبار اصلي دوم نيز توسط گزينه هاي اين صفحه قابل ثبت و رويت مي باشند. رويت اطلاعات اسناد انتقال نيز بصورتهاي مختلف در آن پيش بيني شده است .

MA/OPR/TBM

 ايجاد سرسند درخواست انتقال كالا بين انبارهاي اصلي

از اين صفحه تصوير جهت تغذيه اطلاعات سرسند درخواست انتقال استفاده ميشود. اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، شماره سند و تاريخ سند در بخش انبار گيرنده بايد وارد شود ولي شماره درخواست پروژه (REQUEST NO) در حالتي پر ميشود که انبار گيرنده جهت اقلام پروزه درخواست نموده باشد.

در بخش پائيني بايد اطلاعات انبار فرستنده نظير رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني وارد شود و شماره درخواست پروژه (REQUEST NO) در صورت نياز پر خواهد شد.

در انتهاي صفحه تصوير تعداد قلم و جمع مقادير سرسند پر شده و در پايان کليد ENTERفشار داده خواهد شد که در صورتيکه اشکال / اشکالاتي داشته باشد پيامي مبني بروجود اشکال در پائين صفحه ظاهر خواهد شد که بايستي اشکال/ اشکالات را رفع نموده و مجدداً کليد ENTER فشار داده شود درحالتي که اطلاعات ورودي بدون اشکال باشد . عمل ايجاد سرسند در پرونده هاي مربوطه انجام خواهد شد و فيلدهاي COMPLETE و HOLD بترتيب با حروف U و H پرخواهد شد و صفحه تصوير بعد آماده دريافت اقلام درخواست خواهد شد.

ادامه ايجاد سر سند درخواست انتقال كالا بين انبارهاي اصلي

MA/OPR/TBM/01

چنانچه ايجاد سرسند موفقيت آميز باشد سيستم بطور خودکار اين صفحه را نشان خواهد داد و آماده دريافت اطلاعات اقلام خواهد شد.

اطلاعات پائيني صفحه شامل شماره قلم درخواست (فقط در مورد پروژه ها) ، شماره طبقه بندي کالا ، واحد اندازه گيري ، مقدار مورد نياز ، تاريخ نياز در مقابل انبار گيرنده (RECEIVER) و شماره قلم درخواست (فقط درمورد پروژها) و شماره طبقه بندي کالا و واحد اندازه گيري در مقابل انبار فرستنده DISPATCEHER بايستي پر گردد. و در پايان کليد ENTER فشارداده شود در اين صورت چنانچه اطلاعات ورودي بدون اشکال باشد پيام ثبت موفقيت آميز قلم در پائين سند ظاهر ميشود.

درصورت وجود اشکال / اشکالات پيامي مبني بر وجود اشکال در پائين صفحه تصوير ظاهر ميشود که مي بايستي نسبت به رفع آن اقدام نموده و مجدداً کليد ENTER را فشار دهيد.

بدين ترتيب مي توان اقلام درخواست را در سيستم ثبت نمود. در پايان عمليات تغذيه اطلاعات سند درخواست انتقال کليد PF13 فشار داده شود در اين حالت سيستم سند را موازنه مي نمايد.

در اولين مرحله از ثبت رکورد قلم درخواست در سيستم فيلد TRANSFER با 24 پر ميشودو در مراحل تکميلي اي رمز وضعيت تغيير مي نمايد. شماره رديف قلم (SLQ.NO) توسط سيستم با فواصل 10 داده شده و چنانچه کاربر ضرورت بداند مي تواند شماره قلم را خود وارد نمايد به عنوان مثال در مورد رکوردهاي از قلم افتاده مي توان شماره هاي مابين دو شماره داده شده توسط سيستم را استفاده نمود.

/OPR/TBM/01

ايجاد سرسند درخواست انتقال كالا بينانبارهاي اصلي

چنانچه در صفحه تغذيه اطلاعات قلم کليد PR13 فشار داده شود و اطلاعات سرسند وقلمهاي سند توسط سيستم موازنه شود. اين صفحه تصوير ظاهر خواهد شد که در پائين آن پيام زير ظاهر شده است.

DOCUMENT IS BALANCED

در اين صفحه تصوير اطلاعات سرسند نمايش داده شده و در سمت راست در مقابل فيلد COMPLLTE حرف C درج شده است که به معني کامل شدن سند درخواست انتقال ميباشد.

/OPR/TBM/01

                                              

چنانچه درخواست موازنه سند (استفاده از کليد PF13) انجام شده باشد و بين اطلاعات مندرج در سرسند و اقلام موازنه برقرارنباشد سيستم آن را توسط پيام در پائين صفحه مبني بر وجود اشکال اعلام ميدارد دراين حالت جهت رفع اشکال و مغايرت پيش آمده چندين امکان در اختيار کاربر خواهد بود تا توسط آنها وضعيت موازنه را برقرار سازد که به شرح ذيل ميباشد. جهت هر عمل بايستي شماره مربوطه را در مقابل فيلد SELECT OPION وارد و کليد ENTER را فشار دهد.

اگر شماره يک انتخاب شود سيستم اطلاعات را محفوظ نگهداشته تا در مراجعات بعدي دوباره آن اقدام شود.

اگر شماره 2 انتخاب شود سيستم اقلام مربوط به سند را نشان ميدهد.

اگر شماره 3 انتخاب شود سيستم سرسند را جهت اصلاح در اختيار قرارد ميدهد.

اگر شماره 4 انتخاب شود سيستم صفحه تصوير ايجاد قلم را در اختيار قرار ميدهد.

اگر شماره 5 انتخاب شود سيستم صفحه تصوير اصلاح قلم را در اختيار قرارميدهد.

اگر شماره 6 انتخاب شود سيستم صفحه تصوير حذف قلم را در اختيار قرارميدهد.

پس از انجام عمليات برروي انتخابهاي 5 گانه اخير مي توان مجدداً کليد PF13 را استفاده نمود تا موازنه مجدداً انجام شود و در صورت عدم موازنه مجدداً به همين صفحه بازگشت خواهيد نمود.

01/OPR/TBM/

اصلاح سرسند درخواست انتقال كالا بين انبارهاي اصلي

h

از اين صفحه تصوير بمنظور اصلاح سرسند درخواست انتقال کالا استفاده ميشود اطلاعات کليدي رمز مديريت : شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (فقط در مورد اقلام پروژه) شماره سند بايستي وارد شده و کليد ENTER فشار داده شود که يکي از دو حالت پيش مي آيد .

1- اگر اشکال / اشکالا ت در اطلاعات ورودي وجود داشته باشد در پائين صفحه تصوير پيامي مبني بر وجود اشکال / اشکالات ظاهر ميشود که بايستي آنها را رفع و مجدداً کليد ENTER فشارداده شود و تا رفع کليه اشکالات اين عمل تکرار شود.

2- اگر اطلاعات وارده بدون اشکال باشد صفحه تصوير سرسند درخواست انتقال ظاهر ميشود.

/OPR/TBM/02

در صورتيکه اطلاعات کليدي وارده بدون اشکال باشد اين صفحه تصوير ظاهر ميشود و امکان تغيير در اطلاعات غير کليدي فراهم ميگردد. در پايان اعمال تغييرات بايستي کليد ENTER فشارداده شود که يکي از دو حالت زير پيش خواهد آمد .

1- اشکال/ اشکالاتي وجود دارد که در اين صورت سيستم پيامي مبني بروجود اشکال / اشکالات در پائين صفحه تصوير ظاهر مي نمايد که مي بايستي رفع شده و مجدداً کليد ENTER را فشار دهيد و اين عمل را تا رفع کامل اشکالات تکرار نمائيد.

2- اطلاعات وارده بدون اشکال بوده و پيامي مبني بر موفق بودن اعمال اصلاحات ظاهر ميشود.

کليد PF13 جهت موازنه سند مي تواند مورد استفاده قرارگيرد.

کليد PF18 جهت رويت اقلام سند کاربرد دارد .

/OPR/TBM/02

حذف سرسند درخواست انتقال

اين صفحه تصوير بمنظور حذف سرسند درخواست انتقال مورد استفاده قرارمي گيرد. يک سرسندبه شرطي قابل حذف است که سند آن موازنه نباشد و هيچکدام از اقلام آن در پرونده هاي مربوطه اثرگذاري (T) نکرده باشند.

به عنوان مثال براي هيچيک از اقلامسند نبايستي سند انتقال کالا (ارسال) صادر شده باشد. بهرحال جهت حذف سرسند اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (فقط درمورد اقلام پروژه ) و شماره سند بايستي وارد شده و کليد ENTER فشار داده شودکه يکي از دو حالت زير پيش خواهد آمد.

1- اشکال / اشکالاتي در اطلاعات وارده مشاهده شده و پيامي مبني بر وجود اشکال / اشکالات در پائين صفحه ظاهر ميشود که بايستي اشکال / اشکالاتي رفع شده و کليد ENTER فشارداده شود و اينکار تا رفع کليه اشکالات تکرار گردد.

2- اطلاعات وارده بدون اشکال بوده در اينصورت صفحه تصوير اطلاعات کامل سرسند ظاهر ميشود.

/OPR/TBM/03

 

در صورتيکه اطلاعات سرسند وارده بودن اشکال باشد اين صفحه تصوير ظاهر ميشود که اطلاعات سرسند را نشان ميدهد و پيام PRESS ENTER TO DELETE در پائين صفحه ظاهـر ميشـود پس از فشـار دادن کليـد ENTER سيستـم پيـامي جهت اخذتائيديه ارسال مي نمايد.

PLEASE CONFIRM Y/N

چنانچه حرف " Y " را وارد و کليد ENTER فشارداده شود رکورد سرسند تقاضا از پرونده مربوطه حذف خواهد گرديد و پيام حذف موفق در پائين صفحه ظاهر ميشود.

درصورت انصراف از حذف " N " را وارد و کليد ENTER را فشار دهيد در اينصورت عمل حـذف سـرسنـد درخواست انتقال منتفي تلقي خواهد شد . ضمن آنکه تغذيه هر حرف غير از " Y " همانند " N " عمل خواهد نمود و پيام مربوط به انصراف از حذف در پائين صفحه ظاهر خواهد شد.

/OPR/TBM/03

  رويت سرسند در خواست انتقال كالا

از اين صفحه تصوير جهت رويت اطلاعات سرسند درخواست انتقال کالا استفاده ميشود که در آن اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (فقط در مورد اقلام پروژه ) شماره سند بايستي پر شود و کليد ENTER را فشار دهيد که يکي از دو حالت زير پيش مي آيد .

1- اشکال / اشکالاتي در اطلاعات ورودي وجود دارد که پيامي مبني بر وجود اشکال / اشکالات در پائين صفحه تصوير ظاهر ميشودکه مي بايستي اشکال / اشکالات را رفع نموده و کليد ENTER را فشاردهيد و اينکار را تا رفع کامل اشکالات تکرار نمائيد.

2- اطلاعات وارده بدون اشکال بوده در اين صورت صفحه تصوير سرسند ظاهر خواهد شد.

در صورتيکه شماره سند دردسترس نباشد مي توان ازکليد PF19 جهت رويت اسناد و انتخاب يکي از آنها استفاده نمود.

/OPR/TBM/04

درصورتيکه اطلاعات کليدي وارد ، در صفحه تصوير قبل بدون اشکال باشد اين صفحه تصويرظاهر ميگردد.

علاوه بر اطلاعات سرسند دو فيلد HOLD و COMPLETE نيز در سمت راست صفحه تصويرنشـان داده شـده است کـه وضعيت سنـد را از لحـاظ اثـرگـذاري و موازنه مشخص مي نمايد که به شرح زير ميباشد.

کليه اقلام سند در پرونده اثرگذاري نکرده اند

HOLD = H

کليه اقلام سند درپرونده اثرگذاري کرده اند

HOLD = T

سند موازنه نيست

COMPLETE = U

سند موازنه شده است

COMPLETE = C

/OPR/TBM/04

ايجاد قلم در خواست انتقال كالا

بمنظور ايجاد قلم در سند درخواست انتقال کالا از اين صفحه تصوير استفاده ميشود و بايستي سند موازنه مربوطه کامل نشده باشد يعني محتوي فيلد COMPLETE برابر C نباشد.

در اين صفحه تصوير اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (فقط در مورد اقلام پروژه ) و شماره سند را بايستي وارد نموده و کليد ENTER را فشار دهيد در اينصورت يکي از دو حالت زير پيش خواهد آمد.

1- اشکال /اشکالاتي در اطلاعات وارده وجودداشته باشد پيامي مبني بروجود اشکال / اشکالات در پائين صفحه ظاهر ميشود که بايستي اشکال / اشکالات را رفع نموده و کليد ENTER را فشار دهيد و اين عمل تا رفع کليه اشکالات تکرار گردد.

2- اطلاعات ورودي بدون اشکال بوده وصفحه تصوير تغذيه اطلاعات قلم ظاهر خواهد شد . درصورت در دسترس نبودن شماره سند مي توان از کليد PF19 استفاده کرده و سند مورد نظر را انتخاب نمود.

/OPR/TBM/05

                             

در صورتيکه اطلاعات سرسند بدون اشکال وارد گردد اين صفحه تصوير ظاهر ميگرددکه در بخش بالائي آن اطلاعات سرسند نمايش داده شده و در بخش پائيني آن سيستم آماده دريافت اطلاعات قلم ميباشد.

اطلاعات شماره قلم درخواست پروژه (فقط درمورد اقلام پروژه وارد گردد) ، شماره طبقه بندي کالا ، واحد صدور ، مقدار مورد نياز ، تاريخ نياز به کالا در مقابل انبار گيرنده (RECEIVER) و اطلاعات شماره قلم درخواست پروژه (فقط درمورد اقلام پروژه وارد گردد) ، شماره طبقه بندي کالا و واحد صدور کالا در مقابل انبار فرستنده (DISPACHER) بايستي وارد گردد و کليد ENTER فشار داده شود در اين صورت يکي از دو حالت زير پيش خواهد آمد.

1- اطلاعات ورودي داراي اشکال / اشکالاتي بوده که پيامي مبني بر وجود اشکال / اشکالات در پائين صفحه تصوير ظاهر خواهد شد که بايستي اشکال / اشکالات رفع شده و کليد ENTER را فشار دهيد و اين عمل را تا رفع کليه اشکالات تکرار نمائيد.

2- اطلاعات ورودي بدون اشکال بوده و رکورد در پرونده مربوطه ثبت گرديده و پيام موفق بودن اين عمل ظاهر شده و سيستم صفحه را جهت دريافت قلم بعدي آماده مي نمايد.

زماني که رکورد در پرونده ايجاد مي شود وضعيت انتقال (TRANSFER STATUS) با عدد 24 پر ميشود و بعداً با تکميل اطلاعات با وضعيتهاي ديگري تبديل خواهد شد.

در پايان تغذيه اطلاعات اقلام توسط کليد PF13 مي توان سند را موازنه نمود.

/OPR/TBM/05
اصلاح قلم درخواست انتقال كالا

جهت اصلاح قلمهاي يک سند درخواست از اين صفحه تصوير استفاده ميشود . براي اين منظور اصلاح قلم در صورتي امکان پذير است که سند موازنه نشده باشد. يعني فيلد COMPLETE برابر با C نباشدقلم مربوطه در پرونده هاي مربوطه اثرگذاري نکرده باشد و رمز وضعيت از 60 بزرگتر يا مساوي نباشد. (TRANSFER STATUS)

اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (فقط براي اقلام پروژه هاپر شود) و شماره سند بايستي به سيستم تغذيه گردد و کليد ENTER فشار داده شود در اينصورت يکي از دو حالت زير پيش خواهد آمد.

1- اشکال / اشکالاتي در اطلاعات ورودي وجود دارد و پيامي پيش بيني بروجود اشکال در پائين صفحه تصوير ظاهر ميگردد بنابراين بايستي اشکال / اشکالات را رفع نموده و کليد ENTER را فشار دهيد و اين عمل را تا رفع کامل اشکالات تکرار نمائيد.

2- اطلاعات ورودي بدون اشکال بوده و صفحه تصوير مربوط به اصلاح قلم ظاهر خواهد شد در صورتيکه شماره سند در دسترس نباشد . از کليد PF19 جهت رويت کليه اسناد و انتخاب سند مورد نظر مي توان استفاده کرد.

/OPR/TBM/06

اين صفحه تصوير از دو طريق قابل دستيابي است يکي از طريق صفحه تصوير موازنه سند و انتخاب عدد 5 در آن و ديگري صفحه تصوير اخذ اطلاعات کليدي مربوط به همين صفحه تصوير.

اطلاعات بخش بالاي صفحه تصوير مربوط به سرسند مي باشد که نمي توان آنها را تغيير داد در بخش پائيني صفحه تصوير اطلاعات مربوط به قلم مي باشد. جهت دستيابي به قلم مورد نظر مي توان از کليد PF8 و PF7 استفاده نمود. پس از دستيابي به قلم مورد نظر اصلاحات مورد نظر را انجام داده و کليد ENTER را فشار دهيد که يکي از دو حالت زير پيش خواهد آمد.

1- اشکال /اشکالاتي در اطلاعات ورودي وجود دارد در اين صورت پيامي مبني بر وجود اشکال / اشکالات در پائين صفحه تصوير مشاهده ميگردد که مي بايستي اشکال / اشکالات را رفع نموده و کليد را فشار دهيد و اين عمل را تا رفع کامل اشکالات تکرار نمائيد.

2- در اطلاعات وارده هيچ اشکالي وجود ندارد و پيام مربوط به اصلاح قلم در پائين صفحه ظاهر ميگردد در اين صورت مي توان نسبت به اصلاح قلم ديگري اقدام نمود.

در پايان تغذيه اطالعات مي توان جهت موازنه از کليد PF13 استفاده نمود.

/OPR/TBM/06
حذف قلم درخواست انتقال

از اين صفحه جهت حذف قلم درخواست انتقال استفاده ميشود که ابتدا مي بايستي اطلاعات سرسند وارد شود عمل حذف يک قلم از سند درخواست انتقال در صورتي امکان پذير است که اولاً سند موازنه نشده باشد و ثانياً قلم مربوطه روي پرونده هاي مربوطه اثرگذاري نکرده باشد يعني در حالت اثرگذاري شده (T) نباشد.

جهت حذف قلم مي بايستي رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست (فقط درمورد اقلام پروژه ) و شماره سند پر شود و کليد ENTER فشارداده شود که يکي از دو حالت زير پيش خواهد آمد.

1- اشکال /اشکالاتي در اطلاعات ورودي وجود دارد پيامي مبني بر وجود اشکال/ اشکالات در پائين صفحه ظاهر ميشود که مي بايستي به رفع آن اقدام نمود و سپس کليد ENTER را فشار داد و اينکار را تا رفع کليه اشکالات تکرار نمود.

2- درصورتيکه اطلاعات ورودي بدون اشکال باشند صفحه تصوير مربوط به حذف قلم ظاهرميشود .

در صورتيکه بخواهيم سندهاي موجود را رويت نمائيم و عنداللزوم از ميان آنها انتخاب نمائيم کليد PF19 ميتواند در اين زمينه کمک نمايد. همچنين کليد PF18 اقلام يک سند را نمايش ميدهد.

/OPR/TBM/07

تصوير حذف قلم درخواست از دو طريق قابل رويت است يکي از طريق صفحه تصوير اخذ اطلاعات کليدي جهت حذف و ديگري از طريق صفحه تصوير موازنه و انتخاب شماره مربوط به حذف قلم .

جهت دستيابي به قلم مورد نظر دو راه وجود دارد :

1- توسط کليد PF8 و PF7 اقلام را رويت نموده و قلم مورد نظر را يافته .

2- با درج شماره طبقه بندي کالا ، واحد و شماره قلم درخواست پروژه / خريد مستقيم و فشاردادن کليد ENTER دستور جستجو را به سيستم بدهيم . در صورتيکه اطلاعات ورودي بدون اشکال باشد و سيستم سوابق آن را پيدا نمايد آن را نمايش خواهد داد.

بـايـد تـوجـه داشت قلـمـي قـابل حذف ميباشد که رمز وضعيت انتقال آن TRANSFER STATUS کمتـر از 60 بـاشـد . بهـرحال پس از آنکه سيستم پيام PRESS ENTER TO DELETE را نمايش داد کليد ENTER را فشار دهيد دراينصـورت سيستـم پيـام مـربـوط به اخـذ تـائيـديـه حـذف را ارسال ميدارد PLEASE CONFIRM Y/N در صورت وارد نمودن حرف Y در مقابل پيام و فشار دادن کليد ENTER رکورد مربوطه حذف خواهد شد و پيام موفق بودن حذف رکورد نمايش داده خواهد شد.

درصورت انصراف از حذف رکورد حرف N را وارد و کليد ENTER را فشار دهيد . در اينصورت سيستم پيامي مبني بر منتفي شدن عمل حذف ارسال ميدارد.

وارد نمودن هر حرف غير Y به منزله انصراف از حذف تلقي خواهد شد.

/OPR/TBM/07


رويت اقلام سند درخواست انتقال

اقلام يک سند انتقال توسط اين صفحه تصوير قابل رويت است جهت اين امرميبايستي اطلاعات رمز مديريت شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / خريد مستقيم (فقط درمورد اقلام پروژه / خريد مستقيم پر ميشود) و شماره سند را وارد نموده و با فشار دادن کليد ENTER يکي از حالت زير پيش مي آيد.

1- در اطلاعات ورودي اشکال/ اشکالاتي وجود دارد که پيامي مبني بر وجود اشکال / اشکالاتي در خط آخر ظاهر ميگردد . در اينصورت ميبايستي نسبت به رفع آن اقدام نموده و کليد ENTER را فشار دهيد و اين عمل تا رفع کليه اشکالات تکرار گردد.

2- اطلاعات وارده بدون اشکال بوده در اينصورت صفحه تصوير رويت اقلام سند درخواست ظاهر ميگردد.

/OPR/TBM/08

اين صفحه تصوير اقلام يک سند درخواست انتقال را نمايش ميدهد که از سه طريق قابل دستيابي است .

1- از طريق اخذ اطلاعات کليدي سرسند در اين برنامه

2-از طريق صفحه تصوير موازنه وانتخاب رويت اقلام

3- از طريق استفاده از کليد PF18 در تصاوير برنامه هاي مختلف .

بامشاهده صفحه تصوير اطلاعات سرسند را در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات قلم ها را در قسمت پائين مشاهده مي نمائيد اطلاعات مربوط به انبار فرستنده را تحت عنوان DISPATCHER و اطلاعات انبار گيرنده را تحت عنوان RECEIVER مشاهده مينمائيد . در ستون آخر TRANSFER STATUS آخرين وضعيت هر قلم توسط يک کد دو رقمي نشان داده شده است جهت کسب اطلاعات بيشتر راجع به آن ميتوان از کليد PF2 در آن ستون استفاده نمود .

در صورت نياز به اطلاعات تکميلي راجع به هر قلم ميتوانيد در ستون ACT حرف S را وارد نمائيد و کليد ENTER را فشار دهيد.

/OPR/TBM/08

تاييددرخواست انتقال كالا توسط سفارشات انبارفرستنده

به منظور تائيد اقلام درخواستي سفارشات انبار فرستنده از طريق اين صفحه تصوير اقدام ميگردد.

بنابراين صفحه تصوير فوق توسط واحد سفارشات انبار فرستنده مورد استفاده قرارميگيرد. که اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره درخواست پروژه (فقط در مورد اقلام پروژه / خريد مستقيم وارد شود) مربوط به انبار فرستنده DISPATCHER و همچنين اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند مربوطه به انبار گيرنده RECEIVERبايستي وارد گرديده و کليد ENTER را فشاردهيد در اينصورت يکي از دو حالت زير پيش مي آيد : 1- در اطلاعات ورودي اشکال / اشکالاتي وجود دارد که پيامي مبني بر وجود اشکال / اشکالات در خط پائين ظاهر ميشود که در اينصورت مي بايستي اشکال / اشکالات را رفع نموده و کليد ENTER را فشار دهيد و اين عمل را تا ورود بدون اشکال اطلاعات انجام دهيد.

2- اشکالي در اطلاعات ورودي مشاهده نميشود صفحه تصوير بعد جهت اقلام نمايش داده ميشود همچنين جهت اطلاع از درخواستهائي که جهت انبار شما ارسال شده است ميتوانيداز کليد PF19 استفاده نمائيد.

/OPR/TBM/09

با مشاهده صفحه تصوير فوق جهت دستيابي به اقلام سند درخواست انتقال ميتوان توسط کليد PF8 و PF7 و يا تغذيه اطلاعات کليدي قلم شامل شماره قلم درخواست (درمورد اقلام پروژه / خريد مستقيم ) شماره طبقه بندي کالا و واحد صدور اقدام نمود.

پس از انتخاب قلم و رويت اطلاعات قلم روي صفحه نمايش ميتوانيد در مقابل CONFIRMED QTY مقدار تائيد شده را وارد نمائيد . همچنين مقدار معادل را در مقابل EQUIVALENT QTY وارد نمائيد و کليد ENTER را فشار دهيد. ضمناً به جاي مقدار تائيد شده ميتوانيد يکي از حالتهاي زير را بکار بريد.

خالي : فرصت بيشتري جهت بررسي لازم است لذا چيزي وارد نمي نمائيد.

NIS : انبار موجودي ندارد با مقدار NIS پرميشود.

CAN : درخواست توسط سفارشات CANCEL ميگردد.

پس از ورود اطلاعات و نداشتن اشکال پيامي مبني بر انجام عمل در پائين صفحه ظاهر ميشود و فيلد TRANSFER STATUS متناسب با وضعيت ايجاد شده تغيير مي يابد.

/OPR/TBM/09


رؤيت اسناد درخواست انتقال

جهت رويت اسناد درخواست انتقال از طريق اين صفحه تصوير اقدام ميشود. اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني (کلاً مربوط به انبار درخواست کننده ) را وارد نموده و در مقابل فيلد OPTION يکي از اعداد يک تا ده را بشرح زير وارد نموده و کليد ENTER را فشار دهيد.

1- اسنادي که موازنه هستند.

2- اسنادي که موازنه نيستند.

3- اسنادي که موازنه بوده و اقلام آنها در پرونده هاي مربوطه اثرگذاشته اند.

4- کليه اسناد.

5- اسنادي که موازنه شده و کليه اقلام آنها توسط سفارشات انبار فرستنده تائيد شده اند.

6- اسنادي که موازنه شده ولي کليه اقلام آنها توسط سفارشات انبار فرستنده تائيد نشده اند.

7- اسنادي که موازنه شده ولي کليه اقلام آنها در پرونده ها تاثير نگذاشته اند.

8- اسنادي که موازنه نشده ولي کليه اقلام آنها در پرونده ها تاثير گذاشته اند.

9- اسنادي که موازنه نيستند ولي اقلام آنها توسط سفارشات انبار فرستنده تائيد شده اند.

10- اسنادي که قلم ندارند.

درصورتيکه اطلاعات وارده داراي اشکال / اشکالاتي باشند پيامي مبني بر وجود اشکال / اشکالات مشاهده ميگردد که ميبايستي اشکال مربوطه رفع و مجدداً کليد ENTER فشارداده شود واين عمل تا تغذيه بدون اشکال اطلاعات ورودي انجام پذيرد.

در صورتيکه اطلاعات ورودي بدون اشکال باشد صفحه تصوير بعد ظاهر ميشود.

0opr/t bm/10

                                        

در اين صفحه تصوير با توجه به شماره انتخابي در صفحه تصوير قبل اطلاعات اسناد نمايش داده ميشود. اطلاعات بالاي صفحه تصوير از صفحه تصوير قبلي آمده است و در بخش پائيني صفحه تصوير کليه اسنادي که داراي شرايط انتخابي باشند نمايش داده ميشود.

چنانچه بخواهيم اقلام مربوط به هر سند را رويت نمائيم در ستون ACT CODE حرف I را وارد نموده کليد در صورتيکه حرف S وارد شود اطلاعات بيشتري راجع به آن سند ظاهر ميگردد.

/OPR/TBM/10


رويت اقلام درخواست انتقال كالا

جهت رويت اقلام اسناد مختلف با وضعيت مشخص از اين صفحه تصوير استفاده ميشود وضعيت معين و مشخص را باشماره 1 الي 12 به شرح زير در مقابل فيلد OPTION وارد و کليد ENTER را فشار دهيد .

1- اقلامي که در اولين مرحله درخواست هستند (TR NSFR . STATUS:24)

2- اقلامي که نبود موجودي (NIS) آنها در انبار فرستنده توسط واحد سفارشات مربوطه اعلام گرديده است .

3- اقلامي که درخواست آنها توسط واحد سفارشات انبار فرستنده لغو گرديده است .(TRANSF. STATUS :45)

4- اقلامي که درخواست آنها توسط واحد سفارشات انبار فرستنده تائيد گرديده است (TRANSF . STATUS :50)

5- اقلامـي که صدور آنها از انبار فرستنده نسبت به تاريخ درخواست نياز با تاخير مواجهه شده اند (TRANSF. STATUS :55)

6- اقلامـي کـه مقـدار صـدور آنهـا در سنـد ارسـال کـالا " NIS " وارد گرديده (TRANSF . STATUS :60)

7- اقـلامي کـه سنـد صـدور کــالا جهـت درخـواست آنـها صادر گرديده است . (TRANSF STATUS :69)

8- اقلامي که پس ازخروج جنس از انبار فروشنده در رسيد به انبار گيرنده نسبت به زمان درخواست نياز تاخير انجام گرفته است. (TRNSF .S STATUS76)

9- اقلامي که توسط انبار گيرنده رسيد شده اند (TRNSF.STATUS : 79)

10- اقلامي که مقدار رسيد آن به انبار گيرنده با مقدار ارسال شده از انبار فرستنده اختلاف دارد . (TRNSF.STATUS : 81)

11- اقلامي که رسيد آن به انبار گيرنده برابر با مقدار ارسالي از انبار فرستنده ميباشد و در سيستم با هم تطابق يافته اند . (TRANSF . STATUS : 99)

چنانچه اطلاعات وارده داراي اشکال / اشکالاتي باشد پيامي مبني بر وجود اشکال در پائين صفحه تصوير ظاهر ميگردد. در اينصورت اشکال / اشکالات را رفع و کليد ENTER را فشار دهيد و اين عمل را تا ورود بدون اشکال اطلاعات ادامه دهيد. در صورتيکه اطلاعات وارده بدون اشکال باشد برمبناي شماره انتخابي اطلاعات در صفحه تصوير بعدنمايش داده ميشود.opr/tbm/10

به عنوان مثال : با انتخاب شماره 12 (رويت همه اقلام ) درصفحه تصوير قبل ، صفحه تصوير فوق جهت رويت اقلام درخواستي مشاهده ميگردد. اطلاعات شماره انتخابي ، شرح انتخابي ، رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني در بالاي تصوير و اطلاعات اقلام شامل شماره قلم (براي اقلام پروژه) ، شماره طبقه بندي ، واحد و شماره سند انبار گيرنده (RECEIVER) و رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني انبار فرستنده (DISPATCHER) تاريخ نياز مقدار ووضعيت انتقال قيمت پائين صفحه تصوير رويت ميگردد . با وارد کردن حرف " S " در ستون اطلاعاتي " ACT.CODE " در مقابل هريک از اقلام ميتوان به اطلاعات بيشتري از آن قلم دست يافت .

/OPR/TBM/11

 ايجاد سرسند ارسال كالا

از اين صفحه تصوير جهت ايجاد سرسند ارسال کالا از انبار فرستنده به انبار گيرنده استفاده ميشود. اطلاعات ورودي انبار فرستنده شامل رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، درخواست پروژه (براي اقلام پروژه) شماره و تاريخ سند ، اطلاعات ورودي انبار گيرنده شامل رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند درخواست مي باشند. پس از ورود اطلاعـات فـوق تعـداد قلـم ، مقـدار کـل (در صورتيکه مقدار اقلام را NIS وارد کنيم مي تواند خالي بماند) و تعداد کل ارزش (در صورتيکه انتقال کالا بين انبارهاي دو مديريت متفاوت انجام گيرد)مي بايست وارد گردد. باورود اطلاعات صحيح و زدن کليد ENTER با ايجاد سرسند صفحه تصوير بعد ظاهر ميگردد. چنانچه عنصر اطلاعاتي REF.DOC.NO خالي باشد ، سيستم شماره درخواستي را جهت آن توليد مي نمايد، پس از ايجاد اين شماره درخواست و ايجاد اقلام آن حتماً مي بايست تائيد واحد سفارشات (توسط انتخاب 09) براي اقلام درخواست ايجادي توسط سيستم انجام گيرد.

PR/TBM/12


اين صفحه تصوير پس از ايجاد سرسند جهت ورود اطلاعات اقلام سند مشاهده ميگردد. در قسمت بالاي صفحه تصوير اطلاعات سرسند و در پائين آن اطلاعات اقلام قرارگرفته اند.

اطلاعات " COMPLETE ; " U " HOLD : H " در سرسند نشاندهنده انجام نگرفتن عمل موازنه و اثرگذاري کليه اقلام سند مي باشند. اطلاعات ورودي اقلام شامل شماره قلم (براي اقلام پروژه ) ، شماره طبقه بندي کالا واحد صدور ، مقدار ارسال ( که مي تواند NIS نيز وارد گردد) و ارزش ارسال (براي انتقالاتي که بين انبارهايمديريت مختلف انجام ميگيرد) است . پس از ورود اطلاعات صحيح و زدن کليد ENTER اطلاعات وارده در سند فوق ثبت شده و مي توان اطلاعات قلم بعدي را وارد نمود. فيلد SEQ.NO را سيستم درموقع ايجاد اقلام بطور خودکار به فواصل ده تائي در نظر ميگيرد. چنانچه قلمي جا افتاده باشد . در هنگام تغذيه آن به سيستم کاربر مي تواند شماره SEQ.NO را طوري وارد نمايد که مابين قلم هاي مربوطه قرارگيرد. مثلاً اگرچهارمين قلم را بخواهيم وارد نمائيم اگر شماره 36 را انتخاب نمائيم ، قلم مربوطه در جايگاه مناسب خود قرارميگيرد.

با ورود اطلاعات آخرين قلم ( پس از فشار دادن کليد ENTER ) کليد PF13 به عنوان اتمام ورود اطلاعات سند فشار داده ميشود که در اينصورت صفحه تصوير بعد جهت اعلام موفق بودن عمل موازنه مشاهده مي گردد. در صورت عدم موفقيت عمل موازنه صفحه تصوير مربوط به عمليات موازنه مشاهده مي گردد. در ضمن از کليد PF18 جهت رويت اقلام سند و PF19 براي رويت اقلام درخواستي مي توان استفاده نمود.

/OPR/TBM/12

بازدن کليد PF13 در صفحه تصوير قبل و با انجام عمل موازنه صفحه تصوير فوق ظاهر ميگردد. چنانچه مغايرتي بين اطلاعات تعداد اقلام و مقدارکل در سرسند و اطلاعات اقلام واردشده وجود نداشته باشد عنصر اطلاعاتي " COMPLETE " مقدار " C " گرفته و در پائين صفحه تصوير پيغام يادشده ظاهر مي گردد. در اين حالت سند آماده انجام عمل اثرگذاري و تاثير در پرونده ها (RELEASE) مي باشد که با زدن کليد PF22 عمل اثرگذاري سند انجام مي گيرد. چنانچه تائيد حسابداري براي سند فوق در سيستم الزامي شده باشد در پائين صفحه تصوير پيغام : DOCUMENT IS BALANCED ظاهر گشته و کليد PF22 نيـز در صفحـه تصـويـر مشاهده نخواهد شد. در نتيجه براي انجام عمل اثرگذاري مي بايست واحد حسابداري انتخاب 20 را وارد نموده و سپس عمل اثرگذاري را به انجام رساند.

/OPR/TBM/12

پس از زدن کليد PF22 و انجام اثرگذاري (RELEASE) در صورت اثرگذاري کليه اقلام سند برروي پايگاههاي اطلاعاتي سيستم ، عنصر اطلاعاتي " HOLD " از " H "  به" T " تبديل وضعيت ميدهد و پيام فوق در پائين صفحه تصوير ظاهر ميگردد. علاوه بر نمايش پيغام فوق ، در پائين و سمت راست اطلاعات ورودي سه عنوان به صفحه تصوير اضافه ميگردد که عنوان " RELEASED ITEM " تعداد اقلام اثرگذاري شده و عنوان بعدي HOLD ITEM و SUSPEND ITEMS تعداد اقلامي را که بر سيستم اثرنکرده اند در آن نمايش ميدهد.

/OPR/TBM/12

اثرگذاري سند ارسال كالا

 


پس از انجام عمل اثرگذاري در صورتيکه قلم يا اقلامي از سند فوق در سيستم اثرگذاري کرده باشندبا زدن هر کليدي جهت خروج ، پيغام بالا در صفحه تصوير ظاهر مي گردد. تائيديه لازم جهت ايجاد رکورد درخواست حمل بار براي شرکت حمل و نقل و ترخيص کالا ظاهر مي شود که با وارد کردن حروف " Y " در اين قسمت و فشار دادن کليد ENTER تائيد انجام ميگيرد و با وارد کردن حرف " N " و فشاردادن کليد ENTER از ايجاد درخواست حمل بار توسط سيستم جلوگيري مي شود.

تغذيه هر حرف غير از " Y " به منزله انصراف از ارسال درخواست حمل بار جهت شرکت حمل و نقل تلقي خواهد شد.

/OPR/TBM/12

 ايجاد (اصلاح )سرسندارسال كالا

پس از ايجـاد سرسند ورود اطلاعات مربوط به اقلام بازدن کليد PF13 عمل موازنه انجام مي گيرد. چنانچه بين اطلاعات اقلام وارده و اطلاعات سرسند مغايرتي وجود داشته باشد عمل موازنه موفقيت آميز نبوده و صفحه تصوير فوق ظاهر مي شود. علت موازنه نبودن اطلاعات سرسند و اقلام بصورت پيغام در پائين صفحه تصوير فوق آورده مي شود . در اين صفحه تصوير اطلاعات سرسند تکرار مي گردد و سپس 6 امکان زير جهت کمک به اصلاح ورفع مغايرت بوجود آمده در اختيار استفاده کننده قرارمي گيرد:

1- ضبط و نگهداري سند تا رسيدگي بعدي4- رويت اقلام

2- تصحيح اطلاعات سرسند5- اضافه نمودن قلم

3- تصحيح اقلام6- حذف قلم

استفاده کننده مي تواند شماره يکي از انتخابهاي فوق را روي اطلاعات SELECT OPTION وارد نمايد که با وارد کردن شماره فوق يکي از شش صفحه بعد را مي توان مشاهده نمود.

/OPR/TBM/12

با انتخاب شماره 1 در صفحه تصوير موازنه پس از ضبط و نگهداري اطلاعات وارد شده ، سيستم آماده ورود سرسند بعدي گشته و صفحه تصوير بالا بدين منظور ظاهر مي گردد.

/OPR/TBM/12

اصلاح سرسند ارسال كالا

با انتخـاب شمـاره 2 در صفحه تصوير موازنه صفحه تصوير فوق جهت اصلاح سرسند ظاهر مي گردد.

در اين صفحـه تصـويـر اطلاعـات تـاريـخ سنـد ، تعـداد اقـلام ، مقـدار کل و مقدار کل ارزش ( درصورتيکه انتقال بين انبارهاي دو مديريت مختلف انجام گيرد) قابل اصلاح مي باشند پس از انجام اصلاحات لازم مي توان کليد PF13 را جهت اعلام اتمام ورود اطلاعات واردنمود که همزمان عمل موازنه مجدداً انجام خواهد گرفت . با زدن کليد PF18 مي توان اقلام سند فوق را مشاهده کرد.

/OPR/TBM/12

اصلاح سرسندارسال كالا

با انتخاب اصلاح قلم ( انتخاب شماره 3) درصفحه تصوير موازنه اسناد ، صفحه تصوير بالا رويت مي شود. در قسمت بالاي صفحه تصوير اطلاعات مربوط به سرسند و در پائين آن اطلاعات اقلام آورده شده است . مقدار و ارزش براي انتقالاتيکه بين انبارهاي دو مديريت مختلف انجام مي گيـرد درايـن صفحه تصوير قابل اصلاح مي باشند. به کمک کليدهاي PF7 و PF8 مي توان به اقلاممورد نظر دسترسي و اطلاعات آنهارا اصلاح نمود. ضمن آنکه مي توان شماره قلم ( جهت اقلام پروژه / هزينه مستقيم ) شماره طبقه بندي کالا و واحد صدور را تغذيه نموده تا سيستم قلم فوق را پيدا نمايد. پس از انجام هر اصلاح مي بايست کليد ENTER را جهت ثبت آن واردنمود. پس از اصلاح اطلاعات اقلام مي توان با زدن کليد PF13 اتمام ورود اطلاعات سند را اعلام نمود تا همزمان عمل موازنه انجام پذيرد. با زدن کليد PF18ميتوان اقلام سند را مشاهده نمود.

/OPR/TBM/12


1386/3/21 دوشنبه
....
درخواست برگشت کالا به انبار (MT74R) 

 

فهرست مندرجات

 1- مقدمه:
 2- اطلاعات عمومي راجع به صفحات تصويري:
 3- فهرست برنامه هاي برگشت كالا به انبار :
 4- ايجاد سرسند برگشت كالا به انبار :
 5- اصلاح سرسند برگشت كالا به انبار:
 6- حذف سرسند برگشت كالا به انبار:
 7- رويت سرسند برگشت كالا به انبار:
 8- ايجاد قلم در سند برگشت كالا:
 9- اصلاح قلم سند برگشت كالا به انبار:
 10- حذف قلم از سند برگشت كالا به انبار:
 11-رويت اقلام سند برگشت كالا به انبار:
 12- تائيد شماره حساب سند برگشت كالا به انبار:
 13- اثرگذاري سند درپرونده هاي سيستم:
 14- رويت اسناد  به انباربرگشت كالا در وضعيتهاي خاص:
 15- رويت اقلام در وضعيت مشخص:

 

                                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                              

1- مقدمه :

درانبارهاي شركت ملي گاز ايران مصرف كنندگان كالا (قسمت مهندسي پالايشگاهها ، خطوط انتقال گاز ، تعميرات ، واحدهاي عمليات و ……) كالاهاي مورد نياز خود را توسط اسناد صدور كالا ازانبار دريافت نموده و به مصرف ميرساند چنانچه كالايي مازاد برمصرف بر جاي بماند ، مصرف كنندگان ميتوانند كالاي مذكور را به انبار برگشت دهند.

دراين مجموعه نحوه برگشت كالا به انبار تشريح شده است.

 


 

2-ارتباط از طريق PC داراي WINDOWS و نرم افزار EXTRA

درصورت برقراري ارتباط از طريق PC با نصب نرم افزار EXTRA از طريق  سيستم عامل WINDOWS  پس از برقراري ارتباط با سيستم ، شكل فوق در صفحه مانيتور ظاهر ميگردد از اين پس كاربر ميتواند با درج حروف MAE در قسمتي كه نشانگر قراردارد و با زدن ENTER وارد محيط سيستم با اطلاعات واقعي LIVE (شكل صفحه 3) گردد.

 


 

نحوه ورود به سيستم

درصورت وارد كردن حروف MAE در ابتداي ورود به سيستم (صفحه 2) و ENTER كردن ، شكل بالا ظاهر ميگردد. دراين حالت كاربر بايستي رمز مشخصه (USER ID) و رمز عبور مربوط (PASSWORD) به خود را كه دراختيار واحدها جهت سيستم LIVE قرارداده شده است وارد نمايد. رمز عبور محرمانه بوده و در هنگام وارد نمودن مشاهده نميشود و در هرزمان توسط كاربر قابل تغيير مـي باشـد و كـاربـر ميتـوانـد رمـز عبـور جـديـدي بـراي خـود درنظـر بگيرد و آن را شخصاً در قسمت NEW- PASSWORD وارد نمايد. در اين حالت سيستم رمز عبور جديد را پذيرفته و از آن پس با رمز جديد اجازه ورود داده ميشود.

در تصوير فوق آرم صنعت نفت ديده مي شود و در سمت راست و بالاي تصوير تاريخ و ساعت سيستم نشان داده شـده و درزيـر آن متـن LIVE/MA وجـود دارد كـه مشخصـه سيستم يكنواخت كالا  (MATERIAL) مي باشد . درسمت چپ و بالاي تصوير عبارت GSC01S01 وجود دارد كه مشخصه منحصر به فرد اين تصوير مي باشد. لازم به توضيح مي باشد كه هر صفحه تصوير در سيستم داراي چنين مشخصه يا شماره اي ميباشد كه مختص همان تصوير بوده و متمايز از ديگر صفحات تصويري ميباشد و اين درمـواقع رهگيـري اشكـالات كاربران به كارشناسان پشتيباني و نگهداشت سيستم كمك مينمايد. در پائين شماره تصوير عبارت 0109 ديده ميشود. (عبارت بستگي به دستگاهي كه كاربر با آن كار مي كند دارد) اين شماره پايانه ترمينال  PC) كاربر ميباشد. و هر ترمينال و PC در سطح سيستم داراي آدرس منحصر به فرد بوده و سيستم از اين طريق ميتواند محل كاربران را دقيقاتشخيص داده و هنگام ارسال پيام يك كاربر به ديگر كاربر از اين شماره استفاده مي كند.

در پائين آرم صنعت نفت محل تغذيه USER ID , PASSWORD قراردارد همچنين ميتوان با در نظر گرفتن رمز عبور جديد و تغذيه آن درمحل NEW PASSWORD رمز عبور را در هر زمان تغيير داد .  درمقابل LANGUAGE اگر حرف F  وارد گردد فهرست اوليه سيستم به زبان فارسي نمايش داده ميشود لكن چون سيستم به زبان انگليسي ميباشد اين قابليت فعلاً كاربردي ندارد . كليـدهـاي فعـال 2 PF و 1 PF نيز در آخرين سطر آمده است كه اطلاعات كمكي در اختيار مي گذارد . كليد PA2 در همه جاي سيستم براي خروج از سيستم و بستن USER ID مورد استفاده قرار ميگيرد. شرح مفصل اين كليدها در بخش پاياني آمده است.


 

رابطه صفحات تصويري با يكديگر

در فهرست صفحات تصويري مربوط به هر موضوع انتخابهاي متعدد و زيادي مشاهده ميگردد كه هركدام حسب نياز مورد استفاده قرار ميگيرند و كاربر به تجربه در مي يابد كه چگونه با كمترين صرف وقت بهترين بهره را از سيستم ببرد. ولي بهرحال ذكر نكات ذيل ميتواند مفيد واقع شود.

فرض نمائيد كاربري ميخواهد سند صدور كالا / تقاضا / انتقال كالا وارد سيستم نمايد براي اين منظور كاربر مي بايستي ابتدا سرسند را تغذيه نمايد. چنانچه تغذيه سرسند موفقيت آميز باشد ، سيستم بطور خودكار آماده دريافت اقلام سند ميباشد وبترتيب اقلام سند را ميپذيرد در پايان تغذيه اقلام كاربر توسط كليد PF13  اتمام تغذيه اطلاعات سند را اعلام ميدارد در اين حالت سيستم سند را موازنه نموده و آماده اثرگذاري در پرونده هاي سيستم ميباشد. (كليد PF22 جهت اثرگذاري استفاده ميشود)سيستم كليد PF22 را جهت اثر گذاري معرفي مينمايد. دراين حالت اگر كاربر كليد مزبور را استفاده نمايد سند درپـرونده ها تاثير مينمايد. كليه عمليات فوق فقط از طريق ورود به برنامه ايجاد سرسند امكان پذير ميباشد. بنابراين اگر در تغذيه اطلاعات مشكلي پيش نيايد بسياري از انتخابهاي بعدي بطور خودكار توسط سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد. در موارديكه عمليات به شكلي متوقف ميگردد مثلاً تعداد اقلام سند زياد بوده و كاربر درحين تغذيه اطلاعات جهت انجام كاري مجبور به توقف تغذيه اطلاعات است . در اين حالت مي بايستي راه مناسب جهت ادامه عمليات مورد استفاده قرار گيرد. كه حسب مورد يكي از انتخابهاي مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد.

بعضي از انتخابها نيز جهت رويت و گزارش گرفتن از سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد كه هركدام به تناسب نياز كاربر ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

بهرحال نبايستي اين شبهه در ذهن كاربرايجاد شود كه استفاده از همه انتخابها الزامي ميباشد.

درصفحات تصويري مربوط به رويت اطلاعات چنانچه مايل باشيد اطلاعات را از ركورد بخصوصي به بعد مشاهده نمائيد در بخشهائي كه به رنگ سبز ميباشد ، اطلاعات خود را وارد نموده و كليد ENTER را فشار دهيد. دراين صورت سيستم از آن نقطه و يا نزديكترين ركورد به اطلاعات وارده را شروع كرده و از آن به بعد نمايش ميدهد.

اين امكان در مورد گزارش هاي طولاني بسيار مفيد خواهد بود.


 

*  تذكر مهم درمورد كليه صفحات تصويري

پس از ورود اطلاعات و فشاردادن كليد ENTER  ممكن است اشكال / اشكالاتي دراطلاعات ورودي وجود داشته باشد. در اين صورت پيامي مبني بر وجود اشكال  / اشكالات در پائين صفحه مشاهده ميشود . لذا بايستي اشكال / اشكالات رفع شده و كليد ENTER فشار داده شود واين عمل تا ورود بدون اشكال اطلاعات تكرار شود.


 

معرفي بخشهاي مختلف يك صفحه تصوير

پس از آنكه كاربر وارد سيستم شد صفحه تصوير فوق ديده ميشود. كه در آن سيستم هاي قابل دستيابي رويـت ميشـود بـراي وارد شـدن به هر سيستم بايستي مشخصه آن (SYSTEM ID) را در مقابل SELECT OPTION وارد نموده و سپس كليد ENTER را فشار داد در اين صورت بخش هاي مرتبط با آن سيستم نمايش داده مي شود. و به همين ترتيب در مورد صفحات تصويري بعدي عمل مي شود.

تمام صفحات تصويري سيستم داراي سه بخش بالا ، وسط و پائين ميباشند. بخش بالا داراي سه خط بوده و اطلاعات مربوط به آن صفحه تصوير را ظاهر مي نمايد. بخش پائيني حاوي كليدهاي فعال و يك خط آخر محل ظاهر شدن پيام هاي اخطاري / اطلاعي سيستم مي باشد. مابقي فضاي صفحه يا بخش وسط صفحه تصوير جهت تغذيه اطلاعات كاربر و رويت پاسخهاي سيستم در نظر گرفته شده است.


 

دراين تصوير راه دسترسي سريع به سيستم را نشان مي دهد. براي دسترسي سريع به سيستم ابتدا كاربر وارد سيستم شده مانند شكل فوق و سپس كليد PF9 را انتخاب نمود در مقابل هريك از پارامترهاسيستم اطلاعات مورد نظر را ثبت و كليد ENTER را فشار دهد در اين صورت بخش هاي مرتبط به آن سيستم نمايش داده ميشود .

          MA/OPR/RTS

 


 

 

3- فهرست برنامه كلي سند برگشت كالا به انبار :

 

از اين صفحه تصوير جهت ثبت اطلاعات سند برگشت كالا به انبار استفاده ميشود . كه مي توان سند مربوطه را قبل از اثرگذاري اصلاح و يا حذف نمود و حسب نياز در وضعيتهاي كوناگون اسناد برگشت كالا را رويت نمود.

بـه منظـور دستيـابي به هـريك از آنهـا مي بايست شمـاره قسمت مربـوطه درمقـابل SELECT OPTION تايپ و سپس ENTER  گردد.


 

فهرست برنامه كلي سند برگشت كالا به انبار

 

1-      ايجاد سرسند برگشت كالا به انبار

2-       اصلاح سرسند برگشت كالا به انبار

3-       حذف سرسند برگشت كالا به انبار

4-      رويت سرسند برگشت كالا به انبار

5-       ايجاد قلم برگشت كالا به انبار

6-       اصلاح قلم برگشت كالا به انبار

7-       حذف قلم حواله صدور كالا

8-      رويت اقلام سند برگشت كالا به انبار

9-      تاييد شماره حساب برگشت كالا به انبار

10-   اثرگذاري سند برگشت كالا به انبار

11-   رويت اسناد برگشت كالا به انبار

12-   رويت اسناد برگشت كالا در وضعيت مشخص


 

4- ايجاد سرسند برگشت كالا به انبار:

 

 

درمواردي كه واحدهاي مصرف كننده كالاهاي انبار ، كـالاي مـازاد بـرنيـاز خـود را به انبـار بـرگشت ميدهنـد ازاين صفحه تصوير كه به صورت نمونه پر شده است جهت تغذيه سرسند برگشت كالا به انبار (MT74R) استفاده ميشود ، ‌اطلاعات ورودي شامل : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / برنامه اي (درمورد اقلام پروژه پر ميشود) ، رمز سازماني شماره درخواست پروژه / برنامه اي (درمورد اقلام پروژه پر ميشود) ، شماره سند ، تاريخ سند ، نمودار مصرف معمولا خالي مي باشد ، شماره حساب ، تعداد اقلام ، جمع مقدار ، و جمع قيمت ميباشد.

با ورود اطلاعات صحيح و فشار دادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت ورود اطلاعات اقلا م برگشتي مشاهده ميگردد. درصورت وجود اشكال در اطلاعات ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد رويت گردد.

OPR/RTS/01              

 

 

ازاين صفحه تصوير جهت ورود اطلاعات اقلام استفاده ميگردد . اطلاعات سرسند دربالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن نمايش داده شده است . حروف COMPLETE:U و HOLD:H در سرسند به ترتيب نشاندهنده انجام نگرفتن عمل موازنه و اثرگذاري سند فوق ميباشد. اطلاعات ورودي اقلام شامل شماره قلم (براي اقلام پروژه / برنامه اي) شماره طبقه بندي ، واحد و مقدار درخواست ميباشد ، پس از وروداطلاعات فوق و فشاردادن كليد ENTER اطلاعات در صورت صحيح بودن با ظاهر شدن پيغام : پيام فوق

درپائين صفحه و صفحه تصوير آماده ورود اطلاعات قلم بعدي ميگردد . درصورت غلط بودن اطلاعات ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود. بهمين ترتيب ميتوان كليه اقلام برگشتي را وارد نمود و در انتها با فشار دادن كليد PF13  از صفحه تصوير فوق خارج گرديد. شماره سري هر قلم توسط سيستم بصورت ضريبي از 10 به اقلام وارده اختصاص مي يابد كه در صورت لزوم آنرا نيز ميتوان بطور دلخواه فقط در صورت تكراري نشدن تغيير داد.

كليد PF18  جهت رويت اقلام سند قابل استفاده ميباشد.

 

OPR/ RTS/01

 

درصورت موفق بودن عمل موازنه سند صفحه تصوير فوق ظاهر ميگردد. در اين صفحه تصوير سرسند در بالا و پيام مربوط كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 درصفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثر گذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشار دادن كليد PF22 مي توان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود .

OPR/RTS/01


 

5- اصلاح سرسند برگشت كالا به انبار:

 

صفحه تصوير فوق جهت اصلاح سرسند ميباشد بشرطي كه سند تغذيه شده در سيستم قبلاً اثرگذاري (RELEASE) نگرديده باشد درصورت لزوم ميتوان نسبت به اصلاح شماره حساب و تعداد قلم و مقدار آن اقدام نمود كه از اين صفحه تصوير بدين منظور استفاده ميگردد. اطلاعات ورودي شامل رمز مديريت ،‌ شماره انبار ،‌ رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / برنامه اي (براي اقلام پروژه پر ميشود) و شماره سند است ،‌با ورود اطلاعات صحيح و فشاردادن كليد ENTER صفحه تصوير بعدجهت اصلاح شماره حساب رويت ميگردد. درصورت غلط بودن اطلاعات وارده ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد را بتوان مشاهده نمود.

OPR/RTS/02

 

 

صفحه تصوير فوق كه بصورت نمونه پرشده است با ورود اطلاعات كليدي سرسند در صفحه قبل جهت اصلاح تاريخ و تعداد اقلام در صورت نياز و يا مقدار و شماره حساب مشاهده ميگردد. دراينجا ميتوان اطلاعات يادشده را واردوبا فشار دادن كليد ENTER درصورت قابل قبول بودن جايگزين اطلاعات قبلي نمود. چنانچه قابل قبول سيستم باشد پيغامHEADER IS SUCCESFULLY UPDATED درپائين صفحه تصوير ظاهر ميشود.

OPR/RTS/02

 

 

درصورت برقرارنبودن موازنه سند صفحه تصوير فوق ظاهر ميگردد و پيغام مربوط به دليل عدم موفقيت عمل موازنه در پائين صفحه تصوير ظاهر ميگردد با انتخاب گزينه هاي 1 تا 6 از امكان هاي زير و با توجه به پيغام يادشده مي توان به رفع اشكال و ايجاد حالت موازنه اقدام نمود.

امكانهاي فوق به قرارزير مي باشد.

1-      ضبط و نگهداري اطلاعات سند تا رسيدگي بعدي

2- اصلاح سرسند

3- اصلاح اقلام

4- رويت اقلام

5- اضافه نمودن قلم

6- حذف قلم

شماره انتخابي را بايستي در مقابل SELECT OPTION  وارد نمود و كليد ENTER  را فشار داد.                  

 

OPR/RTS/02         

 

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و ENTER نمودن در سيستم ظاهر ميشود و ميتوان اطلاعات مورد نظر را اصلاح و سپس مجدداً ENTER نمود و پيام فوق ظاهر مي گردد.

 

OPR/RTS/02

 

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود . در اين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 در صفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثرگذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشار دادن كليد PF22 مي توان امكان اثر گذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود.

 

OPR/RTS/02

 

6- حذف سرسند برگشت كالا به انبار:

 

درصورتيكه سند برگشت كالا قبلاً اثرگذاري نشده باشد (RELEASE) درصورت انصراف ميتوان آنرا توسط اين صفحه تصوير حذف نمود. اطلاعات كليدي سند شامل رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني شماره درخواست پروژه / برنامه اي (جهت اقلام پروژه پر ميشود) و شماره سند ميباشد. پس از ورود اطلاعات صحيح و فشار دادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت حذف سرسند مشاهده ميگردد درصورت غلط بودن اطلاعات وارده ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا بتوان صفحه تصوير بعد را مشاهده نمود.

 

OPR/RTS/03

  

 

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و فشار دادن كليد ENTER ظاهر ميشود و پس از فشــاردادن دوبــاره كليــد ENTER صفحــه بعـد مشــاهـده خــواهــد شــد .

 

OPR/RTS/03

با ورود اطلاعات كليدي سند در صفحه تصوير قبل صفحه تصوير فوق براي حذف سرسند برگشت كالا مشــاهـده ميگـردد بـراي حــذف بــا فشــار دادن كليــد ENTER پيغـامي جهت اخذ تائيد حذف در صفحه تصويرظاهر ميگردد . چنانچه حرف Y را درجلوي پيغام وارد نموده و كليد ENTER را بزنيم سرسندفوق حذف ميگردد. در غيراينصورت با واردكردن هرحرف ديگر از جمله N ميتوان از حذف سرسند صرفنظر نمود.

پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و وارد كردن حرف Y مشاهده ميگردد ونشان دهنــده آن اسـت كــه سنــد از سيستــم حـذف گــرديــده اسـت .

 

OPR/RTS/03


 

7- رويت سرسند برگشت كالا به انبار:

 

جهت رويت اطلاعات سرسند برگشت كالا ميتوان از صفحه تصويرفوق استفاده نمود. اطلاعات ورودي شامل : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / برنامه اي (درمورد اقلام پروژه پر ميشود) و شماره سند است. پس از ورود اطلاعات صحيح و فشار دادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد براي رويت اطلاعات سرسند مشاهده ميگردد. درصورتيكه اطلاعات غلط واردشده باشد . ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا بتوان صفحه تصوير بعد را مشاهده نمود.

                                                                                    OPR/RTS/04


 

با ورود اطلاعات كليدي سند در صفحه تصوير قبل ، صحفه تصوير فوق مشاهده ميگردد در اين صفحه تصوير كليه اطلاعات سرسند مشاهده ميگردد.

چنانچه عنصر اطلاعات COMPLETE حرف  U “ را دارا باشد معلوم ميشود كه عمل موازنه سند كامل نشده ، درصورت كامل بودن عمل موازنه حرف  فوق C ميباشد اگر عنصر اطلاعاتي HOLD حرف H را دارا باشد نشان دهنده انجام نگرفتن عمل اثرگذاري ، سند و چنانچه حرف T  را دارا باشد نشاندهنده انجام گرفتن عمل اثرگذاري سند در پرونده هاي مربوطه است.

 

OPR/RTS/04

 

8- ايجاد قلم در سند برگشت كالا به انبار:

 

پس از ايجاد سند برگشت كالا به انبار چنانچه نياز به اضافه نمودن قلم يا اقلامي به سندفوق باشد ميتوان توسط اين صفحه تصويرآنها را به سند برگشت اضافه نمود. اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ،‌ شماره انبار ، رمز سازماني شماره درخواست پروژه / برنامه اي و شماره سند برگشت كالا. پس از ورود اطلاعات صحيح و فشاردادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت ورود اطلاعات اقلام جديد مشاهده ميگردد. در صورتيكه اطلاعات ورودي  - غلط باشند ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد مشاهده گردد.

 

OPR/RTS/05


 

با ورود اطلاعات كليدي سند درصفجه تصوير فوق جهت ورود اطلاعات قلم يا اقلام جديد مشاهده ميگردد. اطلاعات ورودي شامل : شماره قلم (براي اقلام پروژه / برنامه اي ) ، شماره طبقه بندي كالا ، واحد و مقدار مورد نياز ميباشد. باورود اطلاعات صحيح و فشار دادن كليد ENTER پيغام :

 

RECORD SUCCESCFULLY INSERTED                                                                     

 

در پائين صفحه تصوير  بعنوان ثبت موفق اطلاعات مشاهده ميگردد. درصورت غلط بودن اطلاعات وارده ميبايست با توجه به پيغام داده شده نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. شماره سري را نيز درصورت تكراري نشدن ميتوان تغيير داد تا قلم وارده در محل دلخواه بين مابقي اقلام قرارگيرد. بهمين ترتيب پس از ورود اطلاعات هر قلم و فشاردادن كليد ENTER و دريافت پيغام ثبت موفق ميتوان اطلاعات قلم بعدي را وراد نمود و در انتها از صفحه تصوير فوق خارج شد.

OPR/RTS/05


 

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود. دراين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 در صفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثر گذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشار دادن كليد PF22 مي توان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود.

 

OPR/RTS/05

 

اصلاح قلم سرسند برگشت كالا به انبار:

 

درصورتيكه درمورد مقدار سند برگشت كالا تجديد نظر انجام گرفته باشد ميتوان از صفحه تصوير فوق جهت اصلاح مقداراستفاده نمود. اطلاعات ورودي شامل : رمـز مـديريت ،‌شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / برنامه اي ( درمورد اقلام پروژه / برنامه اي پر ميشود) و شماره سند ميباشد . پس از ورود اطلاعات صحيح و فشاردادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت اصلاح مقادير اقلام مشاهده ميگردد. درصورت غلط بودن اطلاعات ورودي ميبايست با توجه به پيغام داده شده نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد مشاهده گردد.

 

OPR/RTS/06

 

 

دراين صفحه تصوير  اطلاعات سرسند دربالاي آن و اطلاعات اقلام در پائين مشاهده ميگردد. ميتوان با وارد كردن شماره قلم (براي اقلام پروژه / برنامه اي) ، شماره طبقه بندي و واحد و فشاردادن كليد ENTER اطلاعات قلم را درصورت وجود درسند درخواست برروي صفحه تصوير مشاهده كرد يا به كمك كليد PF7 و PF8 ميتوان به اطلاعات قلم مورد نظر دسترسي و نسبت به اصلاح مقدار آن اقدام نموده و با فشاردادن كليد ENTER  آنرا جايگزين مقدار قبلي نمود. شماره سري (SEQ.NO) را نيز ميتوان در صورت تكراري نشدن اصلاح نمود تا قلم مربوطه در محل دلخواه مابين مابقي اقلام قرارگيرد. پيغام :

 

OPR/RTS/06

 

 

 

در صفحه تصويري فوق پس از ثبت اطلاعات در صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13   ظاهر ميشود در اين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 درصفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثرگذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشار دادن كليد PF22 مي توان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود.

 

OPR/RTS/06

 

10- حذف قلم سند برگشت كالا به انبار :

 

 

جهت حذف قلم سند ازاين صفحه تصوير استفاده ميشود با پركردن اطلاعات كليدي ورودي شامل : رمز مديريت ،‌شماره انبار ، رمز سازماني ،‌ شماره درخواست پروژه / برنامه اي (براي اقلام پروژه / برنامه اي پرميشود) و شماره سند ميباشد. با ورود اطلاعات صحيح و فشاردادن كليد ENTER صفحه تصوير جهت حذف قلم يا اقلام سند مشاهده ميگردد درصورت غلط بودن اطلاعات ورودي ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد مشاهده گردد.

 

OPR/RTS/07


 

اطلاعات سرسنددربالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن قراردارند. بوسيله كليدهاي PF8 و PF7 يا با وارد كردن شماره قلم (براي اقلام پروژه) ،‌ شماره طبقه بندي و واحد صدور و فشاردادن كليد ENTER درصورت وجود قلم وارده در درخواست ، ميتوان به قلم مورد نظر كه ميبايست حذف گردد دست يافت . با رويت قلم مورد نظر كليد ENTER را فشار ميدهيم كه در نتيجه پيغام :

PLEASE CONFIRM …….(Y/N)                                                                    

در صفحه تصوير ظاهر ميگردد . با وارد كردن حرف  Y و فشاردادن كليد ENTER قلم فوق از سند حذف ميگرددو درصورت انصراف از حذف با وارد كردن حرف  N  و يا هر حرف ديگري به غير از Y از حذف قلم جلوگيري بعمل مي آيد.

اين عمل را براي حذف اقلام ديگر نيز ميتوان تكرار نمود.

تصوير فوق با وارد كردن حرف Y در صفحه قبل و فشاردادن ENTERمشاهده ميگرددو قلم مربوطه از سيستم حذف ميگردد.

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود. در اين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 در صفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثر گذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشاردادن كليد PF22 مي توان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را درسيستم فراهم نمود.

                                                                                                                                                                              OPR/RTS/07                                                                                                           

 

11- رويت اقلام سند برگشت كالا به انبار :

 

براي رويت اقلام سند برگشت كالا ، مي بايست اطلاعات كليدي سند شامل رمز مديريت ،‌ شماره انبار ، رمز سازماني شماره درخواست پروژه / برنامه اي(براي اقلام پروژه / برنامه اي پرميشود) و شماره سند را دراين صفحه تصوير وارد نمائيم پس از ورود اطلاعات صحيح با فشاردادن كليد ENTER اقلام سند برگشت كالا درصفحه تصوير بعد مشاهده ميگردد. درصورت غلط بودن اطلاعات ورودي ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد رويت گردد.

 

OPR/RTS/08

 

تائيد شماره حساب سند برگشت كالا به انبار

 

درتصوير فوق براي تائيد شماره حساب مشخصات سند مربوطه پرشده و يكي از گزينه ها مربوطه انتخاب و سپس كليد ENTER فشار داده ميشود.

 

OPR/RQV/09

 

 

صحفه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات در صفحه قبل و انتخاب نمودن يكي از گزينه هاي مربوطه و فشاردادن كليد ENTER مشاهده ميگردد. گه سند تائيد شده است. 

 

OPR/RTS/09

 

 

 

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود. در اين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد. كليد PF22 در صفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثرگذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشار دادن كليد PF22 ميتوان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود.

 

OPR/RTS/09

 

13- اثرگذاري سند برگشت كالا به انبار :

 

تصوير فوق جهت اثرگذاري سند درخواست صدور كالا مي باشد كه پس از تكميل نمودن آن و فشار دادن كليد ENTER اطلاعات آماده اثرگذاري مي گردد.

صفحه تصوير فوق پس از تكميل اطلاعات صفحه قبل مشاهده مي گردد و سند آماده اثر گذاري بوده و با فشاردادن كليد PF22 (RELEASE)   سند اثرگذاري ميگردد.

 

OPR/RTS/10

 

14- رويت اسناد برگشت كالا به انبار در وضعيتهاي خاص

 

جهت رويت كل اسناد برگشتي دريكي از حالتهاي فوق ابتدا مي بايست شماره انتخابي را در قسمت SEL.OPTION  وارد نموده و سپس كليد ENTER را فشار داده تا صفحه تصوير نمايان شود اطلاعات كليدي شامل رمز موفقيت ، شماره اسناد و رمز سازماني مي باشد . حالتهاي انتخابي عبارتند از :

1- اسناد ي كه موازنه انها كامل است .

2- اسنادي كه موازنه آنها كامل نيست .

3- اسنادي كه موازنه آنها كامل و كليه اقلامش درپرونده هاي مربوطه اثرخود را گذارده اند.

4- كليه اسناد.

5- اسنادي كه موازنه آنهاكامل و تائيد يه براي كليه اقلام آن انجام گرفته .

6- اسنادي كه موازنه آنها كامل شده ولي كليه اقلام آن مورد تائيد قرارنگرفته است.

7- اسنادي كه موازنه آنها كامل است ولي كليه اقلامش در سيستم اثرگذاري نكرده اند.

8- اسنادي كه از حالت موازنه خارج شده اند و كليه اقلامش در سيستم اثرگذاري كرده اند.

9- اسنادي كه از حالت موازنه خارج شده اندو كليه اقلام آن مورد تائيد واقع شده اند.

13-   اسناد بدون قلم

 

درصورت غلط بودن اطلاعات ورودي نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام مي نمائيم تا صفحه تصوير بعد ظاهر گردد.

 

OPR/RTS/11

 

 

15- رويت اقلام برگشتي در وضعيت مشخص :

 

جهت رويت كل اقلام درخواستي در يكي از حالتهاي زير ابتدا مي بايست اطلاعات كليدي رمز مديريت ، شماره انبار ورمز سازماني را وارد نموده و سپس شماره انتخابي را در قسمت SEL.OPTION وارد نمود. حالتهاي انتخابي عبارتند از :

1-      اقلاميكه جهت اثرگذاري آنها اقدامي بعمل نيامده است .

2-      اقلاميكه جهت اثرگذاري آنها اقدام شده ولي نتوانسته اند در پرونده هاي مربوطه اثرگذاري نمايد.

3-      اقلاميكه در پرونده هاي سيستم اثرگذاري نموده اند

4-      اقلاميكه مورد تائيد حسابداري واقع شده اند .

5-      اقلاميكه مورد تائيد حسابداري قرار نگرفته اند .

6-      كليه اقلام .

درصورتيكه اطلاعات ورودي غلط باشند مي بايست نسبت به اصلاح آنها با توجه پيغام داده شده اقدام گردد تا صحفه تصوير بعد رويت گردد.

 

OPR/RTS/12


 

1385/10/30 شنبه
....
درخواست صدور کالا از انبار(MT74) 

فهرست مندرجات

  مقدمه
 

اطلاعات عمومي راجع به صفحات تصويري

   فهرست برنامه هاي درخواست صدور كالا
  ايجاد سرسند درخواست صدور كالا
   اصلاح سرسند درخواست صدور كالا
   حذف سرسند درخواست صدور كالا
 رويت سرسند درخواست صدور كالا
 ايجاد قلم در سند درخواست صدور كالا
   اصلاح قلم سرسند درخواست صدور كالا
 حذف قلم درخواست صدور كالا
 رويت اقلام سند درخواست صدور كالا
   تائيد شماره حساب سند درخواست صدور كالا 
   رويت اقلام درخواست صدور كالا توسط كنترل كالا

 

 اثرگذاري سند صدور درخواست كالا
   رويت اسناد درخواست صدور كالا
   رويت اقلام درخواست صدور كالا در وضعيت مشخص
   رويت شماره حساب اسناد درخواست صدور كالا
   معرفي كليدهاي مهم

 

مقدمه :

واحدهاي مختلف شركتي ميتوانند اجناس مورد نياز خود را از انبار تهيه نمايند. در ابتدا اين واحدها نمايندگاني را جهت تحويل جنس از انبار معرفي مي نمايند. سپس براي آنان كارت نمونه امضاء توسط مسئول قسمتصادر و به سيستم معرفي ميگردد.

اين نمايندگان با شماره اختصاصي كارت نمونه امضاء ميتوانند اجناس مورد نياز واحدهايشان را از انبار تهيه نمايند.

بمنظور تسريع در عمليات صدور كالا واحدهاي متقاضي مي توانند درخواست صدور كالا را از طريق پايانه هاي كامپيوتري جهت انبار مخابره نمايند. در اينصورت انبار با مشاهده و رويت درخواستهاي رسيده اقدام به صدور كالا از انبار مي نمايد و درصورت لزوم اطلاعيه لازم جهت واحد حمل و نقل از طريق سيستم مكانيزه مخابره شده و واحد حمل و نقل اقدام به برنامه ريزي جهت حمل كالاي متقاضي به مقصد اقدام مي نمايد. “ اين قسمت بعداً راه اندازي خواهد شد“

دراين صورت حضور متقاضي در محل انبار جهت دريافت كالا ضرورتي ندارد و جهت پيگيري ميتواند از طريق سيستم آخرين وضعيت درخواست صدور كالاي خود را مشاهده نمايد. چنانچه كالا درحال حمل باشد متقاضي از طريق سيستم ميتواند اين مطلب را متوجه شود.

مقادير مورد نياز واحدها ميبايست ابتدا در سند حواله صدور كالا در قسمتي كه براي اين منظور درنظر گرفته شده وارد گردد. سپس اين اطلاعات توسط امكانات اين قسمت يعني بخش درخواست كالا توسط متقاضي به سيستم وارد ميگردد. درواحد عمليات انبار مابقي اط لاعات سند حواله صدور كالا تكميل شده و پس از تائيد مسئولين جنس از انبار خارج ميشود.

ارتباط از طريق PCداراي WINDOWS و نرم افزارEXTRA

در صورت برقراري ارتباط از طريق PC با نصب نرم افزارEXTRA از طريق سيستم عامل WINDOWS پس از برقراري ارتباط با سيستم ,شكل فوق در صفحه مانيتور ظاهر مي گردد از اين پس كاربر مي تواند با درج حروف MAE در قسمتي كه نشانگر قرار دارد و با زدن ENTER وارد محيط سيستم با اطلاعات واقعي LIVE‌ (شكل صفحه 3) گردد

نحوه ورود به سيستم

درصورت وارد كردن حروف MAE در ابتداي ورود به سيستم (صفحه 2) و ENTER كردن ، شكل بالا ظاهر ميگردد. دراين حالت كاربر بايستي رمز مشخصه (USER ID) و رمز عبور مربوط (PASSWORD) به خود را كه دراختيار واحدها جهت سيستم LIVE قرارداده شده است وارد نمايد. رمز عبور محرمانه بوده و در هنگام وارد نمودن مشاهده نميشود و در هرزمان توسط كاربر قابل تغيير مـي باشـد و كـاربـر ميتـوانـد رمـز عبـور جـديـدي بـراي خـود درنظـر بگيرد و آن را شخصاً در قسمت NEW- PASSWORD وارد نمايد. در اين حالت سيستم رمز عبور جديد را پذيرفته و از آن پس با رمز جديد اجازه ورود داده ميشود.

در تصوير فوق آرم صنعت نفت ديده مي شود و در سمت راست و بالاي تصوير تاريخ و ساعت سيستم نشان داده شـده و درزيـر آن متـن LIVE/MA وجـود دارد كـه مشخصـه سيستم يكنواخت كالا (MATERIAL) مي باشد . درسمت چپ و بالاي تصوير عبارت GSC01S01 وجود دارد كه مشخصه منحصر به فرد اين تصوير مي باشد. لازم به توضيح مي باشد كه هر صفحه تصوير در سيستم داراي چنين مشخصه يا شماره اي ميباشد كه مختص همان تصوير بوده و متمايز از ديگر صفحات تصويري ميباشد و اين درمـواقع رهگيـري اشكـالات كاربران به كارشناسان پشتيباني و نگهداشت سيستم كمك مينمايد. در پائين شماره تصوير عبارت 0109 ديده ميشود. (عبارت بستگي به دستگاهي كه كاربر با آن كار مي كند دارد) اين شماره پايانه ترمينال PC) كاربر ميباشد. و هر ترمينال و PC در سطح سيستم داراي آدرس منحصر به فرد بوده و سيستم از اين طريق ميتواند محل كاربران را دقيقاتشخيص داده و هنگام ارسال پيام يك كاربر به ديگر كاربر از اين شماره استفاده مي كند. که دربخش پاياني آمده است

در فهرست صفحات تصويري مربوط به هر موضوع انتخابهاي متعدد و زيادي مشاهده ميگردد كه هركدام حسب نياز مورد استفاده قرار ميگيرند و كاربر به تجربه در مي يابد كه چگونه با كمترين صرف وقت بهترين بهره را از سيستم ببرد. ولي بهرحال ذكر نكات ذيل ميتواند مفيد واقع شود.

فرض نمائيد كاربري ميخواهد سند صدور كالا / تقاضا / انتقال كالا وارد سيستم نمايد براي اين منظور كاربر مي بايستي ابتدا سرسند را تغذيه نمايد. چنانچه تغذيه سرسند موفقيت آميز باشد ، سيستم بطور خودكار آماده دريافت اقلام سند ميباشد وبترتيب اقلام سند را ميپذيرد در پايان تغذيه اقلام كاربر توسط كليد PF13اتمام تغذيه اطلاعات سند را اعلام ميدارد در اين حالت سيستم سند را موازنه نموده و آماده اثرگذاري در پرونده هاي سيستم ميباشد. (كليد PF22 جهت اثرگذاري استفاده ميشود)سيستم كليد PF22 را جهت اثر گذاري معرفي مينمايد. دراين حالت اگر كاربر كليد مزبور را استفاده نمايد سند درپـرونده ها تاثير مينمايد. كليه عمليات فوق فقط از طريق ورود به برنامه ايجاد سرسند امكان پذير ميباشد. بنابراين اگر در تغذيه اطلاعات مشكلي پيش نيايد بسياري از انتخابهاي بعدي بطور خودكار توسط سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد. در موارديكه عمليات به شكلي متوقف ميگردد مثلاً تعداد اقلام سند زياد بوده و كاربر درحين تغذيه اطلاعات جهت انجام كاري مجبور به توقف تغذيه اطلاعات است . در اين حالت مي بايستي راه مناسب جهت ادامه عمليات مورد استفاده قرار گيرد. كه حسب مورد يكي از انتخابهاي مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد.

بعضي از انتخابها نيز جهت رويت و گزارش گرفتن از سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد كه هركدام به تناسب نياز كاربر ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

بهرحال نبايستي اين شبهه در ذهن كاربرايجاد شود كه استفاده از همه انتخابها الزامي ميباشد.

درصفحات تصويري مربوط به رويت اطلاعات چنانچه مايل باشيد اطلاعات را از ركورد بخصوصي به بعد مشاهده نمائيد در بخشهائي كه به رنگ سبز ميباشد ، اطلاعات خود را وارد نموده و كليد ENTER را فشار دهيد. دراين صورت سيستم از آن نقطه و يا نزديكترين ركورد به اطلاعات وارده را شروع كرده و از آن به بعد نمايش ميدهد.

اين امكان در مورد گزارش هاي طولاني بسيار مفيد خواهد بود.

*تذكر مهم درمورد كليه صفحات تصويري

پس از ورود اطلاعات و فشاردادن كليد ENTER  ممكن است اشكال / اشكالاتي دراطلاعات ورودي وجود داشته باشد. در اين صورت پيامي مبني بر وجود اشكال/ اشكالات در پائين صفحه مشاهده ميشود . لذا بايستي اشكال / اشكالات رفع شده و كليد ENTER فشار داده شود واين عمل تا ورود بدون اشكال اطلاعات تكرار شود.

معرفي بخشهاي مختلف يك صفحه تصوير

پس از آنكه كاربر وارد سيستم شد صفحه تصوير فوق ديده ميشود. كه در آن سيستم هاي قابل دستيابي رويـت ميشـود بـراي وارد شـدن به هر سيستم بايستي مشخصه آن (SYSTEM ID) را در مقابل SELECT OPTION وارد نموده و سپس كليد ENTER را فشار داد در اين صورت بخش هاي مرتبط با آن سيستم نمايش داده مي شود. و به همين ترتيب در مورد صفحات تصويري بعدي عمل مي شود.

تمام صفحات تصويري سيستم داراي سه بخش بالا ، وسط و پائين ميباشند. بخش بالا داراي سه خط بوده و اطلاعات مربوط به آن صفحه تصوير را ظاهر مي نمايد. بخش پائيني حاوي كليدهاي فعال و يك خط آخر محل ظاهر شدن پيام هاي اخطاري / اطلاعي سيستم مي باشد. مابقي فضاي صفحه يا بخش وسط صفحه تصوير جهت تغذيه اطلاعات كاربر و رويت پاسخهاي سيستم در نظر گرفته شده است.

دراين تصوير راه دسترسي سريع به سيستم را نشان مي دهد. براي دسترسي سريع به سيستم ابتدا كاربر وارد سيستم شده مانند شكل فوق و سپس كليد PF9 را انتخاب نمود در مقابل هريك از پارامترهاسيستم اطلاعات مورد نظر را ثبت و كليد ENTER را فشار دهد در اين صورت بخش هاي مرتبط به آن سيستم نمايش داده ميشود .

MA/OPR/RQV

 فهرست برنامه هاي درخواست صدور كالا

اين صفحه تصوير كه متقاضي صدور كالا جهت مخابره درخواست كـالا از انبار و يا كاربرجهت تغذيه سند MT74 از آن استفاده مي نمايد داراي امكانات مختلفي به شرح ذيل مي باشد.

بـه منظـور دستيـابي به هـريك از آنهـا مي بايست شمـاره قسمت مربـوطه درمقـابل SELECT OPTIONتايپ و سپس ENTER گردد.

فهرست برنامه كلي حواله صدور كالا

1-ايجاد سرسند حواله صدور كالا

2-اصلاح سرسند حواله صدور كالا

3-حذف سرسند حواله صدور كالا

4-رويت سرسند حواله صدور كالا

5-ايجاد قلم حواله صدور كالا

6-اصلاح قلم حواله صدور كالا

7-حذف قلم حواله صدور كالا

8-رويت اقلام سندحواله صدور كالا

9-تاييد شماره حساب حواله صدور كالا

10- تاييد كنترل كالا

11- درخواست مصرف كننده (در حال حاضر كاربرد ندارد)

12- اثرگذاري سند حواله صدور كالا

13- رويت اسناد حواله صدور كالا

14- رويت اسناد حواله صدور كالا در وضعيت مشخص

15- رويت شماره حساب حواله صدور كالا

16- چاپ درخواست مصرف كننده (درحال حاضر كاربرد ندارد )

ايجاد سرسند درخواست كالا

ازاين صفحه تصوير كه به صورت نمونه پر شده است جهت ايجاد سرسند درخواست كالا (M74) استفاده ميشود ، ‌اطلاعات ورودي شامل : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / برنامه اي (درمورد اقلام پروژه پر ميشود) ، رمز سازماني شماره درخواست پروژه / برنامه اي (درمورد اقلام پروژه پر ميشود) ، شماره سند ، تاريخ سند ، نمودار مصرف معمولا خالي مي باشد ، شماره حساب ، تعداد اقلام ، جمع مقدار ، و شماره كارت نمونه امضاء ميباشد براي حفاظت درموقع ورود شماره كارت نمونه امضاء‌ ، شماره فوق برروي صفحه تصوير مشاهده نميگردد ولي در سيستم كنترل و ثبت ميگردد.

با ورود اطلاعات صحيح و فشار دادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت ورود اطلاعات اقلا م درخواستي مشاهده ميگردد. درصورت وجود اشكال در اطلاعات ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد رويت گردد.

MA/OPR/RQV/01

ازاين صفحه تصوير جهت ورود اطلاعات اقلام استفاده ميگردد . اطلاعات سرسند دربالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن نمايش داده شده است . حروف COMPLETE:U و HOLD:H در سرسند به ترتيب نشاندهنده انجام نگرفتن عمل موازنه و اثرگذاري سند فوق ميباشد. اطلاعات ورودي اقلام شامل شماره قلم (براي اقلام پروژه / برنامه اي) شماره طبقه بندي ، واحد و مقدار درخواست ميباشد ، پس از وروداطلاعات فوق و فشاردادن كليد ENTER در صورت صحيح بودن با ظاهر شدن پيغام :

RECORDSUCCESSFULLY INSERTED.

درپائين صفحه ثبت مي گردد و صفحه تصوير آماده ورود اطلاعات قلم بعدي ميگردد . درصورت غلط بودن اطلاعات ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود. بهمين ترتيب ميتوان كليه اقلام درخواستي را وارد نموده و در انتها از صفحه تصوير فوق خارج گرديد. شماره سري هر قلم توسط سيستم بصورت ضريبي از 10 به اقلام وارده اختصاص مييابد كه در صورت لزوم آنرا نيز ميتوان بطور دلخواه فقط درصورت تكراري نشدن تغيير داد.

صفحه تصويري فوق زماني ظاهر ميشود كه كليه اطلاعات صفحه قبل را بصورت صحيح واردسيستم شده و در پايان كليد PF13فشارداده شده باشد و سند آماده اثر گذاري مي باشد.

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود. دراين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 درصفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثر گذاري رويت ميگردد. دراين حالت با فشاردادن كليد PF22 مي توان امكان اثر گذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود

اصلاح سرسند درخواست صدور كالا

صفحه تصوير فوق جهت اصلاح سرسند ميباشد بشرطي كه سند تغذيه شده در سيستم قبلاً اثرگذاري (RELEASE) نگرديده باشد درصورت لزوم ميتوان نسبت به اصلاح شماره حساب و تعداد قلم و مقدار آن اقدام نمود كه از اين صفحه تصوير بدين منظور استفاده ميگردد. اطلاعات ورودي شامل رمز مديريت ،‌ شماره انبار ،‌ رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / برنامه اي (براي اقلام پروژه پر ميشود) و شماره سند است ،‌با ورود اطلاعات صحيح و فشاردادن كليد ENTER صفحه تصوير بعدجهت اصلاح شماره حساب رويت ميگردد. درصورت غلط بودن اطلاعات وارده ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد را بتوان مشاهده نمود.

OPR/RQV/02

صفحه تصوير فوق كه بصورت نمونه پرشده است با ورود اطلاعات كليدي سرسند در صفحه قبل جهت اصلاح تاريخ و تعداد اقلام در صورت نياز و يا مقدار و شماره حساب مشاهده ميگردد. دراينجا ميتوان اطلاعات يادشده را واردوبا فشار دادن كليد ENTER درصورت قابل قبول بودن جايگزين اطلاعات قبلي نمود. چنانچه قابل قبول سيستم باشد پيغامHEADER IS SUCCESFULLYUPDATED درپائين صفحه تصوير ظاهر ميشود.

صفحه تصوير فوق پس از فشار دادن كليد PF13 درصفحه قبل ظاهر ميشود كه ميتوان يكي از موارد بالا را انتخاب در SELECT OPTION : ثبت و سپس با فشار دادن كليد ENTER صفحه بعد ظاهر ميشود.

صفحه تصوير فوق پس از ثبت كردن اطلاعات صفحه قبل و ENTER نمودن در سيستم ظاهر ميشود و ميتوان اطلاعات مورد نظر را اصلاح نمود. پيغام ITEM IS SUCCESSFULLY UPDATED در پائين صفحه ظاهرميشود.

صفحه تصوير فوق پس از فشار دادن كليد PF13 ظاهر ميشود و سند آماده اثر گذاري مي باشد.

OPR/RQV/02

حذف سرسند درخواست صدور كالا

درصورتيكه براي سند صدور كالا قبلاً اثرگذاري نشده باشد (RELEASE) درصورت انصراف ميتوان آنرا توسط اين صفحه تصوير حذف نمود. اطلاعات كليدي سند شامل رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني شماره درخواست پروژه / برنامه اي (جهت اقلام پروژه پر ميشود) و شماره سند ميباشد. پس از ورود اطلاعات صحيح و فشار دادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت حذف سرسند مشاهده ميگردد درصورت غلط بودن اطلاعات وارده ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا بتوان صفحه تصوير بعد را مشاهده نمود.

OPR/RQV/03

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و فشار دادن كليد ENTER ظاهر ميشود و پس از فشــاردادن دوبــاره كليــد ENTER صفحــه بعـد مشــاهـده خــواهــد شــد و پيغـام PRESS <ENTER> TO DELETE در پائين صفحه ظاهر   مي شود.

با ورود اطلاعات كليدي سند در صفحه تصوير قبل صفحه تصوير فوق براي حذف سرسند درخــواست مشــاهـده ميگـردد بـراي حــذف بــا فشــار دادن كليــد ENTER پيغـام PLEASE CONFIRM…..<Y/N>: جهت اخذ تائيد حذف در صفحه تصويرظاهر ميگردد . چنانچه حرف Y را درجلوي پيغام وارد نموده و كليد ENTER را بزنيم سرسندفوق حذف ميگردد. در غيراينصورت با واردكردن هرحرف ديگر از جمله N ميتوان از حذف سرسند صرف نظر نمود.

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و وارد كردن حرف Y مشاهده ميگردد ونشان دهنــده آن اسـت كــه سنــد از سيستــم حـذف گــرديــده اسـت . پيغـــام :

 RECORD SUCCESSFULLY DELETE درپائين صفحه تصوير ظاهر ميگردد.

OPR/RQV/03

رويت سرسند درخواست كالا

جهت رويت اطلاعات سرسنددرخواست كالا ميتوان از صفحه تصويرفوق استفاده نمود. اطلاعات ورودي شامل : رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / برنامه اي (درمورد اقلام پروژه پر ميشود) و شماره سند است. پس از ورود اطلاعات صحيح و فشار دادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد براي رويت اطلاعات سرسند مشاهده ميگردد. درصورتيكه اطلاعات غلط واردشده باشد . ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا بتوان صفحه تصوير بعد را مشاهده نمود.

PR/RQV/04

با ورود اطلاعات كليدي سند در صفحه تصوير قبل ، صحفه تصوير فوق مشاهده ميگردد در اين صفحه تصوير كليه اطلاعات سرسند مشاهده ميگردد.

چنانچه عنصر اطلاعات COMPLETE حرف“ U “ را دارا باشد معلوم ميشود كه عمل موازنه سند كامل نشده ، درصورت كامل بودن عمل موازنه حرففوق C ميباشد اگر عنصر اطلاعاتي HOLD حرف H را دارا باشد نشان دهنده انجام نگرفتن عمل اثرگذاري ، سند و چنانچه حرف Tرا دارا باشد نشاندهنده انجام گرفتن عمل اثرگذاري سند در پرونده هاي مربوطه است.

OPR/RQV/04

ايجاد قلم در سرسند درخواست صدور كالا

پس از ايجاد سند درخواست كالا چنانچه نياز به اضافه نمودن قلم يا اقلامي به درخواست فوق باشد ميتوان توسط اين صفحه تصويرآنها را به سند درخواست اضافه نمود. اطلاعات ورودي عبارتند از : رمز مديريت ،‌ شماره انبار ، رمز سازماني شماره درخواست پروژه / برنامه اي و شماره سند درخواست . پس از ورود اطلاعات صحيح و فشاردادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت ورود اطلاعات اقلام جديد مشاهده ميگردد. در صورتيكه اطلاعات ورودي- غلط باشند ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد مشاهده گردد.

OPR/RQV/05

با ورود اطلاعات كليدي سند درصفجه تصوير فوق جهت ورود اطلاعات قلم يا اقلام جديد مشاهده ميگردد. اطلاعات ورودي شامل : شماره قلم (براي اقلام پروژه / برنامه اي ) ، شماره طبقه بندي كالا ، واحد و مقدار مورد نياز ميباشد. باورود اطلاعات صحيح و فشار دادن كليد ENTER پيغام :

RECORD SUCCESCFULLY INSERTED

در پائين صفحه تصويربعنوان ثبت موفق اطلاعات مشاهده ميگردد. درصورت غلط بودن اطلاعات وارده ميبايست با توجه به پيغام داده شده نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. شماره سري را نيز درصورت تكراري نشدن ميتوان تغيير داد تا قلم وارده در محل دلخواه بين مابقي اقلام قرارگيرد. بهمين ترتيب پس از ورود اطلاعات هر قلم و فشاردادن كليد ENTER و دريافت پيغام ثبت موفق ميتوان اطلاعات قلم بعدي را وراد نمود و در انتها از صفحه تصوير فوق خارج شد.

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود. دراين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 در صفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثر گذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشار دادن كليد PF22 مي توان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود.

OPR/RQV/05

اصلاح قلم سرسند درخواست صدور كالا

درصورتيكه درمورد مقدار درخواستي تجديد نظر انجام گرفته باشد واحد عمليات براي درخواست فوق سند حواله صدور كالا از انبار را تهيه ننموده باشد ميتوان از صفحه تصوير فوق جهت اصلاح مقدار درخواستي استفاده نمود. اطلاعات ورودي شامل : رمـز مـديريت ،‌شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه / برنامه اي ( درمورد اقلام پروژه / برنامه اي پر ميشود) و شماره سند ميباشد . پس از ورود اطلاعات صحيح و فشاردادن كليد ENTER صفحه تصوير بعد جهت اصلاح مقادير اقلام مشاهده ميگردد. درصورت غلط بودن اطلاعات ورودي ميبايست با توجه به پيغام داده شده نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد مشاهده گردد.

 دراين صفحه تصويراطلاعات سرسند دربالاي آن و اطلاعات اقلام در پائين مشاهده ميگردد. ميتوان با وارد كردن شماره قلم (براي اقلام پروژه / برنامه اي) ، شماره طبقه بندي و واحد و فشاردادن كليد ENTER اطلاعات قلم را درصورت وجود درسند درخواست برروي صفحه تصوير مشاهده كرد يا به كمك كليد PF7 و PF8 ميتوان به اطلاعات قلم مورد نظر دسترسي و نسبت به اصلاح مقدار آن اقدام نموده و با فشاردادن كليد ENTER آنرا جايگزين مقدار قبلي نمود. شماره سري (SEQ.NO) را نيز ميتوان در صورت تكراري نشدن اصلاح نمود تا قلم مربوطه در محل دلخواه مابين مابقي اقلام قرارگيرد. پيغام :

ITEM IS SUCCESSFULLY UPDATED

درپائين صفحه تصوير ظاهر خواهدشد.

در صفحه تصويري فوق پس از ثبت اطلاعات در صفحه قبل و فشاردادن كليد ENTER و بستن سند با كليد PF13 سند آماده اثرگذاري (RELEASE) ميگردد.

/OPR/RQV/06

حذف قلم درخواست صدور كالا

متقاضي درصورت انصراف از دريافت يك يا چند قلم درخواستي درصورتيكه واحد عمليات جهت آن درخواست سند حواله صدور كالا را تهيه ننموده باشد ميتواند توسط اين صفحه تصوير آنها را از درخواست حذف نمايد . اطلاعات ورودي شامل : رمز مديريت ،‌شماره انبار ، رمز سازماني ،‌ شماره درخواست پروژه / برنامه اي (براي اقلام پروژه / برنامه اي پرميشود) و شماره سند ميباشد. با ورود اطلاعات صحيح و فشاردادن كليد ENTER صفحه تصوير جهت حذف قلم يا اقلام سند مشاهده ميگردد درصورت غلط بودن اطلاعات ورودي ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد مشاهده گردد.

OPR/RQV/07

اطلاعات سرسنددربالاي صفحه تصوير و اطلاعات اقلام در پائين آن قراردارند. بوسيله كليدهاي PF8 و PF7 يا با وارد كردن شماره قلم (براي اقلام پروژه) ،‌ شماره طبقه بندي و واحد صدور و فشاردادن كليد ENTER درصورت وجود قلم وارده در درخواست ، ميتوان به قلم مورد نظر كه ميبايست حذف گردد دست يافت . با رويت قلم مورد نظر كليد ENTER را فشار ميدهيم كه در نتيجه پيغام :

PLEASE CONFIRM …….(Y/N)

در صفحه تصوير ظاهر ميگردد . با وارد كردن حرفY و فشاردادن كليد ENTER قلم فوق از سند حذف ميگرددو درصورت انصراف از حذف با وارد كردن حرفNو يا هر حرف ديگري به غير از Y از حذف قلم جلوگيري بعمل مي آيد.

اين عمل را براي حذف اقلام ديگر نيز ميتوان تكرار نمود.

تصوير فوق با وارد كردن حرف Y در صفحه قبل و فشاردادن ENTER مشاهده ميگردد.پيغام

RECORD SUCCESSFULLY DELETED

در پائين صفحه تصوير ظاهر مي گردد.

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود. در اين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 در صفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثر گذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشاردادن كليد PF22 مي توان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را درسيستم فراهم نمود.

رويت اقلام سند درخواست صدور كالا

براي رويت اقلام سند درخواست ، مي بايست اطلاعات كليدي سند شامل رمز مديريت ،‌ شماره انبار ، رمز سازماني شماره درخواست پروژه / برنامه اي(براي اقلام پروژه / برنامه اي پرميشود) و شماره سند را دراين صفحه تصوير وارد نمائيم پس از ورود اطلاعات صحيح با فشاردادن كليد ENTER اقلام سند درخواست درصفحه تصوير بعد مشاهده ميگردد. درصورت غلط بودن اطلاعات ورودي ميبايست نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام نمود تا صفحه تصوير بعد رويت گردد.

OPR/RQV/08

تائيد شماره حساب سند درخواست صدور كالا

درتصوير فوق براي تائيد شماره حساب مشخصات سند مربوطه پرشده و يكي از گزينه ها مربوط به انتخاب و سپس كليد ENTER فشار داده ميشود.

OPR/RQV/09

صحفه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات در صفحه قبل و انتخاب نمودن يكي از گزينه هاي مربوطه و فشاردادن كليد ENTER مشاهده ميگردد. و پيغام

DOCUMENT ITEMS ARE READY FOR (UN) CONFIRMATION

درپائين صفحه تصوير ظاهر مي شود.

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود. در اين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد. كليد PF22 در صفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثرگذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشار دادن كليد PF22 ميتوان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود.

رويت اقلام درخواست صدور كالا توسط كنترل كالا

صفحه تصوير فوق مربوط به كنترل كالا و يا كنترل كالاي سفارشات براي اقلام بيمه اي ميباشد و درصورتيكه نياز به اصلاح باشد ميتوانند اصلاح و سپس سند تائيد نمايند.

OPR/RQV/10

اثرگذاري سند صدور درخواست كالا

تصوير فوق جهت اثرگذاري سنددرخواست صدور كالا مي باشد كه پس از تكميل نمودن آن و فشار دادن كليد ENTERاطلاعات آماده اثرگذاري مي گردد.

OPR/RQV/12

صفحه تصوير فوق پس از ثبت اطلاعات صفحه قبل و بستن سند با كليد PF13 ظاهر ميشود . دراين صفحه تصوير اطلاعات سرسند در بالا و پيام مربوط به كامل شدن عمل موازنه در پائين صفحه قابل رويت ميباشد و كليد PF22 در صفحه تصوير ظاهر و پيغام مربوط به آمادگي سيستم جهت عمل اثرگذاري رويت ميگردد. در اين حالت با فشار دادن كليد PF22 مي توان امكان اثرگذاري اطلاعات اقلام سند را در سيستم فراهم نمود.

OPR/RQV/12

رويت اسناد درخواست صدور كالا

با ورود اطلاعات كليدي شامل رمز مدريت ، شماره انبار و رمز سازماني ميتوان اسناد درخواست كالا را در يكي از وضعيتهاي زير مشاهده نمود.

1- اسناد ي كه موازنه انها كامل است .

2- اسنادي كه موازنه آنها كامل نيست .

3- اسنادي كه موازنه آنها كامل و كليه اقلامش درپرونده هاي مربوطه اثرخود را گذارده اند.

4- كليه اسناد.

5- اسنادي كه موازنه آنهاكامل و تائيد يه براي كليه اقلام آن انجام گرفته .

6- اسنادي كه موازنه آنها كامل شده ولي كليه اقلام آن مورد تائيد قرارنگرفته است.

7- اسنادي كه موازنه آنها كامل است ولي كليه اقلامش در سيستم اثرگذاري نكرده اند.

8- اسنادي كه از حالت موازنه خارج شده اند و كليه اقلامش در سيستم اثرگذاري كرده اند.

9- اسنادي كه از حالت موازنه خارج شده اندو كليه اقلام آن مورد تائيد واقع شده اند.

10-اسناد بدون قلم

11- اسنادي كه اقلام درخواستي آنها با نبود جنس در انبار مواجه شده اند.

پس ازورود اطلاعات صحيح شماره انتخابي را در قسمت SEL OPTION وارد نموده و كليد ENTER را ميزنيم تاصفحه تصوير بعد مشاهده گردد درصورت غلط بودن اطلاعات ورودي نسبت به اصلاح آنها با توجه به پيغام داده شده اقدام مي نمائيم تا صفحه تصوير بعد ظاهر گردد.

/OPR/RQV

رويت اقلام درخواست صدور كالا در وضعيت مشخص

جهت رويت كل اقلام درخواستي در يكي از حالتهاي زير ابتدا مي بايست اطلاعات كليدي رمز مديريت ، شماره انبار ورمز سازماني را وارد نموده و سپس شماره انتخابي را در قسمت SEL.OPTION وارد نمود. حالتهاي انتخابي عبارتند از :

1-اقلام در وضعيت درخواست .

2-اقلامي كه با نبود جنس در انبار مواجه شده اند.

3-اقلامي كه درخواست آنها توسط واحد سفارشات لغو گرديده است .

4-اقلامي كه جهت صدور مورد تائيد قرارگرفته اند .

5-اقلامي كه از انبار صادر گرديده اند .

6-كليه اقلام .

7-اقلاميكه مورد تائيد قرار گرفته ولي بعلت نداشتن موجودي در وضعيت معوق مي باشد.

درصورتيكه اطلاعات ورودي غلط باشند مي بايست نسبت به اصلاح آنها با توجه پيغام داده شده اقدام گردد تا صحفه تصوير بعد رويت گردد.

/OPR/RQV/

رويت شماره حساب اسناد درخواست صدور كالا

تصوير فوق جهت رويت شماره حساب ميباشد كه پس از تكميل و فشاردادن كليد ENTER اطلاعات مورد نظر ظاهر ميگردد.

/OPR/RQV/15

معرفي كليدهاي مهم KEYBOARD

در هنگام كار با سيستم يكنواخت كالا پس از پركردن اطلاعات مورد لزوم بايستي كليد ENTER فشرده شودوبراي حركت بين فيلدهاي اطلاعاتي حسب نياز از كليد TAB استفاده شود. اين باعث سهولت كار با سيستم خواهد شد. تعداد 24 كليد PF در بالاي صفحه كليد وجود دارد كه با فشار دادن هر كدام طبق تعاريف زير كار بخصوصي انجام شده و نياز به استفاده از ENTER نمي باشد . چنانچه بهر دليل ترمينال قفل نمود بايستي با فشار دادن كليد RESET آن را از حالت قفل خارج نمود. كليد NEW LINE () براي حركت مكان نما به خط بعد مورد استفاده قرار ميگيرد.

كليد PF1

اين كليد جهت توضيح بيشتر صفحات تصويري استفاده مي شود. و راجع به هر تصوير اطلاعات مفيدي را ارائه ميدهد. و كاربر پس از مطالعه توضيحات و استفاده از كليد ENTER به صفحه زمينه باز ميگردد.

كليد PF2

اين كليد درمورد بعضي فيلدهاي اطلاعاتي توضيحاتي ارائه مي نمايد و بايستي مكان نما (CURSOR) در مقابل فيلد مربوطه باشد . در اين حال سيستم پنجره اي باز نموده و اطلاعات مربوطه را نشان ميدهد.

كليد PF3

اين كليد براي خروج از يك صفحه تصوير و بازگشت به صفحه تصوير قبلي استفاده ميشود. همچنين در صورتيكه پنجره اي بازشده باشد استفاده از اين كليد باعث بازگشت به صفحه تصوير زمينه مي شود.

كليد PF4

درموافعي كه اطلاعات داده شده توسط كاربر اشكال داشته باشد. سيستم پيام خطا/ اخطار ميدهد. و پيام خطا در ذيل صفحه تصوير ظاهر ميشود. ليكن چنانچه پيام هاي مربوطه بيش از يكي باشد. سيستم نمي تواندآن را در يك خط نمايش دهد. لذا پيام چند خطا MULTIPLE ERROR ظاهر ميشود و براي رويت پيام ها كليد PF4 را معرفي مينمايد . در اين حال كاربر بايستي كليد مذكور را فشارداده تا پنجره اي بازشده و پيام هاي خطا در آن نمايان گردد.

كليد PF5

درمواقع تغذيه اطلاعات اسناد چنانچه كاربر بخواهد اطلاعات روي صفحه تصوير (قبل از ثبت )پاك نموده و اطلاعات جديدي را تغذيه نمايد. از اين كليد استفاده مي نمايد.

كليد PF6

درهنگام رويت اطلاعات (گزارشات تصويري) كاربر ميتواند صفحات مختلف را مرور نمايد حال چنانچه كاربر بخواهد به اول گزارش برگردد ميتواندازاين كليد استفاده نمايد.

كليد PF7

درهنگام رويت اطلاعات (گزارشات تصويري) كاربر ميتواند صفحات مختلف را مرور نمايد حال چنانچه كاربر بخواهدبه يك صفحه قبل از صفحه موجود برگردد ميتواند از اين كليد استفاده نمايد.

كليد PF8

درهنگام رويت اطلاعات (گزارشات تصويري) كاربر ميتواند صفحات مختلف را مرور نمايد حال چنانچه كاربر بخواهد يك صفحه جلوتر از صفحه موجود برود ميتواند از اين كليد استفاده نمايد.

كليد PF9

اين كليد جهت دستيابي سريع كاربر به بخش هاي مختلف سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين حال سيستم پنجره اي را بازنموده و كاربر ميتواند مسير مورد نظر خود را كه شامل كد سيستم SYSTEM ID كد زير سيستم SUBYSY ID كد گزينه MENU ID كد برنامه OPTION NO را مشخص نمايد. حال چنانچه بخشي از اطلاعات درست نباشد و يا وارد نشده باشد تا آن بخش كه درست باشد سيستم عمل نموده و بقيه را رها مينمايد. لازم به توضيح است استفاده از كليد PF3 باعث خروج از پنجره و بازگشت به صفحه زمينه ميشود.

كليد PF10

دربعضي گزارشهاي سيستم عرض گزارش بيش از عرض يك صفحه تصوير مي باشد. در اين حال براي رفتن به سمت راست تصوير از كليد PF11 و براي رفتن به سمت چپ تصوير از كليد PF10 استفاده مي شود.

كليد PF11

دربعضي گزارشهاي سيستم عرض گزارش بيش از عرض يك صفحه تصوير مي باشد. در اين حال براي رفتن به سمت راست تصوير از كليد PF11 و براي رفتن به سمت چپ تصوير از كليد PF10 استفاده مي شود.

كليد PF12

اين كليد براي كاربران عادي كاربردي ندارد.

كليد PF13 =SHIFT+ F1

اين كليد براي اعلام پايان تغذيه يك سند و درخواست عمل موازنه (BALANCING) استفاده ميشود. دراين حال سيستم عمليات زيررا انجام ميدهد.

تعداد اقلام سند را شمارش نموده و باتعداد اعلام شده كاربر در سرسند مقايسه مينمايد ودرصورت اختلاف مابين آنها حالت عدم موازنه در تعداد اقلام پيش مي آيد و پيامي در اين خصوص ارسال ميدارد.

مقادير اقلام سند را جمع نموده و با جمع مقادير اعلام شده كاربر در سرسند مقايسه مينمايد و در صورت اختلاف مابين آنها حالت عدم موازنه در تعداد اقلام پيش مي آيد و پيامي در اين خصوص ارسال ميدارد.

ارزش اقلام سند را جمع نموده (درصورت وجود) و با جمع ارزشهاي اعلام شده كاربر در سرسند مقايسه مينمايد و درصورت اختلاف مابين آنها حالت عدم موازنه در ارزش اقلام پيش مي آيدو پيامي در اين خصوص ارسال ميدارد.

ممكن است يك و يا چند مورد از اشكالات فوق وجود داشته باشد در اين صورت پيام خطا حاوي كليه اشكالات خواهد بود و همزمان سيستم صفحه تصويري را ظاهر مي نمايد و از آن طريق امكان اصلاح ، حذف ، رويت قلم / سرسند را فراهم ميكند. كاربر با استفاده از اين امكانات نسبت به اصلاحات مورد نظر اقدام و سپس مجددا كليد PF13 را فشار ميدهدو اين عمل تا برقراري شرائط موازنه ادامه خواهد يافت چنانچه موازنه سند برقرار شود. سيستم اجازه ميدهد مراحل بعدي سند انجام گردد. و فيلد COMPLETE را با حرف C پر مي نمايد.

كليد PF14

درمواقعي كه كاربر دربخش انتقال كالا در داخل رمز سازماني (MA/OPR/TWA) كار مي نمايد پس از تغذيه اطلاعات قلم (ITEM) با فشار دادن اين كليد امكان ايجاد/ اصلاح / حذف اقلام فرعي (SUBITEM) را براي خود فراهم ميكند . و پنجره اي بازشده و امكان تغييرات مورد نظر در مورد اقلام فرعي مهيا ميگردد.

كليد PF15

اين كليد براي كاربران عادي كاربردي ندارد.

كليد PF16

اين كليد براي كاربران عادي كاربردي ندارد.

كليد PF17

اين كليد براي كاربران عادي كاربردي ندارد.

كليد PF18

درمواقعي كه يك كاربر اطلاعات سرسند را مشاهده مي نمايد. چنانچه اين كليد فشارداده شود سيستم اطلاعات اقلام آن را (درصورت وجود ) ارائه مي كند.

كليد PF19

درمواقعي كه كاربر به دنبال جستجوي يك شماره سند بخصوص ميباشد. با استفاده از اين كليد ميتوان اسناد موجود را ظاهر نموده و در آن سند بخصوصي را جستجو نمود.

كليد PF20

در بسياري از صفحات تصويري بخصوص گزارشات تصويري ، اين كليد جهت چاپ اطلاعات تعبيه شده است استفاده از اين كليد باعث مي شود. پنجره اي باز شده تا در آن آدرس چاپگر داده شود دراين حالت اطلاعات براي چاپ به چاپگر مشخص شده ارسال ميگردد. چاپگر لزوماً در كنار ترمينال نبوده و در هرنقطه از صنعت نفت مي تواند باشد فقط بايستي كاربر اجازه استفاده از آن را داشته باشد.

اين كليد در صفحه تصوير ارسال پيام براي ساير كاربران صنعت نفت براي فارسي نمودن ترمينال و انگليسي نمودن آن تعريف شده است

كليد PF21

اين كليـد بـراي نگهداري اطلاعات غير قابل پذيرش سيستم استفاده ميشود و بعدا صرفاً قابل رويت مي باشد و قابل تغيير و يا استفاده مجدد نخواهد بود. براين اساس توصيه مي شود از اين كليد در مواقع عادي استفاده نشود.

كليد PF22

اين كليد جهت دستور اثرگذاري اقلام سند (پس از مراحل موازنه و تائيد هاي لازم ) بر پايگاههاي اطلاعاتي مورد استفاده قرار ميگيرد. چنانچه اقلام در پايگاهها اثرگذاري نمايند. سيستم رمز وضعيت قلم را به حالت اثر گذاري شده (HOLD=T) در مي آورد. و پس از آن به هيچ عنوان قابل تغيير نخواهندبود. درصورتي كه زمينه پذيرش و اثر گذاري اطلاعات قلم / اقلام توسط سيستم فراهم نباشد سيستم رمز وضعيت قلم آنها را معلق مي نمايد. (HOLD=S) درصورتي كه رمز وضعيت تمام اقلام (HOLD=T) باشد . سيستم محتوي فيلد HOLD را در سرسند به حالت T تبديل مي كند.

كليد PF23

اين كليد براي تائيد (CONFIRM) اقلام سند درنظر گرفته شده است . اين مرحله قبل از اثرگذاري در پايگاههاي مربوطه مي باشد. و پس از تائيد فيلد مربوطه با Y پر مي شود.

كليد PF24

اين كليد براي عدمتائيد (UNCONFIRM) اقلام سند درنظر گرفته شده است . اين مرحله قبل از اثرگذاري در پايگاههاي مربوطه مي باشد. و پس از عدم تائيد فيلد مربوطه با N پر مي شود.

كليد PA2

اين كليد براي خروج از سيستم و بازگشت به تصوير اوليه سيستم (آرم صنعت نفت ) استفاده مي شود.

1385/4/7 چهارشنبه
....
انتقال کالا داخل رمز سازماني(MT64/64R) 

 فهرست مندرجات

1- مقدمه
2- اطلاعات عمومي راجع به صفحات تصويري
3- رابطه صفحات تصويري با يکديگر
4- فهرست برنامه هاي انتقال کالا داخل رمز سازماني  
5 -ايجاد سرسندانتقال کالا داخل رمز سازماني (يک به چند)
6- ايجاد قلم سند انتقال کالا داخل رمز سازماني (چند به يک )
7 - اصلاح سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني (يک به چند)
8 - اصلاح سرسندانتقال کالا داخل رمز سازماني (چند به يک)

9 - حذف سرسندانتقال کالا داخل رمز سازماني

10 - رويت سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني

11 - ايجاد قلم / قلم فرعي سند انتقال کالا داخل رمز سازماني (يک به چند)

12 - اصلاح قلم / قلم فرعي در سند انتقال کالا داخل رمز سازماني

13 - حذف قلم سند انتقال کالا داخل رمز سازماني
 14 - تائيد حسابداري براي سند انتقال کالا داخل رمز سازماني
 15 - تائيد سند انتقال کالا داخل رمز سازماني توسط سفارشات
 16 - اثرگذاري سند انتقال کالا داخل رمز سازماني
 17 - رويت اقلام سند انتقال کالا داخل رمز سازماني
 18 - رويت اسناد انتقال کالا داخل رمز سازماني
 19 - رويت اقلام انتقالي در وضعيتهاي مشخص

 

مقدمه :

درسيستم پيوسته ويکنواخت کالا هر انبار داراي انواع موجودي از قبيل اقلام موجودي مستمر , اقلام پروژه, اقلام خريدمستقيم , اقلام مازاد بر نياز , ....ميباشند که بارمزسازماني از يکديگر جدا ميگردند رمزهاي سازماني که مربوط به هر يک از اين موجوديها ميباشند نوع رمز سازماني راتشکيل ميدهند.

چنانچه لازم باشد موجودي کالا در داخل يک نوع رمز سازماني از يک شماره طبقهبندي کالا به شماره طبقه بندي ديگري انتقال يابد ويا کالائ از يک شماره طبقه بندي کالا به چند شماره طبقه بندي کالا منتقل گردد ويا موجودي چند کالا باچندين شماره طبقه بندي کالا به يک شماره طبقه بندي کالا انتقال يابد .

در اين مجموعه نحوه عمل توضيح داده شده است.لازم به توضيح است که نوع رمزهاي سازماني ممکن است داراي چندين رمز باشد , همچنين اين رهنمافقط در موجودي انبار کاربرد دارد..

ارتباط از طريق PC داراي WINDOWS و نرم افزار EXTRA

درصورت برقراري ارتباط از طريق PC با نصب نرم افزار EXTRA از طريقسيستم عامل WINDOWSپس از برقراري ارتباط با سيستم ، شكل فوق در صفحه مانيتور ظاهر ميگردد از اين پس كاربر ميتواند با درج حروف MAE در قسمتي كه نشانگر قراردارد و با زدن ENTER وارد محيط سيستم با اطلاعات واقعي LIVE (شكل صفحه 3) گردد.

نحوه ورود به سيستم

درصورت وارد كردن حروف MAE در ابتداي ورود به سيستم (صفحه 2) و ENTER كردن ، شكل بالا ظاهر ميگردد. دراين حالت كاربر بايستي رمز مشخصه (USER ID) و رمز عبور مربوط (PASSWORD) به خود را كه دراختيار واحدها جهت سيستم LIVE قرارداده شده است وارد نمايد. رمز عبور محرمانه بوده و در هنگام وارد نمودن مشاهده نميشود و در هرزمان توسط كاربر قابل تغيير مـي باشـد و كـاربـر ميتـوانـد رمـز عبـور جـديـدي بـراي خـود درنظـر بگيرد و آن را شخصاً در قسمت NEW- PASSWORD وارد نمايد. در اين حالت سيستم رمز عبور جديد را پذيرفته و از آن پس با رمز جديد اجازه ورود داده ميشود.

در تصوير فوق آرم صنعت نفت ديده مي شود و در سمت راست و بالاي تصوير تاريخ و ساعت سيستم نشان داده شـده و درزيـر آن متـن LIVE/MA وجـود دارد كـه مشخصـه سيستم يكنواخت كالا(MATERIAL) مي باشد . درسمت چپ و بالاي تصوير عبارت GSC01S02 وجود دارد كه مشخصه منحصر به فرد اين تصوير مي باشد. لازم به توضيح مي باشد كه هر صفحه تصوير در سيستم داراي چنين مشخصه يا شماره اي ميباشد كه مختص همان تصوير بوده و متمايز از ديگر صفحات تصويري ميباشد و اين درمـواقع رهگيـري اشكـالات كاربران به كارشناسان پشتيباني و نگهداشت سيستم كمك مينمايد. در پائين شماره تصوير عبارت CP14 ديده ميشود. (عبارت بستگي به دستگاهي كه كاربر با آن كار مي كند دارد) اين شماره پايانه ترمينالPC) كاربر ميباشد. و هر ترمينال و PC در سطح سيستم داراي آدرس منحصر به فرد بوده و سيستم از اين طريق ميتواند محل كاربران را دقيقاً تشخيص داده و هنگام ارسال پيام يك كاربر به ديگر كاربر از اين شماره استفاده مي كند.

در پائين آرم صنعت نفت محل تغذيه USER ID , PASSWORD قراردارد همچنين ميتوان با در نظر گرفتن رمز عبور جديد و تغذيه آن درمحل NEW PASSWORD رمز عبور را در هر زمان تغيير داد .درمقابل LANGUAGE اگر حرف Fوارد گردد فهرست اوليه سيستم به زبان فارسي نمايش داده ميشود لكن چون سيستم به زبان انگليسي ميباشد اين قابليت فعلاً كاربردي ندارد . كليـدهـاي فعـال 2 PF و 1 PF نيز در آخرين سطر آمده است كـه اطلاعـات كمكـي در اختيـار مي گذارد . كليد PA2 در همه جاي سيستم براي خروج از سيستم و بستن USER ID مورد استفاده قرار ميگيرد. شرح مفصل اين كليدها در بخش پاياني آمده است.

3- رابطه صفحات تصويري با يكديگر:

در فهرست صفحات تصويري مربوط به هر موضوع انتخابهاي متعدد و زيادي مشاهده ميگردد كه هركدام حسب نياز مورد استفاده قرار ميگيرند و كاربر به تجربه در مي يابد كه چگونه با كمترين صرف وقت بهترين بهره را از سيستم ببرد. ولي بهرحال ذكر نكات ذيل ميتواند مفيد واقع شود.

فرض نمائيد كاربري ميخواهد سند صدور كالا / تقاضا / انتقال كالا وارد سيستم نمايد براي اين منظور كاربر مي بايستي ابتدا سرسند را تغذيه نمايد. چنانچه تغذيه سرسند موفقيت آميز باشد ، سيستم بطور خودكار آماده دريافت اقلام سند ميباشد وبترتيب اقلام سند را ميپذيرد در پايان تغذيه اقلام كاربر توسط كليد PF13اتمام تغذيه اطلاعات سند را اعلام ميدارد در اين حالت سيستم سند را موازنه نموده و آماده اثرگذاري در پرونده هاي سيستم ميباشد. (كليد PF22 جهت اثرگذاري استفاده ميشود)سيستم كليد PF22 را جهت اثر گذاري معرفي مينمايد. دراين حالت اگر كاربر كليد مزبور را استفاده نمايد سند درپـرونده ها تاثير مينمايد. كليه عمليات فوق فقط از طريق ورود به برنامه ايجاد سرسند امكان پذير ميباشد. بنابراين اگر در تغذيه اطلاعات مشكلي پيش نيايد بسياري از انتخابهاي بعدي بطور خودكار توسط سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد. در موارديكه عمليات به شكلي متوقف ميگردد مثلاً تعداد اقلام سند زياد بوده و كاربر درحين تغذيه اطلاعات جهت انجام كاري مجبور به توقف تغذيه اطلاعات است . در اين حالت مي بايستي راه مناسب جهت ادامه عمليات مورد استفاده قرار گيرد. كه حسب مورد يكي از انتخابهاي مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد.

بعضي از انتخابها نيز جهت رويت و گزارش گرفتن از سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد كه هركدام به تناسب نياز كاربر ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

بهرحال نبايستي اين شبهه در ذهن كاربرايجاد شود كه استفاده از همه انتخابها الزامي ميباشد.

درصفحات تصويري مربوط به رويت اطلاعات چنانچه مايل باشيد اطلاعات را از ركورد بخصوصي به بعد مشاهده نمائيد در بخشهائي كه به رنگ سبز ميباشد ، اطلاعات خود را وارد نموده و كليد ENTER را فشار دهيد. دراين صورت سيستم از آن نقطه و يا نزديكترين ركورد به اطلاعات وارده را شروع كرده و از آن به بعد نمايش ميدهد.

اين امكان در مورد گزارش هاي طولاني بسيار مفيد خواهد بود.

*تذكر مهم درمورد كليه صفحات تصويري

پس از ورود اطلاعات و فشاردادن كليد ENTERممكن است اشكال / اشكالاتي دراطلاعات ورودي وجود داشته باشد. در اين صورت پيامي مبني بر وجود اشكال/ اشكالات در پائين صفحه مشاهده ميشود . لذا بايستي اشكال / اشكالات رفع شده و كليد ENTER فشار داده شود واين عمل تا ورود بدون اشكال اطلاعات تکرار شود.

معرفي بخشهاي مختلف يك صفحه تصوير

پس از آنكه كاربر وارد سيستم شد صفحه تصوير فوق ديده ميشود. كه در آن سيستم هاي قابل دستيابي رويـت ميشـود بـراي وارد شـدن به هر سيستم بايستي مشخصه آن (SYSTEM ID) را در مقابل SELECT OPTION وارد نموده و سپس كليد ENTER را فشار داد در اين صورت بخش هاي مرتبط با آن سيستم نمايش داده مي شود. و به همين ترتيب در مورد صفحات تصويري بعدي عمل مي شود.

تمام صفحات تصويري سيستم داراي سه بخش بالا ، وسط و پائين ميباشند. بخش بالا داراي سه خط بوده و اطلاعات مربوط به آن صفحه تصوير را ظاهر مي نمايد. بخش پائيني حاوي كليدهاي فعال و يك خط آخر محل ظاهر شدن پيام هاي اخطاري / اطلاعي سيستم مي باشد. مابقي فضاي صفحه يا بخش وسط صفحه تصوير جهت تغذيه اطلاعات كاربر و رويت پاسخهاي سيستم در نظر گرفته شده است.

در اين تصوير را دسترسي سريع به سيستم را نشان مي دهد . براي دسترسي سريع به سيستم ابتدا کاربروارد سيتسم شده مانند شکل فوق و سپس کليد PF9 را انتخاب نموده در مقابل هر يک از پارامترها سيستم اطلاعات مورد نظر را ثبت و کليد ENTER را فشار دهد. در اين صورت بخش هاي مرتبط به آن سيستم نمايش داده ميشود.

MA/OPR/TWA

4- انتقال کالا داخل رمز سازماني:

1- ايجاد سرسند انتقال داخل رمز سازماني ( يک به چند)

2- ايجاد سرسند انتقال داخل رمز سازماني ( يک از چند)

3- اصلاح سرسند انتقال داخل رمز سازماني ( يک به چند)

4- اصلاح سرسند انتقال داخل رمز سازماني ( يک از چند)

5- ابطال سرسند انتقال داخل رمز سازماني

6- رويت سرسند انتقال داخل رمز سازماني

7- ايجاد قلم فرعي انتقال داخل رمز سازماني (يک به چند)

8- ايجاد قلم فرعي انتقال داخل رمز سازماني (يک از چند)

9- اصلاح اطلاعات قلم فرعي

10- ابطال اطلاعات قلم فرعي

11-تائيد حسابداري سند انتقال داخل رمز سازماني

12- تائيد سند انتقال داخل رمز سازماني

13- اثرگذاري سند انتقال داخل رمز سازماني در سيستم

14- رويت اقلام فرعي سند

15- رويت اسناد انتقال داخل رمز سازماني

16- رويت مشخصات کامل اقلام سند انتقال داخل رمز سازماني

از اين صفحه تصوير به منظور انتقال کالا داخل رمز سازماني استفاده ميشود . کالاهاي انتقالي در رمز سازماني در حالت کلي به سه دسته به شرح زير تقسيم ميشوند.

الف انتقال موجودي کالاي شماره طبقه بندي A به روي موجودي کالا به شماره هاي طبقه بندي …, B2 , B1

ب- انتقال موجودي چندين کالا به شماره هاي طبقه بندي …, A2 , A1 به روي موجودي کالاي واحد به شماره طبقه بندي B .

ج- انتقال موجودي کالاي شماره طبقه بندي A به روي موجودي کالا به شماره طبقه بندي B در صورتيکه حالت ا لفمورد نظر باشد از برنامه هائي استفاده مي شود که در مقابل شرح آنها عبارت ONE TO MANY درج شده است.

در صورتيکه حالت ب مورد نظر باشد از برنامه هائي استفاده ميشود که در مقابل آنها عبارت ONE FROM MANY درج شده است.

در صورتيکه حالت ج مورد نظر باشد تفاوتي ندارد از هرکدام از برنامه هاي ONE TO MANY و يا ONE FROM MANY ميتوان استفاده نمود.

برنامه هائي که در مقابل آنها عبارتهاي مذکور وجود ندارد. براي هر دو حالت قابل استفاده است .

درحـالت الف شمـاره طبقـه بنـدي A بعنـوانITEM و شمـاره هـاي …, B2 , B1 بعنـوان SUB ITEM شناخته ميشوند .

در حـالت ب شمـاره طبقــه بنـدي B بعنـوان ITEM و شمـاره هـاي …, A2 , A1 بعنـوان SUB ITEM شناخته ميشوند .

در صفحـات تصـويري بعدي رمز سازماني در بخش قلم (ITEM) و هم در بخش قلم فرعي (SUB ITEM) ظاهر شده است .

زيرا ممکن است رمز سازماني قلم و قلم فرعي متفاوت باشد ولي هر دو بايستي از يک نوع رمز سازماني باشند مثلاً هر دو بايستي از نوع رمز سازماني اقلام مستمر باشند. بنابر اينهر جا صحبت از انتقال کالا داخل رمز سازماني ميشود ، منظور انتقال کالا داخل يک نوع رمز سازماني ميباشد.

ايجاد سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني ( يک به چند)

در صورتيکه منظور تغذيه سند انتقال کالا داخل رمز سازماني ( يک به چند) باشد از اين صفحه تصوير استفاده ميشود. اطلاعات سرسند به شرح زير ميباشد. رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني ، شماره سند ، تاريخ سند ، تعداد قلم ، جمع مقادير و جمع ارزشها.

پس از تغذيه اطلاعات فوق و فشاردادن کليد ENTER در صورتيکه اشکالي وجود نداشته باشد صفحه تصوير بعد جهت تغذيه قلمها ظاهر ميشود.

/OPR/TWA/01

پس از تغذيه اطلاعات سرسند اين صفحه تصوير ظاهر ميشود که پيام ايجاد موفق سرسند ظاهر ميشود و سيستم آماده دريافت قلم ميگردد. اطلاعات سرسند در بالاي صفحه تصوير نشان داده شده است و اطلاعات قلم در پائين بايستي وارد شود که به شرح زير ميباشد .

رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه (درمورد اقلام پروژه ) ، شماره قلم ( درمورد اقلام پروژه ) ، شماره طبقه بندي کالا ، واحد ، مقدار ، ارزش ، رمز بازرسي .

فيلد HOLD توسط سيستم با حرف H پر ميشود که نشان دهنده آن است که سند در سيستم تاثير نگذاشته است ، فيلد COMPLETE توسط سيستم با حرف U پر ميشود که نشان دهنده آن است که سندموازنه نشده است . فيلد SEQ.NO توسط سيستم با اعدد 10 ، 20 و ... ( با اختلاف 10) پر ميشود . فيلد REJECTION در صورتيکه کليد PF21 فشارداده شود توسط سيستم پر ميشود فيلد TRANSFER STATUS با عدد24 پرميشودکه نشان دهنده اولين مرحله انتقال کالا ميباشد .(درخواست)

                                                                               

در صورتيکه قلم سند انتقال بطور صحيح وارد شود فيلد CONFIRM با حرف y پر شده و کليد PF14 در بخش پائيني صفحه تصوير ظاهر ميشود ، کليد PF14 جهت تغذيه قلمهاي وابسته (SUB ITEM ) مورد استفاده قرارميگيرد .

شمـاره سنـد (DOC. TYPE) بـراي قلـم عدد 64 مشاهده ميشود و براي قلمهاي وابسته (SUB ITEM ) شماره سند 64R خواهد بود.

چنانچه پس از ايجاد موفق قلم در سيستم کليد PF14 فشار داده شود پنجره اي باز شده که در داخل آن ميتوان اطلاعات قلمهاي فرعي (SUB ITEM) را وارد نمود که بشرح زير ميباشد:

رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه ( براي اقلام پروژه ) ، شماره قلم (براي اقلام پروژه ) شماره طبقه بندي کالا ، واحد ، مقدار ، ارزش ، رمز بازرسي .

چنانچه اطلاعات قلم فرعي بطور صحيح وارد شود پيام ثبت موفق داده شده و صفحه تصوير داخل پنجره پاک شده و آماده دريافت اطلاعات قلم فرعي بعدي ميگردد.

وقتي تمام قلمهاي فرعي تغذيه شد ميتوان از کليد PF13 بمنظور اعلام اتمام ورود اطلاعات استفاده نمود در اين حالت سيستم سند را موازنه مينمايد. اگر نياز به تغذيه قلم بعدي و قلمهاي فرعي وابسته باشد ميتوان از داخل پنجره با کليد PF3 خارج شده و در داخل صفحه تصوير با کليد PF5 صفحه تصوير مربوط به قلم را پاک نموده و قلم بعدي را وارد نمود و متعاقب آن قلمهاي فرعي وابسته را وارد نمود.

در صورتيکه در صفحه تصوير قبل کليد PF13 فشار داده شود سيستم سند را موازنه مينمايدو درحالتي که موازنه سند برقرار نباشد اين صفحه تصوير ظاهر ميشود و پيام مربوط به علت عدم موازنه ظاهر ميشود . کاربر با استفاده از امکانات پيش بيني شده اين صفحه تصوير حالت موازنه را بوجود خواهد آورد ، امکانات مربوط شرح زير ميباشد.

1- ضبط و نگهداري سند در موقع مناسب بررسي شود.

2- رويت اطالعات وارده اعم از قلم و قلمهاي فرعي وابسته همراه با سرسند

3- اصلاح سرسند

4- اصلاح قلم / قلم فرعي

5- ايجاد قلم / قلم فرعي

6- حذف قلم / قلم فرعي

بسته به نظر کابر يکي از شماره هاي فوق انتخاب و در مقابل فيلد OPTION وارد و کليد ENTER فشار داده ميشود که متناسب با شماره انتخابي صفحه تصوير مربوطه ظاهر خواهد شد. نکته اي که کاربر بايستي در نظر داشته باشد آن است که تعداد قلمها و قلمهاي فرعي بعنوان ITEM COUNT بايستي وارد شود.

جمع مقادير مندرج در قلمها و قلمهاي فرعي وابسته به عنوان TOTAL QTY بايستي وارد شود و بهمين ترتيب راجع به ارزش .

در صورتيکه در صفحه تصوير موازنه شماره 2 انتخاب شود اين صفحه تصوير ظاهر ميشود که در آن اطلاعات سرسند در بالاي صفحه تصوير و اطلاعات قلمها و قلمهاي فرعي در پائين صفحه تصوير مشاهده ميشود.

بيشترين کاربرد اين صفحه جهت موازنه است ، تعداد قلمها و جمع مقادير بايستي به شکل زير محاسبه شود. رکوردهائي که در بخش پائيني صفحه مشاهده ميشود اعم از آنکه ITEM (داراي شماره (SEQ.NO و يا SUB ITEM (بدون (SEQ.NO باشند شمارش شده و بعنوان ITEM COUNT منظـور گـرديـده و جمـع مقـاديـر ITEM هـا و SUB ITEM ها بعنوان TOTAL QTY منظور ميگردند.

در اين حالت خاص (صفحه تصوير فوق) ارزش توسط سيستم به تناسب قيمت واحدکالاي گيرنده (64R) تقسيم ميشوند. در حالت چند به يک جمع ارزشهاي (سندهاي (64 بعنوان ارزش سند کالاي گيرنده منظور ميشود ، اين عمليات توسط سيستم صورت ميپذيرد.

اين صفحه تصوير از طريق فشاردادن کليد PF18 در صفحات تصوير قابل رويت است .

از اين صفحه تصوير بمنظور اصلاح سرسندانتقال کالا داخل رمز سازماني استفاده ميشود بطور مثال در صفحه تصوير موازنه علت عدم موازنه سند جمع مقادير بود که در سرسند 20 ذکر شده بود ولي در صفحه تصوير رويت اقلام جمع مقادير 21 ميباشد ، لذا در اين صفحه تصوير جمع مقادير TOTAL QTY به 21 تغيير داده شده است.

پس از اصلاح سرسند و در يافت پيام اصلاح موفق سرسند ميتوان مجدداً توسط فشار دادن کليد PF13 سند را موازنه نمود. لازم به توضيح است که در صفحه تصوير فوق جمع سرسنو جمع اقلام برابراست و نياز به اصلاح ندارد .

چنانچه موازنه سند بصورت موفق انجام پذيرد اين صفحه تصوير ظاهر ميشود که در پائين آن پيام DOCUMENT IS BALANCEDمشاهده ميشود ، ضمناً فيلد COMPLETE يا در صورت نياز به رويت اقلام سند ميتوان کليد PF18 را فشار داد.

/OPR/TWA/01

در صورتيکه جهت تغذيه سند انتقال کالا داخل رمز سازماني ( چند به يک ) برنامه شماره 2 انتخاب شده و اطلاعات اوليه وارد گردد اين صفحه تصوير جهت تغذيه اطلاعات قلم (ITEM) ظاهر ميشود.

/OPR/TWA/02

اطلاعات بالاي صفحه تصوير مربوط به سرسند ميباشد . اطلاعات بخشي پائيني مربوط به تغذيه قلم (ITEM) ميباشد.

تفاوت ظاهري اين صفحه تصوير با حالت ( يک به چند) در نوع سند ميباشد که در اين حالت 64R بوده و در حالت يک به چند 64 ميباشد.

در صورتيکه اطلاعات قلم (ITEM) بطور کامل وارد و کليد ENTER فشارداده شود پيام ثبت موفق قلم در پائين صفحه تصوير ظاهر ميشود و کليد PF14 نيز جهت ثبت قلم فرعي (SUB ITEM) به جمع کليدهاي معرفي شده پائين صفحه تصوير اضافه ميشود ، بنابر اين براي ثبت قلم هاي فرعي بايستي کليد PF14 فشار داده شود.

چنانچه در صفحه تصوير ايجاد قلم سند انتقال کالا داخل رمز سازماني کليد PF14 فشار داده شود. پنجره اي باز شده که در آن ميتوان اطلاعات قلم فرعي را وارد نمود که به شرح زير ميباشد.

رمز سازماني ، شماره درخواست پروژه ( درمورد اقلام پروژه ) ، شماره قلم (درمورد اقلام پروژه ) ، شماره طبقه بندي کالا ، واحد ، مقدار ، ارزش ، رمز بازرسي .

پس از تغذيه اطلاعات فوق و فشاردادن کليد ENTER در صورتيکه اشکال / اشکالاتي وجودنداشته باشد پيام ثبت موفق اطلاعات ظاهر شده و صفحه تصوير درداخل پنجره پاک شده و آماده دريافت قلم فرعي بعدي (SUB ITEM) ميگردد. در پايان تغذيه اطلاعات ميتوان کليد PF13 را فشار داد. در اينصورت سيستم سند را موازنه مينمايد.

در صورتيکه قلم ديگري بهمراه قلمهاي فرعي مربوطه بايستي به سيستم تغذيه شود ، ميتوان با کليد PF3 از پنجره خارج شده و با کليد PF5 قسمت پائين صفحه تصوير را پاک کرده و قلم بعدي را وارد نمود. در اين حالت SEQ.NO برابر 20 شده و مجدداً عمليات فوق تکرار ميشود.

ايــن عمـل را تــا تغــذيــه کــامـل اطلاعـات قلـم بعـدي (ITEM) و اطلاعـات قلمهاي فرعي (SUB ITEM ) مرتبط تکرار ميگردد.

/OPR/TWA/02

اصلاح سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني ( يک به چند)

در صورتيکه به هردليل نياز به اصلاح سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني باشد ميتوان از اين صفحه تصوير جهت اصلاح سرسند استفاده نمود اين صفحه تصوير از داخل صفحه تصوير موازنه نيز قابل دستيابي است اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار و رمز سازماني ، شماره سند وارد شده و اين صفحه تصوير ظاهر مي شود که ميتوان بقيه اطلاعات را اصلاح نمود. پس از اصلاح اطلاعات و فشار دادن کليد ENTER در صورت نبود اشکال / اشکالات پيام اصلاح موفق سرسند ظاهر ميشود.

/OPR/TWA/03

در صورتيکه پس از اصلاح سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني کليد PF13 فشار داده شود و سند موازنه شود اين صحفه تصوير ظاهر شده که در آن اطلاعات سرسند رويت شده و پيام موازنه سند در پائين صفحه تصوير ظاهر ميشود . اين صفحه تصوير از صفحات تصويري مختلف که داخل آنها کليد PF13 معرفي شده است با فشاردادن کليد PF13 قابل دستيابي است.

/OPR/TWA/03

اصلاح سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني (چند به يک )

در صــورتيکــه نيــاز بــه اصــلاح ســرسنــد انتقــال کــالا داخــل رمــز ســازمــانـي (چند به يک (ONE FROM MANY باشد پس از انتخاب برنامه شماره 4 و تغذيه اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند و فشار دادن کليد ENTER اين صفحه تصوير ظاهر شده که ميتوان مابقي اطلاعات سرسند را اصلاح نمود و پس از فشار دادن کليد ENTER پيام اصلاح اطلاعات سند در پائين صفحه تصوير ظاهر خواهد شد. اين صفحه تصوير از طريق صفحه تصوير موازنه نيز قابل دستيابي است .

/OPR/TWA/04

حذف سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني

در صورتيکه نياز به حذف سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني باشد از اين صفحه تصوير استفاده ميشود . و بايستي اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سمازني و شماره سند وارد گردد و کليد ENTER فشار داده شود.

/OPR/TWA/05

چنانچه اطلاعات مربوط به سرسند ( در صفحه تصوير قبل ) وارد شده باشد . سيستم اين صفحه تصوير را که حاوي کليه اطلاعات سرسند است را نمايش داده و پيام PRESS ENTER TO DELETE را نمايش ميدهد .

پس از فشار دادن کليد ENTER پيام اخذ تائيديه حذف ظاهر خواهد شد. در صورتيکه حرف Y وارد و کليد ENTER فشار داده شود رکورد حذف خواهد گرديد در صورتيکه حرف N و يا هر حرف ديگر غير از Y وارد گردد . درخواست حذف منتفي تلقي خواهد شد.

/OPR/TWA/05


 

رويت سرسند انتقال کالا داخل رمز سازماني

در صورتيکه نياز به رويت سرسند انتقال کالا باشد پس از انتخاب برنامه شماره 6 و وارد نمودن رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شمراه سند و فشاردادن کليد ENTER اين صفحه تصوير ظاهر ميشود که کليه اطلاعات سرسند نمايش داده شده است.

اگر سند موازنه شده باشد سيستم پيام موازنه سند را نيز در پائين صفحه نمايش خواهد داد. (صفحه فوق موازنه نيست )

/OPR/TWA/06

ايجاد قلم / قلم فرعي سند انتقال کالا داخل رمز سازماني (يک به چند)

در صورتيکه بهر دليل قلمي به سند انتقال کالا داخل رمز سازماني بايستي اضافه شود. از اين صفحه تصوير استفاده ميشود . براي دستيابي به اطلاعات سند مي بايستي اطالعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند وارد گردد . اگر سند موازنه شده باشد اجازه اضافه نمودن داده نخوهد شد و پيام زير صفحه تصوير اين مساله را تذکر ميدهد درصورت ضروري بودن مي بايستي سرسند از حالت موازنه خارج شود. مثلاً تعداد قلم و جمع مقادير عوض شود( ازطريق برنامه 03 و يا 04) و سپس از طريق اين برنامه ادامه داده شود. ضمن آنکه پس از اصلاح سرسند ميتوان در همان صفحه تصوير کليد PF13 را فشار داد و پس از دريافت پيام عدم موازنه سند از طريق انتخاب مربوط به اضافه نمودن قلم اقدام نمود.

در صورتيکه سند موازنه نباشد صفحه تصوير مربوط به اضافه نمودن قلم ظاهر خواهد شد و از طريق صفحه تصوير اضافه نمودن قلم ميتوان با فشار دادن کليد PF14 قلم فرعي را نيز معرفي نمود.

/OPR/TWA/07

در صورتيکه در صفحه تصوير قبل سند موازنه نباشد (برنامه 07 ) اين صفحه تصوير ظاهر خواهد شد که در پائين آن سيستم آماده دريافت اطلاعات قلم جديد ميباشد. در حالتي که منظور اضافه نمودن قلم فرعي (SUB ITEM) به قلم موجود باشد ميتوان با کليد PF7 قلم را برروي صفحه ظاهر نمود. و پس از فشاردادن کليد PF14 پنجره مربوط به قلم فرعي ظاهر خواهد شد که داخل آن ميتوان قلم فرعي را اضافه نمود.

در صورتيکه از طريق برنامه شماره 8 اقدام گردد. عيناً مطابق فوق عمل ميگردد (از مسير 8 استفاده شده ) اين صفحه تصوير از طريق صفحه تصوير موازنه نيز قابل دستيابي است .

/OPR/TWA/07

/OPR/TWA/08

اصلاح قلم / قلم فرعي در سند انتقال کالا داخل رمز سازماني

در صورتيکه اصلاح اطلاعات قلم / قلم فرعي سند انتقال کالا داخل رمز سازماني مد نظر باشد پس از انتخاب برنامه شماره 09 و تغذيه اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند و فشار دادن کليد ENTER اين صفحه تصوير ظاهر ميشود. جهت دستيابي به اطلاعات قلم مورد نظر ميتوان با کليد PF7 و PF8 قلمهاي موجود را رويت نمود و قلم مورد نظر را پيدا نموده و اصلاحات لازم را انجام داد در صورتيکه اصلاح اطلاعات قلم فرعي مورد نظر باشد پس از مشاهده قلم ميتوان کليد PF14 را فشار داد تا اطلاعات قلمهاي فرعي هر قلم در داخل پنجره ديگري که ظاهر خواهد شد ، رويت گردد. براي يافتن اطلاعات قلم فرعي ميتوان داخل پنجره از کليدهاي PF7 و PF8 استفاده نموده و پس از مشخص شدن قلم فرعي مورد نظر اصلاحات بايستي کليد ENTER فشار داده شود.

اين صفحه تصوير از طريق صفحه تصوير موازنه نيز قابل دستيابي است .

/OPR/TWA/09

                                                                               

چنانچه در صفحه تصوير اصلاح قلم سند انتقال کالا داخل رمز سازماني کليد PF14 فشار داده شود. پنجره اي بازشد براي دستيابي به اطلاعات قلم فرعي مورد نظر مي توان از کليدهاي PF7 و PF8 استفاده نمود . پس از اعمال اصلاحات لازم بايستي کليد ENTER را فشار دادکليدهائي که درپائين صفحه تصوير معرفي شده اند ، در داخل پنجره هم کاربرد دارند.

/OPR/TWA/09

حذف قلم سند انتقال کالا داخل رمز سازماني

                                         

چنانچـه به هردليل لازم باشد قلمي از سند انتقال کالا حذف گردد از طريق برنامه شماره 10 وارد نمودن اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند اين صفحه تصوير ظـاهـر خـواهد شد سند مربوطه نبايستي موازنه شده باشد و قلم مربوطه در پرونده هاي مربوطه تاثير گذاشته نشده باشد. جهت دستيابي به قلم مورد نظر ميتوان از کليد PF8 و يا PF7 استفاده نمود برروي قلم مورد نظر بايستي کليد ENTER فشار داده شود. در اينصورت پيام اخذ تائيديه حذف ظاهر خواهد شد.

برروي هر قلم که برروي صفحه تصوير ظاهر خواهد شد اگر کليد PF14 فشار داده شود، قلمهاي فرعي مربوطه درد اخل پنجره اي نمايش داده ميشود و امکان حذف قلم هاي فرعي نيز فراهم ميگردد.

/OPR/TWA/10

در صورتيکه حذف قلم فرعي مورد نظر باشد با فشاردادن کليد PF14 پنجره اي بازشده که اطلاعات قلم فرعي داخل آن قابل ديدن است . با کليدهاي PF8 و PF7 ميتوان قلم فرعي مورد نظر را مشاهده نمود و با فشاردادن کليد ENTER سيستم پيام اخذ تائيديه حذف را ارسال خواهد نمود که در صورتيکه حرف Y وارد و کليد ENTER فشارداده شود قلم فرعي مربوطه حذف خواهد شد . در صورتيکه حرف N و يا حرف ديگر غير از Y وارد شود ، درخواست حذف منتفي تلقي خواهد شد.

/OPR/TWA/10

تائيد حسابداري براي سند انتقال کالا داخل رمز سازماني

در صورت نياز به تائيد حسابداري براي سند انتقال کالا داخل رمز سازماني اين صفحه تصوير مورد استفاده قرار ميگيرد . اطلاعات رمز مديريت ، شماره انبار ، رمز سازماني و شماره سند وارد گردد و يکي از شماره هاي مربوطه انتخاب و در مقابل فيلد OPTION وارد و کليد ENTER فشار داده شود ، در اين صورت صفحه تصوير مربوطه ظاهر خواهد شد.

OPR/TWA/11

در صورتيکه اطلاعات سند و شماره انتخابي يک به سيستم داده شده باشد اين صفحه تصوير ظاهر ميشود که ميبايستي شماره قلم (SEQ.NO.) را وارد نموده و کليد ENTER فشارداده شود. در اينصورت رکوردهاي قلم (ITEM) و قلمهاي فرعي مربوطه نمايش داده ميشود . در پائين صفحه تصوير کليد PF23 جهت تائيد و کليد PF24 جهت عدم تائيد ميتواند مورد استفاده قرارگيرد. چنانچه کليد PF23 فشارداده شود فيلد CONFIRM با حرف Y پر ميشود.

ممکن است نيازي به تائيد حسابداري نباشد در اينصورت فيلد CONFIRM قبلاً با حرف Y پر شده و در صورت استفاده از کليد PF23 سيستم پيام ميدهد که نيازي به تائيد حسابداري نيست اين وضعيت در بخش پارامترهاي سيستم بوجود آمده است .

درصورتيکه تائيد کل سند در صفحه تصوير قبل انتخاب شده باشد (OPTION=3) اين صفحه تصوير ظاهر ميشود که اطلاعات سرسند در آن نمايش داده شده است کليد PF23 جهت تائيد و PF24 جهت عدم تائيد معرفي شده است و پيام آنکه اقلام سند آماده تائيد (عدم تائيد ) هستند نمايش داده ميشود . اگر کليد PF23 فشارداده شو د سيستم سند را تائيد و پيام مربوطه را به شکل زير نمايش ميدهد :

TWA DOCUMENT (sub) ITEMS SUCCESSFULLY CONFIRMED.

/OPR/TWA/11

 

تائيد سند انتقال کالا داخل رمز سازماني توسط سفارشات انبار

بمنظور تائيد سند انتقال توسط واحد سفارشات انبار از اين صفحه تصوير استفاده ميشود اطلاعات رمز مديريت شماره انبار، رمز سازماني و شماره سند بايستي وارد شده و به يکي از دو طريق زير تائيد انجام پذيرد.

1- تائيد قلم ها و قلمهاي فرعي مربوطه .

2- تائيد