20- مقالات
10- نرخ / تعديل فولاد ،سيمان و مواد ناريه
9- فهرست بها و شاخص هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
8- فهرست بهاي نفت و گاز
7- دستورالعملهاي مصوب ،هيئت مديره شركت ملي گاز ايران
5- مشاوران
4- پيمانكاران
1- فانون برگزاري مناقصات ، آئين نامه هاي اجرايي ، اصلاحات و راهنما هاي آن
11- آيين نامه اجرايي حمايت از صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي (جايگزين مصوبات 59339/ت 27213ك و 29764/ت 31645ك)
12- آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1387
13- نحوه و مهلت اطلاع‌رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات براي خريد خدمات مشاور
14- راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب بانضمام مستندات آن
فرم اطلاعات قراردادهاي شركت ملي گاز ايران
15- پرسش و پاسخ متداول از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري (قانون مناقصات ، پيمانكاري و......)
6- تيپ پيمانها / فراردادهاي مصوب ، هيئت مديره شركت ملي گاز ايران
16- درج «كد اقتصادي» و «حساب مشترك» در تيپ پيمانهاي مصوب
18- نظر خواهي پيش نويس بخشنامه محاسبه تعديل بهاي قيردر پيمانهاي عايقكاري لوله
19- دستورالعمل نحوه محاسبه تعديل پيمانهاي صنعت نفت بخش PوC از قراردادهاي C, EPC,PC &EP
تيپ پيمان خدمات تخليه ، بارگيري و جابجايي كالا در انبار
تيپ پيمان خدمات حمل و نقل
12>>>

پربيننده ترين مطالبمجری سایت : شرکت سیگما