تدوين روشها و هماهنگي مقررات پيماني
ضوابط و آئين نامه هاي تشخيص صلاحيت ، ارجاع كار و صدور خدمات (پيمانكاران ، مشاوران ،توليد كنندگان و سازندگان داخلي،قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي ...،صدور خدمات فني مهندسي 

پيمانكاران

واحدهاي خدمات مشاوره

 پرسشنامه توليد كنندگان و سازندگان

 
1386/8/19 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما