مقالات
سايتهاي فني و تخصص 

Laser Institute of America

http:// www.laserinstitute.org

Federation

Http:// www.mpif.org

,D AccessoriesDistributors

Http://www.nahad.org

Materials handling and

Management Society

Http://www.mhia.org/mhms

MetalBuilding

Manufacturers Association

Http://www.mbma.com

National Association of

Invironmental Professionals

Http://www.nacp.org

Material Handling Industry

Of America

Http://www.mhia.org

Measurement, Control and

Automation Association

http://www.meeasute.org

National Association of

Energy Service Companies

Http://www.naesco.org

Materials Handling

Equipment Distributors

Association

Http://www.mheda.org

Materials Research Society,

The

Http://www.mrs.org

National Association of

Electrical Distributors

Http://www.naed.org

Materials, Metals & Materials Society, The

Http://www.tms.org

Materials properties Council

Http://www.forengineers.com/mpc

National Association of

Corrosion Engineers

Http://www.nace.org

Metal Treating institute

Http://www.metaltreat.com

National Association of

Manufacturers

Http://www.nam.org

National Association of

Chemical Distributors

Http://www.nacd.com

Metal Powder Industries

انجمن بين المللي آهن و فولاد

www.worldsteel.org

National Association of

Hosiery Manufacturers Inc

Http://www.nahm.com

National Association of

Aluminum Distributors

Http://www.naad.org

انجمن توليد كنندگان فولاد كانادا

www.canadian . steelc.a

National Association Hose of

اطلاعات معدني

www.infomine.com

انجمن مهندسان آهن و فولاد

www.asia.org (Alse)

مركز صنعتي فولادهاي ويژه شمال آمريكا

www.uksteel.org,uk

انستيتو آهن و فولاد

www.ssoure.org

انستيتو فولاد

www.steel-sci.com

بازرگاني فولاد

www.e-steel.com

شركت فولاد انگليس

www.uksteel.org.uk

انستيتو مواد

www.e-steel.com

اتحاديه توليد كنندگان فولاد

www.steelnet.org

انجمن آهن و فولاد آمريكا

www.steel.org

انجمن بازيافت فولاد (SRI)

www.recycle-steel.org

بازار توليد كنندگان فولاد

www.steelsolution.com

ريخته گري صنعتي فلزات

www.atchisonacasting .com

انتشارات آهن وفولاد

www.whittle.com.au

انتشارات SME

www.smenet.org

 

 

 

 

 

آدرس هاي مهم اينترنتي تجاري و اقتصادي مربوط به ايران

MiddleEast Studies-Iran

Iran.htm/

www.columbia.edu/cu/iweb/indiv/mid/east cuvlm /

(The Iranian trade Association Inc.ITA )

www.iraniantrade.org

از طريق لينكDoing Business with Iran “

به اطلاعات مربوط به اقتصاد كشور ، آمار تجاري و مقررات واردات دسترسي پيدا مي كنيد.

Pars Times

www.parstimes.com

فهرست كاملي از لينك هاي مربوط به ايران ، شرايط اقتصادي ، آناليزهاي بازار و نكته هاي عملي براي كار دراين سايت است .

Iran Access Web Directories

www.iranaccess.com

دراينجا فهرست هاي فرهنگي ، توريستي و تجاري ارائه مي شوند كه درمورد آخر ميتوان در 30 بخش مختلف به دنبال شريك تجاري مناسب گشت .

Iran Export

www.iran-export.com

دراينجا اطلاعات عمومي ، نشاني شركت ها ، آمار ، مقررات تجاري و اطلاعات مربوط به نمايشگاه ها قابل دسترسي است .

Iran Online yellow pages

www.iranianyellowpages.com

صفحات راهنماي زرد ايران ، حقوق ، مراحل واردات ، گمرك.

(Iran trade point IRTP)

www.irtp.com

از طريق لينك هاي موجود مي توانيد درارتباط با موضوعاتي مانند “ اقتصاد “ و حقوق جستجو كنيد.

اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن

www.iccim.org

نرخ تغييرات ارز

www.Cbi.ir/rate

سايت هاي ژورنال هاي بين المللي مواد و فلزات و متالورژي

Metal bulletin

www.metalbulleting.com

I & SM

www.issource.org

E &MJ

www.indmin.com

International & mining

Quarterly review

www.imqr.co.uk

IM industrial minerals

www.indmin.com

Journal of materials & ASM

www.asminternational.org

Ironmaking & steelmaking

www.ingenta.com

Aise steel technology.

www.steeltechnolog.org

Mining magazine &

Geodrilling international

www.mining-journal.com

Technical review

www.alaincharles.com

Metallurgical and materials

www.sciencedirct.com

Industrial heating

www.industrialheating.com

Jom

www.tms.org

World mining equipment

www.wme.com

Rock products

www.rockproducts.com

Meed

www.meed.com

Modern metals

www.modernmetal.com

Coment amricas

www.cementamericas.com

Harvard business review

www.hbr.org

Metals & mining news

www.siemens.com/metals

Steel times

www.steeltimesint.com

Astm

www.ameratech.co.uk

a.p.p news

www.apo-tokyo.org

 
1385/1/20 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما