تماس با مسئولین 
 
 
نام و نام خانوادگی
سمت سازمانی
تلفن
نمابر
پست الکترونیکی
حجت ا... عابدی
رئیس امور تخصصی بازرگانی
88902066
84878995
84878825
فرزاد طالبی
رئیس مقررات، روشهای بازرگانی و پیمانی
84878805
84878825
ماشاءا... آخوندی
رئیس بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی
84878806
84878825
ایرج کرمعلیان
بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی
84878841
84878825
محمد جوکار
بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی
84878809
84878825
غلامرضا جولانی
تدوین روشها و هماهنگی مقررات پیمانی
84878815
84878825
راحیل مهرابی
سرپرست تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی
84878804
84878825
مسلم رودگر
تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی
84878801
84878825
roodgar@nigc.ir
مهران گوران
تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی
84878841
84878825
حمید نجفی
رئیس بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری
88902060
84878991
84878826
محمد مرادی
بررسی منابع خارجی
84878831
84878826
فرشاد شاکری
بررسی منابع خارجی
84878834
84878826
اکرم فراهانی
بررسی منابع خارجی
-
84878826
شیما گلچین
بررسی منابع خارجی
84878838
84878826
fsourcing@nigc.ir
داود الهامی مقدم
بررسی منابع داخلی
84878832
84878826
Lsourcing@nigc.ir
بهزاد صفایی
بررسی منابع داخلی
84878830
84878826
Lsourcing@nigc.ir
محمد قجری
بررسی منابع پیمانکاری
84878835
84878826
جعفر زکی زاده
رئیس خودکفایی کالا
88902061
84878993
84878829
شهریار توکلی
برق و ابزار دقیق - خودکفایی کالا
84878819
84878829
آرش نبوی محلی
مکانیک  - خودکفایی کالا
84878813
84878829
محمد حسین مهرآراد
شیمی و پلیمر - خودکفایی کالا
84878827
84878829

 


 
 
نام و نام خانوادگی
سمت سازمانی
تلفن
نمابر
پست الکترونیکی
حجت ا... عابدی
رئیس امور تخصصی بازرگانی
88902066
84878995
84878825
فرزاد طالبی
رئیس مقررات، روشهای بازرگانی و پیمانی
84878805
84878825
ماشاءا... آخوندی
رئیس بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی
84878806
84878825
ایرج کرمعلیان
بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی
84878841
84878825
محمد جوکار
بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی
84878809
84878825
غلامرضا جولانی
تدوین روشها و هماهنگی مقررات پیمانی
84878815
84878825
راحیل مهرابی
سرپرست تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی
84878804
84878825
مسلم رودگر
تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی
84878801
84878825
roodgar@nigc.ir
مهران گوران
تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی
84878841
84878825
حمید نجفی
رئیس بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری
88902060
84878991
84878826
محمد مرادی
بررسی منابع خارجی
84878831
84878826
فرشاد شاکری
بررسی منابع خارجی
84878834
84878826
اکرم فراهانی
بررسی منابع خارجی
-
84878826
شیما گلچین
بررسی منابع خارجی
84878838
84878826
fsourcing@nigc.ir
داود الهامی مقدم
بررسی منابع داخلی
84878832
84878826
Lsourcing@nigc.ir
بهزاد صفایی
بررسی منابع داخلی
84878830
84878826
Lsourcing@nigc.ir
محمد قجری
بررسی منابع پیمانکاری
84878835
84878826
جعفر زکی زاده
رئیس خودکفایی کالا
88902061
84878993
84878829
شهریار توکلی
برق و ابزار دقیق - خودکفایی کالا
84878819
84878829
آرش نبوی محلی
مکانیک  - خودکفایی کالا
84878813
84878829
محمد حسین مهرآراد
شیمی و پلیمر - خودکفایی کالا
84878827
84878829

 


1384/12/6 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما